N°. 1770. Zondag 7 Augustus 1904. 17de Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Bit lilad verschuilt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cta. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met ferhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der nitgave Prys der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIÈN worden aangenomen bij de Uitgevers LANG-EVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bun» op Texel. GEVONDEN VOORWERPEN Gedeponeerd ten Raadhuize, een dop van een wagen, een boezelaar en een zakdoek. VEULENMARKT. Burgemeester en Wethouders van Texel brengen in herinnering dat alhier op Maandag 8 Augustus a. s., veulenmarkt wordt gehouden. Texel, den 5 Augustus 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joncheeke, Burgemeester. A. Langeveld, Lo. Secretaris. Imorderbaurverlilaring van Kohieren. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur dei- Gemeente Texel brengt bij deze ter kennis van do ingezetenen dat het kohier No. 5 der Personeele Belasting dienst 1904, dezer Gemeente (behalve l-loorn) op den 29 Juli 1904 door don Heer Directeur der directe belastingen te Amsterdam is invorderbaar verklaard en op heden aan den Heer Ontvanger van 's Rijks belastingen voor deze Gemeente ter invordering is overgemaakt. Ieder ingezetene, die daarbij belang heeft, wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeien, te ontgaan. Texel, den 4 Augustus 1904. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. KEURING VAN DEKHENGSTEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Texel brengen ter konnis van belanghebbenden lo. dat blijkens bij ben ontvangen bericht, de gewone Rijkskeuring van tot dekking be stemde hengsten zal worden gehouden, o.a. op Texel, den 15 October 1904. 2o. dat tot deze keuring worden toegelaten alle hengsten, die ton minste 2Vs jaar oud zijn. 3o. dat de eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden verplicht is daarvan tenminste drie weken vóór de keuring vrachtvrij een schriftelijke en onderteekende aangifte toezenden aan den Secretaris der provin ciale regelingscommissio (den Heer W. Teengs te Alkmaar) met opgave van a. naam en woonplaats van den eigenaar en houder. b. naam, ouderdom, ras, kleur en bijzondere kentcekenon van den hengst benevens, indien deze in een stamboek is ingeschreven, stamboek en stamboeknummer c. zoo mogelijk afstamming van den hengst, zoowel van vaders als moederszijde, en naam en woonplaats van don fokker 4o. dat een hengst, na bovenvermelden termijn aangegeven van do keuring is uitgesloten, tenzij de Commissie goen bezwaar tegen toelating heeft en do eigenaar of houder vóór den dag der keuring oone som van tien guldon bij voornoem den Secretaris stort; 5o. dat de inschrijvingsbiljetten voor de keu ringen op vrachtvrije, schriftelijke en ondertee kende aanvraag van eigenaars of houders van hengsten door don Secretaris der regelingscom missio voornoemd zullen worden verstrokt. Texel, den 4 Augustus 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, (Got.) H. W. de Joncheeke, Burgr. A. Langevèld, Lo-Seers. TEXEL, 6 Aug. 1904. Eet boschje of doolhofin verband met het vreemdelingenverkeer en den vacantietijd. Wij waren een der laatste Zondagen aan do haven, by de aankomst der tweede boot van Helder, en mochten ons overtuigen van het nog al groot aantal passagiers van elders, hetwelk gebruik maakte van den goedkoopen dienst, om eens een uitstapje te maken naar ons eiland. Niet enkel dien dag, ook wel op andere dagen in dezen heerlijken zomer, ziet men zeer vele vreemdelingen, die blijkbaar hunnen vacantietijd of althans een gedeelte er van, benutten om een tochtje te maken naar het grootste der Noordzee-eilanden. De indruk welke zij van het eiland opdoen, schijnt in den regel nog al gunstig te wezen, althans men hoort zulks meermalen beweren en niet onmogelijk is die goede indruk, welke zij aan vrienden vertolken, oorzaak dat weder anderen een tochtje naar hier op het pro gramma plaatsen; men zou zulks vermoeden als men zoo nu en dan weder een nienw gezelschapje ziet. Het grootste deel van die bezoekers maakt den tocht van af de Haven naar den Burg, al wandelend, langs den open stoffigen grint - weg, of ook wel het landpad volgende, na intusschen een bezoek te hebben gebracht aan het boschje, waar onder het heerlijke lommer men even verpoosd na den warmen tocht om met frisschen moed dien straks weder te vervolgen. Dit boschje (ook wel Doolhof genoemd) is met de daarbij annex zijnde zandkuil, een der aangenaamste en meest gezochte plekjes, eerstens door het schoone uitzicht hetwelk men daar geniet, tweedons door het heerlijke lommer, waaronder men zich zoo prettig gevoelt, derdens door de goede gelegenheid voor kinderen om er zich eenige uurtjes al spelende bezig te houden. In den vacantietijd vooral ziet men dan ook meermalen vele ouders met hunne kinderen een middagje daar doorbrengen, en is 't een genot voor de kleinen, niet minder is het een genoegen voor ouderen om daar te vertoeven. Toch ontbreekt er iets aan om zulk een bezoek nog wat aangenamer te doen zijn, niet alleen voor den vreemdeling, ook voor eigen ingezetenen wij bedoelen eene gelegen heid waar men meer geregeld kan zitten, alsook de gelegenheid om een frisschen dronk te bekomen, Er staat daar ter plaatse eene tent, doch deze blijft hardnekkig geslotenvan de tien- malen dat ge een bezoek aan het boschje brengt, vindt ge de tent hoogst waarschijnlijk ook tienmalen gesloten, en, zou hij al een enkele maal geopend zijn, dan is de toegang aan slechts enkele bevoorrechten vergund. Die tent is zoo men weet eigendom van eenige particulieren, doch zou het niet mo gelijk zijn daarvan op eenigerlei wijze ook Diet-deelhebbers gebruik te laten maken Men beweert dat bij vroeger in gebruik geven aan niet-deelhebbers, wel eens wat ruw met het aanwezige ameublement is omgegaan en daarom die in gebruik geving is ingetrokken; is dat waar en wij hebben geen recht zulks in twijfel te trekken dan pleit het zeker niet voor hen die zulk een vreemd gebruik van de verleende gastvrijheid maakten; wij betreuren zulks ten zeerste, omdat zulk eene ongepaste handelwijze van enkelen, voor an deren den pas afsnijdt tot gewenscht genot. Ook voor den vreemdeling, die ons eiland bezoekt en een wijle aan het boschje vertoeft, zou de gelegenheid om daan te kunnen rusten en door eene frissche dronk zich te laven, zeker zeer welkom zijn. Waarlijk de vreem deling wordt hier nog geenszins verwend door het comfort dat hem geboden wordt. Zie, dit was nu juist iets voor de vereeniging van vreemdelingenverkeer, om er zich mede te bemoeien. In welke voege het gewenschte doel zou kunnen worden bereikt, ligt niet op onzen weg aan te geven, doch naar onze bescheiden meening zou er allicht iemand zijn te vinden die, voor het voorrecht om daar eenige ver- frisschenden drank te mogen schenken, de zorg voor een goed toezicht en een schoon houden der tent wel op zich zou willen nemen. 't Is maar eene gedachte, zonder meer, welke we hier nederschrijven, doch zou zij aanleiding geven, dat iets beters dan een kortweg „neen" daarop werd gehoord, velen zouden zich daarover zeker verheugen. Van 1 tot en met 5 Aug. zijn van hier uitgevoerd 737 lammeren, 422 schapen, 17 koeien, 4 paarden en 16 varkens. Oudeschild, 5 Aug. In de haven liep heden binnen een Duitsche pleizierjacht, hetwelk de eilanden bezoekt om daarna over de wadden naar Hamburg te zeilen. Er hebben dit jaar slechts weinige schuiten deelgenomen aan het wiermaaien. Dit kwam vooral daardoor, dat ieder gezin slechts 15 pakken zeegras mocht maaien, in tegenstelling met andere jaren, wanneer 25 en 30 pakken mogen worden aangebracht. Er is echter van den ouden voorraad nog zóóveel aanwezig, dat eerst eens een flinke opruiming dient te worden gehouden. Vlieland 5 Aug. De heer J. A. Veurman, onderwijzer alhier, heeft met goed gevolg examen afgelegd voor de hoofdacte. Vnor Noord-Holland zijn tot leden voor de Eerste Kamer de vroeger zitting hebbenden herkozen. In de plaats van Mr. A. van der Wijck, die niet meer in aanmerking wenschte te komen, werd gekozen de heer Mr. S. A. Vening Moinesz. De wolprijzen. Men schrijft aan het „U. D. De prijzen der wol zijn verbazend gestegen, vooral die der grove wol. Deze stijging gaat gepaard met een omhooggaan der prijzen van vele andere artikelen, wat zeer belemmerend werkt op den handel. Het verschil in prijs op de grove wol bedraagt in sommige soorten 30 tot 40 pCt. De sajetfabrieken hebben reeds verscheidene malen haar prijzen verhoogd en nu krijgen de producten der wolien-dekenfabrieken een belangrijke verhooging; andere volgen. De reden der groote prijsverschillen kan men nog niet juist nagaan'óf er is wol te weinig in ons land, of de uitvoer is zeer groot. Zou een en ander geen spoorslag zijn voor de landbouwers zich meer dan tot nu toe op de schapenteelt toe te leggen In de gegeven omstandigheden wordt zij toch zeker loonend, te meer, daar huiden en vleesch zeer gezocht zijn voor export. De „Beli Ct..„ schrijft naar aanleiding van de benoeming van generaal van Heutz tot gouverneur-generaal onder meer „Wat wij van generaal van Heutz als gouverneur-generaal verwachten, is te ingrij pen. Deze man van den daad is te kort aangebonden, om genoegen te nemen met een papierregeering. Hebben vroegere landvoogden den berg rapporten en bescheiden, hun door hunne ambtenaren voorgezet, niet kunnen doorwor stelen, wij zien in van Heutz den man, die, vóór hij aan de rapporten begint, een schifting zal weten te maken, tusschen producten van papiervreterij en ernstig practisch werk. Aanpakken was altijd zijn leus en nu hij de groote taak heeft op zich genomen, waar toe hij zich aanvankelijk niet geroepen achtte, is geen ander devies van hem te verwachten. Met van Heutz komt aan het bewind in Indië de School van van Heutz. Wat daar mee bedoeld wordt, weten zij, die de geschie denis van Atjeh in de laatste jaren hebben gevolgd." TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1