N°. 1771. Donderdag 11 Augustus 1904. 17ae Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor den Br eg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nedeeland 46 Cts. Naar Ameedca en andere landen met Terhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 unr op den dag der nitgave Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANG-EVELD DE ROOIJ, Parkstraat Btra© op Texel. KEURING VAN DEKHENGSTEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Texel brengen ter kennis van belanghebbenden lo. dat blijkens bij hen ontvangen bericht, de gewone Rijkskeuring van tot dekking be stemde hengsten zal worden gehouden, o. a. op Texel, den 15 October 1904. 2o. dat tot deze keuring worden toegelaten alle hengsteD, die ten minste 2'/s jaar oud zijn. 3o. dat de eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden verplicht is daarvan tenminste drie weken vóór de keuring vrachtvrij een schriftelijke en onderteekende aangifte toezenden aan den Secretaris der provin ciale regelingscommissie (den Heer W. Teengs te Alkmaar) met opgave van: a. naam en woonplaats van den eigenaar en houder. b. naam, ouderdom, ras, kleur en bijzondere kenteekenen van den hengst benevens, indien deze in een stamboek is ingeschreven, stamboek en stamboeknummer c. zoo mogelijk afstamming van den hengst, zoowel van vaders als moederszijde, en naam en woonplaats van den fokker 4o. dat een hengst, na bovenvermelden termijn aangegeven van de keuring is uitgesloten, tenzij Commissie geen bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar of houder vóór den dag der keuring eene som van tien gulden bij voornoem den Secretaris stort; 5o. dat de inschrijvingsbiljetten voor de keu ringen op vrachtvrije, schriftelijke en ondertee kende aanvraag van eigenaars of houders van hengsten door den Secretaris der regelingscom- missie voornoemd zullen worden verstrekt. Texel, den 4 Augustus 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, (Get.) H. W. de JoxcnEERE, Burgr. A. Langeveld, Lo-Secre. "schietoefeningen. De BURGEMEESTER van Texel brengt naar aanleiding van bij hem ontvangen bericht, ter algemeene kennis, dat gedurende de laatste dagen der maand Juli en in den loop der maand Augustus a. s. schietoefeningen zullen plaats hebben in de stelling van den Helder, uit ver schillende vuurmonden, opgesteld op de verdedi- ginswerken aldaar. „Op do dagen dat gevuurd wordt, zal van „genoemd fort een roode vlag waaien één uur „voor den aanvang der schietproef, alsmede „gekleurde vlaggen, aangevende de richtiag „waarin gevuurd zal worden. „Bovendien zullen op die dagen groote waar- „schuwings borden worden geplaatst aan den „ingang der haven en op de batterij Yischmarkt, „vermeldende de plaats waarvan en in welke „richting dien dag gevuurd zal worden, terwijl „nabij do haven en nabij het torpedomagazijn „borden zullen worden geplaatst, waarop i- „aangegeven do beteokenis dor gekleurde vlag- „gen, als volgt: een rood en witte vlag be- teekent Noord, zwarto vlag Oost, rood en „zwarte vlag Z. O. zwart en witte vlag Z. W. „zwart en roodo vlag N. W. „Indien een stoomvaartuig tot waarschuwing „of sleepen aanwezig is en indien het vuren „zulks toelaat, zal door dit vaartuig desgewenscht „hulp worden verleend aan kleine zeilvaartuigen „om uit den onveiligen sector te komen. „(Zie Ned. krt" No. 201.") Texel, don 22 Juli 1904. Do Burgemeester, H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 10 Aug. 1904. 't Was Maandag Veulenmarkt, doch er waren Diet veel jonge rossinanten aan de lijn. Ook had het al den schijn of ze meer ter expositie dan voor den handel aanwezig Door vischkotter IJ M 20 is te IJmuiden binnengebracht een boei, welke is ingericht tot reddingboei, waarin plaats is voor opne ming van 16 personen. Deze boei kan zeilen en ook worden voortbewogen door een schroef met handbeweging. Aan boord waren 3 personen D. Ludwigsen, redacteur van het dagblad „Kusten," T. Elve- stadt, redacteur van hot Noorsche blad „Orel- bladet" en J. Jacobsen, stuurman van het Noorsche stoomschip „Ragni" die door het s.s. „Ragnar" 90 mijlen N. W. van Terschel ling in zee waren gelaten om met bovenge noemde boei een proeftocht te ondernemen. Zij hebben er tweemaal 24 uren in vertoefd, gezeild en geankerd, doch waren bevreesd voor slecht weer en maakten daarom gebruik van den vischkotter, om zich te IJmuiden binnen te laten brengen. waren; wij betwijfelen of er wel iets in is omgegaan. Het wolvee was weder hoofdzaak; er was zeer grooten aanvoer, naar sommigen meen den wel wat al te veel. Wordt de oorzaak daarvan gezocht in de goede prijzen, niet onwaarschijnlijk heeft ook de droogte daaraan schuld, het gras wordt minder en voor zoo ver er nog gras is, is het niet rijk aan voedingsgehalte, naar men ons mededeelde. Is een en ander oorzaak van den grooten aanvoer, de vrees schijnt niet ongegrond dat bij aanhoudend droog weder, de aanvoer bij volgende markten wel eens overvoer zou kunnen worden. Er werden aangevoerd 12 Paarden, 6 Veu lens, 1 Stier, 12 Koeien, 13 nucht. Kalveren, 3 Rammen, 882 Schapen, 741 Lammeren, 1 korf Kippen. Als prijzen werden ons opgegevenvoor Paarden f 80 a 200; Koeien f 125 a 180; n. Kalveren f 10 a 13; Rammen f 24 a 26; Schapen f 14 a 20; Lammeren f 8 a 14. De Rederijkerskamer „Eendracht maakt macht" hield Zaterdagavond hare huishoude lijke vergadering in het Hotel „de Zwaan." Besloten werd o. a. in den aanstaanden winter 2 uitvoeringen te geven voor de Do nateurs en 1 voor entree. De Voorzitter, de heer H. van Heerwaarden en de Secretaris, de heer C. Schoenmaker bedankten als lid, eerstgenoemde wegens vertrek naar elders. Gekozen werd als Voorzitter de heer P. Zijm en als Secr.-Penningmeester de heer H. Zijm. Tot commissaris werd benoemd de heer Joh. Bakker. Aan het einde der vergadering werd de heer H. van Heerwaarden, die een der op richters was en gedurende het bestaan der kamer al zijn krachten aan het belang der vereeniging had gewijd, bij acclamatie be noemd tot eere-lid. De eerste uitvoering zal plaats hebben einde October. Oudeschild, 9 Aug. Het kerkgebouw der Herv. Gem., dat inwendig en uitwendig belangrijke herstellingen heeft ondergaan, werd Zondagmorgen voor den dienst heropend. Ds. Post, van Hoorn, trad als feestredenaar op, naar aanleiding van Hebreen 10 25. Met groote aandacht werd deze bezielende en keurige rede aangehoord. Aan 't slot van zijn toespraak bracht Ds. Post dank toe aan de Synode en voorts aan alleD, die tot dit herstellingswerk hadden bijgedragen. Vooral ook werd hulde gebracht aan lleeren kerkvoogden, den bouwmeester en zijne werklieden. De gemeente zong na de preek staande Ds Post de bekende bede toe „Dat 's Heeren zegen op u daal," voor welk blijk van vriendelijke gezindheid de predikant in hartelijke bewoordingen zijn dank uitsprak. Ons dorp heeft nu weer een net eenvoudig bedehuisvinde 't nu ook wat drukker bezoek! Het centraal bestuur van het „Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond" heeft tot den minister van binnenlandsche zaken een adres gericht, houdende het verzoek, het daarheen te leiden, dat een voordracht van wet betreffende verplichte verzekering tegen ongevallen in landbouw, veehouderij, tuin bouw en boschbouw spoedig bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal worde ingediend. Donderdagmorgen stond er op de tram Dam—Oosterpark te Amsterdam ,n mannetje te puffen, te blazen, te hijgen „Pff is-me-dat-nou-schandalig-warm 'n minsch-weet-niet-waar-die-kruipen-zal 't zou me nog te warm zijn, om 'n erfenis te deelen, waarachtig." „Nou zei 'n ander twijfelend terug, „nou zeg, as-ie 'r maor een kreeg, en dan met een potje ijskoud bier op 'n frissche ferande, dan zou 't toch heusch wel gaan „Nee ,hoor schudde 't mannetje weer ,,'t zou me nog te warm der voor zijn Zóó warm is het toch zeker nog nooit geweest Uit een tuin te Venlo werden door een 10-jarig jongetje eenige appels ontvreemd, waarover de eigenaar, een 78jarig man, zich zoo driftig maakte, dat hij een schot op het kind loste en zijn geheele voorlijf vol hagel schoot. Door dr. Receveur werden het kind 58 hagelkorrels uit huid en bovenlijf gehaald. Door de marechaussee werd een ondérzoek ingesteld, het vuurwapen in beslag genomen en tegen den dader procos-verbaal opgemaakt. L.K. Soda-bedrog 1 Dr. Van Hamel Roos en Harmens deelen in hun „Maandblad tegen de Vervalschingen" mee, dat zij een onderzoek hebben inge steld naar de samenstelling van 40 monsters, welke in 18 gemeenten als soda of soda-ver- vangers verkocht worden. Van deze mon sters bevatten 8 in het geheel geen koolzure soda, zoodat ze als nagenoeg waardeloos zijn te beschouwen verder bleken 29 hetzij sterk vervalscht, hetzij meer dan geoorloofde hoe veelheden bijmengingen van waardelooze stoffen te bevatten, en slechts 3 aan de eischen te voldoen. Tijdens het snikheete weder, bij een wolkelooze lucht, ontstond Donderdag in de onmiddelijke nabijheid van het Rotterdamsche Koloniehuis te Ulvenhout een windhoos. \an de 72 haverschoven op den akker van den landman J. van Eijl werden 68 in de lucht opgenomen en in alle richtingen verspreid. De droogte. Hoe groot voor den land bouw de behoefte aan regen is, moge blijken uit de volgende aan „De Tel." toegezonden korte correspondentie. In het Oldambt kost het drenken van het vee hoe langer hoe meer tijd en moeite. De dieren versmachten schier in de weide. Over groote afstanden moet water aangevoerd wor den. Slooten, anders zeiden droog, zijn het nu. Men kan zelfs geen water begraven. Een landbouwer, onder Oostwolde, is dage lijks drie keer een paar uur bezig, om voor een paar paarden en koeien nog wat drabbig nat te garen. En wanneer kan dat nog anders worden, nu de slooten eenmaal zóó leeg zijn Naar aanleiding van den zomer van dit jaar deelt een oud tuinier het volgende mede over den zomer van 1868 Op Hemelvaartsdag viel een overvloedige regen na dien tijd regende het niet meer tot aan het einde van Augustus. Vantuingroenten kwam weinig terechtbloemkool o. a. was er niet. Rijnsburgsche tuinders, beproefden toen na Augustus, omdat het weder er goed voor stond, nog bloemkool te planten. Hun werk werd bekroond met goed succes want op den Tweeden Kerstdag voer een volgeladen schuit met bloemkool met de vlag in top door Delft naar de markt te Rotterdam. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1