N°. 1772. Zondag 14 Augustus 1904. 17de Jaargang* Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de TJitgevers LAN GE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Btjrg 30 Cta. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met rerhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der nitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize: 1 kammetje, gevonden op den Schilderweg1 mes, gevon den in het Park 1 armband gevonden in de Weverstraat1 gouden oorbelletje, gevonden in de Hoogerstraat. INRICHTINGEN, welke Gevaar, Schade of Hinder kannen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Texel brengen ter openbare kennis, dat het verzoek van de American Petroleum Company, Agentschap Amsterdam te Amsterdam om op het perceel, kadastraal bekend in Sectie D, No. 2251 een inrichting (Tank) voor opslag van geraffineerde petroleum te mogen oprichten door hen is geweigerd. Texel, den 9 Augustus 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. RUIB1NG. H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 13 Aug. 1904. Woensdagmiddag werd alhier door het Bestuur van den polder Eierland herbesteed het verzwaren der terreinen en binnenduinen aan de Noordpunt van den Eierlandschen polder, tot vorming van een inlaagdijk en het maken van een afwateringskoker. Ingekomen waren 5 biljetten nl. yan M. L. Visser, IJmuiden f 11386, Thijs van der Sterr, Helder f 10880, L. van der Vlies, Texel f 10800, Klaas Zeeman, Helder f 9668,—. Jan Dienaar, Helder f 9224, De gunning werd voorbehouden. Bij de eerste aanbesteding van bovenge noemd werk was de laagste inschrijvingssom f 11570, bij de latere prijsopgaven f 10490 en thans bij de herbesteding volgens het ge wijzigde bestek f 9224. Onze vroegere plaatsgenoot, M. Eelman tot voor korten tijd agent van politie te Amsterdam werd naar wij vernemen ge plaatst als rijksveldwachter te Wieringen. Van 8 tot en met 10 Aug. zijn van hier verzonden 1009 lammeren, 693 schapen, 7 koeien, 2 paarden en 6 varkens. Tot heden werden dit jaar verzonden 34260 lammeren. Een te Helder binnengeloopen Wieringer schuit werd door een stortzee beloopen in het Kaap in Molengat, zoodat zij veel water in kreeg. Dezelfde stortzee trof de Texelsche blazerschuit T. X. 38, schipper C. P. Kuiter. De opvarenden verdronken jammerlijk in de wilde zee. De blazerschuit T.X. 150 vond later den knecht, R. Kuiter, drijvende op de lucht tusschen zijn oliejas. Do ongelukkige was helaas dood. Later werd van de „Ada van Holland" de schuit drijvende gezien op Texelstroom. De boot stuurde er heen in de hoop, nog van de opvarenden op 't wrak aan te treffen. Dit dreef echter vol water, masteloos en oogenschijnlijk met weggerukten voorsteven. Blazerschuiten zeilden daarop de haven uit om te trachten de schuit in behouden haven te brengen, hetwelk tegen den avond gelukte. Oudesoiiild, 13 Aug. De gisterenavond hier hoorde blazerschuiten T.X. 120 en T.X. 19 bin nengesleepte verongelukte blazerschuit TX.38, is in den afgeloopen nacht geheel leeggepompt en ligt nu nabij de scheepswerf aan den wal gemeerd. Het lijk van den jeugdigen J. Brouwer werd gevonden in de boegkooi. De knaap is dus in zijn slaapplaats verdronken. Oogenschijnlijk heeft de romp van 't vaar tuig geen schade yan beteekenis. De ramp aan schipper Kuiter en zijn bemanning over komen, vindt hier allerwege groote deelne ming. Ook voor deze slachtoffers geldt de slotregel van een lied, bij een vroegere zee ramp gezongen „rust zacht, rust zacht, gij zonen van de zee Oosterend, 12 Dee-. Heden morgen ontvin gen we de droeve mare, dat de blazerschnit T. X. 38 bij hot binnenkomen in het Kaap- en Molengat was omgeslagen en dat de bemanning een prooi der golven was geworden Deze tijding heeft ons dorp in diepen rouw gedompeld. Verdronken zijn de schipper C. Kuiter Pz., oud 30 jaren, nalatende eene weduwe met 2 zeer jeugdige kinderende knecht R. Kuiter Az., oud 38 jaren, die was de verzorger van zijn hoogbejaarde ouders, en de derdeman J. Brouwer, oud 14 jaren. Het lijk van R. Kuiter is hier aangebracht. De sohuit is verzekerd bij de onderlinge vereeniging „Helpt Elkaar." Waal, 12 Aug. Mej. Je. Henkes, vroeger alhier, thans te Alkmaar, is geslaagd voor het toelatingsexamen tot de Kweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam. De Cocksdorp, 9 Aug. Naar wij vernemen doet men hier moeite tegen matige huur eene stoomdorschmachine voor de Eierlandsche boeren beschikbaar te stellen. Gebrek aan werkkrachten is de reden hiervan. De veervorming bij kuikens wordt be vorderd door het voederen van insecten. Derhalve moet men de kuikens vrijlaten in tuin, weiland of bosch. Daar, waar men geen insecten heeft, kan fijn gesneden kraakbeen van kalveren, visch met graten gekookt, vischmeel, vleeschmeel enz. een en ander vervangen. Een natuur lijke loopplaats verdient evenwel aanbeveling de kuikens worden meer gehard tegen weers invloeden en eten beter. Hoewel aan verwarmende kledingstuk ken nog geen dringende behoefte bestaat en ook alle gedachte aan wintervoeten nog verre is, kan de raad die „De Vrouwenwereld" geeft, voor later worden ter harte genomen. Het blad schrijftZijde verwarmt veel beter dan woldaarom is het raadzaam voor buikban den altijd zijde te nemen, die ook veel beter om het lijf sluit. Vier meter witte taf-zijde is voldoende voor een buikband. De zijde wordt glad om de heupen gelegd, en dan zoolang om den buik gewonden als de lengte daarvan toelaathet uiteinde wordt vastge speld met veiligheidsspelden. Ook zijden kousen van zeer dunne kwaliteit onder de katoenen gedragen houden de voeten warm en voorkomen wintervoeten. Het kan verkeeren In de Friesche gemeente Utingeradeel met ruim 7000 melkkoeien was tot nog toe één veehouder, die zelf nog de boter en kaas maakte, maar deze is nu ook begonnen met de melk aan de zuivelfabriek te leveren. Vóór ongeveer 18 jaar werden aan de waag in die gemeente meer dan 6000 vaten boter aangevoerd, en nu geen enkel vat meer. De prijs der biggen in Zeeuwsch-Vlaan- deren is plotseling zeer gedaald, doordat de smokkelhandel met België bijna onmogelijk is geworden. De Belgische kooplieden hebben, ondanks de scherpste bepalingen, nog eerst pogingen gewaagd om biggen te smokkelen, doch een aantal daarvan werden aangeslagen en publiek verkocht. De toestand is thans zoodanig, dat biggen van 8 weken op Hollandsch gebied ongeveer f7 waard zijn en in België graag voor f 14 5 f 15 worden verkocht. Voor de vele fokkers in Zeeuwsch-Vlaanderen is dit een zware slag. Een schokkende scène, die zelfs niet naliet indruk te maken op de gemoederen van de mannen der politie, hoezeer ook steeds van aangezicht tot aangezicht te genover het leed der wereld, heeft zich Dinsdagavond aan het hoofdbureau van politie te Utrecht voorgedaan. Er is sprake van „handen binden" en „opsluiten" van een halfzinnelooze, een psychisch-zwakke, die intuitief voelde een misdaad te zullen begaan en om dit te voorkomen bij de openbare macht om afzondering vroeg en verwijdering uit de mensch6lijke maatschappij, voor welke hij gevoarlijk. was. Het was een flink gebouwde jonge man van omstreeks 30 jaar, die zich op die wijze Dinsdagavond op het hoofdbureau introdu ceerde. Uiterlijk geleek hij volkomen kalm, toen hij met zijn schijnbaar zonderlingen wensch voor den dag kwam„Doe me do boeien om, want anders moet ik gaan stelen." Doch zijn starende blikken zeiden meer nog dan zijn woorden, dat plichtsbesef eischte hieraan gevolg te geven, alhoewel het ook krachtig tegen de borst mocht stuiten een volslagen weerlooze en onschuldige gevangen te zetten. Hij deelde mede met verlof te zijn en in het krankzinnigengesticht te Zut- phen voorheen te zijn verpleegd. Derwaarts zal hij weder worden vervoerd. Voorloopig geschiedde dit overeenkomstig zijn verlangen. (U. D.) Onder Gersloot (Friesland) staat eon groote uitgestrektheid veengrond in brand. Yan één eigenaar zijn naar gissing reeds 75.000 stuks turven verbrand. Pogingen worden aangewend om den brand te blusschen, doch dit gaat zeer moeielijk. Te Emden heeft zich het volgende voor val voorgedaan In een gezin moest een klein kind gevac cineerd worden. Alles had een normaal verloop; er ontwikkelde zich een aantal pokken op den bovenarm. Daar deze geheel opzwol, wreef de moeder den arm harer lieveling met vaseline in. Twee oudere kinderen, die den neus een weinig hadden verwond, maakten 's avonds van de vaseline gebruik, met het gevolg, dat hunne neuzen tegen wil en dank met de lymphe geïnfecteerd werden en zich hierbij dezelfde verschijnselen voordeden als bij den arm der kleine. Deze kinderen wer den zoo voor de tweede maal geënt, al is het dan ook aan den neus. In de gemeenten Hemmen (G.), Schie- broek (Z. H.). Katwoude (N. -H.), Overslag (Zeeland), Snelrewaart (Utrecht) en Ittervoort (Limburg) is geen enkele inrichting, waar krachtens vergunning sterken drank in het klein wordt verkocht. Men schiijft uit Volendam aan het „Nieuws Door het bestuur der Rijksverzekerings bank worden hier aanmaningen uitgereikt aan arme visschers tot betaling van den premie over de periode van 1 Pebruari tot 15 Au gustus 1903. Het is voor Volendam, waar niet verdiend wordt, een ernstige zaakhet bedrag dat voldaan moet worden, is in den regel hooger dan de aanslag dier menschen in den hoofde- lijken omslag van Edam. Op andere visschersdorpen wordt de Onge vallenwet van 1901 niet zoo nageleefd. Een ingezetene Yan Ter-Neuzen zond een paar maanden geleden een brief met aangegeven geldswaarde naai' Hilversum. De heer E., te Hilversum, die den brief opende in hef bijzijn van den postbeambte, vond niets daarin dan waardeloos papier de f 1190 was verdwenen. Het door de politie ingesteld onderzoek heeft tot geen resultaat geleid, waarna thans aan den afzender den heer J. S te Ter-Neuzen, de aangegeven waarde van f 1190 door de posterijen is uitgekeerd. COURMT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1