N». 1773. Donderdag 18 Augustus 1904. 17de Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der nitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubg op Texel. Schietoefeningen op de Hors te Texel. TEXEL, 17 Aug. 1904. Zaterdag had in „hotel Texel" de vergade- plaats der afd „Texel" van de H. M. v. L. Wegens afwezigheid van den Voorzitter, die door ongesteldheid was verhinderd, werd de vergadering geleid door den heer Jb. Roeper Sr., in eene voorafgaande vergadering van het bestuur tot Vice-Voorzitter benoemd. Na opening der vergadering en lezing der notulen van de vorige werd overgegaan tot punt 1 der agenda. Ingekomen stukken. Ingekomen was een schrijven van den heer C. Eeijser Pz. dat hij ontslag nam als voorzitter en dit besluit onherroepelijk was. De Secretaris deelt mede dat door een verzuim zijnerzijds, het punt verkiezing van een voorzitter niet in beide couranten doch alleen in de Texelsche Courant was geadver teerd. Een poging was nog aangewend om den Voorzitter te nopen nog aan te blijven tot 1 Januari a. s., doch te vergeefs. Omtrent de te houden rammenkeuring waarvan de regeling was opgedragen aan het bestuur wordt medegedeeld dat die zou worden gehouden op 29 Aug. a.s. Een viertal rubrieken zouden er zijn n.l. ramlammeren, jarige rammen, oudere rammen en vreemde rammen. De keuring der ramlammeren zou men houden op de Groeneplaats en voor de overige rammen zou worden verwacht dit te mogen doen in het Park. Voor elk der 3 eerste rubrieken zou worden uitgeloofd een prijs van f 5, f 3 en f 1,50, en voor de 4e rubriek een prijs van f 3 en f 1.50. Uit de korte bespreking, die thans volgde, bleek, dat men vrij algemeen overtuigd was, dat voor Texel een goed gekruiste Texelsche ram de voorkeur verdiende. Als keurmeesters zullen fungeeren de heeren Eeesom, P. Koning en C. Djjt, en als plaatsvervangers de heeren Jb. Sz. Eeijser en Jb. Roeper Sr. Tot algevaardigde voor de algemeene ver gadering 7 Sept. te Enkhuizen te houden, werd benoemd de heer Eeesom. Hierop wordt medegedeeld hetgeen als antwoord was ontvangen van het Hoofdbe stuur, naar aanleiding van het besluit der vergadering om voor het „Landbouwweek blad te willen bedanken. Restitutie kan daarvoor niet worden ver kregen. In overweging werd gegeven op nieuw een ingezonden stuk aan het weekblad aan te bieden en zich van persoonlijkhedén te onthouden, dit stuk zou dan zeker niet worden geweigerd. Aangezien echter dit schrijven eerst 23 Mei was ontvangen en het naar het oordeel van 't dag. bestuur te laat was, om daardoor nog met eenige kans op succes de schadelijke gevolgen tegen te gaan, van de berichten onder „Her en Der," was maar besloten geen stuk op te zenden. Bovendien bleek uit de bijgevoegde missives, welke weder hadden moeten worden terug gezonden, dat de kwestie door het landbouw- comité werd beschouwd als gevolg van een persoonlijke vete tusschen den Secretaris en J. D., zoodat de Secretaris dan ook geen ingezonden artikel zou willen onderteekenen en tevens had opgegeven aan het Hoofdbe stuur, dat hij ontslag nam als Secretaris. Van verschillende zijde wordt er bij den Secretaris op aangedrongen dat besluit weder in te trekken, deze is daartoe echter beslist niet te bewegen zoolang de kwestie berichten J. D. niet geheel is afgeloopen. Na eenige discussie werd besloten dat men aan het hoofdbestuur zal schrijven, dat men het besluit om de courant te weigeren heeft ingetrokken, doch er vast op rekent, dat voortaan derge lijke hoogst nadeelige en onjuiste berichten omtrent Texel zullen achterwege blijven. Omtrent de kwestie of een Voorzitter mocht worden benoemd nu slechts eenmaal was geadverteerd en bovendien zoo laat dat een deel der leden de courant nog niet hadden ontvangen, bleek men het niet geheel eens. Er werd echter toch overgegaan tot stem ming en de heer Aug. Eeijser werd benoemd. Deze echter bedankte. Besloten werd alsnu de verkiezing uit te stellen tot een volgende vergadering. Met algemeene stemmen werd tot vice- voorzitter benoemd de heer Jb. Roeper Sr. Bij de Verkiezing van een Secretaris die daarna plaats had, werd na herhaalde stem mingen gekozen de heer Jb. Nz. Eikkert, die voorwaardelijk die benoeming aannam. Bij de rondvraag thans volgende, brengt de heer Aug. G. Eeijser een woord van dank aan den oud-Voorzitter den heer C. P. Eeijser, naar hij vertrouwt namens de geheele ver gadering, voor het vele goede door dezen voor de afdeeling gedaan. De heer Joh. Eeijser Dz. stelt voor den heer C. P. Eeijser als eere-lid te benoemen. Een voorstel waarnaar menig lid wel ooren bleek te hebben, doch dat niet werd uitgevoerd, omdat de afdeeling zulke leden niet benoemd. Nadat nog de heer S. Eeijser Pz. een woord van dank heeft gebracht aan den afgetreden Secretaris, wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. Ter markt waren Maandag aangevoerd 2 Paarden, 1 Veulen, 1 Stier, 4 Koeien, 3 nucht. Kalveren, 630 Schapen, 343 Lamme ren, 2 Schrammen, 3 korven Kippen. De prijzen waren: Paarden f 125 a 200; Veulen f 178; Stier f 185; Koeien f 110 a f 175; n. Kalveren f 10 a 12; Schapen f 17 a f 19,75; Lammeren f 12 a 14,50; Schrammen f 25; Kippen 80 a 100 Ct. Handel vlug. Van 5 tot en met 16 Aug. zijn van hier verzonden 565 lammeren, 191 schapen, 5 kalveren, 1 koe en 4 varkens. Oosterend, 16 Aug. 'tWas gisteren een plechtig, droeve dag voor onze plaats. Twee „zonen der zee," die op hun bed van eer het leven hebben gelaten, werden grafwaarts gedragen. Werd de lijkbaar van den 14 jarigen Jan Brouwer begeleid door de jeugdige visschers, die het overschot van hun vriendje de laatste eer hebben willen bewijzen, plech tig vooral bewoog zich een zwarte stoet naar den doodenakker, toen de 38 jarige R. Kuiter, die op zijn verjaardag omkwam, door zijne vrienden naar de laatste rustplaats werd weggedragen. Niet alleen bevonden de leden der vereenigingen, waartoe Kuiter behoorde, zich in den stoet, maar ook bijna alle vis schers van Oosterend en Oost gingen mede, en ongetwijfeld heeft elk voor zich gedacht: „wie zal de volgende zijn" Beide keeren, nadat de zwarte kist in de groeve was neergelaten, werden volgers en omstanders uitgenoodigd binnen het kerkge bouw der Hervormde Gemeente te willen komen, omdat de sterke wind niet toeliet, dat er bij het graf gesproken werd. Beide keeren werd de groote verzameling menschen toegesproken door den Heer B. van Zweden, die de overledenen herdacht en woorden van troost sprak tot de ouders en vrienden, en woorden van opwekking tot de visschers, die straks weder het ongewisse element zullen bevaren. Mogen de visschers, die op zoo gevaarlijke wijze hun schamel stukske brood uit de zee moeten opdiepen, voor verdere onheilen ge spaard blijven 1 Maar ook, mogen zij, die zich geroepen achten, om iets te doen tot steun der nage laten betrekkingen van de verongelukte visschers, bij velen een gewillig oor en een milde hand vinden 17 Aug. Alhier heeft zich gevormd eene Commissie tot het inzamelen van bijdragen voor de nagelaten betrekkingen der visschers, die in de vorige week in den storm zijn omgekomen. Zij bestaat uit de Heeren W. A. Eelman, W. Bakker Kz., Joh. Koning Sz. Ds. M. Rooseboom, B. v. Zweden, J. Daalder Jz., J. Burger Pz., B. v. d. Yis en J. Daalder Dz. Men zal trachten op andere dorpen der Gemeente sub-commissies te vormen. Den Hoorn, 15 Augustus. Bij paal negen en tien is aan 't strand aangespoeld het voor en achterdek van den jongstleden Vrijdag ver ongelukte botter H. D. 23, het hout is door den strandvonder opgeborgen. Vlieland. Vrijdagavond 12 Aug. werd alhier in het Hotel Meijer door eenige dames en heeren een concert gegeven, waarvan de opbrengst ten goedekomt aan het Fanfarecorps. De uitvoering slaagde uitstekend. Hadden dezelfde dames en heeren ons met Pinksteren een genotvollen avond bezorgd, hun succes was nu beslist nog grooter. Van de nrs. door het dubbel- quartet uitgevoerd, was wel het schoonste „Zomer-avondlied" van Haydn. Het meest echter werden toegejuicht „'Des winters, als het reghent en het Kwezelken," Die oud- Hollandsche liedekens troffen de harten der toehoorders. Door mej. Veurman en den Heer A. van der Ree werden op uitnemende wijze vertolkt de zeer schoone duetten van Mendelssohn „Sontagsmorgen en Maiglöckchen. De duetten door de heeren Van der Ree en Klippus en de solo's door den laatsten werden mede op verdienstelijke wijze voor gedragen. De piano-begeleiding was bij Mevrouw Eijd- man Giltay in goede banden. De Heer Schaafsma wist de aandacht te boeien door zijn treffende voordracht van „de Werkstaking" van Coppée. De uitvoering werd besloten door eenige comische voordrachten der Heeren Klippus, Donia en Wels. Nog verdient vermelding, dat eenige der hier aanwezige badgasten zoo welwillend waren iets ten beste te geven. Het was een avond vol kunstgenot en hartelijk hopen zeker alle toehoorders met mij mee, dat deze dames en heeren ons nog dikwijls zulke aangename uren zullen bezorgen. (Niet van onze gewone correspondente.) TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met Terhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. Blijkens van den Heer Schout-bij-nacht Direc teur en Commandant der Marine ontvangen mededeeling, brengt de Burgemeester van Texel ter algemeene kennis, dat deze maand vermoedelijk te beginnen en vor volgens in volgende maanden Schietoefenin gen zullen gehouden worden op de Hors, waar bij gevuurd zal worden met gevulde granaten van 7,5 c.M., gewicht 5,85 K.G., gevulde gra naten van 5 c.M., gewicht 1,75 E.G. en gevulde granaten van 3,7 c.M., gewicht 0,5 E.G., in Noord-Westelijke en West-Noord-Westelijke richting, zoodat de geheele Hors, zoover deze zich om de Noord en West uitstrekt, zoomede het Voordergat en het Noord-Oostelijke deel van de Onrnst onveilig moet geacht worden op de dagen dat deze schietproeven gehouden wor den, zullende op die dagen ter waarschuwing een zwarte bal geheschen worden aan een staak op den kop van den Stuifdyk. Tevens wordt ch ernstige raad gegeven, eventueel niet gesprongen granaten niet aan te ralcen of te transporteeren en mochten dergelijke hierboven aangeduide projectielen gevonden wordeD, daar van onmiddellijk aan hem,Burgemeester kennis te geven. Texel, den 3 Juni 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1