N°. 1774. Zondag 21 Augustus 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cta. Franco per post door ge heel Nedebland 45 Cta. Naar Amerika en andere landen met rerhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 3 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Bübo op Texel. TEXEL, 20 Aug. 1904. De zomer is voorbij, hoort men thans veel malen zeggen, en 't heeft er al den schijn van, nu het echt heerlijke zomerweder van eenige weken heeft plaats gemaakt voor wind en regen't is guur en onaangenaam, 't teekent alreeds den herfst, die in aantocht is. En, jammer genoeg, heeft die plotselinge overgang zich gekenmerkt niet alleen door eene verkoudheid bij velen, door schade in den boomgaard en aan andere gewassen, doch meer nog, door het verlies van men- sohenlevens onder dat deel onzer bevolking, (de visschers), die meer dan anderen bloot staan aan de grillen van het weêr, op het onbetrouwbare element. De weerprofeet Capré heeft het, zij het ook niet op den dag af, nog al vrij goed geraden dat de maand Augustus zich zou kenmerken door ruwe dagen, door regen en windworden 's mans profetiën ook verder bewaarheid dan wachten ons evenwel deze maand nog weder eenige mooie dagen tusschen die van storm en onweder. Nu wenschelijk is zulks wel, niet zoozeer voor den tourist die nog van de vacantia geniet, als wel yoor deD bouwboer, die voor het inzamelen van den oogst met verlangen verbeid een besten dige weersgesteldheid; wij wenschen het met hem, opdat ook hij de vruchten moge plukken van zijnen arbeid, zijn zorg en noeste vlijt, opdat ook hij tevreden moge zijn over het jaar 1904. De haast verstreken zomer heeft zich tot dusver gunstig doen kennen voor den landbouwenden stand, moge hef einde er van niet minder gunstig zijn. Dat ook een in allen deele gunstige zomer toch ook nog zijn schaduwzijde heeft, ten gevolge het ongeduld der menschen, leert ons niet weinig de laatste tijden, nu op vele plaatsen de ruim vergaarde hooioogst in vlammen opgaat; vele. zijn de berichten die daarvan melding maken, en ieder nieuw geval is als het ware eene aanklacht, niet tegen het weder, doch wel tegen de roeke loosheid van zoovelen, die in hun overmoed meer handelden naar hun kort begrip, dan rekening hielden met hetgeen de oogst eischte en waartoe de natuur zich zoo uitermate leende. Dwazenvernietiging van de oogst, is veler loon voor het onpractisch werk. Gelukkig bleven we in onze gemeente, al was 't wellicht op 't kantje af, tot op heden verschoond van dergelijke gevolgen; mogen we er verder ook voor gespaard blijven. - Alhier heeft zich een sub-comité ge vormd van 18 personen, tot inzameling van gelden voor de nagelaten betrekkingen dei- in de vorige week verongelukte visschers. In een gisteravond gehouden vergadering werd een bestuur gekozen, bestaande uit de heeren W. C. Reij, Voorzitter; D. Daalder, Secretaris en R. Visser, Penningmeester. Het comité zal persoonlijk met lijsten rondgaan. - Niet ver van den vuurtoren van Eierland is aan het strand gespoeld een onbekend lijk, dat in zoo gevorderden staat van ontbinding verkeerde, dat 't terstond moest worden be graven. De drenkeling was gekleed met blauw wollen trui en pilow broek. - Van 17 tot en met 18 Aug. zijn uit gevoerd: 718 Schapen, 177 lammeren, 5 koeien, 1 paard en 7 varkens. Tot heden zijn verzonden 35002 lammeren, 3671 schapen. Oudesoiiild- „Scheiden doet wee," zegt het bekende lied en niet gemakkelijk is 't aan eene scheidiug een feestelijk karakter ie geven. Toch geschiedde dit Woensdag 1.1. toen Mejuffr. A. Roeper van bare leerlingen der Zondagschool zou scheiden. Er was nog feenig geld in kas en van dit bedrag zou den kinderen een onthaal wor den bereid. Het programma luiddeeen uitstapje naar het boschje (doolhofmet ver schillende spelen, afwisselend gezang, onthaal met versnaperingen, enz. enz. Het druilerige weer deed het plan bijna mislukken en toen werd de Bewaarschool te baat genomen, doch toen de regen wat ophield, zette men toch den tocht naar het doolhof voort. Het jonge volkje genoot er met volle teugen, menig lief liedje werd er gezongen en voorts het geheele programma met opgewektheid afge werkt. Meteen fraaien wandtekst als afscheids- gave, keerde ieder kind dankbaar en voldaan weer. 't Feestje had gelukkig weinig van den regen te leiden. Op uitnoodiging der liefdadigheidscom missie te Oosterend, verklaarde zich het Bestuur van de n Schippers- en Visschersbond aanstonds bereid, om ook te Oudeschild pogin gen in 't werk te stellen, teneinde steun te kunnen verleenen aan de ongelukkigen, die door de ramp van de T. X. 38, zoo diep getrof fen werden. Een beroep op het mededoogen der ingezetenen van ons dorp zal stellig wel overbodig zijn. Donderdagavond werd door de stoom boot „Kampioen" den laatsten tocht naar het Nieuwediep niet ondernomen, naar wij vernamen tengevolge van een zeer lekke vlampijp in den stoomketel, 's Nachts werd echter het bij stoombooten vaak voorkomende euvel op afdoende wijze verholpen, zoodat reeds Vrijdagochtend de stoomboot weer geregeld den dienst kon hervatten. Oosterend, 19 Aug. De handelsvereeniging „Wilhelmina," alhier, heeft wederom voor dan tijd van een jaar tot haren Directeur benoemd de heer W. A. Möller, te Helder. Het ongunstige weder heeft deze week de visschers aan den wal doen blijven. Voor de nagelaten betrekkingen der in de vorige week verongelukte {visschers is alhier door de Commissie eene Gollecte ge houden, die ruim f 225 heeft opgebracht. Den Hoorn 19 Aug. Door C. Kalis Jz. is op het strand gevonden eene flesch, waarin de volgende twee briefjes, geschreven in het Fransch Ik verzoek hom, die deze flesch zal vinden, mij wel een briefje te willen schrijven aan 't adres Monsieur Daches Chaussée de Louvain, 37 Viloorde. Na deze flesch leeggedronken te hebben is zij in zee geworpen als een gedachtenis aan hen, die champahne hedben geproefd. Bericht van deze vondst werdt opgewacht bij Ch. Heschmin, rue Burometz 36 Bruxelles. Vlieland, 17 Aug. Gisterenmorgen werd door eene der hier gestationneerde redding booten een proeftocht gemaakt. Het was vooral voor de zeer talrijke vreemdelingen een interessant schouwspel, die kleine boot zoo behendig door de hevige branding geroeid; ook het afschieten van een vuurpijl en een proef genomen met een ander reddingstoestel wekten algemeene belangstelling. Waar moet de postzegel opgeplakt worden. De directeur-generaal der posterijen eD telegrafie verzoekt beleefdelijk om de postze gels steeds vast te hechten iu den rechter bovenhoek aan de adreszijde. Daarmede zal het werk van de stempeling in het algemeen, maar zeer zeker met de nieuwe electrische stempelmachine, aan de postkantoren waar deze op proef en in gebruik genomen zal worden, regelmatiger en gemak kelijker kunnen plaats vinden, dan wanneer de postzegels nu hier, dan daar op de stuk ken zijn vastgehecht. Wie er ook klagen over de groote droogte van dit jaar, de jagers in Drente zeker niet. Het schjjnt in dat gewest, alsof geen jong geboren haas, patrijs of korhoen overstuur is gegaan. Men kan tegen den avond bijna geen weg door de akkers passeeren, zonder een of meer dieren of koppels er van op te jagen. De patrijzentroepen zijn buitengewoon groot. Onlangs werden er 32 bij elkaar gezien. Ook vossen werden verscheidene opgemerkt. Dat de verzending van prentbriefkaarten nog altijd sterk toeneemt, kan wel uit de volgende opgaaf alleen voor Zandvoort blijken In Juli 1900 werden daar verzonden 6600 en in dezelfde maand van dit jaar 53,000 stuks Onder het opschrift„Een duur verge lijkend examen", meld het „Leidseh Dagblad," dat de kosten voor het vergelijkend onderzoek voor een hoofd der school aldaar hebben bedragen achthonderd vijf en twintig gulden. En verder In verband met de zaak, waar voor het is gebruikt, is dit een bedrag om er van te schrikken. Er waren vele liefhebbers, het is waar, maar reis- en verblijfkosten zijn aan de sollici tanten niet verstrekt, een diner is hun niet aangeboden. Wél zijn later eenigen hunner voor een nader onderzoek teruggeroepen en misschien hebben dezen vergoeding voor reiskosten ontvangen wél hebben een viertal hoofden der scholen het schooltoezicht bij het examen ter zijde gestaan, waarvan echter twee uit de gemeente zelf, wél heeft het school toezicht met de examinatoren enkele hoofden in hun eigen scholen opgezocht een en ander zal geld hebben gekost, en het is best mogelijk, dat er uitgaven zijn gemaakt en gemaakt moeten worden, die onze aandacht zijn ontsnapt, en dat inderdaad de noodige zuinigheid is in acht genomen, maar met een leekenoog gezien komen ons de kosten van nog meer dan f 800 toch verbazend, hoe ruim ook berekend, hoog voor. Te Velzen vielen Maandag tijdens een donderbui stukken ijs zoo groot als knikkers. 't Duurde slechts een paar minuten, zoodat er weinig schade door werd aangericht. Een auto zonder vaart Twee heeren uit Gouda waren op de jacht geweest en keerden met hun automobiel huis waarts. Toen ze nabij Haastrecht den IJseldijk wilden oprijden, had de auto geen vaart genoeg, reed achteruit den dijk af en kwam in een sloot terecht. Een der heeren was er bijtijds uitgesprongen, doch de andere ging mee te water. Gelukkig werd hij door den ander spoedig op het droge getrokken, zoodat het ongeval zonder persoonlijk letsel afliep. De anto was zwaar beschadigd. Zakkenrollers in de kerk waar is men nog veilig. Zondag ontdekte een bezoeker van de Her vormde Kerk te Apeldoorn, na afloop van den dienst dat zijn portemonnaie, inhoudende f 37, een retourbiljet voor Amersfoort, waar hij woonachtig is, enz. verdwenen was. „Het Vaderland" schrijtt Dezer dagen deed een bericht de ronde, dat te Ulvenhout iemand zoo maar liefhebberde in de geneeskunde en adviezen gratis gaf. Uit Ginneken werd daarop aan „Het Volk" bericht, dat het inderdaad een geneesheer is, die eenvoudig den menschen den raad geeft een natuurlijke levenswijze te volgen. Hij is zelf vegetariër. „De Echo" laat daar weer op volgen „Maar de snuggere Ulvenhoutsche bevolking ziet er een „nieuw geloof" in en zoo schijnt de scheve voorstelling in de wereld gekomen te zijn." Wij meenen echter te weten, dat geen dezer bladen het bij het rechte eind heeft, want de bewuste geneesheer is niemand anders dan de bekende magnetiseur Colson van hier, die thans de Ulvenhoutsche bevolking in rep en roer schijnt te brengen door de wonderen zijner geneeswijze TEXELSGHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1