N°. 1775, Donderdag 25 Augustus 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Katerdagavond. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOU, Parkstraat Bubo op Texel. GEVONDEN VOORWERPEN Gedeponeerd ten Ruadhuize, 1 dop van een wagen, gevonden in het Doolhof. TEXEL, 24 Aug. 1904. Zaterdag j.l. verkreeg de beer P. J. de Braai, ouderwijzer te Amsterdam, aldaar de Hoofd- acte. De markt van Maandag kenmerkte zich weder door aanvoer van eene groote hoeveelheid vee, inzonderheid wolvee; het aangevoerde vee was van goede kwaliteit en aan kooplust ontbrak het niet, zoodat dien dag weder veel vee werd verkocht en naar elders verscheept. Aangevoerd werden 2 Paarden 1 Veulen 11 Koeien, 4 N. Kalveren, 728 Schapen 480 Lammeren, 2 Schrammen en 3 Korven Kippen. De Prijzen waren Veulen Koeien f 105 a f 155N. Kalveren t 10 f 12Schapen f 16 f 22,50; Lammeren f 12 f 14,25 Schrammen f 14 a f 16 Kippen 10,80 f 1,25. Flinke handel. - Den 22sten Aug. zijn uitgevoerd naar elders: 740 lammeren, 180 schapen, 2 koeien, 16 kalveren, 2 paarden en 13 varkens. Dinsdagmorgen had aan den Burg, op het marktplein, de jaarlijksche keuring van Merriën plaats, van wege de afd. Noord- Holland van het Ned. Paardenstamboek. Tot inschrijving van Merriën beneden 3 jaren, werd een 4-tal aangeboden, waarvan echter geen enkele waardig werd geacht om als zoodanig te worden aangenomen. Voor de premiën, voor Merrie's van 3 tot 7 jaren, in het Ned. Paardenstamboek inge schreven en die in 1905 moeten veulen van een premiewaardig gekeurden Hengst, werden 5 paarden aangeboden. De eerste premie (f 25) viel ten deel aan de Merrie van Gebr. Keijser; de 2de en 3de premie (ieder groot f 20) resp. aan de Merrie's van de heeren P. C. Koorn en P. P. Bremer. Naar hetgeen uit de woorden van den Voorz. der keuringscommissie kon worden afgeleid, waren de gepremiëerde dieren niet premie waardig, doch werden de premiën toegekend omdat ze beschikbaar waren, alsook tot aan moediging, om later met betere paarden voor te komen. De Hengst van de afd. Texel der H. M. v. L., welke daarna nog den Heeren commissie leden werd getoond, was het slotnummer van deze paarden-expositie. Oudesciiild. In de K. W. B. waren Maan dagavond de meisjes-leerlingen bijeengekomen om blijken van waardeering en dankbaar heid te vereeren aan het hoofd der Zondag school, Mej. A. Roeper en hare helpsters, Mej. S. Backer en N. Roeper. Uit naam dei- kinderen werd het drietal op hartelijke wijze toegesproken door een der aanwezige dames. Tevens werden eenvoudige doch zeer gepaste geschenken vereerd aan genoemde drie ver dienstelijke meisjes, die aangenaam verrast, woorden van dank en erkentelijkheid spraken. Oosterend, 23 Aug. De E. A. Heer Burgemeester der Gemeente heeft, op daar toe gedane uitnoodiging, kennis gegeven, het Eere-Voorzitterschap der Commissie tot het verzamelen van gelden voor de nagelaten betrekkingen der op 12 Aug. j.l. verongelukte visschers te aanvaarden De kennisgeving was vergezeld van eene zeer belangrijke bijdrage voor het bekende dool. Kooo, 21 Aug. Op het strand nabij ons dorp spoelen thans aan eenige battings, gemerkt "A en S." Ook is door den strand vonder aangebracht één kist gemerkt R. M. G. Rosario Refinerio Argentina 190. inhoudende vier groote flesschen, bevattende Agidum Hydrochloricum Purum. Afkomstig van E. Merch te Darmstadt. Den Hoorn, 20 Augustus. Bij den strand vonder is hier aangebracht een partijtje battings en schrooten 't welk achter den Hoorn aan 't strand is aangespoeldmerk H S. Zondag 21 Augustus was de dag, aan gewezen voor een algemeene betooging ten gunste van algemeen kiesrecht. Daarom zijn door heel het land meetings gehouden, die de eene meer de ander weder minder door belangstellenden werden bijgewoond. Er is heel wat gepraat op die meetings, doch of de zaak in kwestie er veel door is gebaat zal voorhands wel moeielijk zijn uit te maken. Alléén in Noord-Holland zijn 1450 auto mobielen gedomicilieerd. Dezer dagen is dat nummer met rijbewijs afgegeven en ingetrok ken nummers worden bij nieuwe aanvragen het eerst uitgegeven, zoodat er werkelijk 1450 in omloop zijn. In dit voorjaar is in den Anna Paulowna weder een proef met den vlasbouw geno men. De uitkomsten schijnen bevredigend te zijn. Een der verbouwers heeft thans zijn product aan een Belgische firma verkocht tegen f 400 per H.A. Tijdens de aanstaande reuniefeesten van het Koninklijk Instutuut voor de Marine te Willemsoord, zal het miliciensschip „Neptunus" worden ingericht tot logement voor de offi cieren-reünisten Er zal te dier gelegenheid een zeetocht gehouden worden met pantser schepen, kanonneer- en torpedobooten. Juist in de nachten volgende op de allerheetste dagen heeft het in Oost-Friesland en op de Lünebergsche heide herhaaldelijk gevroren, en de boekweitboeren en ijmkers hebben dientengevolge veel schade geleden. De temperatuur schommelde in zulke geval len meer dan 20 graden C- Op het oogen- blik is het weder echter gelijkmatiger en leveren de bijenvolken hun moorddadige veld slagen. Want „als de heide bloeit, vallen de hommels." Omtrent de ramp, die aan acht van de negen opvarenden van de Rotterdamsche sleepboot „Hollander" het leven kostte, deelen de Londensche bladen nog de volgende bijzon derheden mede De aanvaring had plaats te drie uren des nachts. Het was volkomen helder weder. De „Westoll" kwam in volle vaart recht op de „Hollander" aanstoomen. Deze trachtte nog voorbij te komen, maar het was te laat: het stoomschip trof de sleepboot middenscheeps en sneed haar zoo goed als in tweeën. De „Hollander" zonk onmiddelijk. Vier mau lagen in de kooien en gingen mede de diepte in. Van de overigen, die op dek waren, werden twee bij de aanvaring gedood, twee anderen, onder wie de kapitein, klampten zich aan wrakhout vast, maar werden waar schijnlijk in de diepte gezogen ze verdwenen althans bijna onmiddelijk. De eenige geredde sprong over op de „Westoll". De „Hollander" was op de thuisreis, na een langdurigen kruistocht werd zij tegen den avond te Rotterdam verwacht. Bij de veldmanoeuvres door infanterie en cavallerie, die tusschen Den Haag en Gouda worden gehouden, had op den Bloemendaal- schen weg bij Gouda een ongeval plaats. Een hooggeplaatst officier van het garnizoen te Gouda geraakte, terwijl hij den troep vergezelde, door een of andere oorzaak met zijn paard te water. Met andere hulp wer den èn ruiter èn paard weer op den weg geholpen en, alsof er niets was gebeurd, voegde de officier zich weder' bij den troep en ging in zijn natte uniform en met zijn paard verder. Doch 't scheen, dat de vracht, die door het water natuurlijk vrij wat „gewichtiger" was geworden, op den duur te zwaar werd voor het paard, ten minste te Waddingsveen zakte het dier ineen en kon niet verder. Te voet werd toen verder gemarcheerd. Wat een vreemde liefhebberij. Men schrijft aan „De Residentiebode" Sinds eenige dagen is er ook een naakt- looper die zich ophoudt tusschen de dorpen Sassenheim en Warmond, waar begrijpelijker wijs dat weerzinwekkende persoontje volop besproken wordt. Van hem wordt het vol gende verteld. Hij rijdt overdag op een fiets, neemt overal een kijkje, en is direct bij nadering verdwenen. Hij is gekleed iu een licht zomercostuum en witten hoed en heeft enkel maar boven- kleeren aan. 's Avonds ontdoet hij zich van dat weinige goed en vertoont zich dan in Adamscostuum, maar te pakken krijgen kun nen ze hem niet. Hij beschikt over een vlugheid, die aan het ongelooflijke grenst, zoodat in minder dan geen tijd hij gekleed op het rijwiel is verdwenen. Dezer dagen ging de man onge kleed de wagens van Zigeuners binnen, die te Warmond gekampeerd waren. Een wilde jacht van met messen gewapende Zigeuners viel, door zijn vlugheid en rijwiel, in het voordeel uit van den naaktlooper. De eenzaamheid was te machtig. De vrouw van een 73-jarigen sjouwer, wonende aan de Kromme Elleboog te Dordrecht, was de vorige week naar haar dochter te Rotter dam gegaan, om daar eenige dagen te logee- ren. De man, die anders wel een borrel lust, hield zich de eerste dagen tamelijk goed, maar ten slotte werd de eenzaamheid hem te machtig. Een paar hulpvaardige buren kochten zijn gansche huisraad, naar beweerd wordt een fatsoenlijk spulletje, voor de som van f 7 en het lieve leventje begon. Nog denzelfden avond lag de man beschon ken te bed, maar de kooper van dit stuk huisraad was daar niet van gediend, legde hem op den grond om zijn roes uit te slapen, en nam het gekochte bed mee. Woensdag ochtend stak de man, blijde dat zijn weder helft nog niet terug was, de vlag uit en maakte met een paar „vrinden" een rijtoertje. Inmiddels was vrouwlief echter teruggekeerd en weinig gesticht over het verdwijnen van den gemeenschappelijken boedel, gaf zij op zoo tastbare wijze uiting aan hare boosheid, dat haar echtgenoot maar besloot er een einde aan te maken. Woensdagavond liep hij de watertrap aan het Scheffers af om zich in de Voorstraats haven te verdrinken, maar een 18-jarig jong- mensch uit zijn buurt, die van zijn voornemen had gehoord, snelde hem achterna, wist hem nog juist intijds vast te grijpen en dwong hem naar de echtelijke woning terug te keeren, zegt de „D. Ct." Of het daarna in die woning duchtig gespookt heeft, meldt het blad niet, Vergiftige bessen. Een kindje van vier jaar wandelde Dinsdag met een paar vriendinnetjes door het Wes terplantsoen te Amsterdam. Van een der vele daar staande struiken at het eenige bessen, niet beseffende, dat deze vergiftig waren. Woensdag is het kind aan de gevolgen overleden. („N. v. D." TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met rerhooging der porto'». Prijs der Advertenlièn Van 1 tot 5 regela 30 Cta. Iedere regel meer 6 Cti. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 3 Cts. per nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1