N°. 1776. Zondag 28 Augustus 1904. 17de Jaargang Nieuws-' en Advertentieblad. Binnenland. i 11 i,I ifoit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 unr op den dag der nitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE R00IJ, Parkstraat Bubg op Texel. GEVONDEN VOORWERPEN: Gedeponeerd ten Raadhuize1 mes gevon den in het Park1 mes gevonden in de Gravenstraat1 zakdoek gevonden in de Weverstraat; 1 ceintuur gevonden in de Molenstraat; 1 portemonnaie, gevonden in de Nieuwstraat1 ijzeren bus van een wagen wiel, gevonden op den Waalderweg; 1 idem gevonden nabij Doolhof; 1 duimstok, gevonden op den Hoornderweg. TEXEL, 27 Aug. 1904. Koninginne jaardag. Woensdag 31 Augustus a. s. zal H. M. de Koningin haren 24sten jaardag vieren. In vele plaatsen in den lande maakt men zich op, om dien dag feestelijk te herdenken en niet het minst voor de jeugd zal die dag zoo hier en daar tot eene blijde dag worden gemaakt. En waarlijk, het verdient aanbeveling om bij de jeugd nog niet te tornen aan den eer bied en de achting voor het Koninklijk Huis; laat zij, met de Nederlandsche driekleur ge wapend en desverkiezend met de Oranjekleur getooid, nog maar de Vaderlandsche liederen zingen als zij langs de straten marcheert; 'tkan heusch geen kwaad. Wij weten, 't is trouwens vrij algemeen bekend, dat er velen zijn bij wien de liefde en achting voor het Koningschap tot een zeer laag cijfer is gedaald; waarom ja, als ge dat dezulken op den man af vroeg, zoudt ge niet onmogelijk een mengelmoes van antwoorden krijgen, waaruit wellicht niet veel zaakrijks zou zijn te distelleeren. Hoe het zij, een ieder heeft in deze zijne meening; daartegen te ageeren ligt niet in onze bedoeling, want wel beschouwd zullen hier, als in zoo menig geval, zoowel vóor- als tegenstanders meenen het bij het rechte eind te hebben; zeer knappe koppen zal men aantreffen onder beide partijen. Zooveel is echter zeker waar dat voor het oogenblik nog niet met zekerheid is uitgemaakt welke regeeringsvorm de beste is, van waar wij de heilstaat mogen ver wachten, en in afwachting daarvan komt 't 't meest gewenscht voor, de; bestaande toe stand zoo al niet toetejuichen, dan toch te eerbiedigen. Uit dien hoofde meenen wij dat het goed is, bij de jeugd nog maar niet te tornen aan de tr.aditioneele liefde voor het Koninklijk Huis, werkelijk er wordt genoeg afgebroken, er komt op meer dan een gebied leegte, waar voor niets beters in de plaats wordt gesteld, en dat is alsnog geen vooruitgang. Wat of de laatste van Oogstmaand hier zal opleveren, schijnt nog vrij wel in het duister te liggen, wel laat zich verluiden dat het Fanfare-corps zich zal laten hooren, doch overigens schijnt er alsnog niet aan de orde te zijn. Welnu, we zullen het dan met dat weinige maar zien te klaren een weinig vlaggentooi zal bovendien zeker niet ont breken, en de jeugd zal wellicht nog wel een weinig gestemd zijn om een feestelijken rondgang te maken, ten spijt van de Nurksen die altijd en op alles iets hebben aantemerken. Op deze wijze, zij het ook niet zoo officieel, zal dan toch de jaardag van den laatsten telg uit het Oranjehuis ook hier worden herdacht. Nadat het vorenstaande reeds was gezet werd ons met zekerheid medegedeeld dat het Fanfarecorps Woensdagavond te 8 uur op de Groeneplaats eene uitvoering zal geven. Het ligt in de bedoeling daarbij eenige verlichting aan te brengengroot zal die verlichting niet kunnen zijn, uithoofde de bekrompen financiënaanbeveling zou het daarom verdienen, indien, zoo ongevraagd, velen van hunne ingenomenheid mochten doen blijken door eenige financieelen steun voor dit doel het corps aantebieden tot goed slagen was dit zeker gewenscht en het fanfarecorps verdient zulks ten volle. Desgewenscht verklaren ook wij ons gaarne bereid zelfs de kleinste gave hiervoor in ontvang te nemen, ten einde die aan het corps aftedragen. Nog werd ons heden medegedeeld (zie ook achterstaande adv.) dat voor dien dag op getouw wordt gezet een ringrijderij met paard en kar, zoomede een gelijk vermaak op de fiets. Blijkt voor een en ander genoegzame deelneming te bestaan, dan wacht ons den 31 Augustus nog gansch ongedacht een feestje, tot welslagen waarvan velen iets mogen aan brengen. In de gisterenavond gehonden vergade ring van het sub-comité tot inzameling van gelden voor de nagelaten betrekkingen der op 12 Aug. j. 1. omgekomen visschers, werd door den Penningmeester rekening en ver antwoording gedaan, waaruit bleek dat totaal was ontvangen f 329,60, welk bedrag heden door den penningmeester en een der com missieleden aan het hoofd-comité zou worden gebracht. Op den 24sten Aug. werden van hier uitgevoerd579 schapen, 156 lammeren, 1 koe en 5 varkens. Aan den heer F. A. Visser, Candidaat tot den H. D., te Utrecht, is toezegging van beroep gedaan door de Hervormde Gemeente te den Hoorn op Texel. Oudeschild, 25 Aug. Gisteren geraakte een paard en wagen, een oogenblik onbeheerd gelaten, in de haven te water. Spoedig kwam men met een roeiboot 't paard te hulp, boeg seerde het naar de scheepshelling en liet het daar omhoog loopen. 't Beest kwam er best af. De wagen was evenwel nog al gehavend, wat voor den eigenaar natuurlijk een schade post oplevert. 't Zal in de schoolwereld wel tot de zeldzaamheden behooren, dat iemand op den zelfden dag 't feit kan herdenken van een halve eeuw onderwijzer en tevens 40 jaren achtereen hoofd der school te zijn. Dit voor recht valt op 1 Sept. a. s. ten deel aan den Heer J. K. G. Muller, sedert 186S als hoofd der school op dit dorp werkzaam. Met lust en ijver kwijt de Heer Muller zich nog steeds vol opgewektheid van zijn taak, terwijl hem de onschuldige asempies der lieve schooljeugd al weinig schijnen te hebben gedeerd. Dat het verdienstelijk schoolhoofd op 1 Sept. niet vergeten zal worden mag wel als zeker wor den aangenomen. Vlieland, 23 Aug. Alhier is eene flesch aangespoeld, waarin twee briefjes werden gevonden van den volgenden inhoud „Vele groeten aan het Deutsche vaderland. Ik vang Samuel Maherers levend en zet hem op sterk water. Paul Schulze. Afgezonden op 24-7-04. Bij den ingang van het Kanaal. Vele groeten aan het garnizoen te Colmak in Elzas." De vinder wordt vriendelijk verzocht de compagnie van de vondst kennis te geven. Groet van de „Gertrud Wormanm" stuurt het onderofficierscorps van de 1ste veldcom- pagnie, 2de veldregiment Duitsch Z. W. Afrika Indijking der Lauwerzee. Het verslag is veischenen [van de bij gemeenschappelijk besluit van Gedeputeerde Staten van Friesla nd en Groningen benoemde Commissie van des kundigen tot het instellen van een nader onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee, in verband met een verbeterde afstrooming van het boezemwater in de beide provinciën. De kosten van de ontworpen werken zijn geraamd op f 12,316,500, waarvan alleen voor de indijking f 7,625,500. De totale oppervlakte der binnen te dijken en voor verkoop vatbare gronden zal zijn 4887 hectaren, ter verkoopwaarde van f 2,600,000. Voor de uitvoering van al de werken wordt een tijdvak van 8 jaren gesteld. Volgens de commissie behoort de indijking te geschieden door het Rijk, de uitvoering der overige werken door de besturen van beide provinciën, ieder zoover zijn provincie betreft, en door de betrokken waterschaps besturen in beide provinciën. Het verslag is eenstemmig vastgesteld. Volgens het oordeel der commissie verdient het door haar vastgestelde plan van indijking c. a. alléén en met uitsluiting van andere plannen aanbeveling. Vee uit de Beemster. Thans heeft ook een Duitsche planter uit Suriname, door het bekende Beemster vee aangetrokken, aldaar inkoopen gedaan. De veehouders P. Zeeman en H. de Goede Az. verkochten een éénjarige stier en 2 koeien, respectievelijk voor f 825 en f 700. Al weder door een vuurwapen. Het elfjarig zoontje van den heer v. P. te Schagen speelde met een pistool. Meenende dat het niet geladen was, legde hij op zijn 9 jarig zusje aan. Plotseling viel een schot en sloeg het meisje tegen den grond. Bij onderzoek bloek, dat de kogel diep het voor hoofd had geschramd. Iets verder en het kind was doodelijk gewond geweest. Een vreemde vondst. De Rijksve]'d wachter A. Reinders te Halfweg heeft een zonderlinge vondst gedaan. Toen hij bij de Zwetbrug het spoor van een otter volgde, dat naar een poel leidde, vond hij tusschen de takken van een boom eene gevulde wit linnen-kussensloop. Bij opening bleek de sloop te bevatten een volledige heeren-garderobe, n. 1. een sporthemd, een hemd, een onder broek, kousen, een pet en een broek, deze laatste, van licht pilow, leek die van een verpleegde uit een Rijkswerkinrichting. Het goed heeft er nog niet lang gelegen, want een dag of tien geleden kampeerden bij de plaats, waar het pak gevonden werd, een troep zigeuners, die het ongetwijfeld niet zouden hebben laten liggen. Het merkwaardige was, dat op de kussen sloop een briefje gespeld was met de woorden „Wasch het uit en hou het dan maar gerust." Men schrijft uit Weidum aan de „Leeuw. Courant." Maandagnamiddag had hier een allertreu rigst ongeval plaats. De werkman S. Koldijk was in de zuivelfabriek bezig met het uitbikken van een der stoomketels. Door een schrome lijke vergissing werd door een jongen bediende een der kranen van de stoomleiding geopend, waardoor de stoom toegang tot den ketel kreeg. Onmiddelijk ging de kaars uit; die S. K. bij zijn werk als verlichting gebruikte en zat hij in den ketel opgesloten. Na onder scheidene vergeefsche pogingen gelukte het hem eindelijk in de duisternis rondtastende den uitgang te vinden. Op zijn jammerlijk geroep kwam van alle zijden hulp opdagen, doch te laat. Een groot deel van zijn lichaam was met brand wonden bedekt, vooral de handen en armen zagen er vreeselijk uit. Onder hevige pijnen is hij reeds 's avonds overleden. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met rerhooging der porto's. Prijs der Advertentién Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. <- atf iw» r/risn "w.-n

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1