N°. 1777. Donderdag 1 September 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. en t0| izcs Dit blad verschflnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIÈN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubq op Texel. IOSLOOPEN VAN VEE. De Burgemeester van Texel herinnert be langhebbenden aan het bepaalde vervat in art. 102 lit. a der Verordening van Politie voor deze Gemeente, luidende Het is verboden, tenzij na verkregen schrifte lijke toestemming van Burgemeester en Wet houders, rammen ouder dan één jaar, anders dan voorzien van twee spannen en rammen beneden den ouderdom van één jaar anders dan voorzien van een span, van 1 September tot 1 October in de weide te laten loopen. Overtreding wordt gestraft met geldboete van ten hoogste f 25, Texel, den 30 Augustus 1904. De Burgemeester voornoemd, F. KEIJSER, L.-B. Invorderbaarverklaring van Kohieren. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur dei- Gemeente Texel brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen dat het kohier No. 2 der Bedrijfsbelasting dienst 1904/1905 opden 27 Augustus 1904 door den Heer Directeur der directe belastingen te Amsterdam is in vorderbaar verklaard en op heden aan den Heer Ontvanger van 's Rijks belastingen voor deze Gemeente ter invordering is overgemaakt. Ieder ingezetene, die daarbij belang heeft, wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeien, te ontgaan. Texel, den 80 Augustus 1904. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, F. KEIJSER, Lo. Br. TEXEL, 31 Aug. 1904. Heden, 31 Augustus, is het de jaardag van H. M. Wilhelmina, Koningin der Neder landen. By deze herinnering zullen wij het laten; een ieder geve van zijne belangstelling blijk op zoodanige wijze als 't hem het meest gewenscht en geschiktst zal voorkomen. Een feestdag in den vollen zin des woords zal het zeker niet zijn, maar toch geheel onop gemerkt zal hij ook zeker niet voorbijgaan. De aanvoer van wolvee op de markt was Maandag weder van niet geringe be- teekenis en over kooplust was ook nu weder niet te klagen. Aangevoerd werden 3 paarden, 2 veulens, 4 koeien, 7 n. kalveren, 59 rammen, 460 schapen, 347 lammeren, 3 korven kippen. De prijzen waren: paarden f 100 a 225; veulens f60 a 75; koeien f 120 a 165; nuGht. kalveren f 12 a 13; rammen f 28 a 45; schapen f 16 a 18,50; lammeren f 12 a 18,75; kippen f 1 a 1,25. Tegelijkertijd met den marktdag van Maandag, had van wege de afd. Texel van de Holl. M. v. L. eene keuring plaats van Ramlammeren en Rammen. Waren de eersten geplaatst op het Markt plein, de laatsten hadden een goede plaats gevonden onder het schaduwrijk geboomte, aan den ingang van het Park. De inzending van het gevraagde was niet zoo groot als de aangifte beloofde, toch scheen bet genoegzaam om tot eene keuring over te gaan. Ramlammeren waren aangegeven 30 stuks; van de ingezondene werden be kroond inzendingen van de volgende heeren Willem Eelman Jz., Ie prjjs. Leo Koning, 2e prijs. C. P. Kejjser, 3e prys, Jarige Rammen, aangegeven 23 stuks, bekroond werden inzendingen van de heeren Aug. Keijser, le prijs. Adolf Keijser, 2e prijs. Arie Brans, 3e prijs. Oudere Rammen, aangegeven 26 stuks, bekroningen vielen ten deel aan inzendingen van de heeren: Leo Koning, le prijs. Joh. Keijser Jacobz., 2e prijs. Dirk Keijser Hz3e prijs. Vreemde Rammen. Voor deze rubriek waren slechts 4 stuks aangegeven en ver wierven prijzen die van de heeren: Klaas Mantje Dz., le prijs. S. Keijser Pz., 2e prijs. De aangevoerde dieren waren na de keu ring voor het publiek te bezichtigen en niet onmogelijk zullen enkelen met deze expositie op eenigerlei wijze hun voordeel hebben gedaan, dit toch lag aan deze keuring ongetwijfeld wel ten grondslag. Als keuringscommissie fungeerden de heeren Keesom, P. Koning Sz. en C. Dijt. Ofschoon de deelneming nog niet zoo groot is als zulks wel gewenscht mocht worden, toch zal de feestviering doorgaan, dat was het besluit Maandagavond door de commissie voor de feestviering genomen. In overweging werd daarbij genomen dat de tijd voor de aangifte wat al te kort was geweest en zeker menigeen zich nog zou willen aan geven. De termijn voor de aangifte werd daarom verlengd tot hedenmiddag 2 uur, ter wijl bovendien nog een paar rubrieken van deelnemers er aan werden toegevoegd, n.l. fietsrijders van 9 tot 16 jaar en kinderen met bokkewagens, de inleggelden voor de riDgrijderij met paard en kar bleven bepaald op f 1,—terwijl die met fiets en bokke- wagen werden vastgesteld op 25 cent. Tot groote vreugde der feestcommissie en zeker van allen die belang stellen in de feestelijk heden, verklaarde het Fanfarecorps zich be reid zijn diensten ook des middags te pres toeren tegen eene billijke vergoeding. Voor- loopig werd bepaald dat het corps des middags ten 1 uur een rondgang door den Burg zou maken, terwijl om 3 uur de feestelijkheden een aanvang zouden nemen. Na afloop daar van zouden de prijzen uitgereikt worden in het hotel „Texel." Teneinde er nog zooveel mogelijk bekendheid aan te geven, ook wat betreft de verlenging van den termijn van aangifte, zou namens de commissie ook op de andere dorpen den volke van een en ander per omroeper kennis worden gegeven. Voor advertentiën in de courant was het namelijk te laat. Gisteravond vergaderde de commissie op nieuw tot verdere regeling der zaken. De Cocksdorp, 29 Aug. Zaterdagj. 1. heeft zich hier eene sub-commissie gevormd om gelden in te zamelen voor de nagelaten betrekkingen van de omgekomen bemanning der blazerschuit T. X. 38. Voorzitter dezer commissie is de heer D. C. Dros, Secretaris de heer W. Heeroma en penningmeester de heer Jn. Buijs Jz. In den loop der volgende week zal den ingezetenen oen lijst ter teekening worden aangeboden. Oudesoiiild, 30 Aug. Men spreekt wel eens er van dat door dit of dat in een bepaalde behoefte is voorzien. Zoo ooit, dan mag dit stellig getuigd worden van de bestrating langs den waterkant, welke thans om den nieuwen haven is aangebrracht. Tevens is aangevangen met de bestrating van dat deel der haven, welke gewoonlijk voor opslagplaats voor schuimaarde wordt gebezigd. Ook dat werk is als een groote verbetering aan te merken. De materieele schade aan de 12 Aug. j.l. omgeslagen blazerschuit T.X. 38 heeft, voor zooverre dit het casco betreft en met inbegrip van het bergloon, bedragen ruim f 600, waarvan 2h deel voldaan wordt door de vereeniging „Helpt Elkander." De schuit is in eigendom overgegaan aan den heer J. Kuipers, te Harlingen. Vlieland, 27 Aug. 1904. Heden alhier gevonden een onbekend mannelijk lijk, op het Noorderstrand, bij dam 23. Gekleedpilow broek, nieuw geele oliejas, met steekmouwen, zwarte kousen, roodbaai hemd en onderbroek, blauwe borstrok. Alles ongemerkt Een groot persoon. Het hoofd onbehaard, geen snor of baard, bruinachtige nekharen. Aangezien het aangezicht deerlijk was geschonden, kan geen vermoedelijke ouderdom worden aangegeven. Indien er bij den heer Bur gemeester geen nadere berichten inkomen, zal het lijk heden 29 Aug. op de algemeene begraafplaats worden ter aarde besteld. Oogsten. In de polders „Waard en Groet" is het tegenwoordig zeer druk. Op sommige boerderijen worden de granen gezicht, en zoo van het veld gedorscht en scheepge- reden. Alles gaat dan vlug in zijn werk. Zoo werden de vorige week granen, welke 's Maandags nog vast stonden, Vrijdags al verscheept. Met stoom wordt dagelijks van 120 160 mud afgedorscht, het zaad schoon in den zak en geheel marktklaar. Het werk is er dus spoediger af dan vroeger toen men den geheelen winter werk met dorschen had. Een inrichting van Hooger Onderwijs op socialistischen grondslag. De Haagsche correspondent van de Nieuwe Gron. Ct. meldt aan zijn blad, dat uit zeer goede bron hem is medegedeeld, als zou men van conservatieve en Christelijke zijde reeds spijt en ontevredenheid gaan gevoelen over den loop van de H. Onder wijsgeschiedenis en niet van plan zijn verder in de richting van den premier mede te werken tot de vurige begeerde vrijmaking van dat onderwijs, omdat er in socialistische kringen in allen ernst aan gedacht word een fonds bijeen te brengen, waaruit zoodra de oprichting van Vrije Universiteiten ouder de voorwaarden van het ontwerp-Kuyper met Staatshulp mogelijk zal zijn geworden een inrichting van H. O. op socialistischen grondslag zal worden bekostigd Men meldt aan het „Volksdagblad", dat Jan Terwey de bekende dienstweigeraar, uit de gevangenis ontslagen is en thans verblijf houdt te Blaricum en dat sedert eenige da gen. Jan Terwey gaat nu zijn 5 jaar ont zegging van het dragen van wapenen in, zegt het blad. Op het erf van een landbouwer te Pijn* acker waren vijftien jonge varkens in een hok bijeen. Daar de kinderen in een onbe waakt oogenblik de deur van het hok hadden gesloten, zijn dj dieren allen gestikt. De cadavers werden door den met de vleeschkeu- ring belasten deskundige voor de consumptie ongeschikt verklaard. Te Hal werd een bruiloft gevierd, en zekere Stend loste de gebruikelijke vreugde met een met los kruit geladen pistool. Maar toen hij wat gedronken had, kwam hij op het denkbeeld, zijn pistool met hagel te laden, doch hij schoot ditmaal het wapen niet af en het bleef dus geladen liggen. Daags nadien vergeten zijnde wat hij gedaan had en opnieuw min of meer dronken, wilde hij een grap hebben en beval zijn 11-jarig zoontje het pistool op hem af te schieten. Het kind, als door een voorgevoel bewogen weigerde. En Stend, den held willen uithan gen, loste zelf het schot in de zijde. Hij viel bloedend neer en toen men hem opnam had hij den laatsten adem uitgeblazen Hij was getrouwd en vader yan 6 kinderen- TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nkderlahd 46 Cts. Naar Amerika en andere landen met Yerhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte o-erekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer.' i te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1