N°. 1776. Zondag 18 September 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Oit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor den Bubo 30 Cta. Franco per post door ge heel Nedeeland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der nitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIÈN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubg op Texel. HERHALINGS-ONDERWIJS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TEXEL maken bekend dat van af 1 (Jetober tot en met de maand Maart a. s. in deze ge meente gelegenheid zal bestaan tot het ontvan gen van herhalings-onderwijs, welk onderwijs zal worden gegeven, op Woensdag en Zater dag van iedere week van des nam. 2 tot 4 uur, op de O. L. Scholen te den Burg Oosterend en de Gocksdorp, terwijl die gelegen heid op de overige O L. Scholen eveneens wordt opengesteld, wanneer zich aldaar min stens zes leerlingen hebben aangemeld. Ouders of verzorgers die hunne kinderen het herhalings-onderwijs willen doen volgen, zijn verplicht daarvoor aangifte te doen bij de Hoofden der O. L. Scholen, tusschen 1 en 25 September a. s. onder duidelijke opgave hunner namen en woonplaatsen, alsmede de juiste namen hunner kinderen of pupillen, en onder overlegging van het vaccine bewijs. De leerlingen mogen den leeftijd van 16 jaren niet hebben overschreden bij de aanvang van den cursus, alzoo op den len October. Het schoolgeld bedraagt f 0,40 per leerling en per maandvoor meerdere leerlingen uit hetzelfde gezin, die gelijktijdig het herhalings- onderwijs volgen, bedraagt voor iedere leerling het schoolgeld f 0,20 per maand. Voor min vermogenden is de helft van de hiervoren genoemde bedragen verschuldigd, terwijl be deelden en zij die, hoewel niet bedeeld, onver mogend zijn, van de betaling van dit schoolgeld zijn vrijgesteld. Éurgemeester en Wethouders beslissen, wie ten aanzien van de hierboven genoemde be palingen, als minvermogend en als onvermo gend zijn te beschouwen. Texel, den 13 September 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. KEIJSER, Lo. Burgr. RUIBING, Secrs. NATIONALE MILITIE. Inschrijvingsregister enalphahctische naamlijst. De Burgemeester der Gemeente TEXEL maakt bekend, dat het Inschrijvingsregister voor do lichting van 1905, met de daaruit opgemaakte Alpbabeti8cho Naamlijst, gedurende acht dagen, van den 16 Septemher a. s. tot en met den 23 September d.a.v. aanstaande, ter Gemeente secretarie voor een ieder ter lozing ligt. Texel, den 15 September 1904. De Burgemeester, F. KEIJSER, Lo. Burgm. KOSTELOOZE VACCINATIE. Burgemeester en Wethoudors dor Gemeente TEXEL maken bekend, dat do gelegenheid zal zijn opengesteld tot kostclooze inenting en iiorinenting van do ingezetenen, die zich daartoe aanmelden op Woensdag, den 21 September 1904, 's mid dags 12 uur in de O. L. Sohool te den Burg, op Dinsdag, don 27 September 1904, 's voor middags 117, uur ten huize van Jb. Buijstede Cocksdorp. Texel, den 17 Soptembor 1904. Burgemeester en Wethoudors voornoemd, H. W. DE JONCHEERE, Burgemeoster. J. RUIBING, Secretaris. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize een rolletje zijde on een ceintuur, govonden te den Burg. TEXEL, 17 September 1904. Be Reuniefeesten te den Heldervereerd door een bezoek van H. M. de Koningin en H. D. Gemaal, Prins Hendrik, hebben zich in eene bijzonder groote belangstelling mogen verheugen. Niet onwaarschijnlijk was het Kon. bezoek voor velen wel het voornaamste aantrekkings- punt, vooral voor velen van hier, die niet zoo veelvuldig het voorrecht hebben om de Landsvorstin te zien. Die belangstelling is teekenend en weer spreekt zeer treffend de somtijds schijnbaar weinige belangstelling, welke voor het Kon. Huis zou worden gevoeld, wanneer men ge loof zou slaan aan de gewone dagelijksche praatjes. Dat het volk inderdaad nog blijft hechten aan het Oranjehuis, daarvan mag getuigen de in deze dagen ook van hier betoonde be langstelling. Men kan nu wel zeggen dat de feesten te den Helder en de daar aange brachte versieringen uitlokten een kijkje bij de buren te gaan nemen, wij blijven meenen dat bij absentie van het Koninklijk Echtpaar die belangstelling niet zoo groot zou zijn geweest. Men behoeft zich daarvoor heusch niet te schamen; velen zullen zich zeker verheugen over die belangstellingwij brengen aan den ondernemer der stoombootdienst gaarne een woord van hulde voor de gunstige be schikking om door vermeerdering der gelegen heden van overtocht, alsook door toepassing van een verminderd tarief, in de hand te werken de gelegenheid om van die belang stelling te doen blijken. En velen van hier maakten van die ge legenheid gebruikelke boot die afvoer naar de feestvierende buren, bracht een flink aantal feestgangers over; 't was een prettig aanzicht, die velen in opgewekte aangename stemming te zien opgaan naar één doel. De weg naar Oudeschild, naar de haven, gaf een vertier te zien zoo aangenaam, zoo aanlokkend, dat men haast der verleiding geen weerstand kon bieden zich bij die feest gangers aan te sluiten. Laten wij wenschen dat zij allen het zich voorgestelde doel zullen mogen hebben bereikt. Van hen, die van hier niet naar den Helder waren opgegaan, begaven enkelen zich des Donderdagsmorgen naar het Horntje, om van daar het zeetochtje der Hooge Bezoekers, voor zooveel zulks mogelijk was, waar te nemen, hetgeen door de nevelige weersge steldheid wel wat werd bemoeielijkt. Het recht heerlijke najaarsweder, zoo ge- wenscht voor de feestvierenden, kwam echter ook ten goede aan de wandelaars naar de Zuidwest punt van Texel en verschafte eenige aangename uren in de vrije natuur en aan den duinrand. Zag men al niet het fijne van de zaak, men stelde zich tevreden met hetgeen viel waar te nemen, overigens zou den de feestgangers wel inlichten omtrent hetgeen er alzoo was te genieten en met een weinig fantasie kan men zich daarvan dan wel ietwat een denkbeeld maken niet ieder valt het voorrecht ten deel een plaats in het eerste gelid in te nemen. De feestelijkheden hebben een goeden afloop gehad; 't was óenig mooi; den Helder had er eer van; 'twas al vlaggen, al ver siering, en de verlichtingmen moet die hebben gezien om er van mede te kunnen praten. Ook voor de feestgangers van hier was het bezoek aan Helder een tochtje dat geen moeielijkheden veroorzaakte; waren de booten wel eens wat sterk bezet met passagiers, men schikte zich daarin, men was van goeden zin. Eene aangename herinnering aan de verloopen dagen moge het deel zijn van Holder's beyolking, ook velen onzer eiland bewoners herdenken met genoegen het bezoek dat zij daar brachten om Neerlands Koningin te zien en hulde te brengen. Eene later ontvangen mededeeling vermeld dat Donderdag op den zeedijk een man is overreden door de tram; de man, reeds op leeftijd en daarbij doof, heeft zeker het gevaar niet bemerkt; hij was terstond een lijk. Naar wij vernemen zal gedurende den aanstaanden winterdienst van hier op 't Nieuwediep, het vertrekuur te 11,15 v.m. van Texel en te 12,5 van Nieuwediep behouden blijven. Stellig zal dit door 't reizend publiek op hoogen prijs worden gesteld, omdat deze gelegenheid een der beste is van de geheele dienstregeling. Yan 12 tot en 15 Sept. zijn van hier uitgevoerd542 schapen, 426 lammeren, 2 koeien, 7 kalveren, 1 paard en 6 varkens. De zitting van de Staten-Generaal, zal in een vereenigde zitting der beide Kamers Dinsdag a. s door H. M. de Koningen worden geopend, met het gewone ceremonieel. Brandend bouwland. Nabij Beerta staan nog maar steeds stuk ken bouwland in brand. Dat duurt nu al ongeveer 6 weken en de brand breidt zich nog uit, hoe ook gewerkt is en wordt, om he vuur te blusschen. Een paar voet in den grond woekert het vuur. Daar zit n 1. veen. Dikke rookwolken stijgen op en de grond braakt soms vlammen. In de nabijheid liggen vrouwen te aardappelenkrabben. Ze hebben het weieens hard te verantwoorden. Een koffievuurtje krijgen ze nu echter al heel gemakkelijk aan den gang. Daarvoor wordt maar een stuk vuur uit den grond gehaald. Groote gaten zijn daarin al ontstaan. De groote handelswaarde van het bouw land. Door den notaris Van Straten uit 's Gravenhage werden in het hotel „Lubrechts" geveild twee bouwmanswoningen met schuren, stallingen enz. en 50 hectaren wei en hooi land, gelegen onder de gemeenten Kethel en Spaland en Vlaardingen Ambachten Schiedam. De elf perceelen werden gezamenlijk in bod gebracht op de colossale som van f110,500. Bij sommige landbouwers in de IJpolders zijn voor 't eerst dit jaar de aardappels machinaal gepoot en worden nu machinaal gerooid, wat bij uitstek voldoet. Nu reeds heeft de uitkomst bewezen, dat dit machinaal werk ongeveer f 30 per H. A. aan werkloon minder kost. Te Putten overleed eenigen tijd geleden de moeder van een armoedig gezin met negen kinderen. De vader vond het niet noodig zijn kroost voldoende te verzorgen, de oudste werd tenminste bij een fruithandelaar ondergebracht, waar zij ellendig werd behandeld. Tenslotte is tegen den pleegvader een strafvervolging ingesteld, en toen bleek dat het kind om vier uur moest opstaan en eerst 's avonds na elf uur naar bed mocht. Ze moest in dien tijd preeken, die zij in de kerk gehoord had, na schrijven, en ging haar dit niet goed af, dan werd zij, evenals voor het kleinste vergiijp, zoo geslagen dat de dokter verklaarde geen plek op haar lichaam te kunnen ontdekken die geen sporen van slaag vertoonde. Een kleermaker te Loosduinen die d. d. zijn carbietfietslantaarn schoon maakte spoelde de restjes door de goot in een riool. Daar er gas uit de goot opsteeg, hield men daar een lucifer bij waarna er een geweldige ontploffing in het riool plaats had. De buizen werden vernield en een zeer groot stuk gesla gen uit een muur die er overheen gebouwd is. TEXELSCHE COTJRAHT,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1