N°. 1777, Donderdag 22 September 1904. 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met terhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave Prijs der Advertenliin Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel. HERH A LING SONDER WIJS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TEXEL maken bekend dat van af 1 October tot en met de maand Maart a. s. in deze ge meente gelegenheid zal bestaan tot het ontvan gen van herhalings-onderwijs, welk onderwijs zal worden gegeven, op Woensdag en Zater dag van iedere week van des nam. 2 tot 4 uur, op de O. L. Scholen te den Burg Oosterend en de Cocksdorp, terwijl die gelegen heid op de overige O L. Scholen eveneens wordt opengesteld, wanneer zich aldaar min stens zes leerlingen hebben aangemeld. Ouders of verzorgers die hunne kinderen het herhalings-onderwijs willen doen volgen, zijn verplicht daarvoor aangifte te doen bij de Hoofden der O. L. Scholen, tusachen 1 en 25 September a.s. onder duidelijke opgave hunner namen en woonplaatsen, alsmede de juiste namen hunner kinderen of pupillen, en onder overlegging van het vaccine bewijs. De leerlingen mogen den leeftijd van 16 jaren niet hebben overschreden bij de aanvang van den cursus, alzoo op den len October. Het schoolgeld bedraagt f 0,40 per leerling en per maandvoor meerdere leerlingen uit hetzelfde gezin, die gelijktijdig het herhalings- onderwijs volgen, bedraagt voor iedere leerling het schoolgeld f 0,20 per maand. Yoor min vermogenden is de helft van de hiervoren genoemde bedragen verschuldigd, terwijl be deelden en zij die, hoewel niet bedeeld, onver mogend zijn, van de betaling van dit schoolgeld zijn vrijgesteld. Burgemeester en Wethouders beslissen, wie ten aanzien van de hierboven genoemde be palingen, als minvermogend en als onvermo gend zijn te beschouwen. Texel, den 13 September 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. KEIJSER, Lo. Burgr. RUIBING, Secrs. KOSTELOOZE V A C CIN A t7ËT~ Burgemeester en Wethouders der Gemeente TEXEL maken bekend, dat de gelegenheid zal zijn opengesteld tot kostelooze inenting en hcrinenting van de ingezetenen, die zich daartoe aanmelden op Dinsdag, den 27 September 1904, 's voor middags 11 Va uur ten huize van Jb. BUIJS te de Cocksdorp. op Woensdag, den 28 September 1904, 's mid dags 12 uur in de O. L. School te den Burg, Texel, den 20 September 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. RUIBING. H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 21 September 1904. De afdeeling „Texel" van het N. O G. hield j.l. Zaterdag eene zeer goed bezochte verga dering in „De Oranjeboom." Bij de opening wees de Voorzitter op den goeden en vriendschappelijken geest, die er steeds heerscht tusschen de Texelsche onder wijzers, onlangs weder zoo duidelijk gebleken bij het jubileum van den heer Möller, en heette allon hartelijk welkom. De notulen werden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Medegedeeld werd, dat de kinderen te Koog, die eene oogziekte hebben en waarvoor on langs steun voor geneeskundige hulp gevraagd werd, te Utrecht verpleegd zullen worden. Op eene desbetreffende vraag, deelde de heer Heeroma mede, dat Koog voorloopig niet voor eene vacantie kolonie in aanmerking kan komen, Van eenige ingekomen stukken werd mede- deeling gedaan. De heer J. Daalder bracht als afgevaardigde verslag uit van de haijdelingen der algemeene vergadering, in het laatst van Juli gehouden te Zutphen, waarvoor hij den dank des Voorzitters ontving. Met algemeene stemmen werd bepaald, dat voortaan alleen bij introductie gasten kunnen worden toegelaten. De heer M. Kikkert leidde in het onder werp „de leesmethode van Bouwmeester en Berendsen" en vertoonde aan de vergadering de verschillende leesboekjes en de mond- standstempelfiguren, die daarbij behooren. Dankbaar was men den inleider, dat hij de vergadering deze methode duidelijk heeft gemaakt. Daar zij voor de meesten eene onbekende was, volgde er weinig of geen debat. Als letterkundige bijdrage gaf de heer J. Mak „Eerste proeven van een Nederlandsch zakwoordenboek," door C. A. van Koetsveld, waarnaar met genoegen werd geluisterd. De volgende vergadering zal gehouden worden op den lOden December a. s. in „Hotel Texel." De heer P. Zeijlemaker hoopt dan eene inleiding en de heer J. Bouman eene bijdrage te geven. De aanvoer van Wolvee begint nu toch iets minder te worden, getuige daarvan de Maandag gehouden markt. Naar Schapen bleef nog steeds goede vraag en waren de prijzen bevredigend; lammeren waren minder gewild. Aangevoerd weiden 5 paarden, 1 Veulen, I stier, 14 Kooien, 2 N. Kalveren, 30 Rammen, 182 Schapen, 135 Lammeren, 8 Schrammen, II Biggen, 2 korven Kippen. De prijzen waren Paarden f 85 a 175 Veulen f 60; Stier t 75 Koeien f 60 k 215; N. Kalveren f 10 a 12 Rammen f 28 a 45 Schapen f 19 a 23.50Lammeren f 12 a 13.75 Schrammen f 14 k 18; Biggen f8 a 11; Kippen f 0.90 1.10. I Zaterdag 17 September hield de Ond- Vereeniging te De Waal zijn aanbesteding van pl. m. dertigduizend Lijnkoeken. Vier inschrijvingsbiljetten waren ingekomen. J. G. van der Meij, Leeuwarden, Dros &Co., Texel, G. W. Lensvelt Amsterdam en R. P. Keijser Texel. Laatstgenoemde werd de levering gegund. Merk R. O. Prijzen geheim. Volgens mededeeling van den Luitenant ter Zee, belast met de Hydographische op nemingen der Nederlandsche zeegaten, werden de navolgende minste diepten gevonden op den drempel van het Schulpengat: midden vaarwaters 66 dM.; aan den stompetonskant 49 dM.; aan den spitsetonskant 81 dM.; nabij de lichtboei 57 dM. en bewesten die boei langs loopende 49 d.M. H. M. de Koningin heeft gisteren in eene vereenigde zitting de Staten-Generaal geopend. De Troonrede bevatte als gewoon algemeene beschouwingen over het afgeloopen jaar. Toegezegd wordt opnieuw een voorstel tot wijziging en aanvulling van de Wet op het Hooger Onderwijs, alsmede ten vorigen jare aangekondigde voorstellen. Daaraan zullen worden toegevoegd een wetsontwerp ter verzekering tegen Invalidi teit en Ouderdom. Aan de invoering van de Kinderwetten en de Militaire Tuchtwetten zal de laatste hand worden gelegd. Eene wijziging van de regeling der Naamlooze Ven nootschappen en van de Leerplichtwet is in bewerking. Wij lezen in het „N. v. d. D." In de laatste jaren was 't gaandeweg gebruik geworden dat reeds een, twee dagen vóór de opening van de zitting der Staten- Generaal personen dag en nacht bij den ingang postvatten om op den dag van de opening hun goede plaatsen aan anderen te verkoopen. Ditmaal, nu de opening in de gerestaureerde Ridderzaal geschiedt en dus nog grooter belangstelling verwacht kan worden, is dat postvatten nog vroeger begonnen. Van Vrij dagavond af zitten er een twintig personen, meest vrouwen, en de opening geschiedt eerst a s. Dinsdag 1 Een zuur stukje brood. Later werd gemeld, dat de bedoelde lieden is aangezegd, die plaats te verlaten, omdat nog niet was bepaald waar queue zou worden gemaakt. „De bestrijding van de tuberculose onder het rundvee" is een geschrift, verschenen in de „Verslagen en Mededeelingen" van de afdeeling Landbouw van het Departement van Waterstaat Handel en Nijverheid. Het geschrift is gratis verkrijgbaar voor land bouw vereenigingen. Nu de Regeering de bestrijding der tuberculose onder het rundvee binnen den kring harer bemoeiingen wil betxekken, wordt in het geschrift duidelijk gemaakt, hoe gevaarlijk de ziekte is, hoe zij in vele gevallen kan worden onderkend, wat ter voorkoming van verspreiding valt te doen en langs welken weg van overheidswege steun bij de bekamping zal worden geboden. Coöperatie van den boerenstand 1 Op het te Nijmegen gehouden congres van den Nederl. Boerenbond werd, met geringe wijziging, de volgende conclusie aangenomen Overwegende dat de productie-coöperatie (waaronder te verstaan is de coöperatieve aan- en verkoop, alsmede de bewerking van landbouwbedrijf; een der krachtigste middelen is, om den boerenstand tot bloei te brengen, dat de consumtie-coöperatie (waaronder te verstaan is de coöp. aan- en verkoop van ar tikelen of benoodigdheden, niet tot het land bouwbedrijf behoorende) behoudens als middel van verweer in den nood, in de tegenwoor dige tijdsomstandigheden wordt geacht niet wenschelijk te zijn. Spreekt het nationaal congres van den Ned. Boerenbond den wensch uit 1. dat alle plaatselijke boerenbonden kracht dadig de productie-coöperatie ter hand nemen. 2. Dat de consumtie-coöperatie door alle plaatselijke boerenbonden tenzij door den nood gedrongen, zal worden geweerd en dat die boerenbonden, welke zich hiernaar niet gedra gen, uit het provinciaal of gewestelijk verband zullen worden verwijderd. Het Hospitaalkerkschip „De Hoop" dat Zaterdag j.l. van Doggersbank binnentijds met 2 zieken aan boord te IJmuiden binnenviel en naar Amsterdam werd opgesleept, zou 16 September weder naar de visschersvloot vertrekken, doch heeft een paar dagen ver traging gekregen, doordat het schip ontsmet moet worden omdat het een lijder aan besmettelijke ziekte aan boord had. De uit vaart zal nu eerst in de volgende week plaats hebben. Ds. H. Schokking van Vlaardingen zal nu deze reis als predikant meemaken. Serpentines. Tuinders te Loosduinen en omstreken hebben dezen zomer weinig of geen last van de musschen en spreeuwen gehad, die anders hun fijnste fruit oppeuzelen en bederven. Zij hebben de boomen en struiken links en rechts vol gegooid met serpentines. Voor die kleu rige, wapperende papiertjes hadden de vruch- tenroovers respect. Andere jaren moet men tal van kinderen den tuin inzenden met geraasmakende instrumenten, teneinde de ongenoodigde gasten te verdrijven. Ter navolging. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1