1 1778. Zondag 25 September 1904* 17de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. )d| («si Dit blad verschijnt Woensdag- cn Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Nanr Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 unr op den dag der uitgave Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. r. IaBONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Bukg op Texel. KOSTELOOZE VACCINATIE. Burgemeester en "Wethouders der Gemeente ITEXEL maken bekend, dat de gelegenheid zal lijn opengesteld tot kostcloozc inenting en herinenting van de ingezetenen, die zich daartoe lanmelden op Dinsdag, den 27 September 1904, 's voor- aiddags 11'A uur ten huize van Jb. BUIJS te Cocksdorp. op Woensdag, den 28 September 1904, 's mid- pags 12 uur in de O. L. School te den Burg, Texel, den 20 Septomber 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. EUIBING. H. W. DE JONCHEERE. LOTING voorde MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der |Gcmeente TEXEL maken bekend lo. dat de LOTING van hen, die vóór den Isten September van dit jaar voor de lich ting van het volgend jaar in deze Gemeente "I voor de militie zijn ingeschreven, zal geschie- J den in de O. L. School te DEN BURG m op Zaterdag den 15 October 1904, des voormiddags te 11 uren 2o dat op Zaterdag den 15 October 1904. des voormiddags te 9 uren, ter Gemeente secretarie bij den Burgemeester, door ot vanwege de lotelingen, die meenen recht te hebben op vrijstelling wegens broeder dienst of wegens vermoedelijke aanwijzing tot den dienst van een of meer hunner in hetzelfde jaar geboren broedershet vereischte getuig schrift kan worden aangevraagd 3o. dat de lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens eigen militairen dienst of dien van con broeder of van broeders, de noódige bewijsstukken, zoo deze niet reeds onder den Burgemeester berusten, bij dezen ter Gemeentesecretarie kunnen inleveren, ten minste tien dagen voor den dag, waarop de zitting van den Militieraad wordt geopend, cn nlzoo vóór den 2 December 1904 Voorts worden de belanghebbenden er uit drukkelijk op gewezen, dat, om vrijstelling wegens eigen militairen dienst of dien van broe ders te verkrijgen, moet worden overgelegd een paspoort of ander bewijs van ontslag of een uittreksel uit het stamboek of een bewijs van wcrkelijkcn dienst; dat, ter bekoming vin vrij stelling wegens broederdienst, bovendien moet worden overgelegd een getuigschrift van den Burgemeester, waaruit het getal zonen, tot bet gezin beboorendo, blijkt en dat do opgave van eono reden van vrijstelling bij do lotiug, hem die vrijgesteld wenscht te worden, niet ontslaat van do verplichting om bij den Militieraad do reden van vrijstelling in te brengen, hetgeen in elk geval bij dit College moet worden gedaan op hot daarvoor bestemde tijdstip, hetwelk bij openbare kennisgeving nader zal worden be kend gemaakt. Gedaan voor de eerste maal te Texel, den 21 September 1904. Do Secretaris, Do Burgemoester, J. RUIBING. II. W. DE JONCHEERE- N.B. Volgens art. 31 der Militiowet 1901 (Staats blad No. 212 van 1901) trekken do inge schrevenen, in nlphabctischo orde op te roepon, zeiven hunne nummers. Voor hom, die niet is opgekomen ot, hoezeer opgokomon, buiten staat of onwillig is zeil zijn nommer te trekken, kan dit ge- Bchicdon door zijn vader, moedor, voogd of curator. Zoo ook deze niet is opgo komon, geschiedt hot trekken door don Burgemoester of hot Lid van don Raad der Gomeento, waar do loteling is iDge- schrovon. Bezwaren tegen do wijze, waarop do loting is geschied, kunnen bij engczcgeld, tegen bewijs van ontvang bij don Bur gemeester in te leveren en aan Gedepu teerde Staten gericht verzoekschrift, ge durende vijf dagen, te rekenen van den dag, waarop de loting heeft plaats gehad, worden ingebracht door belanghebbende lotelingen, of door hun vader, moeder voogd of curator. Deze kunnen van de uitspraak van dat College, gedurende vijf dagen, te rekenen van den dag, waarop zij ter kennis van de belanghebbenden is gebracht, bij de Koningin in beroep komen bij ongezegeld, ongefrankeerd, rechtstreeks aan Hare Majesteit in te zenden verzoekschrift. INRICHTINGEN, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. BURGEMEESTER en "WETHOUDERS der Gemeente Texel brengen ter openbare kennis, dat bet verzoek van Cornells Simon Keijser Czn. te Texel, om op het perceel, kadastraal bekend in Sectie D, No. 2062 een graan- en veevoederma lerij en boutzagerij gedreven door een windmolen to mogen oprichten door hen is ingewilligd. Texel, den 21 September 1904. Burgemeester en wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester. J. RUIBING. H. "VV. DE JONCHEERE. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ton Raadhuizeeen wantje en een dop van een wagen. TEXEL, 24 September 1904. De Herfst. De kalender meldt ons het „begin van den herfst," doch ook zonder die expresselijke vermelding zou het ons zeker duidelijk zijn het korten der dagen, de koelere weersgesteldheid, het reeds afvallen van de bladeren der boomen, 'tzijn alle zoovele be wijzen dat de zomer voorbij is gegaan. Kan de herfst ons zeker nog vele mooie dagen schenken, het meer ongestadige en ruwe weder dat wij kunnen verwachten, is niet zoo aanlokkelijk voor het doen van uit stapjes. Het bezoek van touristen, hetwelk in den afgeloopen zomer aan ons eiland nog al ten deel viel, zal er nu zeker veel op verminderen. Evenzoo zal het gaan met uitstapjes van hier naar Helder; te meer daar de goedkoope dienst met de boot ge woonlijk met October eindigt, en in dit geval nu, Zondag, daarvoor voorioopig de laatste gelegenheid zou wezendie er nog van profiteeren wil, baaste zich dus. Met eenige dagen is ook te wachten de winterdienst met de boot, waarmede de late dienst van en naar Texel vervalt; in verband daarmede wordt ook eene wijziging gebracht in de uren yan aankomst en vertrek der post; de verzending en ontvangst van brieven enz., door tusschenkomst van de late boot zullen we alzoo weder voor geruimen tijd moeten missen. Eene opgave der posterijdienst, welke met 1 October in werking treedt, mochten wij alreeds ontvangen, in het volgend nummer zullen wij daarvan onzen lezers mededeeling doen. Wat voor de huishouding van den Staat al zoo nnodig is. De Minister van Financien hield Donderdag zijn „Millioenenrede" in de Kamer, wij deelen daarvan het volgende mede Bij de begrooting voor 1905 zijn de uit gaven geraamd op f 174.888.595,267.. De totale ontvangst f 166.016.152,— Tekort alzoo f 8.867.443,26'A. Het geraamde tekort kan verminderd met f 5.673.000,— door leeningen voor zooge naamde buitengewone uitgaven en 1 millioen mogelijke besparingen, waar tegen echter vermoedelijke suppletoire begrootingen zullen staan. De minister rekent dus ten slotte op een ongedekt tekort van ongeveer 3 millioen en 4 ton. Om dit tekort te dekken heeft de minister het oog gericht in de eerste plaats op de verhooging van den gedistelleerd-accijns tot t 70,00 de H.L terwijl tegelijkertijd 5 opcenten op de bedrijfs- en op de vermogensbelasting zijn te heffen. Zoodoende zou het budget voor 1905 in voldoend evenwicht zijn te brengen. Meer in onderdeelen wordt door de ver schillende departementen gevraagd: voor Hooge coll. van staat f 69.9.014,00 Buitenlandsche Zaken 1.014.845,00 Justitie 7.023 651,50 Binnenlandsche Zaken 19.779.021,10 Marine 16.752.976,45'A Nationale Schuld 35.122.242,28 Financien 27.530.710,837» Oorlog 27.026.684.00 Waterst. Handel en Nijverh. 36.064.544,21 Koloniën 3.019.905,887. Na lezing van bovenstaande cijfers zal het zeker den belastingschuldigen wel duidelijk zijn waarvoor zij moeten offeren, alsook dat ieder maar vlijtig moet bijdragen om de re kening sluitend te maken. Van 17 tot en met 22 Sept. zijn van hier verzonden499 schapen, 79 lammeren, 8 koeien, 2 kalveren, 3 paarden en 7 varkens. In het geheel zijn tot heden dit jaar ver zonden 37.895 lammeren, een getal, te voren nooit bereikt. Te Amsterdam wil men pogingen aan wenden tot de wederopbouwing van het Oud- Holland of Oud-Amsterdam, zooals het stond op de Wereldtentoonstelling 1895. Men meent, dat deze wederopbouwing ten goede zal komen aan de bevordering van het vreemdelingen verkeer in bet algemeen en tal van industrieën en liefdadigheidsinstellingen te Amsterdam in het bijzonder. Reeds hebben eenige ex-leden der commissie van 1895, alsmede vele ex-inzenders op Oud- Holland van 1895, hunne instemming met het plan betuigd. Men meldt uit Apeldoorn aan de „N. R. Ct." Waarschijnlijk door vonken uit een locomotief geraakte Zondag langs de spoorlijn tusschen hier en de halte Assel, de heidein het Hoog-Buurloosche veld in brand. Door den hevigen noord-oostenwind nam het vuur zoo snel in omvang toe, dat na korten tijd reeds een enorme oppervlakte in brand stond en aan stuiten niet meer te denken viel. Met een twee a drie kilometer lange vuur lijn, die als een vuurslang over heuvels en laagten kronkelde, en nu eens hier en dan weer daar in hooge vlammen opflikkerde, liep de brand op den wind voort. Yan de hoogte nabij den Dassonberg in het Soerensche Bosch bood deze heidebrand een prachtig en grootsch gezicht. Zware donkore en dan weer helder witte rookwolken hier als compacte massa's ginds als uitgerafeld, joegen over de enorme heide-uitgestrektheid en wierpen er donkere plekken schaduw op, terwijl de zon, waar zij door die rookwolken nog heen kon dringeu, alles in rossen gloed zette. Verscheidene bunders heide en jonge dennen werden vernield en de bosscheu van Hoog Buurlo werden ernstig bedreigd. Uit de Bangert in de Streek (Noord- Holland) worden verbazend veel hazelnoten verzonden. Ongeveer 20.000 pond gaat elke week naar Engeland tegen 6 A 8 cent per pond 1 Enkele boomgaarden hebben veel te lijden van ratten. -E, COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1