N°. 1781 Donderdag 6 October 1904. 18d8 Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentlën vóór 10 nnr op den dag der nitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubo op Texel. INRICHTINGEN welke gevaar, schade of hinder knnnen veroorzaken. TEXEL, 5 October 1904. De huishoudelijke vergadering van 't „Nut" Maandag alhier in het gewone lokaal gehouden, was evenals de meeste huishoudelijke verga deringen ook van andere vereenigingen alhier, maar zeer matigjes bezocht. Na opening der vergadering en lezing der notulen werd door den penningmeester rekening en verantwoording gedaan van zijn gehouden beheer. Alles werd in orde be vonden. Daarna deelde de voorz. mede dat uit een tweetal sollicitanten de weduwe van den overleden bode Kool, als bode was aange steld, voorloopig voor 2 jaar. Van de heeren P. Dros, D. Daalder en E. Vlessing was bericht ontvangen, dat zij hun benoeming tot Commissaris der Alg. Bewaarschool aannamen terwijl als spreker van het hoofdbestuur dit seizoen zou optreden de heer Van der Leij uit Rauwerd, van wien bereids bericht was ontvangen dat hij 24 dezer die spreekbeurt alhier hoopt te vervullen. Door den afgevaardigde ter algemeene Vergadering, den heer de Braai, werd een keurig en zaakrijk verslag voorgelezen van die vergadering. Op voorstel van 't bestuur wordt besloten in dit winterseizoen de toegang tot de buiten gewone vergaderingen weder open testellen voor niet-leden tegen betaling van 15 cent per persoon. Wat de sprekers betreft, die men in dit seizoen alhier in 't Nut mag verwachten, werd medegedeeld, dat zooals boven reeds gemeld 24 Oct. als spr. mag worden verwacht de heer Van der Leij uit Rauwerd, en in 't j laatst van November de heer de Jongh van j de Waal. In Januari de heer Kuperus van den Burg, j en in Februari de heer Ten Kate van Pur- merend. Als lid van 't bestuur moest aftreden de I heer de Braai, die niet direct herkiesbaar was. Met algemeene stemmen op één na word in diens plaats gekozen de Heer Kuperus, De agenda thans afgehandeld zijnde doet de Voorz. de gewone rondvraag. De heer Kuperus maakt van de gelegenheid gebruik om namens allen den aftredenden voorzitter, den Heer de Braai, dank te brengen. Niemand meer het woord verlangende wordt de vergadering gesloten. Na afloop der vergadering werd door het bestuur de functiön onderling verdeeld. Het bestuur is thans samengesteld als volgt R. S. Kuperus Voorz., J. de Jongh, Secr., Cl. H. de Boer Penningm., A. Wagemaker Vice-Voorz. en Aug. C. Keijser lid. De ambtenaar bij de directe belastingen alhier, .de Heer Rekkers, is tijdelijk verplaatst naar Utrecht, ten dienste bij de suikerfabrie ken aldaar. De aanvoer ter markt op Maandag j.l teekende ongetwijfeld het jaargetijde, de herfst nadering van den winter. Er was n. 1. veel jong rundvee aangevoerd, hetwelk een plaats op de stallen moet inne men. Van wolvee viel echter de aanvoer (ge rekend naar het gevorderd saizoen) ook niet tegen, zoowel schapen als lammeren, werden aangebracht, en vonden weder koopers. Aangevoerd werden 3 Paarden, 20 Koeien, 97 Kalveren, 2 N. Kalveren, 7 Rammen, 176 Schapen, 128 Lammeren, 20 Biggen, en 3 Korven Kippen. Paarden f 130 a f 155Koeien f 85 a f 135Kalveren f 46 a f 55 N. Kalveren f 14 a f 16Rammen f 22 a f 28Schapen f 16 a f 19,25Biggen f 7 a f 9Kippen f0,85 a f 1,05. Lammeren f 13 h f 14.25. i Matige Handel. j Oudeschxld, 3 Oct. De eerste spreekavond van het dorpsnut „Neptunus", zal gehouden worden op Donderdag den 20n. a. s. Als spreker zal alsdan optreden de Heer W. Heeroma, hoofd der school, te Midden-Eierland. 4 Oct. Gisteren heeft de vloot zee gekozen naar het oesterveld. Men kan den geheelen dag korren. De vangst loopt nog al uiteen. De groote oesters worden betaald met f 30 a f35 per 1000 stuks. De verzen ding van wulkers naar Belgie duurt Yoort, doch de prijs is eenigszins gedaald. Oosterend, 4 October. Met het visschen naar oesters heeft men een aanvang gemaakt. Over de eerste uitkomsten is men over het algemeen wel tevreden. De prijzen zijn iets hooger dan in het vorige jaar, nl. f 32,50 per 1000 stuks groote en f 7 voor dezelfde hoeveelheid kleine oesters. Verscheidene vaartuigen houden zich met dit werk bezig, totdat men weder met het garnalen visschen zal kunnen aanvangen. Bij de Hervormde Gemeente alhier is beroepen de Heer A. Vrijlandt, candidaatte Dordrecht. Ds. A. Jentink van Koog a/d Zaan denkt op den avond van Zondag 16 October a. s. alhier op te treden voor de afdeeling van den Nederlandschen Protestantenbond. Van bevoegde zijde werd vernomen, dat deze grijze laaraar zijn gehoor weet te boeien, zoodat zeker eene flinke opkomst verwacht mag worden. Voor nadere aankondiging zie men de ad vertentie in het nummer van a. s. Woensdag. De Cocksdorp, 3 Oct. Het herhalings- onderwijs aan de scholen te De Cocksdorp, Midden- en Zuid-Eijerland is 1 Oct. j. 1. aan gevangen met resp. 4, 7 en 9 leerlingen. Ook de zaDgvereeniging „Crescendo" direc teur de heer W. Heeroma, is op dien datum weder met hare oefeningen begonnen. Den Hoorn, 4 October. Hoe voorzichtig men bij paarden moet zijn bleek ook weder hedenavond. Toen eenige rijtuigen hier in de dorpstraat stonden te wachten, had een jongen de onvoorzichtigheid met een pistooltje een klapper af te schieten, hetwelk den paarden zoo deed schrikken dat, waren geen personen aanwezig geweest het ongeval minder aange naam afgeloopen zou zijn nu kwam men er met de schrik en een weinig averij aan 'ttuig af. Vlieland. In do maand September werd in de rijkspostspaarbank alhier ingelegd, f523.20. terugbetaald, f 415.55. Hét laatst uitgegeven boekje was no. 211. Een gevaarlijke plaats. De „N. Limb. Koerier" hangt het volgend tafereel op van de te Maastricht bestaande toestanden Het begint er in de stad hoe langer hoe gevaarlijker uit te zien. Zondagavond werd een zekere Rassin door een anderen vechters baas met een mes zoodanig vei wond, dat hij naar Calvariënberg werd overgebracht, waar men voor zijn behoud vreesde, 's Maandags kregen twee zwagers hooggaande ruzie, waarbij zij elkaar met bierglazen deerlijk toetakelden. Daarop schoot de eene vechtersbaas op den anderen zonder hem te raken, doch trof een kleinen jongen in het been. Denzelfden dag ging het op den Heerderweg al even aardig toe. Daar gingen vader en zoon elkaar te lijf met messen. En Dinsdag wederom trokken een paar gebroeders er op uit met mes en bijl, om een tegenstander eens even mores te leeren. Deze trok een revolver en schoot op zijn aanvallers zonder hen te raken. Dat zijn de laatste expedition van een soortroo- verbende, die in den laatsten tijd Maastricht onveilig maakt. Des avonds bij het uitgaan der fabrieken merkt men reeds iets bijzonders. Allerlei boeventronies loopen om en over de brug, om öf kameraden öf tegenstanders af te wachten. Het is thans gebleken, dat tal van kerels met dolken en pistolen gewapend de straten doorkruisen. Een waterdrama met een vroolijk begin en een gelukkig einde had d. d. op' het Meppelerdiep bij Meppel plaats. Een pas geëngageerd paartje ging op dat kanaal spelevaren. De kano werd uitgezet en weldra hadden beiden plaats genomen. Maar het bootje kantelde en beiden gingen in het kille nat kopje onder. Gelukkig was Jaap een goed zwemmer en wist, hoewel met veel inspanning, Anna en zich zelve te redden. Bij een boer werden beiden van droge kleeren voorzien en kwamen bij de familie te Meppel terug: zij gekleed als een Stap horster Jenne en hij als een dito Harm. („Telegraaf.") Verschillende uitspraken. Ongevallen verzekering Dat de Ongevallen wet herziening behoeft, zal wel algemeen vaststaan meent de Haag- sche Ct. Een administratie die aan haar hoofd bureau 350 ambtenaren noodig heeft voor schrijfwerk, is al te omslachtig om goed te kunnen wezen. Maar ook wat 't wezen der zaak betreft is een ander stelsel noodigwant door de rechtspraak komt de heele affaire in dis- crediet. De Raad van Beroep te Haarlem kende onlangs aan een straatmaker aldaar, ter zake van een hem overkomen ongeval, waardoor hij het linkeroog verloor, een rente toe van f 0.91 per werkdag, nadat het bestuur der Rijksverzekeringsbank hem f 0.55 toegekend had. Tegen die beslissing kwam de Maatschappij „Fatum", draagster van het risico der werk geefster, op, met het oog dat de getroffene niet als werkman, maar als aannemer is te beschouwen en de Centrale Raad van Beroep heeft zich vereenigd met deze meening en verklaard, dat de man geen aanspraak heelt op eenige schadeloosstelling. Dat door zulke jurisprudentie heel de onge vallenverzekering een spot wordt voor het gezond verstand en 't rechtsbewustzijn, zal wel niemand betwisten. TEXEIBCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Ambriia en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cto. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nnmmer. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Texel brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van JAN KIL JAN Jbz. te den Burg op Texel, om vergunning tot uitbreiding zijner smederij, in het perceel. Wijk B 126 en kadastraal bekend in Sectie K. No. 1141. Op Zaterdag, den 15 October 1904, des middags te 12 uren, zal ten Raadhuize gelegen heid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, op de Secretarie der Gemeente kenni s nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Texel, den 1 October 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, RUIBING. C. KEISER Pz. LoB.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1