N° 1783. Donderdag 13 October 1904. 18!" Jaargang, Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. i I a V M 1 i Uit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts, Naar Amerika en andere landen met verliooging der porto's.» Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der nitgave Prijs der Advertenlièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE R00IJ, Parkstraat Burg op Texel Stremming van Passage. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Texel brengen ter algemeene kennis, dat ten gevolge het maken van een nieuwe schuif in de Waaldersluis, de passage over den Zuiderzeedijk tusschen genoemde sluis en de haven te Oudeschild, voor rij- en voertuigen gestremd zal zijn op Donderdag 13 October 1901 van 's morgens 6 tot 9 uur en langs genoemde sluis, gedurende den geheelen dag. Texel, den 6 October 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de JONCHEERE, Burgemeester. A. LANGEVELD, Lo. Secretaris. LOTING voorde MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente TEXEL maken bekend dat de LOTING van hen, die vóór den lsten September van dit jaar voor de lich ting van het volgend jaar in deze Gemeente voor do militie zijn ingeschreven, zal geschie den in do O. L. School te DEN BURG op Zaterdag den 15 October 1904, des voormiddags te 11 uren; dat op Zaterdag den 15 October 1904, des voormiddags te 9 uren, ter Gemeente secretarie bij den Burgemeester, door of vanwege de lotelingen, die meenen recht te hebben op vrijstelling wegens broederdienst of w eg ens vermoedelijke aanwijzing tot den dienst van een of meer hunner in hetzelfde jaar geboren broedershet vereischte getuig schrift kan worden aangevraagd dat de lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens eigen militairen dienst of dien van een broeder of van broeders, de noodige bewijsstukken, zoo deze niet reeds onder den Burgemeester berusten, bij dezen ter Gemeentesecretarie kunnen inleveren, ten minste tieu dagen voor den dag, waarop de zitting van den Militieraad wordt geopend, en olzoo vóór den 2 December 1904. Voorts worden de belanghebbenden er uit drukkelijk op gewezen, dat, om vrijstelling wegens eigen militairen dienst of dien van broe ders te verkrijgen, moet worden overgelegd een paspoort of ander bewijs van ontslag of een uittreksel uit het' stamboek of een bewijs van werkelijken dienst; dat, ter bekoming vin vrij stelling wegens broederdienst, bovendien moet worden overgelegd een getuigschrift van don Burgemeester, waaruit het getal zonen, tot het gezin beboorende, blijkt eu dat de opgave van eene reden van vrijstelling bij de loting, hem die vrijgestold wenscht te worden, niet ontslaat van de verplichting om by den Militieraad de reden van vrijstelling in te brengen, hetgeen in elk geval bij dit College moet worden gedaan op het daarvoor bestemde tijdstip, hetwelk bij openbare kennisgeving nader zal worden be kend gemaakt. Gedaan voor de tweede maal te Texel, den 8 October 1904. De Secretaris, De Burgemeester, J. RUIBING. H. W. DE JONCHEERE. N.B. Volgens art. 31 der Militie wet 1901 (Staats blad No. 212 van 1901) trekken do inge schrevenen, in alphabetische orde op te roepen, zeiven hunne nummers. Voor hem, die niet is opgekomen of, hoezeer opgekomen, buiten staat of onwillig is zolf zijn nommer te trekken, kan dit ge schieden door zijn vader, moeder, voogd of curator. Zoo ook deze niet is opge komen, geschiedt het trekken door den Burgomeester of het Lid van den Raad der Gemeente, waar de loteling is inge schreven. Bezwaren tegen do wijzo, waarop de loting is gescbiod, kunnen bij ongezogeld tegen bewijs van ontvang bij den Bur gemeester in te leveren en aan Gedepu teerde Staten gericht verzoekschrift, ge durende vijf dagen, te rekenen van den dag, waarop de loting heeft plaats gehad worden ingebracht door belanghebbende lotelingen, of door hun vader, moeder voogd of curator. Deze kunnen van de uitspraak van dat College, gedurende vijf dagen, te rekenen van den dag, waarop zij ter kennis van de belanghebbenden is gebracht, bij de Koningin in beroep komen bij ongezegeld, ongefrankeerd, rechtstreeks aan Hare Majesteit in te zenden verzoekschrift. Hulde aan wijlen Paul KRUGER van het Nederlandsche Volk. Door het Hoofdbestuur der Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging, werd ons onder staande circulaire toegezonden. Amsterdam September 1904, Aan het Nederlandsche Volk. Het denkbeeld om het stoffelijk overschot van wijlen President Kruger met een Nederlandschen oorlogsbodem naar Zuid-Afrika terug te voeren is hier te lande met groote ingenomenheid be groet. Het Hoofdbestuur der Nederlandsch Zuid-Afri kaansche Vereeniging heeft daarom gemeend, toen het de zekerheid verkreeg dat dit denkbeeld niet verwezenlijkt zou worden, namens het Nederlandsche volk een afzonderlijk stoomschip voor de uitvaart van president Kruger te moeten beschikbaar stellen, ten einde aldus eene passende uitiDg te geven aan de gevoelens die klaarblijke lijk velen onzer landgenooten vervullen. De laatste reis van den grooten man, die ver van zijn geboorteland en van zijn geliefd volk is gestorven, zal nu plaats vinden met het Nederlandsche stoomschip „Batavier VI" dat bepaaldelijk voor dit doel wordt ingericht. Reeds aanstonds verzekerd van den krachtigen steun van eenige edelmoedige vrienden, heeft de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging niet geaarzeld deze veelomvattende taak op hare schouders te nemen, in de volle overtuiging dat zeer velen in den lande zich geroepen zouden gevoelen haar daarbij ter zijde te staan en mede te werken tot een waarlijk geschiedkundige, van zooveel eerbiedige hulde getuigende daad der Nederlandsche natie. Om zooveel mogelijk een ieder in de gelegenheid te stellen hiervan te doen blijken, zullen alle bijdragen, hoe gering ook, door den Penning meester van het Hoofdbestuur, (Keizersgracht 389 Amsterdam) en door de Afdeelingsbesturen der Vereeniging in ontvangst genomen worden. Bovendien zullen lijsten ter teekening worden neergelegd op nader bekend te maken plaatsen. Het is de bedoeling, ter herinnering aan deze volksuiting, een oorkonde te doen vervaardigen, vermeldende de namen van allen die daartoe hebben medegewerkt, en deze later te aeponeeren in het Zuid-Afrikaansche Museum te Dordrecht. Het Hoofdbestuur der Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging Volgen de onderteekeningen. Uit een begeleidend schrijven melden wij nog het volgende „Wij veroorloven ons hiermede een beroep op uwe welwillende medewerking te doen om een zoo groot mogelijk aantal deelnemers aan dit huldeblijk re verkrijgen en wij zenden U hierby een aantal genummerde lijsten met vrien delijk verzoek die op uw redactiebureau ter teekening te willen leggen en daarvan mededee- ling in uw blad te doen. Ieder die teekent storte dan in uwe handen eene bijdrage, hoe klein die ook zij. Wy meenen aan het verzoek van hot bestuur bovengenoemd niet beter te kunnen voldoen dan door opname van het bovenstaande. Aan ons bureau, Parkstraat, liggen lijsten ter teekening. Uitg. Tex. Courant. TEXEL, 12 October 1904. Op de markt van Maandag was een flinke hoeveelheid jong rundvee aangevoerdvoor teeken van den staltijdde aanvoer van wolvee was belangrijk minder. Aangevoerd werden 1 Paard, 76 Koeien, 88 Kalveren, 1 N. Kalf, 44 Schapen, 61 Lam meren, 8 Schrammen, 15 Biggen, 3 korven Kippen. De prijzen waren: Paard f150; Koeien f85 a 200; Kalveren f30 k 47.50; N. Kalf fl2s00; Schapen f 18 a 20.50; Lammeren f 12 a 13; Schrammen f14 k 16; Biggen f 8 a 9 Kippen f 0,80 1.- Flinke handel. Met verwijzing naar vroegere bekend making, herinneren wij er aan dat op 15 October a.s. de gewone Rijkskeuring van tot dekking bestemde Hengsten alhier zal worden gehouden. Oosterend, 11 Oct. De vereeniging „Nut en Genoegen hield Zaterdag j.l. hare jaarver gadering tot afdoening van huishoudelijke zaken. De rekening sloot met een klein batig saldo. Tot voorzitter werd voor den tijd van drie jaren met op twee na algemeene stemmen herkozen de heer J. Daalder Dz. die de benoe ming aannam. Tot Bode werd gekozen de Heer Jan Vonk, die tevens yoor de bibliotheek zal zorg dragen. Als sprekers zullen voor de eerstvolgende vergaderingen uitgenoodigd worden de Heeren W. Heeroma, A. C. Toet en J de Jongh. De Voorzitter sloot de vergadering, die in vergelijking van andere jaren goed bezet mocht heeten, met zijne beste wenschen voor de vereeniging en hare leden. De afdeeling „Oosterend op Texel" van den Nederlandschen Protestantenbond heeft Zondagavond hare zevende jaarvergadering gehouden. Als naar gewoonte, was deze slecht bezocht; men houdt nu eenmaal niet van notulen en cijfers. De Voorzitter, de Heer J. de Jongh, riep de aanwezigen het welkom toe, waarna de notulen van zeven bijeenkomsten werden gelezen. De rekening werd door drie leden nauw keurig nagegaan en goedgekeurd. Het finan cieel slot was gunstig te noemen. Nadat de Boekhouder van de Voorschotskas en de Bibliothecaris hunne rapporten hadden uitgebracht, werden yoor afwisseling eenige nummertjes orgelmuziek gegeven. Daarna werd het jaarverslag voorgelezen, waaruit bleek, dat het ledental 97 bedraagt en dat het moeite heeft gekost sprekers te vinden. Op den volgenden Zondag zal optreden Ds. Jentink, in November Dr. Proost en op 31 Dec. de Heer J. de Jongh. Met een opwekkend woord werd de bijeenkomst gesloten. De blazerschuit T.X. 122, die bij Petten op de zeewering is geslagen, heeft zooveel schade geleden, dat zij door de vereeniging „Helpt Elkander" voor totaal verloren is ver klaard. Aan den reeder, M. Visser, wordt nu 7a der verzekeringssom uitgekeerd. Het wrak wordt te Petten verkocht- Gisteren werd het lijk van den visschers- knecht A Eelman begraven. Een groot aan tal visschers ging mede naar het kerkhof, waar de Wel-Eerw. Heer Ds M. Rooseboom eene toespraak hield, die diepen indruk maakte. Vlieland 7 Oct. Op de voordracht voor onderwijzer te Uithuizen komt voor als no 1 de heer J. A. Veurman, onderwijzer alhier. ■its}?*» wfw»» p»Sf$3S v. y

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1