N° 1784. Zondag 16 October 1904. 18de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. fjFgPfi Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der nitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Bübg op Texel GEVONDEN VOORWERPEN: Gedeponeerd ten Raadhuize 1 sleutel, gevonden in de Duinen achter de Westen, 1 paardenkluister, gevonden in het wegje naar Z. Haffel, 1 beurs zonder knip gevonden op den Hoornderweg, 1 roode mil. kwast no. 648, gevonden i.d. Nieuwstraat, 1 zilveren laarsje, vermoedelijk afkomstig van een halsketting, gevonden in de Weverstraat. TEXEL, 15 October 1904. De vergadering van de „Texelsche IJsclub," Woensdagavoni gehouden, had ten doel de verkiezing van een lid in het bestuur, ter vervanging van den heer C. J. Rab, die als zoodanig had bedankt; in diens plaats werd gekozen de heer E. Vlessing. De agenda was hiermede afgehandeld, niet onmogelijk tot teleurstelling van het meer dan gewoon opgekomen aantal leden, die wellicht „groote dingen" hadden verwacht. Het Bestuur v.d. Texelsche IJsclub besloot in zijn laatstgehouden vergadering (12 Oct.) om, in afwijking van de gewoonte in andere jaren, in den komenden winter geene operette te doen opvoeren, maar op den gezelligen avond een paar tooneelstukjes te doen spelen, gevolgd door eenige voor drachten. Door den voorzitter werd eene Commissie benoemd van 4 personen, die geschikte stukjes zullen uitzoeken en in eene volgende vergadering rapport daarover zullen uitbrengen. Wij hopen, dat de gezellige avond niet minder opgewekt zal zijn dan in vorige winters. Voor wien zulks aangaat. De Drankwet, Dinsdag door de Eerste Kamer aangenomen, treedt heden, 15 Oct. in werking; alzoo zal van heden af: op passagiersbooten geen sterken drank mogen worden verkocht geen uitbetaling aan arbeiders in café's mogen geschieden; bij gelegenheid van eene verkooping, ver huring of verpachting, aan koopers of gega digden, geen sterken drank mogen worden verkocht of kosteloos verstrekt; gedurende twee uren vóór het begin en twee uren na afloop der genoemde verrichtingen mag in het daarvoor aangewezen lokaal geen sterke drank worden toegediend of verkocht; in elke voor het publiek toegankelijke lo- caliteit, waarin vergunning is, elk hazardspel zijn verboden, waaronder ook wordt verstaan kaarten, kienen, biljarten, etc., om geld. Voor meer andere bepalingen, welke nu of later in werking treden, bestudeere men maar vlijtig de nieuwe drankwet. Oudeschilü, 14 Oct. Toen Donderdagavond twee wandelaars langs den Hoornderweg naar hier terugkeerden en bij de Schans den dijk wilden afgaan, vonden zij daar den weg versperd. In het duister onderzoekende, vonden zij een omgevallen vrachtwagen liggen, de stukken hier en daar verspreid even als de lading, welke uit zakken aardappelen bestond. Met een angstig gevoel, dat wellicht, de voerman onder de verwarde massa kon liggen of misschien wel in de gracht kon zijn geslingerd, werd alles nog eens nauw keurig onderzocht, doch gelukkig niets ge vonden van zoo iets griezeligs als men vreesde. Later kwamen personen met een lantaren om het verongelukte rijtuig ter bestemder plaatse te brengen. Evenwel mag er zeker wel eens de aan dacht op gevestigd worden, dat de weg op dat punt zoo smal en gevaarlijk is, dat men zich moet verbazen dat daar in den ayond niet meer onheilen voorkomen. Met de visscherij naar zeepaling langs de kust, werden tot heden nog geen schitte rende uitkomsten verkregen. De vangst bleef beneden het gemiddelde. Sommigen vreezen zelfs dat het goede soort reeds is heengetrok ken. De gunstige tijd, ook wat de maan betreft, is vooreerst voorby. De oestervloot is ook dit jaar weer vrij groot. Op het gewone terrein is dus geen voldoende vangst meer te behalen. Sommige schuiten zijn naar de Meep, nabij Terschelling, vertrokken, om daar hun geluk te beproeven. Gisteren had er, tegen den avond, een ongeval plaats, dat betrekkelijk goed afliep. Een met zakken haver beladen wagen moest uitwijken voor een voertuig met wier. De paarden schrikten eenigszins en de eerste wagen geraakte van den weg, nabij de be waarschool, tegen een der beneden den weg gelegen woningen. De botsing was natuurlijk hevig genoeg, zoo zelfs, dat zakken haver door de ruiten geslingerd werden. De beide oude bewoners schrikten natuurlijk niet weinig. Dat ook de wagen gehavend werd, is licht te begrijpen. Voerman en paarden kwamen er gelukkig heelhuids af, zoodat alleen mate- rieele schade ontstond door 't ongeval, dat werkelijk zeer noodlottig had kunnen zijn. Oosterend, 14 Oct. Het wrak van de blazerschuit T.X. 122 is te Petten verkocht yoor een bedrag van slechts f 40. Thans kan met zekerheid gemeld worden, dat Dr. Proost hier in November zal spreken voor de afdeeling van den Ned. Protestanten bond en behandelen zal het onderwerp „Zon dagsrust." Den Hoorn. Bij de schietproeven door H. M. „De Ruijter" onder stoom gehouden op eene schijf op Onrust geplaatst, zijn eenige granaten yan 90 pond uit de richting geraakt. Eén dezer kwam op ongeveer 10 pas afstand terecht bij iemand, die in de duinen werkzaam was. Met den schrik kwam hij vrij. Een andere granaat bereikte het laatste duin, grenzende aan de Naai, en sloeg daarin een groot gat. Dit duin ligt ongeveer 500 M. van het dorpwas het duin er niet ge weest, zoo was deze kogel vrij zeker in 't dorp terecht gekomen. Treurige toestanden; hulp gewenscht. Het eiland Urk is niet het minst zwaar getroffen door den storm, welke in de vorige week de visschersvloot zoo heeft geteisterd. Naar gemeld wordt zijn veertien bewoners van het eiland bij de ramp omgekomen; vier weduwen met negen kinderen zijn broodeloos geraakt; twee oude moeders hebben hunne kostwinners verloren. In de bladen wordt eene oproep om hulp gedaan; o. m. a. is ook de heer Jansma, H. d. S. aldaar, hier niet onbekend, lid van de com missie door wien hulp wordt gevraagd. Ook te den Helder, waar de visschersbe- volking werd getroffen door het verlies van menschenlevens en twee weduwen en 11 weezen hulpbehoevend achterblijven, bedoelt eene commissie steun aan die ongelukkigen 1 te verstrekken, waarvoor hulp wordt gevraagd; de hoer Staalman is pres. dier commissie. H. M. de Koningin heeft den burge- i meesters van de door den jongsten storm geteisterde visschersplaatsen verzocht, haar deelneming aan de bevolking te betuigen en gevraagd of onmiddelijke hulp noodig was, speciaal voor de gezinnen die kostwinners verloren. i Paul Kruger's uitvaart. Men schrijft uit Rotterdam aan de „Telegraaf,, Het stoffelijk overschot van wijlen Paul Kruger zal, vermoedelijk aan het einde dezer maand, naar Zuid-Afrika vervoerd worden met de „Batavier YI„ van Rotterdam óf van Hoek van Holland, kapitein Wilkens, thans kapitein op de „Batavier IV", die ook reeds met pre sident Steyn reizen gemaakt heeft. Het schip zal geheel zwart geschilderd wor den. De rouwkamer komt op het achterschip. De kist komt op een katafalk in een nis. De kamer wordt electrisch verlicht. Het schip zal loopen in 10 mijls vaart. De afstand bedraagt 6000 zeemijlen. De reis zal dus vermoedelijk in ongeveer 25 dagen worden afgelegd. Een tiental personen zullen de reis mede maken, waaronder dr. Hijmans, de lijfarts van den overledene. Verder zullen een lid van het hoofdbestuur der Zuid - Afrikaansche Vereeniging en de gepensioneerde viee-admiraal Mac Leod, voor zitter van commissarissen der Algemeene Stoomvaart-Maatschappij, meereizen. 13 gezinnen te Deventer, te zamen 52 leden tellende, die op straat moeten leven, omdat hun huizen onbewoonbaar zijn ver klaard, zullen nu voorloopig worden onderge bracht in eenige huisjes die vroeger ook al onbewoonbaar zijn verklaard. Inmiddels wordt van gemeentewege 'n houten loods gebouwd om hun daar dan onder dak te brengen. De Hoefijzer-correspondent van het „Hbld:" zegt in zijn overzicht van de Kamer zitting Met 22 tegen 14 stemmen is de Drankwet aangenomen. De 22 voorstemmers waren allen anti-liberaal, de 14 tegenstemmers allen liberaal. Er ontbraken dus niet minder dan 14 leden en wel 7 van rechts en 7 van links, waarvan men echter in aanmerking moet - nemen dat van de 3 Overijselsche liberalen de afwezigheid gedwongen was. De aanwezigen stemden zuiver rechts tegen links. En zoo is dan de eerste vrucht van de ontbinding der Eerste Kamer de Regeering in den schoot gevallen. Over enkele dagen zal het Nederlandsche volk in tal van ver houdingen er van kunnen beginnen te proeven. Het zal dan gedurende weken en maanden, en vermoedelijk wel gedurende eenige jaren, kunnen proeven, hoe deae vrucht smaakt, die gegroeid is aan den boom der laatste Statenverkiezingen, toen de kiezers aan de RegeeriDg de macht hebben gelaten om de Eerste Kamer naar haar hand te zetten. Tenzij -de Hooge Raad inderdaad de rechterlijke macht bevoegd mocht achten, in geest van den heer Van Houten, om den „geloofsbrief" van een wet te onderzoeken en te weigeren haar als wet te erkennen, ook al heeft ze behoorlijk in 't „Staatsblad" gestaan. De reizigers met den trein H8, van de Rotterd. Tramweg Mij., tusschen Spijkenisse en Rotterdam, zijn aan een ernstig gevaar ontsnapt. Ongeveer halverwege tusschen de halten Roon en Rijsdijk lagen met zware klampen aan elkander gespijkerde planken, ter breedte van 1.25 M., dwars over derails. De machi nist, het gevaar bemerkende, remde met alle kracht, doch kon niet voorkomen, dat de locomotief en wagens schokkende over het complec der 5 c. M. dikke planken heenreden. Door den flensch der wielen zijn de plan ken langs de rails afgeknepen. De reizigers werden door elkander gestoten en geschud. Ontsporing had gelukkig niet plaats. Of men hier te doen heeft met een dron- kenmansschandaal van lotelingen (het was te Roon lootjesdag geweest), dan wel met een laaghartige streek van onverlaten, die veler leven in gevaar brachten, zullen misschien politie en justitie uitmaken. Een uitgebrei d onderzoek is aangevangen. LSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco pet post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met rerhooging der porto's. Prijs der Advertentün Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cto. Groote letters en Vignetten worden nAar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1