N°. 1790. Zondag 6 November 1904. 18de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond, Advertenties vóór 10 nor op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bueö op Texel. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize1 halsketting, gevonden in het Park, 1 oliehouder met brander van een theelichtje, gevonden op den weg tusschen de Waal en Oosterend en 1 parapluie, gevonden op den Waalderweg. TEXEL, 5 November 1904. Naar wij vernemen zullen hedenavond, (Zaterdag), door de leerlingen van den heer P. Graaf, muziekonderwijzer alhier, wederom voordrachtoefeningen op piano worden ge houden in het Logement „de Lindeboom." Wanneer wij herinneren dat dergelijke avond (29 Sept. des vorigen jaars,) door een flink bezoek van belangstellenden werd ver eerd en aan de oefeningen grooten bijval ten deel viel, dan is de onderstelling niet gewaagd dat een leertijd van wederom een jaar, blijken zal geven van goede vorderingen der leerlingen, die daardoor zullen bewijzen de uitnemende geschiktheid van hunnen onderwijzer den heer Graaf, voor dit onderwijs. Eene aansporing aan belangstellenden, om hedenavond naar „de Lindeboom" op te gaan, is zeker alleszins op zijn plaats. Naar wordt bericht is de vacature in het plaatselijk bestuur der N. en Z. H. Reddingsmaatschappij alhier, ontstaan door het vertrek van den heer G. Hajenius, aange vuld door de benoeming van den heer J. Ruibing, als secretaris dier commissie. Ons werd toegezonden een Ex. van het werkje „Nog eenige Grepen" uit den arbeid van het Leger des Heils." Het doel van dit boekje is om aan het pubiek in het algemeen een eenvoudig verslag te geven van het werk van het Leger des Heils in ons land, gedurende het afgeloopen jaar. Bij het doorbladeren van het werkje, waarin meer bijzonder melding wordt gemaakt van de nieuwe inrichtingen, n. 1„het Reddings huis voor Vrouwen in den Haag," het dito in Amsterdam en de „Industrieele Inrichting en Tehuis voor Mannen" in den Haag, (alles met plaatjes verduidelijkt), doch ook het ove rige werk van het Leger wordt in herinnering gebracht, kan men niet ontkennen het goede wat van deze Vereeniging uitgaat. Dat voor dit alles geld, veel geld noodig is, ligt voor de hand. Om daarvoor iets te verkrijgen zal door Het Leger op 8, 9 en 10 Nov. a. s., alhier eene collecte aan de huizen der ingezetenen worden gehoudenbij de vermelding hiervan wekken wij gaarne op tot eene gulle en goede gave. Cocksdoep, 8 Nov. Heden namiddag brak een brand uit in tie met riet overdekte arbei derswoning van H. Kikkert langs den duinkant in Eierland. Heel spoedig stond het gebouwtje in lichte laaie, zoodat aan blusschen geen denken was. De woning brandde geheel af. Alleen een afdak kon nog behouden worden. Van den inboedel heeft men niets kunnen redden. Alles was tegen brandschade verzekerd. Men vermoedt, dat eene vonk uit den schoorsteen op het rieten dak is gevallen en alzoo de oorzaak van den brand is. De alhier gestationeerde brandspuit rukte nog uit met eenig personeel. Bij de boeren hofstede „Sir Robert Peel" gekomen zijnde, kon ze evenwel terugkeeren, daar het bleek, dat hare hulp niet meer noodig was. De heer W. Heeroma heeft als directeur van de zangvereeniging „Crescendo" bedankt. Oosteeend, 5 Nov. Bij de Commissie tot ondetsteuning van de nagelaten betrekkingen der verongelukte bemanning van de T. X. 38 is gisteren nog ingekomen eene bijdrage van f27,50 van eenige oud-Texelaars te Amsterdam en te Haarlem. Met dankbaarheid heeft men dit sommetje aanvaard, te meer, daar het getuigt, dat de gevers niet vergeten zijn de inwoners hunner vroegere standplaats, en dat ze willen mede helpen de nooden der behoeftigen alhier te lenigen. Bij Zevenhuizen werd in deze week een waterkolk uitgegraven. De graver stond geheel beneden de omge ving en nog liet het water op zich wachten. Zoo weinig vocht in den bodem en dat in November 't Is zeker ongekend. Vlieland. "Woensdagavond 2 Nov. werd in de zaal van hotel Meijer eene uitvoering gegeven door het Fanfare-corps. Alle op het programma vermelde nummers werden zeer goed ten uitvoer gebracht; het publiek, dank zij de nieuwe regeling, niet zoo overtalrijk, toonde door aandachtig luis teren en hartelijk applaus na ieder nummer, zijn ingenomenheid met het gehoorde. De populaire „kleine Cohn" als toegift was wel een aardige verrassing voor velen. Na de pauze werd door de dames E. van Westen, M. Visser, M. Blom, C. Visser en de heeren Donia en Wels het blijspel „Een Huwelijks-advertentie vertoond. Dit slot en aardig gespeelde stukje viel ook zeer in den smaak, er werd veel gelachen over de vele verwikkelingen waarin 't verloofde paar door die huwelijks-advertentie werd gebracht, het leuke bakvischje met haar woordjes van pas had niet het minst succes. En de fatterige neef, die toch zoo'n ridder van de droevige figuur werd, was 'n kostelijk type. Een opgewekt bal besloot den genoegelijken avond. Van Texel wordt aan het „Vaderland" geschreven Aan Texelsch Noordkust nemen de duinen onrustbarend af. Was voor eenige jaren de breedte der duinen eenige honderden Meters, thans beslaat die niet meer dan een paar tiental Meters. Bij ieder stormgetij worden er een paar meters duin weggespoeld. Met den krachtigen noordoostenwind der laatste dagen heelt de duinenreeks, dan ook weer geducht te lijden gehad. Indien er dezen herfst veelstormge- tijden komen, behoort het volstrekt niet tot de onmogelijkheden of we krijgen daar een doorbraak. Of er dan niets tegen gedaan wordt? Neen, Waterstaat houd zoo nu en dan wel peilingen, doch ter verdediging wordt niets gedaan. Het politietoezicht op de visscherij in de Noordzee zal gedurende den a. s. winter worden uitgeoefend door de „Zeehond Slaan op school „Het Volk" wijst er op,dat do onderwijzer voor zeer moeielijke gevallen komt te staan. Eén kleine rekel in de klas, die niet tot gehoorzaamheid is te brengen, zal de heele klas bederven, als één slechte boon in de koffie. Als zachte overreding en moreel tuchtmiddel daar helpen zal, moeten deze middelen toch zeker veel tijd kosten. En de onderwijzer moet voort raet zijn klassehij heeft zijn tijd hard noodig. In een aantal gevallen is zelfs van die middelen geen vrucht te wachten. Nu is het zeker gemakkelijk om in zijn armstoel toe te geven aan paedagogische droomerijen en bij bevelschrift het slaan te verbieden. En als wij isociaaldemocraten met elkaar over de school aan 't praten komen, zullen wij op verstands- en gevoelsgronden eenstemmig het slaan uit alle deelen der opvoeding willen weren. Maar daar is de onderwijzer, die voor een moeielijk kind staat, niet mee geholpen, Dat kind heeft én voor zijn eigen verdere ontwikkeling noodig te ervaren, dat zijn wil in een verkeerde richting gaat. Het heeft anti-sociaie neigingen, het lijdt aan een zieke overmaat van individua liteit. En hebt gij nu voor onze onderwijzers het middel bij de hand om zoowel jegens dat kind als jegens de heele klasse hun plicht te doen? Wij beweren geenszins voor dat moeielijke vraagstuk een volkomen afdoende oplossing bij de hand te hebben. Maar we willen alleen waarschuwen dat men hier niet op gevoelsgronden buiten de werkelijkheid om tot een oordeel moet geraken. Naar verteld wordt heeft aan de jongste loting voor de nationale militie te Nieuwerkerk a. d. IJsel een jongeling deelgenomen, die een jaar te jong is. Zijn moeder (de vader is overleden) beweert, dat hij in het jaar 1886 geboren is en meent dit door getuigen en feiten te kunnen staven ter secretarie staat hij geboekt als geboortig in het jaar 1885. De jongen trok een laag nummer en is dienstplichtig. Genezing van tuberculose. Door dr. Kauling, te Ginneken, werd den 24n October aan Z. Exc. den Minister van BinneDlandsche Zaken een request verzonden welks inhoud, in weinige woorden gezegd, de volgende is Dat hij heeft gevonden een methode ter genezing van longtuberculose, welke methode in pl. m. 50 gevallen gunstige en blijvende resultaten heeft gehad. Tevens verzoekende hem, door het benoe men van een commissie van deskundigen, de gelegenheid te willen geven, de deugdelijkheid zijner methode te bewijzen. Zooals men in „De Residentiebode" van 15 October j.l. heeft kunnen lezen, had dr. K. aan de redactie van het Nederlandsch Tijdschrift voor de Geneeskunde aangeboden zijn statis tiek over de door hem toegepaste methode in dat tijdschrift, dit heeft echter met taal noch teeken op deze aanvrage, om een klein plaatsje in zijn kolommen, geantwoord. Aangezien hier nu het vreemde feit te constateeren valt, dat een vakblad, door zulk een sprekend zwijgen, weigert een ontdekking speciaal het vak betreffende, te beoordeelen, heeft dr. K. zich om die reden rechtstreeks gewend tot den minister, ten einde in ieder geval publiceering der methode te verkrijgen. Reeds meermalen werd er dr. K. een grief van gemaakt, dat hij zijn methode niet ten algemeenen nutte openbaarde. Hierop kan als afdoende geantwoord worden, dat na vele teleurstellingen, door vermeende ontdekkin gen ter genezing der tuberculose, hij eerst een voldoend aantal genezingen als bewijs wilde hebben. („Res.bode".) Door de politie te Arnhem is onlangs een oude man uit zijn woning in Klarendal gehaald, die naar de „N. A. Ct" meldt, in erbarmelijken toestand verkeerde, terwijl in de woning een ondragelijke lucht heerschte. De man werd naar het ziekenhuis over gebracht, ten einde gereinigd te worden. Het bleek, dat hij in negen jaar niet gewasschenwas De vereeniging „Het Groene Kruis", te Leeuwarden, heeft onder leiding van den arts, den heer L. A. Tromp aldaar, een bakercursus geopend, waaraan door 28 vrouwen, van 25 tot 50 jarigen leeftijd, wordt deelgenomen. Ook te Meppel waar een groot gebrek aan bakers bestaat, hebben om in dit gebrek te voorzien, de diaconessen besloten een cursus voor de opleiding tot baker op te richten. Iets wat alle aanstaande moeders met groote blijdschap hebben vernomen. In den laatsten tijd heerscht te Valkoog en elders een kwaadaardige ziekte onder de kippen. Eerst wordt de kop dik, vervolgens komen op het lichaam wonden en na eenige dagen bezwijkt het dier. De ziekte schijnt zeer besmettelijk. Een enkele kippenhouder heeft reeds een vijftigtal dieren aan die ziekte verloren. Aan de D. Ct. ontleend. Hoe zonderling kan een mensch toch doen; voor eenige dagen toog 's morgens bij hanen gekraai, een student naar huis, Zijn gemoed stemming was, na een nacht aan de pret gewijd, bijzonder mild. Hij kwam iemand tegen, dien hij een blijk van zijn goedhartig heid wilde geven. Maar een student onder zulke omstandigheden heeft in den regel meer haarpijn dan geld. Zoo ging 't ook met den held van dit verhaal. Zijn portemonnaie ver toonde een akelige-leege, holle ruimte. Toch wist de student raad. Fluks nam hij zijn gouden klokje met ketting en schonk het den onbekende, die zich dankbaar en voldaan ver wijderde. Toen later onze student zijn vestzak onbe woond ontdekte, kreeg hij berouw en thans doet hij pogingen om zijn gouden tijdwijzer met de serie aanhangende schakels terug te krijgen. De trekvogels uit het hooge Noorden zijn alle naar de Wadden teruggekeerd. Met twee zoogenaamde scheepskanonnen wordt op deze vogels gejaagd. Het eene staat op een vaartuig van een Engelschman, en houdt zich op bij Amelanden het andere staat op een boot in de Lauwerzee. Alleen bij dag wordt geschoten, bij nacht is er haast geen kans de geschoten vogels te bemachtigen. Soms wordt drie of viermaal op denzelfden dag geschoten, soms minder, want zoodra er een schot valt, vliegen de schichtige zeevogels in alle richtingen op en duurt het eenigen tijd voor ze zich weer ver eenigen. Honderden, ja duizenden vogels zijn soms bijeen. De geschoten vogels, zooals talingen, pijl staarten, smienten, enz., worden als handels waar naar elders verzonden. Frambozen plukken in het laatst van October zal menigeen wonderlijk toeschijnen. Toch plukte E. van K. te Bazerwoude er d.d. nog ruim honderd en geen kleintjes ook. Dezelfde planten hebben in het voorjaar ook reeds vruchten gegeven en als het niet gaat vriezen, blijven de frambozen doorrijpen tot einde November en is het mogelijk in December nog versche framboosjes te eten. Hoewel een en ander aan vaklui wel bekend is, zullen de meeste lezers der courant het wel niet geweten hebben. De Amsterdamsche Politiebond heeft den Raad per week .een vrijen dag gevraagd; en hoeveel denkt ge wel dat dit de stad zou kosten? Honderd duizend gulden per jaar. Want er zouden dan 130 agenten aangesteld moeten worden, om in fien dienst te voorzien. Het verzoek werd afgewezen. Bij W. J. van Hengel te Rotterdam is verschenen een tweede verbeterde druk van „Te wapen tegen de teriDg," Katechismus betreffende de tuberculose, uitgegeven van wege de afd. Rotterdam der Zuidholl. ver. eeDiging „Het Groene Kruis." Tegen lagen prijs (10 cts.) is het boekje voor belangstellenden verkrijgbaar gesteld. Naar de meening der Rotterdamsche afdeeling kan het van groot nut zijn ter uitreiking aan teringlijders en aan hen die in gevaar verkeeren het te worden, vooral ook ter uitdeeling onder leden van Ziekenfondsen, alsmede aan fabrieks arbeiders en ter verspreiding door vereeni- gingen, die den strijd tegen de tuberculose hebben aangebonden. r-i-n Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Boko 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cta. Nur Amerika en andere landen met rerhooging der porto's. Prys der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cta. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. fc==3 t==3 CO

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1