ril N°. 1791. Donderdag 10 November 1904, IS*" Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor dew Budo 30 Ct«. Franco per post door ge heel Nbdeelawd 45 Cts. Nui Aiasm en andere landen met verhooging der porto'i. Advertentlën vóór 10 nnr op den dag der uitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 6 regeli 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cta. Groote letter» en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 3 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN on ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubg op Texel. DRA N K W E T. S L IJ T E R S. Burgemeester en Wethouders van TEXEL brengen onder de aandacht van handelaren (slijters) in sterken drank; dat ingevolge de wet behalve voor zoover zij zijn wijnhandelaren, die ingevolge art. 32 van de wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad no. 127) op 1 Mei 1904 een verlengbaar crediet hadden de verkoop ook voor hen voortaan niet meer geoorloofd is, tenzij in hoeveelheden van ten minste 10 liter; dat niettemin degenen onder hen, die hunnen handel op 1 Januari 1904 reeds dreven, alsnog bij wijze van uitzondering, mits voldoende aan de overige vereischten der wet en tegen beta ling van het verschuldigde recht (75 pCt. van het gewone) eene bijzondere vergunning zullen kunnen verkrijgen om met den verkoop bij hoeveelheden van twee tot tien liter voort te gaan dat ovenwei daartoe vereischt is, dat zij uiter lijk 26 November a.s. tot verkrijging eener ver gunning aanvrage doen, bij gezegeld verzoek schrift dat alzoo aan betrokkenen, die in bedoelde categorie vallen, in hun eigen belang wordt aangeraden zich dien termijn ten nutte te maken aangezien bij gebreke van indiening van zoodanig verzoek, de verkoop ook voor hen na 1 Mei 1905 niet anders dan bij hoeveelheden van ten minste 10 liter zal geoorloofd zijn. Texel, den 8 November 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. DE JONCHEERE, Burgemeester. RUIBING, Secretaris. DUITSCHE ONDERDANEN. De BURGEMEESTER der Gemeente Texel doet te weten, dat door den gezant des Duitschen Rijks, namens zijne Regeeering is bericht, dat Duitsche Onderdanen, die stukken uit hun land behoeven, of de legalisatie daarvan verlangen, zich, onder opgave van het doel, waartoe die stukken moeten worden gebezigd, rechtstreeks en zonder van een tusschenpersoon gebruik te makenmoeten wenden tot de overheid van hun eigen land. Texel, den 8 November 1904. De Burgemeester voornoemd. H. W. DE JONCHEERE. WAARSCHUWING tegen het lokken van Ncderlandsclie Werklieden naar Duitscliland. De BURGEMEESTER der Gemeente Texel waarschuwt tegen de berichten in de Nieuws bladen of daartoe uitgezonden agenten, die soms met verstrekking van reisgeld voor de heenreis, ten behoeve van industrieele ondernemingen, Nederlandsche werklieden naar Duitschland lokken. Bij hunne aankomst te dier plaatse toch is herhaaldelijk gebleken, dat zij daar niet gebruikt kunnen worden. Het is daarom geraden, dat die werklieden, alvorens op zulke berichten en voorspiegelingen der agenten af te gaan, óf zelf of door mijne tu8schenkomst, zich tot den Nederlandschen Consul in de streek, waar die ondernemingen zich bevindeD, om inlichtingen wenden, omtrent de vooruitzichten in het bekomen van werk, do loonen en de huurprijzen der woning aldaar. Wie dit nalaat, stolt zich bloot aan groote teleurstelling en schade. Texel, den 8 November 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 9 November 1904. De 2de jaarlijksche voordrachts-oefening, (zooals liet programma luidde) door de leer lingen van den heer P. Graaf alhier, welke Zaterdagavond in de zaal van 't Hotel „de Lindeboom" werd gehouden, verdient zeker de vermelding „goed geslaagd." De jeugdige dilettanten lieten niet op zich wachten, ouders, vrienden en vriendinnen sloten zich hierbij aan, en verder waren nog eenige belangstellenden mede opgekomen; deze allen te samen vormden een goed gezelschap, in het voor deze gelegenheid aangewezen lokaal. De jeugdige dilettanten zetten het beste beentje voor en blijkbaar waren de aanwe zigen over de vorderingen zeer tevreden, hetwelk mocht blijken uit het meermalen betoond applaus. Voor den onderwijzer was die uitspraak zeker niet het minst aangenaam en meer nog moet het hem voldoening hebben geschonken toen namens de leerlingen, door de oudste hunner, hem, den heer Graaf, een fraaie bureau-stoel werd geschonken, als bewijs van hunne erkentelijkheid. De heer Graaf, die met enkele woorden dank zeide voor dit lief bewijs van toewij ding van zijne leerlingen, moge daarin het bewijs zien dat het door hem gegeven onder wijs wordt op prijs gesteld; moge het hem aansporen om zich met liefde te blijven wijden aan zijne zeker niet altijd eyen aan gename en dankbare taak. De Cocksdoep, 7 Nov. In eene gisteren ge houden vergadering van het kiescollege der Nederd. Herv. gemeente alhier, werd tot predikant beroepen de Weleerwaarde Heer R. G. C. Steenbeek, candidaat tot den H. D., te Lochem. De aanhoudende droogte veroorzaakt den Eierlandschen veehouders veel ongerief. Om het vee één ke9r te drenken moeten op menige boerenplaats alle pompen worden geledigd. Enkele veehouders zijn al genoodzaakt water uit de duinen te doen halen. En dat in de maand November! Wanneer er vóór de vorst niet genoeg regen valt, zal het er waarlijk donker uitzien. Oostekend, 8 Nov. Bij onderzoek is geble ken, dat de pareltjes, die men hier in een oester heeft gevonden, geene waarde ver tegenwoordigen. Wel moet het als eene merkwaardigheid beschouwd worden, dat vijf zulke voorwerpjes in één weekdier gevonden zijn. Door den jager B. alhier werd gisteren een wilde gans geschoten, die bijna 9 pond zwaar was. 't Was een prachtig dier Een nienw Helltteeken. In Zweden moet men volgens eene Olden- burgsche landbouwkrant bij de kalveren een onbedrieglijk teeken ontdekt hebben, waaruit men kan zien, of een kalf aanleg bezit, een goede melkkoe te worden. Als een zoodanig melkteeken gelden de vleeschknobbels op de binnenzijde van den bek. Deze spierbundels reiken aan den buitenkant van boven- en onderkaak en den tandeloozen rand naar voren tot den hoek van den bek. Zij sluiten de mondholte naar buiten af. Zijn ze zwaar, breed en plat, zoo moet men veilig daaruit kunnen besluiten, dat het kalf een uitstekende melkkoe zal zijnzijn ze daarentegen rond, dan heeft men van het dier niet veel te ver wachten zijn ze spits, dan zal het kalf nooit iets als melkkoe beteekenen. Wij deelen het bovenstaande mede, zooals wij het vonden het komt ons nogal Spaansch voor, dat er verband zou bestaan tusschen de melkkwaliteiten eener aanstaande koe en spierbundels aan den kop van het kalf. Men kan echter nooit weten. (Revue der uitvindingen en ontdekkingen Ingezonden.) Arme visschers „De visch wordt duur betaald 1" zegt Heijermans in zijn „Op hoop van Zegen." Wel wordt zij duur betaald. De storm van 6 October heeft het weder droevig bevestigd. Hoe menige visscher heeft niet zijn vangst met zijn eigen leven betaald. Voor hoe menige vrouw, hoe menig kind heeft niet de visch den duren prijs van het leven van echtgenoot, vader, of kostwinner gekost Arme visschers! zegt „Schuttevaêr". Want al is het lot hun gunstig, al spaart hen de storm, wat een kommervol leven is niet hun deel En als ze na een leven vol ontbering en angst oud zijn geworden, die visschers wat dan Dan zijn het nogarme visschers. Dan is de prijs, dien zij met het tarten der gevaren hun leven lang hebben verdiend, nog niet zóó groot, dat zij een rustigen, kalme ouden dag kunnen genieten. De visch wordt duur betaald 1 O, ik weet wel, zegt de Schr. - 't zijn niet de reeders, die wél varen bij de visschers, van Enkhuizen en zoovele andere Zuiderzee- havens deze visschers zijn hun eigen reeders. Maar opvallend is het toch, dat de visch- handelaren, de bouwmeesters de leveranciers aan die vaartuigen, welvarend worden uit het zorgvolle bedrijf van den visscher. 't Is ook hier weer„wie vangt de visch, en wie geniet van die vangst de meeste voordeelen 't Is hier evenals bij de schip perij zij, die indirect uit het bedrijf bestaan, zijn beter af dan degenen die bij nacht en storm, bij regen en koude aan dek staan en actief als varensman optreden. Als er sprake is van drooglegging der Zuiderzee, als betoogd wordt, dat, met dien plas in land te herscheppen, een nationaal belang zou worden behartigd, dat deze droog legging een redmiddel zou zijn voor de benarde schipperij, dan gaan vanuit onze visschers- plaatsen stemmen op, dat dit voor de Zuider- zeevisschers de ondergang zou zijn. Maar welk 'n schamel bestaan biedt die Zuiderzee den visschers Zóó schamel, dat zij met hun vaartuigen die daar feitelijk niet voor gebouwd zijn dikwijls de Noordzee ingaan om daar hun geluk te beproeven. En wanneer nu, bij drooglegging van de Zuiderzee, aan Zuiderzee - visschers een aanzienlijk bedrag werd toegezegd, zooals in het plan is opgeno men, om daarvoor speciale Noordzeevaar- tuigen te laten bouwen, zou dan dientengevolge het aantal omgekomen visschers jaarlijks niet afnemen Zou de meerdere zeewaardigheid der vaartuigen niet een waarborg zijn voor het leven van menigen stoeren visschersgast Drooglegging der Zuiderzee zou het aantal rampen onzer visscherplaatsen aanzienlijk beperken. Sterrenregen. Van 12 15 November is weder de tijd van den sterren regen der Leoniden, zooals het hemelverschijnsel ge noemd wordt omdat de meteoren uit het sterrebeeld De Leeuw schijnen te komen. Daar het pas nieuwe maan is geweest en dus de nachten donker zijn, zal men bij heldere lucht het prachtig vuurwerk dit maal goed kunnen waarnemen, het best in den laten nacht van 13 en 14 November. Het sterrenbeeld ligt beneden dat van den Grooten Beer. - Door „De Maasbode" wordt het volgende als historisch medegedeeld Een tweetal leden der liberale kiesvereeni- ging „Rotterdam" zijn op onderzoek naar de gezindheid dei kiezers. Zij bellen aan en vragen mijnheer te spreken. Deze komt beneden, hem wordt gevraagd„Mijnheer, wij komen van de liberale kiesvereeniging informeeren, welke kleur u hebt. „Annazoo roept mijnheer naar boven, „kom eens even met licht, de heeren wenschen te zien, welke kleur ik heb." ÏEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1