R- DBAGUT N°. 1792. Zondag 13 November 1904. 18^Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad Terschflnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor mk Burs 30 Cta. Franco per post door ge heel Nbdrrlajtd 45 Cts. N&»r Aherixa en andere landen met rerhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIÈN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubö op Texel Invorderbaarverklaring van Kohieren. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur der Gemeente Texel brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen dat de kohieren No. 6 en 7 der Personeele Belasting dienst 1904 op den 8en November 1904 door den Heer Directeur der directe belastingen te Amsterdam is in vorderbaar verklaard en op heden aan den Heer Ontvanger van 's Rijks belastingen voor deze Gemeente ter invordering zijn overge maakt. Ieder ingezetene, die daarbij belang heeft, wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeien, te ontgaan. Texel, den 11 November 1904. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. D R A N K W E T. 8 L IJ T E R 8. Burgemeester en Wethouders van TEXEL brengen onder de aandacht van handelaren (slijters) in sterken drank; dat ingevolge de wet behalve voor zoover zij zijn wijnhandelaren, die ingevolge art. 32 van de wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad no. 127) op 1 Mei 1904 een verlengbaar crediet hadden de verkoop ook voor hen voortaan niet meer geoorloofd is, tenzij in hoeveelheden van ten minste 10 liter; dat niettemin degenen onder hen, die hunnen handel op 1 Januari 1904 reeds dreven, alsnog bij wijze van uitzondering, mits voldoende aan de overige vereischten der wet en tegen beta ling van het verschuldigde recht (75 pCt. van het gewone) eene bijzondere vergunning zullen kunnen verkrijgen om met den verkoop bij hoeveelheden van twee tot tien liter voort te gaan dat evenwel daartoe vereischt is, dat zij uiter lijk 26 November a.s. tot verkrijging eener ver gunning aanvrage doen, bij gezegeld verzoek- schriit dat alzoo aan betrokkenen, die in bedoelde categorie vallen, in hun eigen belang wordt aangeraden zich dien termijn ten nutte te maken aangezien bij gebreke van indiening van zoodanig verzoek, de verkoop ook voor hen na 1 Mei 1905 niet anders dan bij hoeveelheden van ten minste 10 liter zal geoorloofd zijn. Texel, den 8 November 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, II. W. DE JONCHEERE, Burgemeester RDIBING, Secretaris. GEVONDEN VOORWERPEN: Gedeponeerd ten Raadhuize 1 meisjeszak, gevoDden in de Gravenstraat1 handschoen, 1 zakdoek, beide gevonden op de Groeneplaats 1 kapbeitel, gevonden in de Parkstraat; 1 stuk kinderspeelgoed (paard en wagen,) ge vonden in de Warmoesstraat. TEXEL, 12 November 1904. Winteravotid-amusementen. De avonden van uitspanning, om te ge nieten van muziek, zang, tooneel, gymnastiek, en wat al meer, zijn aangebroken nu de wintertijd daar is, al heeft die zich nog niet aangekondigd door sneeuw en vorst. Reeds konden wij melding maken van wel geslaagde avonden aan tooneel en aan muziek gewijd; voor heden avond staat op hot programma Concert door de Muziekver- eeniging „Trinitas," met medewerking van de Dames-zangvereeDiging „Aurora," in de zaal van het Hotel „Texel." Wij willen daaraan bij deze herinneren ter wille van hen; die van deze gelegenheid, van muziek en zang, willen genieten. Doch ons wacht nog meer: volgens een bericht, door ons voor het vorig nummer te laat ontvangen, werd in eene vergadering van het Hoofdbestuur en het bestuur der Hoofdafdeeling van de Gymnast.-vereeniging „Rparta" alhier, besloten: dat op Zaterdag 26 November a. s. eene uitvoering zal worden gegeven voor de Donateurs met hunne dames. Verder laat zich nog verluiden dat aan den avond van den 2den Kerstdag eene tooneel- voorstelling zal worden gegeven, ten voor- deele van de kas der algemeene bewaarschool alhier. Of in dien tusschentijd nog iets anders zal zijn te verwachten behalve de in dien tijd voorkomende Sint-Nicolaas drukte, ver mogen wij niet te zeggen. Ons dunkt „het is zoo al welletjes," doch men kan niet weten. „Het Nut" zal in dien tusschentijd zeker nog wel eens eene buitengewone vergadering houden; dat is nu wel niet wat men noemt eenig publiek vermaak, maar het neemt toch ook weder een of meer avonden in beslag. 't Een bij 't ander samenvattend, zijn de gelegenheden om zich een avondje aan het gezelschapsleven te wjjden, nog in dit jaar, zeker meer dan genoeg. Ook van het goede kan men te veel bekomen. Aan het strand achter de Koog is in den nacht van Dinsdag op Woensdag eene groote hoeveelheid hout aangespoeld, meest mijnstutten. Op enkele plaatsen lagen er meer dan honderd bij elkander. Dat de strand vonderij druk in de weer was om het zaakje te bergen, ligt voor de hand. Den Hooen, 10 November. Door W. Visser is op het strand achter den Hoorn gevonden i eene flesch inhoudende een briefje met de volgende inhoud 19 October 1904. Matthëus Klein, varende op het loggerschip „Elisabeth" als matroos. Vandaag 4 kan bitter uitgedeeld, vrij geloot van den militiedienst. Opsturen s. v. p. Speelmanstraat Rotterdam No. 84. Gegroet matroos Klein. Alles wel. Tijdens den storm zijn op het strand vele mijnstutten aangespoeld als ook eenig plank werk. Het een en ander werd door den strandvonder opgeborgen Oosterend, 11 Nov. De Handelsvereeniging „Wilhelmina" heeft eene door de meeste leden bezochte vergadering gehouden in „het Wapen van Texel." Bij de opening herdacht de Voorzitter, de Heer J. Burger, de leden, die in de jongste stormen den dood in de golven hebben gevon den en heette de aanwezigen hartelijk wel kom. Nadat de notulen gelezen waren, werd bij monde van den Heer J, Timmer Cz. rap port uitgebracht omtrent het onderzoek der geheele administratie-rekening Tot goedkeu ring werd geadviseerd en besloten. Verschillende mededeelingen volgden, die alleen voor leden-ooren bestemd waren. Nadat het Bestuur ter kennisse had gebracht dat de Heer W. A. Möller, te Helder, weder voor den tijd vajj een jaar tot Directeur is benoemd, werden drie nieuwe leden tot de vereeniging toegelaten, zoodat de garnalen- campagne aangevangen zal kunnen worden met 31 schuiten. Het reglement onderging eenige wijzigingen, waartoe met algemeene stemmen werd beslo ten. De contributie voor het gewone lidmaat schap werdt bepaald op 50 cents en wie zonder geldige redenen niet ter vergadering aan wezig is, of deze ontijdig verlaat, heeft 25 cents boete tebetalen. Garnalenvisscherskundenwor den aangenomen tot 20 November; zij hebben hun aandeel voor het bestaan materieel te voldoen. De bijeenkomst werd gesloten met de beste wenschen voor de vereeniging. Wegens het ruwe weder konden de Noordzeevisschers deze week niet uitzeilen. De oestervisschers waren alleen Maandag werkzaam't is mogelijk, dat ook heden nog enkelen naar de korplaatsen zijn ver trokken. Men heeft alhier eene spreeuw gevangen met een ringetje om een der pooten, waarop Danmark 51. Vermoedelijk werd dit voorwerp opgelaten op de Kurische Nehring in Oost-Pruisen door den onderzoeker Ros- sitten. Het ringetje is daarheen opgezonden. Wenschelijk is het, dat van dergelijke vondsten, ook bij andere vogelsoorten, kennis geving gedaan wordt. De kosten worden vergoed. Vlieland De uitslag der loting voor de Nationale Militie is voor deze gemeente als volgt F. van Keulen 1. E. Meijer 2. C. Klijn 3. J. Schaafsma 4. H. Bloem 5. D. Wiersma (Br. D.) 6. K. Visser 7. R. Kromhout 8. J. Bruin 9. R. List 10. C. de Gorter 11. In de maand October werd in de Rijks postspaarbank alhier ingelegd f 1210.68, terugbetaald 1451.68. 't Laatst uitgegeven boekje draagt het nummer 214. In het Bolwerk te Haarlem kreeg een man zonder eenige aanleiding een pak slaag van een voorbijganger. Toen deze daarmede klaar was, zei hij opeens„O, ik zie dat ik den verkeerden voor heb", en hij ging zonder eenige verontschuldiging verder. En de aangevallen liet zich zóó maar op den kop zitten In het voorloopig verslag van het afdee- lingsonderzoek omtrent hoofdstuk Justitie der Staatsbegrooting voor 1905 vinden wij omtrent arbeid in gevangenissen en Rijkswerkinrich tingen 't volgende De arbeid in gevangenissen en Rijkswerk inrichtingen gaf tot eene vrij uitvoerige gedachtenwisseling aanleiding. Sommige leden klaagden, dat door dezen arbeid aan de nijverheid in de vrije maatschappij veel nadeel wordt toegebracht; zij wezen nog eens op het adres, dat in 1901 door de Kamer van arbeid voor de confectiebedrijven te Groningen aan de Tweede Kamer werd gezon den en waarin werd verzocht te willen waken, dat door het werk der gevangenen aan de particuliere industrie geen concurrentie zou worden aangedaan. Te eerder, moenden zij, bestaat voor concurentie thans gevaar, nu door verpleegden in Yeenhuizen niet alleen handenarbeid, maar ook fabrieksarbeid wordt verricht. Dit laatste achtten deze leden dan ook ten eenen male af te keuren. Huns inziens moeten de verpleegden zich bijna uitsluitend met landontginning en landarbeid bezig houden. De plaats der Rijkswerkin richting te Veenhuizen leent zich daarvoor bij uitstek en voor de personen der verpleegden past in den regel deze arbeid ook het best. Anderzijds werd opgemerkt, dat het zeker een nadeel is van den Rijksarbeid, dat daar door aan de nijverheid in de vrije maatschappij concurrentie kan worden gedaan, doch dat daartegenover te groote voordoelen staan, dan dat er ook maar aan zou kunnen worden gedacht, het stelsel van den Rijksarbeid te laten varen. Men gaf echter gaarne toe, dat er steeds zorgvuldig moet worden nagegaan op welkewijzo de nadeelen van den gevangenisarbeid voor de nijverheid in de vrije maatschappij tot zoo gering mogelijke afmetingen en den minst hinderlijken vorm kunnen worden beperkt. Het denkbeeld dat de verpleegden te Yeen huizen zich uitsluitend met landarbeid en landontginning zouden moeten bezig houden, omdat de aard der inrichting en de personen der verpleegden zich daarvoor bij uitstek zouden leeneD, werd dezerzijds als onjuist aangemerkt en vond bestrijding. Dan dient een andere weg te worden gevolgd dan te Veenhuizen is ingeslagen. Dóór ont gint men gronden en behoudt ze, met het gevolg, dat Veenhuizen eene veel te groote uitgestrektheid krijgt en het alleeD daarom reeds niet mogelijk is op den landarbeid dei- verpleegden deugdelijk toezicht uit te oefenen. Beter is het, gronden te doen ontginnen door verpleegden en die gronden Da ontginning te verkoopen Zoo kan het ontstaan van kleine landbouwbedrijven en boerderijen in de hand worden gewerkt en de volkswelvaart worden vergroot In sommige deelen van Duitschland wordt dit stelsel gevolgd en verkrijgt men daarmede goede resultaten. Daar worden voor verpleegden verplaatsbare barakken gebouwd of wel woon- tevens slaap wagens beschikbaar gesteld, die op onontgonnen gronden worden geplaatst en waarin een ploeg verpleegden onder behoorlijk toezicht wordt gehuisvest. De menschen-fuik 1 De „Eendracht" meldt uit Maeseyk (Limburg) „Om „de fuik" wat aanlokkelijker te maken, heeft het stadsbestuur de trouwzaal laten opflikken, meubelen. Het kind van Amsterdam. Wie weet nog dat Amsterdam papa is geworden van een verwisseld kind 't Is nu al bijna drie jaar geleden en 't meisje, dat een jongen had moeten zijn om erkend te worden door den man die indertijd een kind aan 't gasthuis bracht, groeit als kool. Maar nog altijd is de quaestie aan wie 't onderhoud zou zijn, niet opgelost. Stad en aangewezen vader, die geen vader beweert te zijn, hebben er toen dadelijk een civiel rechtsgeding van gemaakt, maai 't is in eerste instantie nog niet eens uitgemaakt. Zoo kan de nieuwe verbeterde editie van de Amsterdamsche stedemaagd wel 80 jaar worden, voor ze precies weet wie voor haar te zorgen heeft. Doch ondertusschen doet de stad het, en dat is toch maar 't voornaamste. Een straattooneeltje. Wij vinden het volgende Zutfensche straat tooneeltje in de „Zutf. Ct." Twee teiephoondraadspanners zitten schuin over elkander op de daken. Tusschen hen in hangt de telephoondraad, door zijn grijze kleur bijna niet te onderscheiden van de keien. Een dame niet jong meer, keurigjes in de kleeren, visitieboekje in de hand, stapt met driftige pasjes over de straat. „Halen" 1 roept de thelephoonman. Ze halen en halen de keurig gekleede juffrouw heeft ongelukkiglijk haar eene been aan de eene, haar andere aan de andere zijde van den draad. En zij haalden, haalden.... De verdere ontwikkeling van het drama tisch conflict tusschen de juffrouw en den telephoondraad is niet voor beschrijving vat baar. Maar haar voorgen omenvisite maakte ze niet. Door het hooge water is de Zaagpolder onder Bolnes-Slikkerveer geheel ingevloeid. Op de scheepswerven kon niet geregeld doorgewerkt worden. Vele personen aan de buitenzijde der rivier hebben schade gehad. Sommigen konden hun huis niet uit. yk&j&j kiffcMfcd hJbé&ik&A TEXELSCHE COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1