N°. 1793. Donderdag 17 November 1904. 18d6 Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschQnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementspri/js per 8 maanden Voor bik Buks 30 Cta. Franco per post door ge heel Nbdieiikd AS Cta. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto'a. Advertentiën vóór 10 nur op den dag der uitgave Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regela 30 Cta. Iedere regel meer 6 Ctil Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel. TEXEL, 16 November 1904. Concert-avond Trinitasen „Aurora." Het was een mooie avond, weike door de Muziekvereniging „Trinitas," met medewer king van de Dames zangvereniging „Aurora" op Zaterdagavond den bezoekers werd ge boden die waren opgegaan naar de zaal van het Hotel „Texel," om te genieten van het Concert (muziek en zang) door „Trinitas" geannonceerd. 't Was inderdaad een mooie avond. Bij die vermelding zouden wij het kunnen jaten: 'tsluit immers alles in? Toch zou 't wellicht niet voldoende kunnen worden geacht en daarom willen wij er iets aan toevoegen, wat, zoo al niet beslist noodig, toch ook zeker niet geheel overbodig zal worden genoemd. 't Was eene goede gedachte van „Trinitas" om zich de medewerking te verzekeren van de Dameszangvereeniging; 't kwam ten goede aan beide Verenigingen, die ieder afzonder lijk eene inspannende taak zouden hebben gehad om den geheelen avond te vullen; 't kwam ook ten goede aan den bezoekers, voor wien de geboden afwisseling zeker zeer aangenaam was. „Trinitas" zette alreeds met het eersie nummer goed in en bleef voor het verdere van den avond even flink. Tot ons leedwezen moesten wij ontwaren dat de oude garde weder was verzwakt, daarom te meer komt een woord van lof toe aan een oud-lidj thans elders woonachtig, die een tocht naar hier niet had geschroomd om zijn zoo gewaardeerde en krachtige mede werking ook dezen avond weder te verleenen. Was de oude garde verzwakt, eenige jonge krachten waren daarentegen in het orchest opgenomen; die toetreding moge de Vereeni ging ten goede komen in den moeielijken tijd welke 2ij thans doorleefd en haar weder krachtig doen worden voorkomende tijden. De zangvereeniging „Aurora" trad dezen avond voor het eerst op en 'thad al den schijn of de leden onder den indruk daarvan waren. Eene zekere schuchterheid, zouden wij haast zeggen, was blijkbaar bij den aan hef van het eerste nummer, dat door onvast heid in toon aanvankelijk wel ietwat gevaar liep. Doch gelukkig 't redresseerde zich spoedig, en toon het accompagnement der piano meer krachtigen steun verleende, was de aanvan kelijke schuchterheid al spoedig overwonnen en werden de opvolgende nummers met lust en opgewektheid ten gehoore gebracht, tot groote tevredenheid der aanwezigen. „Aurora" maakte een goede entree. De directeur heeft op zulk een avond geen gemakkelijke taak: dat het succes der uit voering als het ware hangt (om ons zoo eens uit te drukken) aan de punt van den dirigeer stok, zullen velen zeker wel toestemmen, de leden van Trinitas zullen daarvan wel overtuigd zijn, zoo ook yele leden van Aurora; doch dat is niet genoegalle medewerkenden moeten dit gevoelen, het: „éénoog voor de muziek en één oog voor den dirigeerstok" moet het wachtwoord zijn; de taak van den directeur wordt daardoor zeker veel verligt, het succes meer verzekerd. Gaarne wenschen wij den ijverigen directeur, den heer Graaf, in dit opzicht eene bevredigende ondervinding in den loop der tijden, Was het publiek voldaan over het gehoorde en konden de werkende personen voldaan zijn over de opkomst van het publiek (waartee zeker veel geïntroduceerden behoorden) een deel van het publiek moet echter niet zoo tevreden zijn geweest over een ander deel daarvan; wij zelve mogen ons niet beklagen, wij waren wellicht van gunstiger conditie wat plaats betreft, doch van meer dan eene zijde hoorden wij de opmerking dat hen tijdens de uitvoering van eenig nummer het luid ruchtige had gehinderd van jonge bezoeksters die blijkbaar niet zooveel gevoel voor muziek en zang hebben, doch waren gekomen om het bal. Dat is eene telkens wederkeerende klacht die er maar niet op verbetert, en die, nu zoowat ieder die maar even op de beenen kan staan, dansen leert, er vooreerst nog wel niet op beteren zal, tenzijhet bal afwezig blijft of een ouderen leeftijd tot toe lating wordt bepaald. Of dat laatste zou helpen? Wij halen er den schouder voor op, doch het zou allicht het getal van hen die in jeugdige overmoed er zich niet aan schijnen te storen of zij zich ordentelijk gedragen of anderen tot hinder zyn, zeker minder doen wezen en als zoo danig zou het aanbeveling verdienen. Er wacht ons dezen winter nog veel, doch het gevaar dreigt dat vele oudere bezoekers in navolging van anderen, zich maar stille- kens aan den huisselijken haard zullen gaan houden zulks zou niet onmogelijk tot fin. schade der Yereenigingen kunnen zijn. Gaarne wenschen wij dat het niet noodig zal zijn, hier meermalen op te moeten terug komen. Voor de verkiezing van twee Hoofd ingelanden voor het Waterschap de 30 gem. polders, gehouden Maandag j 1. waren uitge bracht 364 geldige stemmen. Hiervan bekwamen de heeren Willem Az. Eelman 190 Jan Dz, Witte 183 A. A. Lap 134 Joh. Koning 96 P. S. Koning 51 C. W. Bakker Jr. 32 C. J. Veeger 7 D. J. Bruin 4 stemmen, en verder nog eenige heeren 2 of 1 stem. Herkozen werden alzoomet volstrekte meerderheid van stemmen, de heeren W. Az. Eelman en J. Dz. Witte. Dat de vermelding in ons vorig nummer van hetgeen ons als publieke vermakelijkheid te wachten staat, nog wel eenige aanvulling zoude eischen, bevreemd ons niet zoo erg, 'tis er de tijd voor, maar dat zulks al zoo spoedig zou noodig wezen, hadden wij niet gedachttoch is dit zoo, men zie in de rubriek advertentiën, waarin door het Fanfare-corps eene uitvoering wordt aangekondigd tegen Zaterdagavond a. s. in het lokaal „de Ver gulde Kikkert." Voor wie er een tochtje naar Helder voor over heeft, plus natuurlijk wat daar bij komt, bestaat de gelegenheid om op Zondag 27 Nov. a. s. te kunnen profiteeren van eene uitvoering van de gemengde Zangvereeniging „Jacob Kwast" van Wognum, in het Concert gebouw „Casino" te Helder. Men zie daartoe in de rubriek advertentiën de desbetreffende aankondiging, zoomede die van de Stoombootdienst „Ada" welke voor die gelegenheid een goedkoop tarief aanbiedt. De triomf van de gemengde Zangvereeni ging „Jacob Kwast," dagteekent van het begin September dezes jaars, toen op een zangerswedstrijd te 's Gravenhage, deze ver- eeniging eene eereprijs behaalde en drie groote zangvereenigingen uit Den Haag en Amster dam versloeg. Doch een ieder gunde haar die prijs van harte, zegt de N. Ct., want de boertjes en boerinnetjes zongen zoo prachtig en gaven zulk een mooie sopraan-solo te hooren dat iedereen verrukt er over was. De geestdrift was onbeschrijfelijk bij de uitspraak der jury en op de straat werd de winnende vereeniging begroet met een „En de boeren hebben 't overwonnen," enz. Na die dagen is „Jacob Kwast" de alom gevierde zangvereeniging geworden en trad zij in verschillende plaatsen op. Talrijk zijn dan ook de recensiën, waarvan wij dit gedeelte overnemen omtrent eene uitvoering te Edam Wat de uitvoering in haar geheel betreft, kunnen wij geen woorden vinden, om sterk genoeg weer te geven onze bewon dering voor het gezelschap en voor den Direc teur in het bijzonder, ten volle waardig de ziel genoemd te worden van „Jacob Kwast." De taktiek door hem gevolgd is eenig, de uit- en oyorgangen klinken voor de hoorders als geaccompagneerd door instrumenten, men moest bijna van tijd tot tijd er aan twijfelen of het (voor deze gelegenheid expres gemaakte podium) zachtkens aan eenige meters achter uit werd gerold met de zangers er op, om even later weer hare standplaats te hernemen. Zoo stierven de altijd glasheldere tonen als weg in het niet om allengs fortissimo terug te keeren. Langdurige studie en een ernstig willen van de zijde der Dames en Heeren was om dit te bereiken zeker noodig." Men kan zich hieruit misschien een flauw denkbeeld maken van deze Zangvereeniging. De laatste der gewone weekmarkten voor dit jaar werd alhier Maandag gehouden. Aangevoerd werden: 1 Paard, 1 Stier, 3 Koeien, 4 Kalveren, 19 Lammeren, 3 Biggen. Prijzen waren: Paard f 100; Stier f 125; Koeien f 125 a 150; Kalveren f 30 a 35; Lammeren f 13 a 14,50; Biggen f 7 a 8. Handel onbeduidend. Oudeschild, 14 Nov. De Schippers- en Visschersbond hield Zaterdag 1.1. in 't café van den Heer Dogger, weer eene algemeene vergadering, die iets beter bezocht werd dan de vorige bijeenkomst. Allereerst werd mede- deeling gedaan van de opbrengst der gehouden collecte voor de weduwen en weezen te Urk Enkhuizen en Helder. Van dit bedrag werd gedeelte overgemaakt aan den heer E. Jansma, h. d. s. te Urk, 'A deel aan den heer Joh. Lub, Pzte Enkhuizen en V» deel ter hand gesteld aan den heer H. Dogger ter uitbetaling te Helder Vooits las de heer M. Kroon Jbz. een keurig en zaa,krijk verslag voor, behelzende de gecombineerde vergadering te Oosterend, gehouden met het bestuur der visscherij- vereeniging „Betracht het Goede" aldaar. Het adres, te richten aan H. M de Koningin, vond alle instemming. Omtrent het schrijven, te richten aan burgemeester Calcoen, te Edam', in zake de oestervisscherij, werden door een paai leden vragen gesteld. Besloten werd, eerst het antwoord van den Heer Calcoen af te wachten en dan verder te zien. In zake de oprichting van een algemeen onder steuningsfonds voor geheel Texel, werd het nuttige van zulk eene vereeniging erkend. Voorloopig meldde zich het grootste deel dei aanwezigen aan als lid of als donateur. Besloten werd, over deze zaak nog nader met de zustervereeniging te Oosterend te vergaderen, alvorens het fonds in wei king te doen treden. Na nog eenige besprekingen, wordt te ongeveer half tien de vergadering gesloten. Oosterend, 14 Nov. Te Nieuweschild is een reuzenraap gegroeid van niet minder dan 22 pond, goed gewogen. Er behoeft geen extra ketel gemaakt te worden, om dit mon ster te koken. - De vereeniging „Nut en Genoegen" zal a. s. Maandag vergaderen. De Heer W. Heeioma hoopt alsdan met eene lezing od te treden. In de bijeenkomst van de afdeeling van TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1