N° 1796. Zondag 27 November 1904. 18Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad, Binnenland. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel. Dit blad verschflnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor db» Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland tg Cts. Naar Amerika en andere landen met rerhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 unr op den dag der uitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. BEKENDMAKING. Burgerlijke Stand. Burgemeester en Wethouders van TEXEL maken bekend, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den 21 November 1904, is vastgesteld de navolgende verordening: Verordening, bepalende de uren, waarop het bureau van den Burgelijken Stand dage lijks voor het publiek geopend zal zijn. ARTIKEL 1. Het bureau van den Burgerlijken Stand dezer Gemeente zal dagelijks uitgezonderd des Zondags en op algemeen erkende Christelijke feestdageB, voor het publiek geopend zijn van negen uur des voormiddags tot twee uur des namiddags. ART. 2. Het bureau van den Burgerlijken Stand zal op Zondagen en op algemeen erkende Christelijke feestdagen door den betrokken Ambtenaar van den Burgelijken Stand tusschen elf uur des voormiddags en twaalf uur 's middags moeten geopend wordeu op verzoek yan een belangheb bende, indien de verzoeker aantoont, dat met de te verrichten werkzaamheid niet tot den volgenden dag kan worden gewacht. Het bureau kan onmiddelijk, nadat de werk zaamheden zijn verricht, weder worden gesloten. Texel, den 21 November 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, RUIBING H. W. de JONCHEERE. DRAXKWET. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Texel brengen ter openbare kennis, dat bij hen zijn ingekomen de navolgende verzoek schriften tot het bekomen van vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein en wel van lo. W erf. Jacob Bruin te De Cocksdorp voor den winkel van het perceel E. 94/ 2o. Wed. Klaas Thomassen te De Cocksdorp voor den winkel van het perceel E 131 3o. Theodora Maria Boom te Oudeschild, voor den winkel van het perceel S 199; do. Wed. Maarten Blom te Oudeschild, voor den winkel van het perceel S 41 5o. Klaas Olij Ez. te Alkmaarvoor het voor portaal van het perceel Wijk B. 309, te den Burg alhier. 6o. Marinus Bakker te Eierland, voor den winkel van het perceel E 34. 7o. Gcrbrand Zoetelief Pz. te de Cocksdorp voor den winkel van het perceel E 143. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van deze vergunningen schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Texel, den 25 November 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd. H. W. de Joncheere, Burgemeester. Ruibing, Secretaris. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize1 tabaksdoos, gevonden te Oudeschild; 1 dozijn corset-ba- leinen, gevonden op den Schilderweg; 1 mes, gevonden aan de Waal; 1 doek, gevonden op den Waalderweg. TEXEL, 26 November 1904. Uitvoering Gymnastiekverceniging. Werd door ons in de twee voorgaande nummers welke Zaterdagavond verschijnen, resp. herinnert aan het Concert van Trioitas en de muziekuitvoering van het Fanfarecorps, wij willen er deze keer aan herinneren dat heden avond eone uitvoering door de Gymnastiekvereeniging „Sparta" wordt ge houden. Loopt het wel wat druk, yolgens veler meening, de omstandigheid dat nu geen muziek, zang of tooneel op het programma voorkomt, doch geheel andere oefeningen worden vermeld, zal wellicht voor velen nog wel aanleiding zijn om heden avond naar het Hotel „Texel" optegaan. Hetgeen van „Sparta" alreeds bekend is door de uitvoering in den vorigen winter, zal tot eene hernieuwde kennismaking zeker uitlokken. Gisteren avond hield „Sparta" generale repetitie, toegankelijk tegen eene bagatel entree, voor kinderen beneden den leeftijd van 16 jaren. Dat daarvan werd geprofiteerd en de jonge bezoekers „op en top" in ver rukking waren, laat zich denken. Zondag bestaat de gelegenheid om van iets extra moois te genieten: wij bedoelen de uitvoering door de gemengde Zangvereeni- ging „Jacob Kwast" van Wognum, te Helder in het Casino te geven, waarvan zoo veel goeds wordt gezegd. De boot biedt dien dag goedkoope reisge legenheid van Texel Daar Helder en terug, waardoor de gelegenheid om daar heen te gaan merkelijk minder kostbaar wordt. Voor liefhebbers van schoone zang zeker eene goede gelegenheid om zich te vergasten; goed weder zij hen toegewenscht. Waal, 24 Nov. De eerste leesavond van „Nut en Genoegen" was, ondanks het min gunstige weêr en de slechte wegen, vrij goed bezocht. De aanwezigen sleten een genoegelijken avond, dank zij de lezing en de voordrachten, die, blijkens de aandacht en het applaus zeer goed in den smaak vielen. Het aantal leden bedraagt op dit oogen- blik 54. Besloten werd, de tweede leesavond te doen plaats hebben op Dinsdag 20 Dec. in de „Belle vue," als spreker zal alsdan worden uitgenoodigd de Hr. J. Daalder Dz. te Oosterend. Oudeschild, 25 Nov. Een hoogst gezellige avond werd gisteren aan de leden van het dorpsnut „Neptunus" geboden, door de heeren L. J. Kikkert, D. Geus, S. Vlessing Ez. en Mej. Geus, daartoe onlangs uitgenoodigd. De heer Kikkert deed zijn gehoor kennis maken met een pennevrucht van Laurillard, getiteld: „een bezoek aan het museum Wiertz." Hoogst verdienstelijk kweet de heer Kikkert zich van zijn taak, zoodat het be langwekkend stuk uitmuntend tot zijn recht kwam. Met van Maurik's „Een probaat middel" had de spreker een waar lachsucces, even als met het voordragen van Laurrillard's „Het lachen,, en „Slachtoffers van de reclame." Ook deze bijdragen verwekten luide toejui chingen. Door den heer Geus en mej. Geus met den heer S. Vlessing, werd groot succes behaald, bij de vertooning van „Een muzikaal klaverblad." 'tWas een recht koddige ver tooning, uitgevoerd zooals men dit van ge noemd drietal gewoon is, d. i. uitmuntend. De heer Geus gaf ten slotte nog een aardig chansonnet ten beste, getiteld: „net als de kleine kinderen." Toen aan spreker en voor dragers een hartelijk „tot weerziens" werd toegeroepen, volgde een luid applaus als blijk van instemming Noode scheidden de vele aanwezigen ook nadat de vergadering reeds gesloten was. De visscherij naar zeepaling is langs de kust overal geëindigd, zonder het gewenschte resultaat te hebben opgeleverd. Voor velen was de uitkomst weer een ware teleurstelling. Het garnalenvisschen, door enkele schuiten voor eenige dagen aangevangen, leveit ook nog geringe vangst op, terwijl het korren van oesters weinig loonend meer is. Zulke overgangstijden zijn voor de visschers altijd moeielijk. Den Hoorn. Bij gelegenheid van de beves tiging en intrede van den nieuwen predikant alhier, op a. s. Zondag 27 Nov., hebben allen, die plan maken om van de andere dorpen hierheen te komen, ten einde bevestiging en intrede beide bij te wonen, maar be zwaar mochten maken, omdat zij hier ken nissen noch familie hebben, zich slechts te vervoegen bij den koster, den heer T. Krijnen. Men late zich dus, bij schoon weder, door dat bezwaar niet terughouden, en provian- deere zich, terwijl voor 't overige wel zal worden gezorgd. Vlieland Door de stemgerechtigde leden der Herv. Gemeente alhier werden tot leden van het kiescollege herkozen de heerenE. Meijer, D. Visser Azn. en J. Smit, gekozen de heeren W. Bruin en H. Zorgdrager. Door het kiescollege werden herkozen de aftredende diakenen P. van Westen en C. Visser. Herkozen de ouderling K. Visser Rzn. en als zoodanig gekozen de heer D. de Boer. Tot predikant werd beroepen de heer H. G. Cannegieter, Candidaat t. d. H. Dienst te Adorp. (Groningen.) Het Drankwet-Comité uit de bonden van distillateurs en likeurstokers heeft, met het oog op de vele ingewikkelde en vaak duistere bepalingen, die de nieuwe Drankwet bevat, in een circulaire belanghebbenden bij die wet op eenige belangrijke punten opmerkzaam gemaakt. Den inhoud van verschillende artikelen der wet mededeelende, voegt het comité er zijne opmerkingen aan toe, die op het volgende neerkomen Uit art. 55 ziet men, dat de vergunning van 1S81 als mede het hebben van een gecom bineerd bedrijf bij overgangsbepaling is toe gestaan Uit art. 58 blijkt, dat de vergunninghebben den van vóór 1 Mei 1904, wonende in gemeen ten met bebouwde kommen van meer dan 5000 inwoners, er van vrijgesteld zijn hun bedrijf te splitsen in een tappers- of slijters vergunning. Dit laatste heeft slechts plaats, zoo zij gaan vergrooten. Uit art. 59 blijkt het gebiedend voorschrift om, zoo men zijne vergunning wil verlengd zien, voor 1 Maart opnieuw aanvraag te doen en de opnieuw te verleenen ver gunningen mogen toegepast worden zoowel voor het tappen per glas, als het slijten per maat. Het verkoopen van den sterken drank in gecapsuleerde flesschen is dus voor hen niet voorgeschreven. Voorts wijst het comité op art. 65, volgens hetwelk een verzoek om verlof voor de voortzetting van den verkoop van alco holhoudenden drank, anderen dan sterken orank, en van alcohol-vrijen drank, na 31 December 1905, moet worden ingediend vóór 1 Januari 1905. Voor 1 November 1903 wordt op het ver zoek schriftelijk beschikt. Men schrijft aan het „N. v. d. D." Dat al de leden van den Gemeenteraad niet meer ter vergadering willen verschijnen is hier en daar wel eens voorgekomen maar dat met de leden van den Raadook de wet houders, de burgemeester en de secretaris het werk staken behoort in ons land zeer zeker tot de grootste zeldzaamheden. Dit is thans het geval met het Gemeente bestuur van Putte (in Noord-Brabant). De Raad met de wethouders konden van den Burgemeester niet gedaan krijgen, dat deze de genomen besluiten uitvoerde. Daarop volgde eene heftige vergadering, waarbij ook de secretaris in het debat betrokken werd, met het bovengenoemde gevolg, zoodat daar thans een algeheele stilstand in de gemeente-werk zaamheden is gekomen. In de gemeente Schoterland zou een paartje door den huwelijksband in lief en leed verbonden worden. De ambtenaar van den Burgerlijken Stand las de desbetreffende wetsartikelen en deed de gebruikelijke vraag „wat is daarop uw antwoord „Niks menheer!" antwoorde de bruidegom. Dit onverwachte antwoord gaf aanleiding tot eenige oogenblikken plechtige stilte. Ten slotte besloot de ambtenaar de vraag te verduidelijkende bruidegom bleek ont vankelijk. Herhaling van de vraag volgde en nu klonk kloek van de zijde des bruidegoms: ja menheer Zal de winter streng zijn. Niets is gemakkelijker te weten, zegt een buitenman, dan dit. Men behoeft daarvoor slechts bij de bijen te gaan. Deze insecten schijnen de gave te bezitten om reeds van het begin van den herfst af te weten of de winter streng zal zijn of niet. Wordt een koude winter verwacht, dan sluiten de bijen den ingang van haar korven met was af en laten zij daarin slechts een heel kleine ope ning. Zal de winter daarentegen zacht zijn, dan blijft de toegang wijd open. En onze buitenman voegt er bij, dat dit jaar de bijen hare deuren sluiten Smokkelhandel in suiker In de afdeelingen der Tweede Kamer waren bij het onderzoek van het Hoofdstuk Financiën der Staatsbegrooting verscheidene leden van oordeel, dat de Minister beter deed den strijd tegen den smokkelhandel in suiker niet te voeren op de tot dusverre gevolge wijze, omdat de ervaring de ondeugdelijkheid daarvan heeft aan het licht gebracht. Zij meenden dit te moeten afleiden uit het voorstel, waarvoor op deze begrooting een bedrag van f 48 000 is uitgetrokken, om boven de tegenwoordige sterkte nog een 100 tal kommiezen aan te stellen. Men durfde echter wel voorspellen, dat de Minister ook met deze nieuwe hulptroepen zijn doel niet zal bereiken en bij een volgende begrooting opnieuw versterking van het ambtenaarspersoneel zal moeten aanvragen. Bij het groote verschil in accijns, dat sedert de uitvoering der suikercon veren tie tusschen ons land eenerzijds en België en Duitschland aan den anderen kant bestaat, is het smokkelen een zoo winstgevende zaak geworden, dat hst wel in meerdere of mindere mate kan worden belemmerd, maar niet is te keeren. De Minister deed daarom beter een flinke verlaging van den suikeraccijns te bevorderen en zoo den smokkelhandel, die de grensstieken steeds meer zal demoraliseeren, tegen te gaan, dan te trachten dien te weren door maatre gelen, als de versterking van het ambtenaars- personeel, die van de schatkist groote offers vergen en de uitvaardiging van Koninklijke besluiten als dat van 6 Januari j. 1. (no. 3,) waardoor het locaal verkeer in niet geringe mate wordt belemmerd. Een eenzame juffrouw 1 Op de Paviljoensgracht te 's Gravenhage stond Zondagavond een eenzame juffrouw. Een heer kwam aangewandeld, met wat onregelmatigen stap. Maar dit verhinderde niet, dat de juffrouw zich zeer aangetrokken gevoelde tot den waggelenden heer. Zij legde vertrouwelijk de arm in de zijnen en haar hand in zijn zak, waarin een portemonnai met zes gulden was. Toen zij de beurs met geld in haar hand voelde, verdween echter haar sympathie hee- lemaal, want zij zelf verdween, den waggelen den heer alleen achterlatende op de Paviljoen gracht. De politie zoekt nu de juffrouw en de portemonnaie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1