N°. 1797. Donderdag 1 December 1904. 18de Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD BE ROOIJ, Parkstraat Bübö op Texel. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave Voorbereidcnd Militair Onderricht. De gymnastiek-vereeniging „Sparta" gaf Zaterdag eene uitvoering in het hotel „Texel," De opkomst van donateurs en geïntroduceer- den mocht waarlijk flink worden genoemd. Geen wonder dan ook dat de Voorzitter bij de opening der bijeenkomst zijne tevredenheid er over te kennen gaf. Volgens spreker was het aantal leden thans gestegen tot 80, welke naar spreker oordeelde, allen aanwezig waren. Alle aanwezigen werden het welkom toege roepen doch in 't bijzonder het 4-tal leden der vereeniging „Pro Patria" van den Helder, dat aan de uitnoodiging had gehoor gegeven om deze uitvoering bij te wonenbetreurt werd het dat ook niet de vereeniging „Oefe ning kweekt kunst" van den Helder aan de roepstem had gehoor gegeven. Omtrent de uitvoering zelf meenen wij te kunnen volstaan met de vermelding, dat zoo wel de jongere als oudere leden hun taak met nauwgezetheid en opgewektheid ten uit voer brachten en luid en welverdiend applaus aller deel was. Het woord van dank door den Voorzitter aan de werkende leden gebracht voor hun kranig werk en in 't bijzonder de hartelijke dank aan hun zoo ijverigen directeur, den heer Schaap, werd zeker door allen beaamd. Aan het bal, dat thans volgde, werd door yele aanwezigen en voornamelijk door het jongere gedeelte daarvan nog geruimen tijd met opgewektheid deelgenomen. Wij herinneren er aan dat heden avond, te halfachteene buitengewone vergadering van het Nut wordt gehouden; als spreker zal optreden de heer de Jongh, van de Waal. Aan niet-leden wordt toegang verleend a 15 cts de porsoon. TEXEL, 30 November 1904. Sint Nico laas feest. De groote dag, de dag voor het jonge volkje in de eerste plaats, doch die ook ouderen nog gaarne medemakeD, het Sint Nicolaasfeest, is weder in aantocht. Gedachtig aan hetgeen we reeds meermalen schreven bij gelegenheid van dit jaarfeest, zullen we er nu maar niet zooveel over uit wijden, doch ons bepalen tot den wensch dat door meer met aardsche goederen ge- zegenden het werk van den Sint zal worden overgenomen in die gezinnen, welke allicht zouden worden vergeten en waar eene ver rassing, al bestaat die nu niet precies uit lekkernijen, zeker op prijs zal worden gesteld; wat wij hiermede bedoelen behoeven wij zeker niet nader uiteen te zetten. Het St. Nicolaasfeest heeft velen onzer neringdoenden aangespoord om te trachten, ieder in zijn vak, wederom vele mooie zaken te kunnen afleveren; wij willen wenschen dat de moeite en kosten door hen hieraan besteed, door een goed bezoek zal worden beloond en zoowel verkoopers van speelgoed en fijnere artikelen, sigarenhandelaars, boek- verkoopers, koek- en banketbakkers en allen die voor het feest zich extra bemoeiingen getroostten, tevreden zullen mogen zijn over den verkoop van de door hen voor deze ge legenheid ingeslagen goederen. Grootscheeps varen we hier nog niet, op kolossaal groote w inkels als in groote plaatsen kunnen wij niet bogen, doch voor de behoeften van eene bevolking als Texel is, bieden de resp. winkels zeker voldoende keuze. Worde dat door de kooplustigen niet voorbij gezien en mogen de neringdoenden zoo aan het Sint Nicolaasfeest een extra broodje verdienen. Den Hoorn, 27 November. Het was Zon dag j.l. voor de stillevende en leeraarlievende Gemeente der Hervormden alhier een ware feestdag. Zij behoefde sedert het afscheid van Ds. Leffef (op 25 September,) die nu de avond rust zijns levens mag genieten in het lande lijke Abcoude, slechts twee maanden vacant te zijn en zag nu reeds bij haar plechtig ingeleid worden haar nieuwen, nog jeugdigen herder en leeraar, Ds. F. A. Visser. Het be- vestigingswerk geschiedde door Ds P. Vermeu len, daartoe van Moerdijk overgekomen. Naar aanleiding van Jozua 1 5b leidde ZEerw. den studievriend in hartelijke bewoor dingen bij diens eerste Gemeente in, terwijl aan de handoplegging mede deelnamen de beide Ringpredikanten op ons Eiland. Een oogenblik van plechtige stilte Des middags deed Ds Visser intrede. ZEerw. sprak, naar aanleiding van 1 Cor 1 23a, een hoogsternstig en bezielend, pakkend woord, aan het einde waarvan de Gemeente hem toezong Ps. 121 4. Zoowel des voormiddags als óók en vooral des namiddags was het vriendelijk Bedehuis eivol. Van de andere dorpen vulden velen mede het Kerkje. Den geheelen dag heerschte er eene opgewekte feestelijke stemming. Oudeschild. Beroepen bij de Herv. Gem. alhier, tot predikant de heer J. van Meurs, cand. te Breda. Maandag is formeel de garnalenvisscherij hervat en is 't grootste deel der vloot uitge zeild. De vereeniging „de Eendracht," die verleden jaar zoo gunstig werkte, is andermaal krachtig opgetreden. De vangst was voor 't begin niet onbelangrijk. De schuiten brachten van 50 tot 80 K.G. garnalen aan, meerendeels van goede kwaliteit. In de vorige week werd aan deEngelsche markt tot 8 Schillings per mand bedongen. De verzending naar Parijs is ook weer aangevangen. Moge de garnalenvisscherij in den a. s. winter aan velen een goed bestaan verschaffen 1 COURANT. Abonnementsprijs per S maanden Voor den Burg 30 Cta. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cta. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. DRANKWET. Burgemeester en "Wethouders der Gemeente Texel brengen ter openbare kennis, dat bij hen zijn ingekomen de navolgende verzoek schriften tot het bekomen van vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein en wel van lo. Wed. Jacob Brans te De Cocksdorp voor den winkel van het perceel E. 94; 2o. Wed. Klaas Thomassen te De Cocksdorp voor den winkel van het perceel E 131 3o. Theodora Maria Boom te Oudeschildvoor den winkel van het perceel S 199 j 4o. Wed. Maarten Blom te Oudeschildvoor den winkel van het perceel S 41 5o. Klaas Olij Ez. te Alkmaar, voor het voor portaal van het perceel Wijk B. 309, te den Burg alhier. 6o. Marinus Bakker te Eierland, voor den winkel van het perceel E 34. 7o. Gcrbrand Zoetelief Pz. te de Cocksdorp, voor den winkel van het perceel E 143. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van deze vergunningen schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Texel, den 25 November 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd. H. W. de Joncheere, Burgemeester. Ruibing, Secretaris. Zitting van den Militieraad. Burgemeester en Wethouders der gemeente TEXEL maken bekend, dat de ZITTING VAN DEN MILITIERAAD voor deze gemeente zal worden gehouden op Woensdag, den 14 De cember aanstaande, des voormiddags te elf uren, te Hoorn. Voor den Militieraad moet verschijnen de lote- ling, die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken of wegens gemis van de gevorderde lengte. Tevens worden de belanghebbenden er uit drukkelijk op gewezen, dat de opgave van eene reden van vrijstelling tijdens de aangifte ter inschrijving voor de militie of bij de loting, alsmede het doen opmaken en bij den Burge meester inleveren van de noodige bewijsstukken tot het bekomen van vrijstelling om eene andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid of gemis van de gevorderde lengte, hem, die vrijgesteld wenscht te worden, niet ontslaat van de verplich ting om bij den Militieraad de reden van vrij stelling in te brengeD, hetgeen in elk geval bij dit college moet worden gedaan op bovenvermeld tijdstip. Texel, den 29 November 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, RUIBING H. W. de JONCHEERE Onderzoek ter verkrijging van een bewijs van voorgeoefendheid. De Burgemeester der Gemeonte Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat tusschen 2 en 14 Januari a. s., te Helder ten overstaan van eene Militaire Commissie, een onderzoek zal plaats hebben ter verkrijging van een bewijs van voorgeoefondheid. Aan dat ondcrzook mogen deelnemen lo. de lotelingen, die in aanmerking komen om in het volgend jaar bij de militie te worden ingelijfd 2o. de tot korte oefening ingelijfde lotelingen in het genot van uitstel van eerste-oefening, die hun vroeger verkregen bewijs van voorge oefondheid wonsohen opnieuw te verwerven, ten einde daardoor aanspraak te verkrijgen op verlenging van dit uitstel, en 3o. do jongelieden, die hot voreisohte militair getuigschrift wenschen te verwerven om eene verbintenis te kunnen aangaan bij het Reserve kader dor Infanterie, der Vesting-Artillerie of der Genie. De lotelingen, hiervoren onder lo. genoemd, kunnen bij het onderzoek drieërlei bewijzen van voor geoefendheid behalen, te weten het bewijs van militaire bekwaamheid het bewijs van lichamelijke geoefendheid, of het bewijs van militaire bekwaamheid én lichamelijke geoefendheid. Bedoelde lotelingen, die een dezer bewijzen hebben verworven, worden, op hunne aanvrage ingelijfd bij het korps en geplaatst in het garni zoen hunner keuze, voor zoover zij daartoe geschikt zijn en dit met de belangen van den dfenst is overeen te brengen. Bezitters van het in de derde plaats genoemde bewijs hebben daarbij den voorrang boven hen, die een der beide eerstvermelde bewijzen verwierven. De houders van het in de derde plaats ge noemde bewijs hebben daarenboven aanspraak om vóór anderen in aanmerking te komen voor inlijving tot korte oefening (vier maanden). Alleen de bewijzen van voorgeoefendheid, die in Januari a. s. zullen worden behaald, geven bij de inlijving in het volgend jaar aanspraak op vermelde voorrechtenalle vroegere verkre gen bewijzen zijn alsdan van onwaarde. De lotelingen, hiervoren onder 2o. ge noemd, kunnen bij het onderzoek alleen ver werven het bewijs van militaire bekwaamheid én lichamelijke geoefendheiddit bewijs moet door hen bij de aanvrage om verlenging van uitstel van eerste-oefening worden overgelegd. Zij, die in deze gemeente woonachtig zijn of verblijf houden en aan het in Januari a. s. te houden onderzoek wenschen deel te nemen, moeten zich voor 10 December a. s. ter Secretarie der Gemeente aanmelden. Dag en uur waarop, zoomede de Gemeente en localiteit, waar het onderzoek zal plaats hebben, zullen op een der laatste twee dagen van het jaar bij publicatie ter algemeene kennis worden gebracht. Texel, den 30 November 1904. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1