IN0.1798. Zondag 4 December 1904. Nieuws- en 18de Jaargang Advertentieblad. Binnenland. Bit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor dek Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cta. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIÈN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Burg op Texel. KOSTELOOZE VACCINATIE. Burgemeester en Wethouders der Gemeente I TEXEL maken bekend, dat de gelegenheid zal zijn opengesteld tot kostelooze inenting en herinenting van de ingezetenen, die zich daartoe aanmelden op Woensdag, den 7 December 1904, 's mid dags 12 uur in de O. L. School te den Burg. op Dinsdag, den 13 December 1904, 's voor- middags ll1/- uur ten huize van Jb. ÉUIJS te de Cocksdorp. Texel, den 2 December 1904. Eurgcmeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, RUIBJNG. H. W. DE JONCHEERE. JACHT. De Burgemeester van Texel brengt ter algemeene kennis, dat bij hem is ontvangen de navolgende kennisgeving De Commissaris der Koningin in de provin cie Noord-Holland, Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie d d. 23 November 1904 no. 50 Gelet op artikel II der „Jachtwet"; Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in Noordholland de sluiting der jacht op klein wild, met uitzondering van die op h out snip pen, is bepaald op Zaterdag 31 December 1904 met zonsondergang, en dat alzoo, op grond van het bepaalde bij het eerste lid van art. 27 der aangehaalde wet, het verkoopeu, te koop uitstallen en vervoeren van het hierbedoelde klein wild, uiterlijk tot en met 14 Januari 1905 zal mo gen plaats hebben. En zal dit besluit in het Provinciaal Blad worden geplaatst en voorts in elke gemeente van Noord-Holland worden aangeplakt. Haarlem, 25 November 1904 De Commissaris der Koningin voornoemd, VAN TIENHOVEN. Texel, 2 December 1904. De Burgemeester voornoemd, II. W.DE JONCHEERE. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Randhuize 1 zakdoek, ge vonden in de Niouwstraat1 handschoen, ge vonden in OpereD. TEXEL, 3 December 1904. Verrassingenis het kenmerk van het feest van Sint Nicolaas; zoo ook biedt de eigen aardige wijze waarop hier dat feest wordt gevierd, ongodachte verrassingen, waarvan alsnog niets kan worden gezegd. Doch wat wij willen wenschen, 'tis dit: dat wij bevrijd zullen mogen blijven van weerzinwekkende vertooningen; 't kan toch zeker niet moeielijk zijn om ook bij zulke gelegenheden de gewenschte netheid in acht te nemen en zelfs met het aangename het nuttige te doen gepaard gaan. De vergadering van 'tNut, Woensdag avond in bet gewone lokaal gehouden, was niet zoo goed bezocht als zulks wel mocht worden verwacht, afgaande op de algemeene bekendheid als uitstekend declamator van den spreker voor dezen avond, den heer de Jongh van de Waal. Na opening der vergadering door den Voor- zittei, werd liet woord gegeven aan genoem den spreker, die eenige fragmenten voorlas uit het pas verschenen werkje van ds. Drijver- van Amersfoort, getiteld: „Mooi leven,". Volgens spr. een mooi werkje, dat hij in veler handen zou wenschen. De vraag wat onder- mooi leven moet worden verstaan, werd be antwoord dat dit moest zijn „een gelukkig leven." De antwoorden op de vraag wat een gelukkig leven is, konren op verre na niet bij allen overeen. Volgens den schrijver komt men er toe door alles van de lichtzijde te beschouwen. Achtereenvolgens worden verschillende middelen aangewezen om tot het geluk te geraken, als met toewijding zijn plichten vervullen, waar zijn in alles, recht door zee gaan, van onoprechtheid onthoude men zich, men moet een wil hebben, weg met alle egoïsme als we ods leven mooi willen maken. Met groote aandacht werd de spr. gevolgd en zeker menigeen zal het met hem eens zijn geweest, toen hij den wensch uitsprak dat het boekje in veler handen mocht komen en de lessen er in vervat wat meer zouden worden toegepast. Na de pauze werd door denzelfden spreker voorgeiragen een stukje van komischen aard, n.l. een der schetsen uit de pastorie te Mastland de oprichting van 't Nut aldaar. Dat ook dit op voortreffelijke wijze werd voorgedragen zal zeker niet behoeven te worden vermeld, vooral toch op komisch terrein, is de heer de Jongh als declamator uitstekend, ofschoon ook nn bleek, dat het ernstig deel in hem een zeker niet minder goede vertolker vindt. Op zijn gewone wijze werd door den voor zitter de vergadering met een woord van dank gesloten. Oostekend, 29 Nov. Velen waren j.l. Zon dagavond opgegaan, om de vergadering van den Protestantenbond te vormen. Zij allen werden door den Voorzitter don Heer J. de Jongh, welkom geheeten. Tevens werd hij de opening een innig woord gesproken ter gedachtenis van den Heer S. P. Koning, die zoo'n hartelijk en welmeenend lid van het Bestuur der afdeeling is geweest. Daarna trad met een uiterst schoone rede, zoo voor de vuist uitgesproken, op de Wel- eerw. Heer Dr. P-J. Proost van Wormerveer. Behandeld werd het onderwerp „Zondags rust". Na met duidelijke beelden gewezen te hebben op het liefdelijke en wenschelijke van Zon dagsrust voor allen, een rust, die we als een Godsstem der eeuwige natuurwetten hebben te verstaan, een stem, die nimmer verkracht mag worden, werden achtereenvolgens be sproken I Zondagsrust is noodig voor de Maatschappij, en kan, als het raderwerk maar verandering ondergaat, algemeen toegepast worden. II Zondagsrust is noodig voor het huisgezin, maar de Zondag mag niet verlaagd worden tot uitgaansdag. Wie dien rustdag verwaarloost, werkt on heilstichtend voor het huisgezin. III Aan Zondagsrust moet Zondagsheiliging verbonden worden. Voor die heiliging is nog geen betere plaats gevonden, dan de kerk, ofschoon ook daaraan nog vele gebreken kleven. De godsdienst moet gevoed worden, en daarvoor heeft men de kerk noodig Wel ook kan men den Zondag heiligen in de natuur doch men moet daarvoor niet gaan naar de druk bezochte badplaatsen en andere plaatsen voor uitspanning. Wij moeten blijven bevorderen het vrije, vrome, godsdienstig leven. Met er nog op gewezen te hebben, dat een Zondagswet van Regeeringwege geen voldoe ning kan geven, maar dat ieder mensch Zondagsrust moet willen en ook gunnen aan anderen, werd deze belangrijke rede gePindigd. De voorzitter bracht bij het sluiten dank voor deze fiere, kloeke, mannelijke woorden. De Besturen van den Schippers- en Visschersbond te Oudeschild en van de vissche- rij-vereeniging „Betracht het Goede" alhier- hebben nader besproken Statuten en Regie, ment voor een op te richten fonds voor weduwen en weezen van land- en zeelieden voor geheel Texel. Tegen Zaterdag, 10 Dec. a.s., hoopt men alhier eene vergadering van belangstellenden te houden, waarin eene lezing gehouden zal worden door den Heer W. Mets Tz. Ook op de andere dorpen van het eiland hoopt men spoedig zijne denkbeelden bloot te leggen, daarbij rekenende op den steun en de medewerking van alle weidenkenden. Bovenstaande berichten van Oosterend zijn door een verzuim, in het vorig nummer niet opgenomen. Den Hoorn. Dinsdag werd in het Loods- manswelvaren eene vergadering gehouden van de afd. Hoorn van den Bond van Staatspen- sionneering. De bijeenkomst werd bijgewoond door 12 leden. Als eenig punt op de agenda kwam voorhet al of niet blijven voort bestaan der atdeeling. Na eenige discussie werd met algemeene stemmen besloten tot het blijven bestaan der afdeeling. Er zal getracht worden in December een spreker van 't Hoofdbestuur te laten optreden om propoganda te maken voor de goede zaak. Vlieland. De heer H. G. Cannegieter, Candidaat t. d. H. Dienst te Adorp, heeft voor het beroep naar deze gemeente bedankt. In de oplaag van dit nummer vinden de lezers een prospectus ingevouwen van de firma Kaufman Simon, te Hamburg, be treffende de Hamburger gewaarborgde Loterij. Invoering der Kinderwetten Door den Minister van Justititie wordt in het antwoord op het Verslag der Tweede Kamer nopens zijn begrooting medegedeeld dat de nog te treffen administratieve regelingen, alsmede de bouw en de inrichting van de tuchtscholen en de aanpassing van de rijks opvoedingsgestichten, den len September van het volgend jaar gereed kunnen zijn, zoodat de inwerkingtreding van de Kinderwetten met iDgang van dien datum kan plaats hebben- Zemelen vormen 'n uitstekend hoender- voedsel. Een der groote voordeelen er van bestaat hierin, dat zij 'n veel grootere hoeveel heid kalk bevatten, dan eenig ander goedkoop voedsel, dat wij aan de granen ontleenen. Wijl de schalen der eieren uit kalk bestaan, ligt 't voor de hand, dat onze hoenders behoefte hebben aan kalkrijk voedsel. Nu is het waar, dat gebroken schelpen eenigszins in de behoefte kunnen voorzien, maar ieder zal moeten toegeven, dat de kalk, voorko mende in 't celweefsel der zemelen, gemak kelijker wordt geassimileerd dan de koolzure kalk der schelpen. Voorzichtig met nachtlichtjes Een vrij ernstige brand woedde Dinsdag morgen 4 uur in de Brederodestraat No. 55 te Amsterdam, De bewoners van het beneden huis, de heer en mevrouw W. Wories, lagen in diepe rust toen plotseling de vrouw des huizes met schrik wakker werd. Uit het behang in de alcoof, vlak bij het bed, kringelden rookwolkjes en lekten vuurtöDgen, die heel spoedig grooter werden. Zij riep haar man wakker en beiden vluchten na een paar kleedingstukken te hebben aangeschoten, uit het brandende perceel. Door de gealarmeerde brandweer werd de brand spoedig gebluscht. Hij kon echter niet beletten, dat de voor kamer en de alcoof geheel uitbrandden, terwijl de achterkamer belangrijke waterschade opliep. De vermoedelijke oorzaak is, dat het nacht - pitje, dat tegen den muur was geplaatst, bij een zijuer laatste opflikkeringen het behangsel papier h6eft aangestoken. .Ti'/, -V aCEW;- COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1