mi N° 1799. Donderdag 8 December 1904. 1%^ Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland, Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per S maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de TJitgev&rs LANGE VELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubg op Texel BEKENDMAKING. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Texel brengen ter openbare kennis, dat op 5 December 1904, bij hen is ingekomen een ver zoekschrift van E. F. KACZOR, van beroep bierhuishouder, wonende te Oudeschild, om ver lof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank in do navolgende localiteitgelagkamer van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Texel, Sectie D, No. 856, plaatselijk gemerkt Wijk S, no. 175, en gelegen aan de dorpstraat aldaar. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan een ieder tegen het yer- leenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Texel, den 6 December 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester J. RUIBING. H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 7 December 1904. het feest van Sint Nicolaas is weder voorbij en blijde verrassiügen of droeve teleurstel lingen zijn gekomen aan de resp. adressen. De neringdoenden schijnen, de een meer, de ander minder tevreden te zijn over de drukte en de voordeelen welke het feest van den goed Heiligman medebrengt. Het aantal verkoopers wordt er zoo langzamerhand niet minder op, het getal koopers blijft vrij wel 5 pari, zoodat onvermijdelijk voor velen de voordeelen wat dunner wordendat is een gevolg van den strijd om het bestaan. Wat de Sint in stilte al zoo deed, ver mogen wij niet te zeggen, doch in den geest van den weldoener, zullen zeker eenige stille gaven niet achterwege zijn gebleven. „De Sint is weder vertrokken" vertelt men aan de kleintjes; ocb, dat zijn geest, de geest van weldoen, nog wat moge blijve nawerken in de dagen die ons wachten, in den voor sommigen zoo moeielijken wintertijd Aan de kleinen der Bewaarschool bracht de Sint Maandagmorgen alreeds een bezoek en verraste hen met eenige versnaperingen en kleine geschenken. Het feest op de traditioneele wijze verder op den dag en 's avonds door kleinen en grooteren voortgezet, gaf niet zooveel bij zonders te aanschouwenenkele nette cos tumes trokken de aandacht, ook een paar goochelaars schenen zich over de belangstel ling van het publiek te mogen verheugen, doch overigens was het in hoofdzaak eene herhaalde, doch niet verbeterde, editie van vorige jaren, zonder iets van beteekenis. Dank het mooie weder bewogen zich veel wandelaars langs de straten, waarvan een groot deel later de cafó's bezocht om het jaarfeest van Sint Nicolaas in opgewekte stemming te gedenken. En tlnns is 't al voorbij 1 Waal, 4 Dec. De Heer A. Dros, uit Tienhoven, Medisch Student te Amsterdam, werd gisteren aan de Iloogeschool aldaar bevordert tot Arts. De Cooksdorp, 5 Dec. Hedenmorgen konden de werkzaamheden aan den dijk bij het „EierlandscheHui§" niet aangevangen worden. Toen de werklieden op het werk verschenen was de aannemer, die de werkzaamheden dagelijks regelt, niet present en konden ze onverrichterzake huiswaarts keeren. Naar men zegt is oneenigheid ontstaan tusschon aannemer en borg. Oosterend, 7 Dec. De Sint-Nicolaas heeft het hier Diet druk gemaakt, niettegenstaande al het zeevolk aanwezig was. Slechts enkele gecostnmeerden lieten zich zien en dezen waren nog wel doodgewone „sunderklazen", waarin geen enkele voorstel ling was te ontdekken. De velen, die naar buiten gekomen waren, keerden dan ook grootendeels spoedig onbevredigd huiswaarts Gelukkig, dat de jeugd den volgenden mor gen over het [algemeen wel voldaan was. Voor haar toch blijde Sint inzonderheid de „goedheilig man". Eenige leden der handelsvereeniging „Wilhelmina" waren in de vorige week reeds aan het garnalenvisschen. De vangsten waren ruim, doch de garnalen waren zoo klein, dat de meeste weggezeefd werden De prijzen waren, voor zooverre bekend, bevredigend. Den Hoorn, 5 Dec. Begunstigd door helder weder had hier de gewone vertooning van Sint-Nicolaas plaats; ongeveer vijf en twintig gemaskerden vertoonden zich langs de dorp straat, maar van eenige bijzonderheid was geen sprake. Bij den Heer Lap was Dans muziek voor diegenen die een dansje wilden halen; overigens had alles een zeer kalm verloop. Men meldt aan de „N. Ct." Voor de aanbiedingen aan de geadresseerden van briefkaarten, waarop uitdrukkingen van kwetsenden aard voorkomen van briefkaar ten en gedrukte stukken welke met port belast zijn en welke daarbij aan de adreszijde geen schriftelijke mededeeliDgen bevatten, zullen eerlang opzettelijk daartoe vervaardigde omslagen met doorzichtige adreszijde worden gebruikt, zoodat de ambtenaren den naam en het adres van den geadresseerde op den omslag niet hebben te herhalen en de geadres seerde het oorspronkelijke handschrift van het adres onder de oogen krijgt. Gedwongen ziekteverzekering. De hoogleeraar der Vrije Universiteit, mr. D. P. D. Fabius is in den Rotterdammer (antirevolutionnahj in verzet gekomen tegen het wetsvoorstel van dr. Kuyper, volgens het welk alle vaste werklieden verplicht worden zich en de tot hun gezin behoorende personen te verzekeren tegen de geldelijke gevolgen van ziekte, kraam en overlijden. Ziekteverzekering uitstekend maar geen dwang 1 „"Wil de Regeering, zoo eindigt de hoogleer aar zijn betoog, de verzekering bevorderen dan is daarvoor wellicht veel te zeggen. „Maar voor den dwang is geen rechtsgrond te vinden. „Die dient uit het wetsontwerp te worden gelicht, zal het ook voor anti revolutionnairen aannemelijk zijn. „Niet aan uitbreiding van Staatcurateele hebben wij behoefte. „Duitschland is in dit opzicht een baken in zee". 't Is bond gesproken zegt daarop de Arnhemsche Ct. Een wetsvoorstel, door dr. Kuyper ontwor pen, ingediend en ondorteekend, voor anti- revolutionnairen onaannemelijk Prof. Fabius steekt waarlijk Staalman naai de kroon 1 Bij het leger worden proeven genomen met indentiteitsplaatjes, van 9ene bijzondere samenstelling, de vereischte gegevens zijn vermeld, den drager van het plaatje betreffmde, waardoor in den oorlog de indentiteit van dooden of gewonden op eenvoudige wijze kan worden bepaald Bij een met deze plaatjes gehouden proef werd het plaatje, aan een rondkoord bevestigd door een man om den hals op het bloote lichaam gedragen. De proef voldoed uitstekend. De inkt wordt in Militaire apotheken ver vaardigd. Yaische muntbiljetten. De minister van Financiën heeft in de „Staatscourant" gewaarschuwd dat er valsche muntbiljetten van f 10 zijn ontdekt genummerd P. R. 7822 (laatste model). Als herkenningsteeken wordt door hem o.a. opgegeven dat „de strafbe paling aan de achterzijde in bruine in plaats van zwarte letter voorkomt." "Wij hebben geen echt muntbiljet van de serie P. R. kuunen machtig worden zegt het „Hbld." wel een van de serie P. U, van 1902, dat dus ook zeker van het „laatste model is. Daarop staat echter aan de achter zijde geen „strafbepaling" afgedrukt, enkel tweemalen van boven naar beneden met zeer kleine letters, de woorden „Wettig betaal middel. Ingevolge artikel 2 derde lid der wet van 27 April 1S84, Staatsblad no. 98." De strafbepaling in art. 9 dier wet voor komende, ontbreekt dus op de muntbiljetten. Het klinkt dus heel zonderling dat de minister van financiën er in een officieele waarschuwing op wijst als herkenningsteeken —In Friesland worden veel pluvieren (wilsters) gevangen. Te Leeuwarden worden dagelijks gemiddeld 1500 stuks aangevoerd en aan de poeli°rc verkocht voor 40 cent per stuk, De meeste dezer vogels worden van daar naar Engeland en Frankrijk verzonden. Een misrekening. In het begin van dit jaar werd door een zekeren T. te Rotterdam een soort van fonds opgericht voor levering van steenkolen. Hij nam aan om aan hen, die iedere week een dubbeltje betaalde, totaal f 5,20 aan het einde van het jaar 6 mud steenkolen te leveren. Wel duizend personen sloten zich bij hem aan. Nu de winter echter daar is, en men op de levering der steenkolen aandringt, ver klaart hij zich niet in staat, ze te leveren. Op last van het legerbestuur zal een proef worden genomen met het bakken van brood, bestaande uit deeg, waaraan een hoeveelheid van 2 pCö. rijstmeel is toegevoegd, ten einde aldus een baksel te verkrijgen, dat minder spoedig droog wordt. In zes dagen hebben negen jagers op een jachtveld in Zeeland 586 hazen opgeruimd, landbouwers zijn, die weinig opgeruimd. En dan verwondert men zich nog dat er hebben voor de Jachtwet, die hen dwingt, zulke hazencultuur (ten koste vau hun veld vruchten) ongestoord te laten. Bij de wintervoedering van legkippen begaat men dikwijls de fout, om een voer te geven, dat vet aanzet. Men denkt danhet vet houdt de dieren warm, en dan zullen ze ook wel goed leggen. Het eerste is waar, maar het laatste nieteen vette kip legt slecht, Men dient dus een voeder te geven dat juist genoeg warmte ontwikkelt, maar geen vet aanzet. Vele voedermiddelen uit den handel laten in dit opzicht heel wat te wenschen over. Geen treuzelen, doch werk afdoen. Gouverneur-generaal Van Heutsz Men vertelt dat dezer dagen de gouverneur- generaal, van een morgenwandeling terug- keerend, de algemeene secretarie binnen stapte. De afdeelingschef schoot toe om te vernemen wat Z Exc. wenschte. „Geef u mij eens de stukken, betrekking hebbende op „Ik zal ze laten opzoeken, Excellentie, en ze uwe Excellentie op het paleis doen bezorgen." „En wanneer gebeurt dat?" „Ik zal zorgen dat uwe Excellentie ze morgen vóór twaalf uur heeft. Waarop de gouverneur-generaal, op zijn horloge ziende „Het is nu halftienu zorgt dat ik de stukken vóór twaalf uur vanmiddag krijg". Eu zoo geschiedde 1 men ruraciKr.iWjfwrc u:ï. -j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1