N°. 1802, Zondag 18 December 1904, 18de Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met Terhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der nitgave Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANOEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bürg op Texel. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize1 sigarenknip- per, gevonden in de Parkstraat, 1 handschoen, gevonden in den Binnenburg, 1 graaf, ongeveer 2 maanden geleden achtergelaten pp het erf van P. Eelman te de Waal. TEXEL, 17 December 1904. Be buitengewone vergadering door de afd. Helder van de S. D. A. P. uitgeschreven tegen heden, Zaterdagavond, in het Hotel „Texel", zal naar gemeld wordt geen voortgang hebben, tengevolge een ongeval aan de spreekster overkomen, welke deze het reizen belet. Niet onmogelijk is zulks eene teleurstelling voor velen, die zich hadden voorgenomen om deze vergadering te gaan bijwonen, niet zoo zeer om kennis te nemen van het zonden- register van het tegenwoordig Kabinet, als wel om het buitengewone dat eene spreekster aldaar het woord zou voeren. Wij vermoeden evenwel dat het geen be slist afstel zal wezen, doch de vergadering na eenigen tijd wel zal worden gehouden en dus de gelegenheid om wellicht een politiek steekspel bij te wonen, voor de liefhebbers daarvan, wel in uitzicht zal blijven. Wjj verwijzen naar de adv. in dit num mer voorkomend, waarbij eene vergadering wordt aangekondigd op Maandag 19 dezer in het Café „den Burg." Het doel met deze vergadering beoogdde oprichting van „een fonds voor weduwen en weezen van land- en zeelieden," staat geheel buiten elke politiek en verdient zeer zeker de belangstelling en den steun van ieder weldenkende. Op Maandag 26 December a. s., den 2en Kerstdag, wacht ons eene tooneelvoorstelling in het Hotel „Texel," waarvan de baten ten goede zullen komen aan de Alg. bewaarschool alhier. Hetgeen ten tooneele zal worden gevoerd is ons niet voldoende bekend, wel vernamen wij dat door verschillende personen voor het goede doel zal worden medegewerkt. Ten einde den avond financieel zoo gunstig mogelijk te doen zijn, (wat toch de hoofdzaak is), zullen eenige jonge dames in de komende week zich bij de ingezetenen aanmelden om toegangkaartjes voor deze voorstelling ter verkoop aan te bieden. Eene aansporing tot bevordering van den verkoop mag zeker wel overbodig worden geacht; niemand toch, die de bewaarschool een goed hart toedraagt, zal naar wij meenen verzuimen om van zijne belangstelling te doen blijken. Oüdeschild, 15 Dec. Een flink bezochte vergadering werd hier Woensdagavond in de „Zeven Provinciën" gehouden, ter bespreking van het oprichten van een onderling Texelsch ondersteuningsfonds voor weduwen en weezen, waarvan de hoofdzetel gevestigd zou zijn te den Burg. De te Oosterend behandelde Sta tuten benevens het concept huishoudelijk reglement werden voorgelezen door den keer M. Kroon Jbz., Secretaris van den Schippers en Visschersbond. Daarna werd een propa ganda lezing gehouden. Na afloop hiervan was er voor de aanwezigen gelegenkem ge geven, zich als voorloopig lid of donateur te laten inschrijven. Het gevolg was, dat ruim vijftig namen konden worden ingeschreven. Van de gelegenheid tot het bespreken dor concept-Statuten, enz., werd gebruik gemaakt door de heeren Boon, Lub, Dros, de Wijn, Beumkes, Dijker en anderen. Met een woord van dank voor de belangstelling endenpret- tigen toon waarop ieder der sprekers zijn denkbeelden had ontvouwd, werd de verga dering tegen half tien gesloten. Naar wij vernemen is tot ouderling der H. G. gekozen de heer W. J. Veen, in de plaats van den heer C. C. Backer, die als zoodanig bedankt had. Oosteeend, 16 Dec. Was de eerstvolgende vergadering van „Nut en Genoegen" eerst bepaald op Zaterdag, 17 Dec. men heeft baar later uitgesteld tot 26 Dec. a. s. Alsdan zal als spreker optreden de Heer J. de Jongh van de Waal. De afdeeling „Oosterend van de Chr. Dem. Propaganda-club „Waarheid en Recht" hoopt op a. s. Maandag eene vergadering te houden in het lokaal van den Heer D. Lap, te den Hoorn, waarbij als spreker zal optreden de heer Th. Dill van Amsterdam, met het onderwerp „Ons Beginsel. De Cocksdokp, 15 Dec. Gisteren ontving M. Bakker van den Directeur E. F. Allen van „The Marine Biological Association" te Plymouth bericht, dat de door hem gevonden flesch (N 67) 8 Aug. 1904 in zee was gewor pen 40 mijlen Z.O. 3U O. van St. Cathennis Zale op het eiland Wight in het Kanaal. Tevens werd hem dank gebracht voor het invullen en opzenden van de kaart. Den Hoorn. Door den Kerkeraad der Hervormde Gemeente alhier werd als ouder ling herkozen de heer D. Drijver, terwijl in plaats van wijlen den heer T. Visser als ouderling werd gekozen de heer G. Duinker. Door den minister van marine is voorge steld den vuurtoren te Terschelling eene lichtsterkte te geven van 27 millioen kaarsen. Dit licht zal reeds te zien zijn als er nog niets van te zien is, dat is te zeggen de weerschijn ervan in de wolken. Ameland krijgt een versterking van licht van 24000 op 155000 kaarsen. Te veel ganzen De klachten over de schade, die' Zeeland aan de opkomende granen wordt toegebracht door de wilde ganzen, nemen groote afmetingen aan en wel zoo dat men hier en daar genoopt is wachters bij de graankavels te plaatsen, om deze onwelkome gasten te verdrijven. Het zijn vooial riet- of zaadganzen (Anser Segetum), terwijl er ook grauwe en akker ganzen tusschen gevonden worden. Hier en daar zijn er nogal vergunningen tot het schieten van schadelijk gedierte aangevraagd en de vergunninghouders maken veelvuldig jacht op de ganzen. Uit een Afrikaansch blad „Jan," zegt een vader aan zijn twaalfjarigen zoon, „Jij moet altoos drie maal denk voor jij een maal praat." Jan het dit goed onthou Op een koudo aavend zit die vader met zijn voete bij die vuur. „Vader," zegt Jan, „Ik denk 1" Geen antwoord, want vader was te diep in die courant want bij zat te lees. Voor do derde maal „Vader ik denk" riep de zeun nou uit. „Wel," zegt die vader eindelijk, terwijl hij ongeduldig op keek, „wat is dit Jan, wat denk jij Ik denk, vader, als jij nou nio op pas nie, is jij net nou uit gebrand, want jou broek brand al van dat ik die eerste maal gedenk het." Door het zoologisch station te Heidei wordt bij publicatie kennis gegeven, dat op verschillende plaatsen der Noordzee, o.a. op de Breeveertien, de bruine bank, de Haaks- gronden en de Torschellinger vlakte, gemerkte schollen zijn losgelaten. Het merk bestaat in een beenen knoopje met een genummerd koperen plaatje, met een zilverdraad beves tigd door de basis dor rugvin. Visschers die zulke schollen vangen en aanbrengen, met opgave van den tijd en de plaats, ontvangen f 1.20 ter belooning en daarenboven de han delswaarde, die de schol mocht vertegenwoor digen. Voor een merk alleen wordt 60 ct. betaald. Dat de tuberculose onder het rundvee meer voorkomt dan menigeen wel meent, bewijst, dat in October van dit jaar in België zijn afgekeurd 1532 runderenwaarvan 390 voor het gebruik ongeschikt werden bevonden. Hiervan werden op bevel afgemaakt 219 runderen en zonder bevel als hebbende gerea geerd 1313. Uit Oirschot wordt aan de „N. R. Ct." gemeld Maandagavond om ruim vijf uur is een gedeelte van den toren, een 60 meter hoog reuzenbouwwerk uit de 13e eeuw, ingestort. Eene geweldige steenmassa kwam op het gelukkig verlaten marktplein terecht, zoodat geen persoonlijke ongelukken te betreuren zijn. Door de duisternis viel de omvang der ramp niet geheel te bepalen, doch vermoede lijk zijn de klokken, het uurwerk en het orgel der R.-K. kerk vernield, Eenige omwonenden ontruimden hunne huizen, uit vrees voor verder instorten der nog staande drie muren. De heer G. Weverif, instituteur te Nijmegen, heeft een waarschuwend woord gericht tegen het sigarettenrooken van het jonge geslacht. Hij beroept zich daarbij op zijn ervaring, o. a. ten aanzien van leerlingen, die reeds hart- en oogaandoeningen hadden tengevolge van het rooken. Hij spreekt van het verslappen van de denkkracht, de energie, den levensmoed en levenslust der rookende kinderen en zegt, dat hunne leiders en opvoe ders bemerken hoe zij weldra gaan behooren tot de achterblijvers, de moedeloozen en de geestelijk zwakken. Gedwongen ziekteverzekering! Welk recht zoo vraagt prof. Fabius in de „Rotterdammer" verder heeft de Staat om aan particulieren voor te schrijven, hoe zij zullen zorgen voor den kwaden dag van ziekte, bevalling en overlijden? De Regeering gaat van dit standpunt uit, dat eigenlijk alle menschen beneden zekeren financieelen standaard voor deze zaak moeten komen onder staatsdwang. Wordt dan beneden die zekere, inderdaad onzekere grens deze aangelegenheid een, waarover de mensch niet meer zelfstandig mag beslissen De Memorie van Toelichting schijnt te redeneeren Verzekering is voor minder ge- fortuneerden wenschelijk en niet alleD doen het. Maar is daarom dwang geoorloofd Mag gedwongen worden tot alles, ook al behoort het naar zijn aard tot het particuliere leven, omdat zij, die de macht in handen hebben, dit nuttig oordeelen Bij zekeren financieelen standaard bijv. is dit dubbel ge- wenscht jaarlijks een begrooting van inkomsten en uitgaven op te maken. Niet alle menschen doen het echter. Mag nu de Staat dit bij dwang voorschrijven Levensverzekeringsdwang, brandassurantie- dwang, op die manier kan toch geheel het private leven onder staatsdwang komen, zoodat daarover niet meer aan den mensch het zeggenschap toekomtdat deze daaruit gedrongen wordt en zijn particuliere leven voortaan door den Staat geregeld wordt. Bruiloftspret. Te Waterlandkerkje (Z) had dezer dagen een trouwfeest plaats. De bezoekers van baide families kregen zulk een hevigen twist, dat zij al spoedig handgemeen werden. Zelfs de vrouwen deden mee. Gemeente- en rijks politie moest tusschenbeide komen en een der mannelijke bezoekers geboeid wegbrengen. TEXELSCHE COURANT, s,rr«otaiCTri «t\se.«3Er^.vciïxr

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1