N°. 1803. Donderdag 22 December 1904, 18de Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat Bubö op Texel, TEXEL, 21 December 1904. Werd er bereids reeds te Oosterend en te Oudesehild eene vergadering gehouden, ter oprichting zoo mogelijk van een ondersteu ningsfonds voor weduwen en weezen, Maan dag had alhier eene dergelijke vergadering plaats, evenals de beide anderen uitgeschreven door de Visschersvereenigingen te Oudesehild en te Oosterend. Over gebrek aan belangstelling in de goede zaak viel zeker ook alhier niet te klagen, al had men, het uitstekende doel in aanmerking nemende, meenen te mogen verwachten nog meerdere personen te zullen aantreffen. Door den heer J. Daalder Dz. van Oosterend, werd namens de beide Visscheryvereenigin- gen, allen het welkom toegeroepen en er op gewezen dat het doel ook van deze vergade ring was, om te komen tot de oprichting van een fonds tot steun van weduwen en weezen, zoowel van visschers als ambachtslieden enz. over geheel Texel, waarvan voorloopig reeds afdeelingen waren opgericht te Oosterend en te Oudesehild, doch waarvan men vertrouwde dat ook aan den Burg en de andere dorpen eene afdeeling zou worden opgericht, om dan aan den Burg de hoöfdzetel te vestigen. Aan den heer W. Mets Tz. werd hierop de gelegenheid gegeven tot het houden van eene propagandalezing over dit onderwerp, eene lezing die door allen met groote aan dacht werd gevolgd, doch waarvan wij ons op verzoek onthouden verslag te geven, aan gezien dezelfde lezing ook nog op de andere dorpen zal worden gehouden. Door den heer Kroon werd daarop voor lezing gedaan van het ontwerp Statuten dei- op te richten Vereeniging, die volgens dat ontwerp den naam zou dragen „Texels belang," terwijl door den heer J. Daalder Dz. voorlezing werd gedaan van het ontwerp „Huishoudelijk reglement." Medegedeeld werd, dat het plan bestond om beide iu druk aan de leden en donateurs te zenden, opdat ze daarop op- en aanmer kingen zouden kunnen maken, om daarna in eene algemeene vergadering beide te be handelen en vast te stellen. Tot 1 Januari 1906 wenschte men de ge legenheid open te stellen lid te worden van tusschon 20 en 60 jarigen leeftijd, om na dien datum alleen personen toe te laten niet ouder dan 35 jaren. De contributie per week per lid werd in 't ontwerp-reglement bepaald op 5 a 10 Ct., naar den ouderdom der toetreding, terwijl de uitkeering per week voor weduwen of oudsto wees beneden 14 jaar als ook de moeder is overleden, werd bepaald op f2,50 en voor elk kind beneden 14-jarigen leeftijd op 50 Cts. per week. Nadat van de gelegenheid tot het doen van vragen nog door enkele personen was gebruik gemaakt, werden briefjes uitgereikt,- waarop ieder kon aangeven of hij wilde toetreden als donateur of lid. De uitkomst was, dat zich 24 personen voorloopig als lid en 23 als donateur aangaven. Op verzoek zullen de heeren R. Visser, A. P. Koorn, L. J. Kikkert, W. Mets Cz en J. Rab Sr. zich thans verder met de voor- loopige regeling der zaken, wat de afdeeling Burg betreft belasten en over eenigen tijd leden en donateurs samen roepen ter benoe ming van een deflnitiet bestuur. De zaken zoover afgehandeld zijnde, wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Naar wij vernemen is het contingent der lichting 1905, van militieplichtigen voor deze gemeente, bepaald op 10 voor volledige en 4 voor korte oefeningen. Waal, 19 Dec. Gisteren werden na de Godsdienstoefening in de Herv. Kerk, dooi de stemgerechtigde leden als ouderling her kozen de heer M. Bakker en als diaken de heer D. Bruin. De Cocksdoep, 19 Dec. In eene gisteren gehouden vergadering van kerkeraad en kies college der Nederd. Herv. gemeente is tot predikant beroepen de heer W. A. Wasch, candidaat tot den H. D. te Vlissingen. In dezelfde vergadering werd tot ouderling herkozen de heer A. Dros Pz. en tot diaken de heer C. Stoepker. In de vorige week is de koker onder den grootendeels afgewerkten dijk bij het „Eierlandsche Huis" gelegd. Deze koker, die voor de afwatering van de landerijen benoorden dezen dijk moet dienen, is 61 M. laDg Bij het graafwerk stieten de werklieden op gemetselde brokken steen en houtwerk, welke afkomstig bleken te zijn van de vóór ongeveer 3 eeuwen gemetselde Sluis, die denzeltden dienst deed. Het overtollige bin nenwater werd toen echter in zee geloosd, daar Eierland toen nog niet bedijkt was. Zaterdag j.l. werd in het logement „De Nieuwe Aanleg" de aangekondigde vergade ring van werklieden gehouden. De opkomst was zeer groot. Het doel der bijeenkomst was eene ver eeniging in het leven te roepen, waarvan de leden elkaar bij ziekte of ongelukken finan cieel steunen. Ruim 60 personen traden als lid toe. Uit hen werd een bestuur van 7 leden gekozen, n. 1. G. Alderlieste, A. Bakker, M. de Graaf, Jb. v. d. Kooij, S. Peper, G. J. Smit en L de Waard. In eene volgende bijeenkomst zal een en ander nader geregeld worden. Den Hooen. 20 Dec. Gisterenavond werd de door de Christen democratische Propaganda- club „Waarheid en Recht" uitgeschreven ver gadering gehouden in het Loodsmanswei varen. De vergadering werd bijgewoond door onge veer 40 personen. De voorzitter, de heer van Zweden van Oosterend leidde de spreker in en opende de vergadering met gebed. In zijne lezing, die tot onderwerp had „Ons Beginsel," bestreed do heer Dill van Amsterdam, voornamelijk de regeeringsdaden van 't ministerie Kuijper en toonde spreker ook een vurig bestrijder te zijn van de sociaal democratie. Van de gelegenheid tot debat en 't stellen van vragen werd door niemand gebruik gemaakt. De voorzitter sloot daarop met dankzegging de vergadering. Oosteeend, 21 Dec. Iu den polder „Het Noorden" worden eenigo arbeiderswoningen gemaakt. Men doelt mede, dat daarin weldra drie gezinnen uit Zeeland zullen komen wonen te zamen tellende 21 personen, 't Procent der bevolking van genoemden polder zal hier door aanmerkelijk verhoogd worden. De garnalenvisschers hebben nog geene goede zaken gemaakt; de prijzen worden evenwel beter. Vlieland. De heer A. van der Ree, Hoofd der school M. U. L. O. alhier, is als zoodanig benoemd te Dieren (gem. Rheden.) Ongewenschte gasten. In de bosschen van het domein Het Loo, tevens jachtveld van den Prins, zijn twee wilde zwijnen uit Duitschland hierheen vervoerd, losge laten, met het doel de voortteeling dezer dieren te bevorderen. De omwonenden, wier kinderen zich vaak in de bosschen ophouden, of daar door moeten trekken om zich naar de school etc. te begeven, zijn met deze ongewenschte gasten natuurlijk alles behalve ingenomen. Ook de wandelaars zullen zich daar des zomers niet gerust meer gevoelen, al weet men, dat de bosschen, waar de wilde zwijnen zich thans ophouden gedeel telijk afgerasterd zijn. Uit St. Pancras wordt gemeld In tegenstelling met het voorgaande jaar, toen de schuren in dezen tijd van het jaar vol kool waren getast, staan nu verscheidene afslagplaatsen ledig. De hooge prijzen van meest alle soorten van kool, de slechtste brengt nu meer op, dan de beste in 't vorige gold, hebben veel landbouwers doen besluiten, nu reeds hun kool van de hand te doen. En zij die speculeeren en eene week of wat geleden kool opkochten, hebben ze reeds verkocht, de meeste met een winst van 100%. 't Jaar 1904 maakt in vele opzichten voor onze koolbouwers goed, wat het in 1903 heeft bedorven. In de kroniek van „Stemmen voor Waarheid en "Vrede" zegt dr. A. W. Bronsveld, dat hij den toestand, waarin ons land verkeerd, buitengewoon ernstig vindt. Naar zijne innige overtuiging moet men er naar verlangen, dat er een oinde kome aan de macht der coalitie, welke thans ten onzent de teugels in handen heeft. Mij vervult het, zoo schrijft hij, met groote droelheid, dat ons goede volk door deze Regeering hoe langer hoe meer wordt ver deeld, en in kleine groepen wordt gesplitst. Had de kerkelijke strijd het protestantisme in Nederland nog niet genoeg verzwakt Is het geen jammer genoeg, dat men thans in tal van gemeenten naast de oude bekende torenspitsen een en meerdere torens of toren tjes zich ziet verheffen, die het alom zichtbaar maken, hoe de oude, ééne volkskerk werd verscheurd Nog hebben we een volksschool, die de meerderheid van de kinderen onzes volks in haar lokalen ontvangtmaar met het jaar rijst het aantal scholen, dat de volksschool wil ontvolken. Was dat noodig geweest? In sommige gevallen ongetwijfeld. Waar de openbare school beslist onbruikbaar was voor de kin deren van christelijke ouders, daar was het oprichten van een bijzondere school plicht, en eisch des gewetens Maar het had moeten geschieden onder protesten als tijdelijk maatregel. De volkschool had men niet moeten loslaten maar heroveren. Nog geen belastingverhooging In overeenstemming met hetgeen door den Minister van Financiën is gezegd bij de alge meene beraadslaging der ontwerpstaatsbegroo- ting voor 1905 over het tijdstip yan behandeling der voorgedragen belastingverhooging, heeft de minister hij nota van wijzigingen in do Middelenwet de voorgestelde verhooging van den accijns op het gedistilleerd en de opcenten op de bedrijfsbelasting voor het oogenblik doen vervallen. TEXELSCHE COURANT, Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met Terhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. RAADSVERGADERING. De Burgemeester der Gemeente Texel; Gelet op art. 41 der Gemeentewet Brengt naar aanleiding daarvan, ter kennis aan de ingezetenen, dat eene vergadering van den Gemeenteraad is belegd op Vrijdag den 2.3 December 1904, des vóórmiddags te ÏO'A uur, in de daarvoor bestemde zaal ten Raadhuize dezer Gemeente. Texel, den 20 December 1904. De Burgemeester van Texel, H. W. DE JONCHEEUE. Te behandelen onderwerpen I. Medcdeclingen. Ingekomen stukken. II. Benoeming leden en regentes Armbestuur. III. Idem regent en regontes v. h. Weesbuis. IV. Verzoek restitutie Hoofd. Omslag J. Grollé te IJmuiden. V. Rapport Markt-commissie. VI. Vaststelling Suppletoir kohier Hoofd Omslag. VII. Alsvorcn Hondenbelasting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1904 | | pagina 1