N°. 2330. Donderdag 27 Januari 1910. 23ste Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Van week tof week Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Abonnementsprijs per 3 maanden- Voor tb Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nur op den dag der uitgave Prijs der Advertentién. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Tedere regel meer 6 Ct. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEYELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel. Rijltslteuring van tot dekking bestemde hengsten. Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter kennis van belanghebbenden lo. dat de gewone Rijksvoorjaarskeurin- gen van tot dekking bestemde hengsten in 1910, voor zooveel deze provincie betreft, zullen worden gehouden te Haarlem op 22 Februari a s. 2o. dat de eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden, verplicht is daarvan ten minste drie weken vóór de keuring vrachtvrij eene schriftelijke en onderteekende aangifte te zenden aan den Secretaris der provinciale regelingscom missie, den heer W. TEENGS te Alkmaar met opgave van a. naam en woonplaats van den eigenaar en houder; b. naam, ouderdom, ras, kleur en bijzon dere kenteekenen van den hengst, be nevens indien deze in een stamboek is ingeschreven, stamboek en stamboek nummer; c. zoo mogelijk aistammiDg vandeD hengst zoowel van vaders als moederszijdo en naam en woonplaats van den lokker. 3o. dat een hengst na bovenvermelden termijn aangegeven, van de keuring is uit gesloten, tenzij de commissie geen bezwaar tegen toelating heelt en de eigenaar of houder vóór den dag der keuriDg eene som van tien gulden bij voornoemden Secretaris Btort; 4o. dat inschrijvingsbiljetten voor de keu ring op vrachtvrije schriftelijke en ondertee kende aanvraag van eigenaars of houders van hengsten door den Secretaris der rege lingscommissie voornoemd zullen worden verstrekt. Texel, den 24 Januari 1910. Burgem. en Weth. voornoemd, HIDDINGH. De Secretaris, RUIBING. INVORDERING 'S RIJKS DIRECTE BELASTINGEN. De Burgemeester der Gemeente Texel maakt bekend, dat het kohier no. 3 der belasting op bedrijfs- en andere inkomsten over bet dienstjaar 1909-1910 invorderbaar verklaard op den 21 Janu ari 1910 aan den Ontvanger ter invor dering is ter hand gesteld en ieder daarop voorkomende belastingschuldige verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Texel, den 24 Januari 1910. De Burgemeester voornoemd, IIIDDINGH. 15 22 Jau. De afgeloopen week bracht weinig politiek of ander nieuws voorzoover ons land betreft. Onze Kamers zijn nog met vacantio en men weet het in dergelijke tjjden doet mej. Politiek gnarne een dutje, 't Belangrijkste nieuws betrof al de drukte die in de bladen gemaakt werd over de z. g. neutraliteits- verklaring inzake de openbare school door den B. v. N. 0. Verschillende bladen heb ben er hoofdartikels aan gewijd en bespre ken daarin het standpunt dat de onderwijzer der openbare school dient in te nemen. Wo kunnen hierover niet in bijzonderheden treden, doch vermelden alleen, dat de ge ruchtmakende rede van den heer Ossendorp voor den Bond misschien wel eens minder aangename gevolgen kan hebben. De heer Meerkerk die zyn protest en zijn plannen bekend maakte ontving zooveel bewijzen van instemming dat de voorgenomen ver gadering op 1 April doorgaat on er waar schijnlijk een nieuwe bond opgericht zal worden. Noa een andere kwestie kwam in de afgeloopen week onze aandacht vragen n.l. de ou derdomsverzekering. De heeren Ds. van Krevelen en Frans Netscher hebben een rapport uitgebracht omtrent hun onder zoek naar de werking der Deensche Ouder- domsverzekering dat ze in Denemarken persoonlijk instelden. De Deensche wet die voor een 9 a 10-tal jaren tot stand kwam, bedoelt de ouderdoms- ondersteuning van waardige hulpbehoeven den niet vallende onder de bepalingen der Deensche armenwet. Wie dezer na volbrachten 60-jarigen leeftijd Diet meer in staat is voor zich zei ven of voor hen, tot wier geheele ver zorging hij verplicht is, in het voor levens onderhoud of in geval van ziekte voor ge neeskundige behandeling en verpleging noodige te voorzien, heeft voor zoover hij Rijks ingezetene is aanspraak op ouderdoms ondersteuning onder de enkele voorwaarden. De desbetreffende persoon mag niet voor een volgens de publieke opinie ont- eerende handeling gestraft zijn, tenzij hij daarvoor gerehabiliteerd is; zijn behoeftigheid mag geen gevolg zijn van handelingen ten bate van kinderen of ande ren, waardoor hij zichzelf van de middelen van zyn onderhoud beroofd heeft, noch van een verkwistend of losbandig leven; tijdens de laatste 10 jaren voorafgaande aan de aanvrage om ouderdomsondersteuningmoet hij in het land gewoond hebben, mag hij geen armenbedeeling ontvangen hebben, niet wegens bedelarij of landlooperij gestraft zijn, nog een ergerlijk leven geleid hebben. In eDkele gevallen heeft het gemeentebe stuur het recht den termijn van 10 jareD te verkorten, terwijl bepaald is dat onder steuning bij ziekte niet als armenbedeeling beschouwd wordt. De aanvragen om Ouderdomsondersteu- ning worden gericht tot de gemeentebe sturen, di6 de aanvragen onderzoeken en de ondersteuning al of niet verleenen. De gemeente waar de aanvrager zijn werkelijk verblijf heeft betaald de ondersteuning en moet van een en ander rekening en ver antwoording doen aan hoogere autoriteiten. De helft der uitgaven voor ouderdoms- ondersteuning wordt door den Staat gedra gen. Dit zijn al zoowat de voornaamste bepa lingen van de belangrijke wet, die trouwens maar een 11-tal artikelen bevat. Naar de werking van deze wet nu heb ben de bovengemelde heeren een onderzoek ingesteld en in "nun rapport zeggen ze o.a. als hun meening dat de Deensche bevolking zeer ingenomen is met het daar in toe passing gebrachte stelsel. Ze vatten ver volgens hun conclusie samen in de stellingen als door ons in een vorig nummer reeds werd medegedeeld. —o—o—o— In Engeland is in de afgeloopen week de groote strijd begonnen. De parlements verkiezing is thans in vollen gang en daar ze tal van dagen in beslag neemt omdat over alle zetels niet op een en dezelfden dag wordt beslist, is de totaal uitslag nog niet bekend. Toch is de beslissing over een groot aantal zetels op dit oogenblik reeds gevallen en aan de band daarvau is het mogelijk zich aan eenige voorspellingen te wagen. En dan kan wel voorop gesteld worden dat naar alle waarschijnlijkheid de liberale regeering de overwinning zal beha len, doch tevens dat haar reusachtige meer derheid uit het oude parlement in het nieuwe niet zal terugkeeren De Unionisten hebben reeds een groot aantal zetels ge wonnen en tal van districten dio in 1906 den Unionist lieten vallen zyn tot hun oude liefde teruggekeerd. De meerderheid zal voor de regeering waarschijnlijk niet zeer groot worden en niet onmogelijk is het dat do Iersche nationalisten „op de wip" komen te zitten, m.a.w. het lot der regeeriug in handen krijgen. Is deze verkiezing evenwel voor de libe ralen een teleurstelling, niet minder is ze dat ook voor de Unionisten, die zoo vurig gehoopt haddon nog meer zetels te zullen winnen zoodat het Lagerhuis „om" zou gaan. Als straks de uitslag omtrent alle zetels bekend zal zijn hopen we nad r op de verkiezing en haar mogelijke gevolgen terug te konmn. Vermel we alleen nu nog dat inzon derheid Ik. platteland, dat in 1906zooveel liberalen afvaardigde thans de unio nisten gesteund heeft. De schoone stembus beloften dezer laatsten, en de bewering dat alleen door tariefsherziening de landbou wende bevolking in welvaart zal kunnen toenemen, omdat dan zooveel producten van buiten geweerd zullen worden, waar door de eigen producten als graan, boter, kaas, eieren etc. in prijs zullen stijgen hebben hun uitwerking bij de landbouwers niei gemist. Ook elders is deze omstandigheid van invloed op de verkiezing geweest, inzon derheid omdat niet zoozeer het optreden van het Hoogerhuis bij de stembus ter sprake wordt gebracht, dan toch eigenlijk de aanleiding voor de parlementsontbinding was, maar wel de vraag voor of tegen protectie. —o—o—o— Zit men op het oogenblik bij onze wes telijke buren midden in de groote verkie- zingsdrukte, onze Zuidelijke buren, de Belgen, beginnen zich zachtjes aan ook voor de parlementsverkiezing voor te berei den. Over een klein aantal weken, in Mei n.l. zullen de verkiezingen voor de Bel gische Kamer plaats hebben. De Belgische liberalen nu hebben hun voorbereidenden arbeid ingezet met een grootsohe betooging die j.l. Zondag te Antwerpen werd gehou den. Uit alle deelen van het land waren de partijgenooten bijeen gekomen om op werkelijk indrukwekkende wijze de aan neming te vieren van de Belgische leger- wetten, in welker tot standkoming de liberalen het grootste aandeel hebben gehad. Natuurlijk werd op deze groote partij ver gadering niet alleen over de legerwetten geredevoerd en vreugde bedreven, ook de geschiedenis van het Belgische liberalisme werd berdaeht en de hernieuwde eenheid der partij in verschillende toonaarden be zongen. Ook werd ruimschoots hulde gebracht aan de socialisten, die in de Legerkwestie met de liberalen samengingen en werd voor de verkiezingen een program ma besproken dat waarschijnlijk algemeen kiesrecht, leerplicht en algemeene ouder- domspensioneering zal bevatten. Een pro gramma, dat waarschijnlijk een punt van aanraking zal kunnen worden tusschen liberalen en socialisten. De vergadering kenmerkte zich door groote geestdrift, En daar hebben de liberalen wel reden voor ook, want de zwakheid der Katholieke regeeringsmeer- derheid is bij de Legerwetten gebleken en zelfs is de partij die dit jaar mocht her denken dat ze een kwart eeuw aan het roer had gezeteD, zeer door onderlingen twist verdeeld. De strijd tusschen de oud katholieken en jong-kntholieken is onzen lezers bekend. De voorteekenen voor de komende ver kiezingen zijn voor de Belgische liberalen dan ook wel zeer gunstig. Doch men kan zich ook te vroeg vroolijk maken. —o—o—o— In Spanje met name daD in de hoofdstad hebben de cavallerie-officieren eens op hun klomp gespeeld, maar 't is hen niet best bekomen. Door een 80-tal dezer sabeldra gers werd een betooging gehouden, waar van men de aanleiding moet zoeken in de ontevredenheid die in het officierencorps gowekt was door de na de Melilla krijgs tocht verleende onderscheidingen. Met dergelijke eerbewijzen is men in het land „waar de zoete amandelen bloeien" nog heel wat royaler dan bij ons maar mis schien gaat men er ook niet zoo serieus te werk. Althans de officieren waren hoogelijk ontevreden en protesteerden tegen de wijze waarop een aantal onderscheidin gen waren verleend en meteen tegen de manier waarop hun bevordering is geregeld. De minister van oorlog heeft de protestee- rende heeren eenvoudig achter slot en grendel lateu brengen en toezegging gedaan dat hij ze eens de dicipline zal leeren. Zoó luidt de offlcieele lezing van de kwestie, maar of dat inderdaad de juiste is moet nog blijken daar de cencuur geen andere doorlaat. Niet onwaarschijnlijk is het, dat iu do betooging een nieuwe pogiug moet worden gezien om het liberale kabinet een beentje te lichten. Dit spelletje werd vroeger reeds een tweetal malen met gunstig gevolg door de officieren gespreid. Opmer kelijk is het althans dat de protesteerende en gearresteerde officieren onder aanvoering stonden van een kapitein, die tot de reac tionaire partij behoort en als zoodanig lid der Kamer is en tevens dat zij zelf behooren tot de conservatieve en rijke families. Ook verdient opmerkzaamheid het feit, dat waar de liberale bladen de tact en voortvarend heid van den minister van oorlog in deze zaak prijzen, de conservatieve organen daarover het zwijgen bewaren. In de Kamer zal binnenkort wel nader de juiste toedracht der zaak aan het licht treden. TEXEL, 26 JANUARI 1910. Afrekening. Yoor belangstellenden is op aange geven data's ter iDzage gelegd de goed gekeurde rekening en verantwoording betreffende de Tentoonstellingszaken in 1908. Die rekening sluit in ontvang en uit gaaf tot een bedrag van f 18663,165. Wij willen hierbij opmerken dat als slotcijfer voor de uitgaven is vermeld een bedrag van f 918.60, als saldo ge boekt. Een buitenkansje voor hen die voor het waarborgfonds moesten offeren en nu vermoedelijk 20 pet. van het door hen gestortte zullen terugontvangen. Voor de gemeente wordt dat een niet te versmaden douceurtje. Vergadering van liet Vut. Niettegenstaande het gure weder, de zeer vuile straten en de vele zieken, was het in de Nutslezing, welke Maandag j.l. in „de Vergulde Kikkert" werd ge houden, vrij goed bezet. Omdat de voor zitter, Ds. Kuperus, door ziekte ver hinderd was de vergadering bij te wonen werd deze geleid door den heer C. A. de Braai, die, na de gebruikelijke opening der bijeenkomst, het woord gaf aan Mevr. Joh Sandberg—Bouret van Am sterdam. En die spreekster had met verschillende voordrachten, gekozen uit werken van Multatuli, Francois Coppée, Borrias, Prof. Stokvis, Justus van Maurik en anderen, groot en welverdiend succes. 't Was in waarheid een voordracht en kunstavond, waarvan ieder der aan wezigen genoot, zoodat men het geheel eens was met den Voorz. die bij zijn slotwoord de hoop uitsprak, Mevrouw Sandberg, do begaafde declamatrice, nog meermalen in het Nut alhier terug te zien. Ongetwijfeld mag ook deze Nutsavond ten volle geslaagd heeten. Een waarschuwing. Wij deelen mede in de beschaving(?) van onzen tijd, indien het waar is wat ons ter oore kwam. In de vorige week toch kwam een z.g. antiquar hier zaken doen, naar zijn zeggen. Hij huurde een fiets om het eiland af te reizen en zou des avonds terugkomeD. In het logies bleef men hem echter wachtende en een ingeste'd onderzoek bracht aan het licht dat ook de verhuurder van de fiets tevergeefs op zijn eigendom wachtte. Het bleek dat m'nheertje hem had gesmeerd en de fiets ergens te koop had aangeboden. Zoo deed hij zaken. Zoo althans luidde het verhaal dat er ons van werd gedaan. Wij zijn door bijzondere omstandig heden iu de gelegenheid onze lezers van iets extra's te doen profiteeren, voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar onze „extra aanbieding voor de lezers van ons blad". TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1