SANGUINOSE Wielrijders. Zwarte STALEN, OPSTANDING" M. WIEHHSTGA, Geruit Papier. Voor slechts 40 cent Z. Joekel. een Boerenknecht FEUILLETON. Wed. Jac. BOON-Kievit. Zxtra aanbieding voor de lezers van ons blad. Tolstoi's beroemd Meesterwerk is beslist bet beste middel ill alle gevallen van bloedarmoede, zenuwzwakte en algemeene verslappingstoestanden. Sanguinose, bij zenuwzwakte. Sanguinose, bij duizelingen. Sangninose, voor herstellenden. X. Buijs, drogist en X. Moerbeek, den Burg. Sanguinose, bij maaglijden. Sanguinose, bij hoofdpijnen- Sanguinose, bij bleekzucht en bloedarmoede. Emailleeren en vernikkelen. Gegarandeerd ie klas werk. Concureerende prijzen. Wordt gevraagd; Alle reparatiën aan Horloges, Pen dules, Regulateurs en Wekkers met een jaar garantie. Ik was door een langdurig zenuwlijden geheel uitgeput; wanhopig en moedeloos lag ik te bed en geen middel wilde mij helpen; toen ik op Uwe Sanguinose opmerkzaam ge maakt werd. Na het gebruik van eenige flesschen kwam de levenslust en de energie weer terug. Rotterdam, Haarlemmerstraat 115. W. DE JONGH. Met groote dankbaarheid mag ik U melden, Uwe Sangui nose heelt mij heerlijk geholpen. Ik was erg aangedaan met duizelingen had veel pijn in de lenden mijn eetlust was ge heel verdwenen. Door een geregeld gebruik der Sanguinose ondervond ik veel verbetering. JHa drie weken reeds bleven de duizelingen weg de pijn in de lenden is geheel overwon- ji nende eetlust kwam terug. De Sanguinose heelt mij afdoen de geholpen. Mej. VAN DEN BOS. Voorburg. tl) In had in Maart van het vorige jaar in hevige mate de Influenza gehad en was daarna lang sukkelend en zwak ge bleven. De Sanguinose heelt mij snel en afdoende geholpen. Den Haag, Westerbaenstr. Mej. J, A. VAN DEN BERG Tweemalen p. dag een eetlepel is voldoende. Dat kost UI2VS ct. per dag; want Sanguinose kost p.flacon 11,50; 6 fl 18-; 1211115-; WACHT U VOOR NAMAAK. De Sanguinose is verkrijgbaar in alle goede Apotheken en bij alle voorname drogisten; en steeds voorhanden te Texel bij X?. Dros Gz., Oosterend, Job. P. Dros, Oudescbild, Ik leed veel aan de maag en was altijd zwak; maar na het gebruik Uwer Sanguinose voel ik mij reeds veel beter en sterker. Mej. P. CORNELISSE. Wilhelminadorp, Zeeland. Mijne vrouw had veel zware zenuwhoofdpijn met hevige rillingen; door het gebruik Uwer Sanguinose gaat zij goed vooruit; ook haar eetlust en krachten nemen toe. Vroeger was ze na een kwartier gaans doodmoe thans kan ze een uur achtereen loopen. H. P. WOELMS. Rotterdam, Mauritsstraat. Ik heb zeer goede resultaten gehad met Uwe Sanguinose; ik zal zeker voortgaan met Uw middel voor te schrijven bij de behandeling van bleekzucht en bloedarmoede. Cardiff, Engeland. Dr. JAMES M, SULLIVAN. Aanbevelend, nu die kan melken (of leeriiDg.) Adres: D. ZUIDEWIND, Kerkeplaats. Horlogemaker. Goudsmid. "Werkplaats Warmoesstraat, den Burg, Vrij naar 't Fransch door A. B. 4) De moeder lag in haar bed, een armoe dig ledikant van ruw hout, met 'n slechte stroozak en voor dek de oude kleeren, welke zij had uitgetrokken, toen ze naar bed ging. Ik ging naar haar toe en zei: „Mevrouw, van den architect, die voor de opname der noodige herstellingen kwam, vernam ik dat u ziek waart". (U ziet, dat ik onze afspraak niet heb vergeten). „Het was dus waarlijk een architect zei de dame. „Ik moet dit wel aannemen, omdat hij verschillende opmetingen deed en er aanteekening van hield. Welnu, van hem vernam ik dan, dat u ziek waart en omdat ik eenigen vrijen tijd heb, kom ik hier om aan te bieden de juffrouw te helpen u op te passen. Zij keken elkander aan als wilden zij zeggen „Waarmee zouden we dat kunnen betalen Ik bemerkte dit en voegde er daarom dadelijk aan toe„Goede buren moeten elkaar helpen en als ik dat doe, doe ik het in 't geheel niet met het oog er iets mee te verdienen, maar dat is ook iets naar uw eigen keuze. (Ik zei dit om het nog hall te laten voorkomen, alsof ik meende, dat zij geld hadden.)" Goed zoo, moeder Godard, u is een flinke vrouw en u zult voor uwe moeite wel beloond worden, daar zal ik wel voor zorgen. Maar ga verder, heelt men uwe diensten aangenomen En wat zei de jonge man Ho, ho, mijnheer Max, u moet mij niet overhaasten, laat mij geregeld door vertellen, want als ik de draad van mijn verhaal verlies, duurt het weer een heeie tijd, voor ik weer op dreef ben. Eerstens 'V dan heb ik gezegd dat het zeer koud was in de kamer en dat ik vuur zou gaan aan maken. Maar de moeder viel mij in de reden „O dank u, ik heb geen last van de koude". O, Iaat mij maar begaan, zei ik, als u weer genezen bent, zult u het mij wel vergoeden. U begrijpt, ik kon haar niet zeggen dat u geld bij mij had achtergelaten om in de eerste behoefte te voorzien. Ik ben dadelijk naar beneden gegaan, heb een liter goede bouillon ge kocht en brandstof en toen nu het vuur goed brandde, heb ik een kop bouillon gewarmd en aan de dame gegeven. „Mijn Hemel, zei de arme vrouw, hoe zal ik u dat ooit kunnen betalen O, wanneer de goede God dat wil, heb ik geantwoord, maar kom, buren moeten elkaar bijstaaD, is het niet zoo? Als ik den een of anderen dag eens ziek mocht worden, zult u mij wederkeerig ook wel helpen. De arme vrouw kreeg de tranen in de oogen. O ja, dat wilde zij zeker. De jonge maD, die tot op dat oogenblik nog geen woord had gesproken, stak mij toen de hand toe zeg gende: O, dank u, ga door mot uw goede zorgen voor de uitmuntende mevr. d'Erloy de juffrouw, die in een hoek zat te weenen stiet hem met de elleboog aaD, waardoor hij plotseling ophield, maar het woord was eenmaal de mond uit en ik heb het goed onthouden, Mevrouw d'Erloy ik heb die naam geloof ik meer gehoord. Het wae dus wel zooala wij veronderstelden, de ongelukki- gen verbergen hun ware naam en leven onder een valache. Ik vermoed dat daar een droevig drama achter verborgen ligt. Tot eiken prijs moeten wij trachten de waarheid te ontdekken. Ga door, moedor Godard. Welnu, alle drie hebben ze mij zoo hartelijk bedankt, dat ik er zelf de tranen door in de oogen kreeg. Ik heb de juf. frouw aangeboden den nacht bij haar moe der door te brengen, maar zjj gaf mij ten antwoord, dat dit niet noodig was. Ik heb haar toen laten belooven, dat zij mij zou roepen, als er soms iets gebeurde. Maar u zegt mij niets van den jongen man. Hoe sprak men hem aan Gelooft u dat het een bloedverwant van de beide dames is Mogelijk wel; maar in ieder geval is hij hun vriend en al sedert zeer langen tijd, want de moeder behandelde hom als een zoon en wat hem betrclt, hij was eer biedig en onderdanig voor haar als voor een heilige. En is dat alles wat door u opgemerkt werd Ook zag ik nog, dat hij een houten linkerarm heelt, hij kan die niet gebruiken maar u gaat mij weer te veel aan drijven. Als u mij allerlei vragen stelt, geraak ik in de war. Kijk, wat den dag van gister aangaat, daarvan heb ik reeds genoeg verteld. Vanmorgen ben ik weer heengegaan om te zien hoe het er ging. Mijn Hemel, hoe was alles nu veranderd, juffrouw Martha, zoo heet de juffrouw, snelde naar mij toe en zei: Kom gauw binnen, nu kunnön we moeder goed verzorgen, ik heb nu geld. Welnu, zooveel te beter, zei ik. Ja, maar het is geld, dan ons als het ware uit den Hemel wordt toogoworpen. Heelt u dan een veuster open laten staan Wel neen, moeder Godard, do brie venbesteller bracht ons zooeven een aan- geteekenden brief. U weet dus wie het u toegezonden heelt Neen, do bri<-f wan niet onderteekend, oi liever, er was iu 't geheel geen brief Ondergeteekende bericht do ontvangst der nieuwe voor aanneming. En tevens ditverkoop van alle WOLLEN KINDERGOEDEREN. Warmoesstraat, Burg. Wij stellen hoogen prijs op de extra- aanbiedin g die wij hierbij onze lezers kun nen doen. kunnen de lezers van ons blad tegen in levering van onderstaande BON aan ons bureau bekomen, ook na toezending van 50 cent per postwissel of in postzegels Geïllustreerd. Deze roman in de hoogste en gunstigste beteekenis, is een boek, dat boeit van de eerste bladzijde at tot het einde. Men leest het niet één keer. doch neemt het telkens weer ter hand om nieuwe ontdekkingen te doen van schoonheid on wijsheid. De schrij ver doet ons een blik slaan in de ellende der Russische gevangenissen en voert ons mede naar de plaatsen waar de ballingen leven. Dr. Louis A. Biihler zegt in „Boeken waar je wat aan hebt" (uitgave Roll. Drukkerij Baarn) De zedelijke opstanding van N ekh- loedofl' uit het grat van wellust en wereld zin, van hem, die als jongeling de jeugdige Katoesja heelt verleid en vele jaren daarna als jurylid in een strafzaak over haar te oordeelen heeft die verrijzenis tot een hooger leven wordt hier geschilderd, zooals alleen het edele genie van een Tolstoi het vermag". Het is een schitterend juweel wat wij onze lezers tot den prijs van 40 cent aan bieden, Het is geen verkorte uitgave, doch een geheel compleete onverkorte uitgave, en de voorraad van het 300 pagina's groot, geïllustreerd, uitstekend verzorgde, compres gedrukte hoek is zeer gering. Men haaste zich dus. nA« De ondergeteekende wenscht als XIUJM* lezer van uw blad tegen 40 ceut te bekomen ex. TOLSTOI, OPSTANDING, volle dige geïllustreerde uitgave. Woonpl. en datum, Naam, bij, maar enkel een klein stukje papier, waarop geschreven stond „Oude schuld". Het is dus van iemaud die u nog geld schuldig is Dat geloof ik niet, heraam de moeder, er zijn wei lieden, die m(j geld schuldig zijn, maar dezen zullen het mij wel nooit terugbetalen. .Is die jonge architect, die gister hier kwam, ook bij u geweest Ik heb mij met inspanning van al mijn krachten weten te dwingen, vooral niet te veel te zeggen en gezegd: O, die architect, ja zeker, die is ook bij mij geweest, maar wat zou dat Hij zag er mij al zeer zonderling uit voor een architect en sedert hij hier is geweest, is het alsof hij een weldoenden invloed heeft achtergelaten, die zich alle oogenblikken doet gevoelen; gisteravond boodt u ons uwe goede zorgen aan. Ge bracht mij vuur en bouillon; even later was het do uitstekende dokter Cruveillier, wiens tegenwoordigheid alleen en wiens vriendelijke woorden voor mij oen groote vorlichting gaven en vanmorgen was het een brief, door een geheimzinnige hand afgezonden, welke ons hulp bracht, waar- aau wo zoo dringend bohoelte hadden. Gisteren durfde ik het u niet bekennen, toen ik uw aanbod om mij van dienst te zijn, afwees, dat was, omdat ik onmogelijk u daarvoor kon betalen. Maar nu, viel hot joDge meisje haar moeder in de reden, zijn wij rijk en wij kunnen nu moeder goed verzorgen. Ja, lieve juffrouw, wo zullon haar vertroetelen en spoedig weer beter maken, en voegde ik er bij, de goede jonge man, die hier gister was, zal zich niet meer be hoeven te schamen u te helpen. En dair ik opmerkte dut bet meisje bloosde, dacht ik hij mijzelf, dat is nu een goedo gelegenheid om te beproeven achter de waarheid te komen en mijnheer Max zal over mij tevreden zijn. (w.v.v.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 4