V°. 2336. Donderdag 17 Februari 1910. 23ste Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. van en naar Texel. Binnenland. BOOT- EN SPOORDIENST Van week tof week. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor de Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Ct-3. Naar Amerika en andere landep met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave Prijs der Advertentién. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTlEN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEYELD DE ROOU, Parkstraat, Bubg op Texel. aansluiting gevende BOOT van TEXEL Dagelijks 6, 8, 11, 2,50; TREIN van HELDER 7,51; 9,18; 12,33; 4,20; 7,32. TREIN te HELDER 8,47*; 11,40; 3,11; Zondags 9,50. BOOT van HELDER: Dagelijks 7,—; 9,30; 12,15; 4,15; Zondags 7, 1020; 12,15; 4,15 Men lette er wel op dat de met een aangeteekende treinen des Zondags niet rijden. Voor de uren van de boot geldt de gewone tijd, evenzoo voor die der treinen; 5—18 Febr. Zelden hebben de vergaderingen onzer Eerste Kamer meer de aandacht getrokken dan in de afgeloopen week. Geen wonder, want een zeer ernstige kwestie was er aan de orde. Zooals reeds vroeger door ons ver meld werd liepen er in den laatsten tijd, men mag wel haast zeggen in de beide laatste jaren, geheimzinnige geruchten over een schrijven, dat de Duitsche Keizer zou gericht hebben aan onze Koningin in 1904, en waarin deze gedreigd zou hebben ons land te zullen bezetten indien de ver dediging van onze kust niet beter gewaar borgd werd. Reeds in 1908 verklaarde de regeering dat het gerucht van a tot z een verzinsel was, doch daarmede was het niet verbannen, zoodat bij de behandeling der jongste Staatsbegrooting in de Tweede Kamer opnieuw de regeering genoopt werd de verklaring af te leggen dat in het ge rucht „schyn noch schaduw van waarheid" was. Zooals men zich wellicht herinnerd, deed het vorig jaar eveneens het gerucht de rondte dat als een indirect gevolg van de geheimzinnige briefkwestie onze toenmalige Zweedsche gezant, de heer Van Heeckeren van Keil, van zijn ambt ontheven was ge worden. De heer van Heeckeren is intusschen hier in het land teruggekomen en als lid der Eerste Kamer gekozen. Bij de behandeling nu van d6 begrooting voorde Buitenlandsche Zaken diende hjj een nota bij de kamer in, waarin de minister uitgenoodigd werd, maatregelen te nemen om de intregiteit van ons land tegen Duitschland en Engeland te verze keren. Hij verklaarde daarbij dat „een na burig souverein" zijn waarschuwende stem tegen onze regeering had laten hooren, zooals boven door ons aangehaald, en dat de minister verkeerd gedaan had met een en ander geen rekening te houden bij het sluiten der Noordzee-entente. De oude en thans weer als herleefde zaak kwam daardoor in het openbaar aan de orde in de Eerste Kamer en de behande ling daarvan verwekte geen gering opzien in ons land. D6 minister van buitenland sche zaken ontkende pertinent het bestaan van een brief die een ingrjjping door den Duitschon Keizer in onze kustverdediging zou beteokenen, doch even pertinent bleef de heer van Heeckeren bij zijn bewering en verklaarde dat de zaak reeds in 1904 ge schied was, dus voor het optreden van den tegenwoordigen minister en dat hij als toenmalig Zweedsch gezant er alles van af wist. Nadat er een geheime zitting over gehouden was, waarin besloten was de zaak niet in het geheim af te doen, daagde de minister den heer Van Heeckeren uit eens precies te zeggen wie hij met „een naburig souverein" bedoelde, maar de heer Van Heeckeren scheen niet van plan in het open baar den Keizer van Duitschland en onz6 Koningin in het debat te betrekken. In de geheime zitting had hij evenwel deze namen genoemd en toen besloten was deze zitting niet geheim te beschouwen en de notulen van het verhandelde in de Kamer voorgelezen waren kwam de minister met de pertinente verklaring dat H. M. de Koningin nooit of te nimmer van Z.M. den Keizer van Duitschland, noch een brief, noch een telegram, noch een nota, noch eenig ander schrijven hoegenaamd betref fende de militaire verdediging van ons vaderland, noch omtrent eenig in verband daarmede staande zaak ontvangen had. Door H. M. de Koningin was bovendien nooit in eenig gesprek met den Keizer van Duitschland daarover gesproken en evenmin had ooit een derde persoon, in opdracht van den Keizer met haar over deze zaak van gedachten gewisseld. De minister wilde vertrouwen, dat deze woorden zouden doordringen tot in de uiterste hoeken van ons land en tot ver over de grenzen opdat zij overal weerklank zouden vinden en den laatsten schaduw der geruchten zouden wegnemen. De heer Van Heeckeren was~ter gelegen heid der vernietigende tegenspraak niet in de Kamer aanwezig maar zeide den vol genden dag dat hij over de kwestie opnieuw een nota aan de Kamer zou overleggen. We gelooven evenwel dat er voor hem na de pertinente verklaring van den minister al weinig zal overgebleven zijn om te zeggen. Algemeen zjjn de bladen van oordeel, dat de heer Van Heeckeren het slachtoffer van een grap of van lichtge- loovigheid is geworden en van sommige kanten werd hij al uitgenoodigd nu maar eens precies te zeggen wie hem de zaak op de mouw gedaan had of als Kamerlid te bedanken. Over de beteekenis van de ministrieele verklaring behoeven we niet uit te wijden. Laat ons hopen dat thans voorgoed het spook van Keizer Wilhelm's inmenging verbannen is. —o—o—o— In den Pruisischen Landdag zijn Donder dag de beraadslagingen aangevangen over de door den kanselier Von Bethmann Hol- weg ingediende kiesrechthervorming. Deze hield zelf een rede ter nadere toelichting en verdediging van het ontwerp, waaraan de minister van binnenlandsche zaken zijn aanbeveling vastknoopte. Daarna echter kwamen de leiders der verschillende par tijen in den Landdag aan h6t woord en afgaande op hetgeen ze over de plannen der regeering ter tafel brachten moet ge zegd worden dat het ontwerp tot „hervor ming" van het inslechte Pruisische kies recht lang niet onverdeelde instemming vond. Niet alleen d6 linkerpartijen hebben daartegen een scherpe critiek geleverd, doch ook de conservatieven schenen lang niet volda%n en evenmin het centrum en de nntionaal-liberalen. Eigenlijk bevredigen de plannen van Von Bethmann Holweg niemand en er zijn dan ook reeds eenige amendementen in uitzicht gesteld. Mocht het ontwerp tot stand konmn, en dat is lang nog niet zoo zeker, dan zal het door amendeering wel eerst geheel van wezen veranderd zijn. —o—o—o— Als dit overzicht onder de oogen der lezers komt zal het nieuwe Engelsche par lement reeds geopend zijn. Met belang stelling wordt tegemoet gezien welke ver rassingen de Troonrede zal brengen. Op het oogenblik dat wij dit schrijven is nog absoluut niets over' de plannen der re gee ring bekend. In de afgeloopen week was slechts één vraag aan de orde in Engeland, ml. zal de regeering eerst de begrooting aan de orde stellen of zal ze dadelijk het Hoogerhuis onder handen nemen. Een vraag waarop nog steeds geen antwoord te geven is. Zooals we reeds eerder mededeelden zal de regeering afhangen van de Iersche na tionalisten en de arbeiderspartij. Ze zal zich natuurlijk naar de wenschen van deze moeten richten. Over de Hoogerhuiskwestie denken beide evenwel niet gelijk, omdat waar de Ieren met de regeering het Huis der Lords willen hervormen, de arbeiders partij het geheele Hoogerhuis wil opdoeken. In dien geest hebben de leiders der arbei derspartij zich in de afgeloopen week uit gesproken. Ook de Ieren deden een uitspraak bij monde van hun leider Redmond. Ze ver klaarden van de regeering te eischen dat dit voor alle andere dingen door Haar ter hand zal worden genomen. Bij die gelegenheid heeft Redmond er met nadruk op gewezen dat dit met het oog op Home Rule nood zakelijk is. We zullen tot een volgende week moe ten wachten voor we weten in hoeverre de regeering met de wenschen der „partijen op de wip" heeft rekening gehouden. —o—o—o— Spanje heeft weer eens een ministeriëele crisis beleefd in de afgeloopen week. Ge heel onverwacht kwam het bericht dat het Kabinet-Moret zijn ontslag had gevraagd en verkregen. Een en ander is waarschijn lijk een gevolg van de verdeeldheid, die in het liberale kamp heerscht en van de ontevredenheid die daarin opgemerkt werd over de politiek van Moret. Ook heetten huiselijke omstandigheden het verlies van vrouw en zoon grooten invloed te hebben uitgeoefend op Morets besluit om heen te gaan. Voorloopig is thans weer een liberaal Kabinet, onder leiding van Cavalijas ge vormd. We zeggen „voorloopig" omdat, gezien de steeds grooter wordende ver deeldheid in de liberale partij, waarvan de clericalen natuurlijk gebruik maken om hun invloed te versterken, het nieuwe Kabinet geen lang leven voorspeld mag worden. —o—o—o— Ten slotte hebben we nog even te ver melden dat de toestand op den Balkan thans weer wat minder gespannen is dan een week geleden. De mogendheden hebben Kreta gewaarschuwd niet aan de Nationale vergadering der Grieken deel te nemen omdat ze dan genoodzaakt zouden zijn het eiland te bezetten. De Grieksche regeering heeft inmiddels de toezegging gegeven met het bijeenroepen der Nationale vergadering tot December te zullen wachten, opdat de gemoederen eerst wat tot kalmte kunnen komen. Toch blijft de toestand nog altijd onzeker temeer waar de verhouding tusschen Tur kije en Bulgaijje in den laatsten tijd zeer veel te wenschen overlaat. Beide landen staan tot de tanden gewapend t6genover elkander al betuigen ze ook om strijd niets kwaads in den zin te hebben. De mogendheden houden handen vol werk om het oorlogsgevaar te keeren. TEXEL, 16 FEBRUARI 1910. Omtrent de Maandag gehouden ge legenheid tot het markten van vee, kunnen wij het stilzwijgen bewaren, we blijven dan in den lijn van het marktvertier op dien dag. De winter- markten beteekenen al sinds jaren niets. Eerst tegen de groote lammerenmarkten krijgen de markten kleur en leven. Dat ons eiland ook in den vreemde de aandacht trekt, is in de laatste jaren wel gebleken, maar dat de Duitsche heer Hugo Kleinkemm, die meermalen hier verblijf hield, tot doctor in de philisophie zou promoveeren met de dissertatie „Die Insel Texel", zou men zeker niet zoo spoedig verwachten. En toch is dit voor eenige dagen geschied, en die dissertatie bevat zeer vele belangrijke bijzonder heden over ons eiland, zoowel uit het verleden als uit het heden. Een zeer duidelijke kaart is er aan toegevoegd. Er bestaat kans dat het boekje, hetwelk meer dan 100 bladzijden bevat, vertaald zal worden in onze taal en dan zal er zeker gretig kennis van den inhoud ge nomen worden. Dr. Hugo Kleinkemm, geboren te Kettwig vor der Brücke, Landkreis Düsseldorf, putte zijn kennis omtrent Texel niet alleen op het eiland, maar ook uit verschillende bibliotheken onzer groote steden, en promoveerde aan de Hoogescbool te Giessen. Cocksdorp. De heer Nobel, rijkslandbouwleeraar te Schagen, besprak Zaterdag 1.1. in het lokaal van den heer Buijs met het be stuur der afd. Eierland van de Holl. Maatschappij van Landbouw en den heer H. Visser te Zuid Eierland de wensche- lijkheid om in Eierland eenige proefvelden aan te leggen met haver en bieten, voor dit laatste gewas hoofdzakelijk met het oog op het suikergehalte. De uitslag der besprekingen was, dat dit jaar op verschillende plaatsen in Eierland proeven zullen worden genomen n.l. op de landerijen, behoorende bij de hofsteden Bouwlust, Maurik, 's Hertogen bosch en Zeeland. De overkomst van den heer Nobel stond ook in verband met het zenden van gecontroleerde gewassen naar de a.s. landbouwtentoonstelling te Hoorn. Gesnapt. Bij een sigarenwinkelier op hef Sta tionsplein te Utrecht stapte Zaterdag middag om 1 uur een meneer binnen die twee sigaretten van VI, cent per stuk wenschte. Hij betaalde met een gulden, kreeg dus 97 cent terug en streek f 1.97 op. Deze truc is wel eens opgegaan maar nieuw is ze niet maar deze winkelier had de streek in de gaten. Hij pakte den „meneer" die vertrekken wou, stevig vast en verzocht zijn vrouw even een politieagent te halen. Dies kwam de klant op het politie bureau te land. Hij bleek in een woon wagen thuis te hooren meneer onder scheidde zich door een Belgisch dialect. Godsdienst en Marine. De kerkeraad der Ned. Herv. Gem. in den Helder heeft, naar aanleiding van het verleenen van subsidie aan de Nationalechristen offlcieisvereeniging tot het benoemen van een vlootpredikant, aan den minister van Marine een adres gezonden om eveneens subsidie te ver krijgen tot meerdere behartiging dei- geestelijke belangen van het overwegend contingent der vrijzinnigen ender de marine aldaar. TEXELSCHE COURANT. O Aankomst Trein Helder. Vertrek Boot.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1