INGEZONDEN STUKKEN. Marktberichten. Predikbeurten. Dm hoorn15 Februari. Het groote werk aan het Horntje, hetwelk dezen winter is verricht, be hoort weder tot het verledene. De dijk heeft door dit werk een groote verbete ring ondergaan, daar zij weer flink ver breed en versterkt is. Zooals we vele malen gemeld hebben zijn er vele zink- stukken naar de diepte gelaten tot bre king van de geweldige sterke stroom die hier voortstuwt. Door de arbeiders stand is hier aardig geld aan verdiend, wat voor een volgend jaar weder te verwachten is, omdat er nu ook een groot bedrag is uitgetrokken enkel voor het onderhoud van de zeewering aan het Horntje. Oudeschild, 14 Februari. Met de garnalenvangst gaat het in de laatste weken niet naar wensch. Over het algemeen wordt er maar wei nig gevangen en de prijzen zijn naar verhouding niet hoog. De maand Febru ari schijnt voor de garnalenteelt over het algemeen niet gunstig te zijn. Des Maandags heerscht er gewoon lijk des morgens eene buitengewone drukte op de haven, vooral wanneer er een of meer veebooten zijn. Ook heden morgen was het druk. De wagens konden elkander soms moeielijk passee- ren. Dat door al die drukte soms on gelukken ontstaan werd ook hier be wezen. Het paard van den heer L. van De Koog, gespannen voor een boe renwagen geraakte op hol en kwam in botsing met den melkwagen van den heer A. Hin, met het gevolg, dat de melkbussen van den wagen geraakten en de melk over den weg stroomde. Ook de wagen van den heer L. bekwam belangrijke schade. Eene verrassing. Te Zes Gehuchten werd met den vas tenavond door een gemaskerde een kistje afgegeven bij een oud koloniaal, met vermek dit tijdelijk te bewaren. De gemaskerde liet echter lang op zich wachten. Het kistje werd geopend en daarin lag een zeer jong kindje dat nu verzorgd wordt, nadat aangifte bij den burgemeester was gedaan. Er wordt een streng onderzoek ingesteld. Zestig jaar bedlegerig. Te Barneveld is in ruim 83-jarigen ouderdom overleden mej. E. A. Gaasbeek die sinds haar zestiende jaar steeds te bed heeft moeten doorbrengen. Zij genoot steeds een goede gezondheid, doch zij kon (naar het heet wegens los liggend hart") geen andere houding aan nemen, zoodat zij genoodzaakt was steeds te blijven liggen. Misschien had deze vrouw den eigen- aardigen lichaamsbouw, waarbij het hart zijn natuurlijken steun, het midden rif, mist, zoodat men in staande houding met „hangend" hart, ernstige bezwaren ondervindt. In elk geval is het merkwaardig, dat zoo iemand nog zestig jaar lang gezond is kunnen blijven. (N. v. d. D.) Iets voor wielrijders. De „N. S." ontving de mededeeling, dat men er in geslaagd is een soort veerende banden te maken voor rijwielen ter vervanging van de tot heden in ge bruik zijnde luchtbanden. Hoewel het beginsel niet nieuw is, moet de vervaar diging thans zoo volkomen zijn, dat ze ongetwijfeld de luchtbanden spoedig zul len verdringen. Deze veerende banden zijn bestand tegen scherpe voorwerpen, behoeven weinig onderhoud en zijn altijd voor bet gebruik gereed. Ze ryden aan genaam en met veel minder wrijving dan een luchtband. De kosten zijn minder dan die der luchtbanden. De uitvinding is van een Italiaan en een landgenoot, en de fabricage geschiedt machinaal. Het blad hoopt er spoedig meer van te vernemen, doch kan reeds melden, dat de proefnemingen sinds maanden in gang zijn en de veerende banden uit stekend voldoen. Onderzoek naar het vaderschap. Te Den Helder is e6n bureau van consulatie opgericht, dat inzake onder zoek naar het vaderschap inlichtingen zal verstrekken in verband met de wet. Het zal den tweeden en vierden Dinsdag van elie maand zitting houden teD huize van den heer J. H. Staalman. Weggeld in Noord-Braband. Men schrijft aan het Hbl. „Gisteren vermeldde uw blad, dat bij de rechtbank te Breda ongeveer 100Ó weggeldzaken zijn aangebracht en de overtredingen tot nog toe met lichte geldstraffen zijn gestraft. Wij vernemen thans, dat bij de Bos sche rechtbank reeds een 3000 tal van dergelijke zaken ter berechting zijn in gezonden De meeste overtredingen zijn gestraft met 50 cents boete of 1 dag hechtenis waarschijnlijk hebben ver scheidene veroordeelden het vrij logies met kost verkozen boven het betalen der boete terwijl oDder die weggeld zaken er geweest zijn, waarin alleen aan de getuigen f116 is uitbetaald! Een niet onbelangrijk deficit, door de belastingbetalende Nederlanders te dek ken, levert deze Noordbrabantsche hef- fiog dus voor het rijk op. Het is zeer wel mogelijk, dat een dergelijke vermeerdering van zaken bo vendien nog tot versterking der Noord brabantsche rechtbanken noopt. Is hier geen strijd m6t het algemeen belang? Sterfte onder het vee 1 Tal van koeien op Walcheren sterven in den laatsten tijd een ontijdigen dood en moeten dan „in den put" worden gestopt. „Ze zijn verwaterd", zegt de boer. Bij navraag blijkt hij daarmee te bedoelen, dat de dieren door het gebruik van veel waterachtig voedsel gedurende het geheele vorige jaar en door de kou en vochtigheid, waaraan ze toen maar al te veel blootgesteld zijn geweest, der mate zijn verzwakt, dat ze er nu het leven bij inschieten. Flink zoo. Een waker van den nachtveiligheids dienst te Rotterdam, Zondagnacht op zijn ronde op de Hoogstraat komende, trof daar een drietal personen aan, die bezig waren een op den grond liggende politieagent af te rossen. Met zijü gum mistok wist hij zoo kranig op te treden dat de agent werd ontzet, terwijl hij met behulp van een inmiddels ook ge alarmeerd politieagent twee der drie personen, die zonder eenig motief den agent hadden aangegrepen, wist te arresteeren. Een merkwaardige vondst. Bij 't afgraven van den ouden zand weg op Terschelling werd in het dorp Hoorn een blijkbaar zilveren mesheft gevonden. Het is vrij goed bewaard gebleven. Op 'de eene zijde is gegraveerd een priester in zittende houding, hebbende in de rechterhand een kelk en in de linkerhand een kruis, terwijl op den achtergrond een groot klooster verrijst. Op de andere zijde is gegraveerd een persoon, knielend voor een blok, terwijl een ander persoon in lange kleeding met opgeheven zwaard naast hem staat. Het lemmet was geheel verteerd. Ook een tegenvaller. Op Walcheren zyn door de buitenge wone hoogte van den grondwaterspiegel zeer veel aardappelen in de kuilen ver rot. Men hoort van personen, die wel de helft rotte hebben, terwijl de andere bij het koken een ondraaglijken stank verspreiden. Brave veldwachters. De Gemeenteraad van Wijmbritsera- deel heeft aan elk der gemeenteveld wachters over 1909 eene gratificatie van f 50 toegekend, wijl zij zich in dienst onthielden van het gebruik van sterken drank. Eeen prettig baantje. Door een deurwaarder te Rotterdam werd met toestemming van den president der rechtbank in een bovenhuis conser vatoir arrest op den boedel gelegd, en een bewaarder aangesteld. De bewoner weigert den bewaarder alle voedsel, tot zelfs een glas water, en het is ook niet mogelijk hem van buiten af van het noodige te voorzien. Zelf kan hij er niet op uitgaan, want eenmaal buiten zijnde wordt hij niet meer binnen ge laten, en in zulk een geval is bij de wet niet voorzien. Een voordeelige jacht. Dat zich in de Zuiderzee nog wel rot ganzen ophouden, bleek de vorige week aan een visscher van de Etvycksluis. Deze was met een z g. geweerkanon in een bootje jagende en vuurde twee malen in een dichte troep rotganzen. In deze beide schoten werden er ruim 300 geveld, die tegen 30 cents per stuk van de hand gingen. Benoeming keurmeesters. Tot keurmeesters voor de Schager Paaschtentoonstelling werden o. m. be noemd de hoeren J. Stammes, P. Hui- berts, en C. Smit, te Anna Paulowna, H. W. Keesoom van Texel en J. Zijp van Wieringerwaard. Een mooie opruiming. Door den hoogen waterstand in Fries land hebben de bunsings de hooggelegen zandgronden in die provincie opgezocht, waar ze nu veel gevangen worden. Te Beetsterzwaag heeft men reeds meer dan honderd dezer dieren bemachtigd. Een boschwachter ving er in ruim 14 dagen 13 stuks. Als dat eens zoo doorging Men weet, dat er altijd meer vrouwen zijn dan mannen. Ook te Amsterdam is het verschil in aantal tussen de beide seksen vrij groot. Het is daarom op merkelijk, dat Donderdag bij den Bur gerlijken Stand van de 36 kinderen, die aangegeven werden, 24 jongens waren. liet publiek vaart er wél bij. Een der depóthouders van de Middel- burgsche Broodfabriek is voor eigen re kening gaan bakken en hierin heeft de eigenaar der fabriek aanleiding gevonden om den prijs van het brood te verlagen op 10 cent per brood, terwijl andere bakkers 14 cent vragen. Landbouwonderwijs voor meisjes De quaestie van landbouwonderwijs voor meisjes is in de Geldersch-Over- ijselsche Maatschappij yan landbouw aan de orde. Op een vraag aan de afdeelingen of dergelijk onderwijs gewenscht wordt, is door 28 afdeelingen geantwoord, waar van 23 in bevestigende zin. In de algemeene vergadering der Maatschappij in Augustus zal men dus wel besluiten een begin met dei gelijke cursussen te maken. Een boycot. Op Walcheren is onder de broodbakkers een concurrentiestrijd uitgebroken, die ten gevolge heeft gehad de boycot van een paar leveranciers. Een comité, waarbij de meeste bak kers uit Middelburg, Vlissingen en Sou burg aangesloten zijn, heeft eenige we ken geleden aan de leveranciers van bloem, gist en andere benoodigdbeden een brief gericht, waarin verzocht werd niet meer te leveren aan twee bakkers te Middelburg, die volgens het comité minder eerlijke concurrenten zijn. De firma's, die aan bedoelde personen ble ven leveren, zouden door de aangeslo tenen geboycot worden. Twee firma's die aan den gestelden eisch niet wilden voldoen, ontvangen thans van de vereenigde bakkers geen bestellingen moer. Overvloed van passagiers. Blijkens een rondschrijven van de Hol- land-Amerika Lijn aan haar agenten, is de tweede klasse van de stoomschepen „Noordam", „Rijndam" en „Potsdam", resp. 19 dezer, 5 en 12 Maart van Rotterdam naar Niouw-Tork vertrek kende, reeds geheel bezet. Hoog loater in Friesland. Uit IJlst wordt aan de „Leeuw.Ct." gemeld: Alle „kriten" hier in den om trek staan geheel of gedeeltelijk onder water. Malen schynt weinig te helpen, ofschoon de polderdijken het tot nog toe gehouden hebben. Woningen, die niet aan den weg staan, zijn alleen met hooge laarzen aan te bereiken. Nu de algemeene gezondheidstoestand, misschien ook al ten gevolge van weer en water minder wordt, verzwaart dit de taak der geneesheeren, die hun prak tijk op het platteland hebben, niet weinig. In de plaats zijn vele achtererven ondergeloopen, zoodat men de vrouwen haar dweil kan zien uitspoelen op den drempel der achterdeur. De landbouwers zijn op dit oogenblik het meeste bevreesd voor strenge vorst. Landeryen, die geheel met water bedekt zijn, zouden er wellicht weinig schade van ondervinden, maar andere „in splis" staande zouden voor jaren bedorven worden. Blijft de vorst echter uit en verdwijnt het water geleidelijk, dan, zoo vertelde een ervaren greidboer, is er, als voorjaar en zomer niet te ongunstig zijn, waarschijnlijk een vruchtbaar jaar te wachten. Do in in den herfst stuk getrapte greiden zullen door het water geslecht zyn. De zoogenaamde „buiten landen" zullen als ze weer boven komen, voor wel driejaar rijkelijk bemest zyn. Zoo kan er dan toch iets goeds uit de overstrooming voort komen. Verkiezings-humor. Het gebeurde de vorige week in een Limburgsche gemeente, niet ver van Maastricht, bij het raadhuis. Er was stemming voor de stedelijke vroedschap. Een der candidaten schilderde den ganschen dag bij het raadhuis, stemme tjes trachtende te winnen voor zijn ei gen candidatuur. Tegen 5 uur komt nog een kiezer aanzetten, druk gesticuleerend in gesprek met anderen. De candidaat nadert de kiezers en vraagt nederig, hem (candidaat) zoo aan stonds goed zwart te willen maken. „Mè, jong", zegt de aangesprokene, „dat treft geer neet bezunder good ich gaon iers mich zelf zwart makeich bin euren tege-candidaat. HERVORMDE GEMEENTE. Woensdag 16 Februari Den Hoorn, 's Av. 7 u. Zendeling Alkema Lichtbeelden - Collecte voor de zonding. Donderdag 10 Februari. Oosterend. 's Avonds 7 uur Bijbellozing. Cocksdorp. 's Av. 7 uur B. A. Alkema, van den Haag, over de zending. Zondag 20 Februari 1910. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Kfine. Waal. Voorm. 10 uur de hr. P. do Borst Cand. t.d. B. Dienst. Koog. Nam. half 3 de hr. P. do Borst Oand. t.d. H. Dienst. Oudeschild. Vm. 10 uur ds. Smits, Den Hoorn. Vm. 10 uur ds. Visser. Oosterend. Vm. 10 uur Eorw. hr. Alkema Zondoling. Zondingcollecte. 's Av. half 7 ds. van Grasstek. Cocksdorp. Vm 10 uur ds. Boeke. GEREFORMEERDE KERK, Oosterend. Vm. half 10 ds. M. M. Horjus Pred. dor Gor. Kerk te SoestJUtrecht) Nam. 2 uur ds. M. M. Horjus Prod, der Gor. Kerk te Soest (Utrecht) DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Vm. 10 uur ds. Kuperus. Burg. 's Avonds half 7 dp, Kuperus. Den Hoorn. Voorm. 10 u. ds. Bussemaker. I'urmereud, 15 Febr. Aangevoerd: 389 Runderen waarondor: 204 vette koeien 54 A 70 Ct. per KG, r7 Gelde koeion f 110 d 160. Melkkoeien f 140 d 230. 6 stieren. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie-) K A L I M E E L. Op het aitikel voorkomende in de Texelsche Courant van 9 Januari j.l. wensehen wij bet vol gende te antwoorden Wie meent, dat alleen de onmiddelijk en ge makkelijk in water of zuren oplosbare bestand- deelen der meststoffen voor de planten als voedsel waarde hebben, houdt geen rekening met hetgeen daaromtrent in de praktijk bekend is. Neemt als voorbeeld de ThomasslakkenIn deze meststof is hoegenaamd geen in water op losbaar phosphorzuur voorbanden, terwijl het in zuren oplosbaar aanwezige phosphorzuur voor eene opname door de planten absoluut geen maatstaf kan zijn, daar van de aanwezigheid der hier be doelde zuren noch in den bodem, noch bij de plant, sprake is. Be ontledende kracht van in de natuur voor handen onbeperkte hoeveelheden water, koolzuur en lucht, doet hier hare rechten gelden en maakt ook de in water en zuren minder gemakkelijk oplosbare en onoplosbare voedende bestanddeelen voor eene opname door de planten geschikt. Het Thomasslakkenmeel heeft groolen strijd moeten voeren om zich eene plaats in de rij der meststoffen te veroveren. De tegenstand was echter belangrijk minder dan die, welke het Kali- meel thans door omstandigheden moet ondervinden Het Kalimeel behoort, evenals de Thomasslak ken, het Beendermeel, de Kalkstikstof, en in zekeren zir. ook de Stalmest, onder de meer ge leidelijk werkende meststoffen en niet onder de onmiddellijk werkende, als; Chilisalpeter, Super- phosphaat en Kalizouten, gerangschikt te worden. Gemakkelijk in water oplosbaar is de kali van het Kalimeel niet; in den zin, zooals dit bij de kalizouten wordt bedoeld, is zelfs geen in water oplosbare kali voorhanden, evenmin als er in de Tbomasslakken in water oplosbaar phosphorzuur voorkomt, zooals men dit in het Superpüosphaat aantreft. Bemestingsproeven kunnen hier alleen het voor de practijk jjewenschte licht verschaffen. Proeven, zoowel in Duitschland als in Nederland op het vrije veld genomen, hebben gunstige resultaten opgeleverd. Evenals van de kalizouten zijn er ook van het Kalimeel minder gunstige resultaten te vermelden. In eene brochure hopen wij hierop binnenkort uitvoerig terug te komen. Intusschen bevelen wij den landbouwers aan, zich door proeven zij het ook op bescheiden schaal van de gunstige werking van het Kali meel te overtuigen. Niet alleen een voordeelige kali werking, doch bovendien eene grondverbetering (in het bijzonder van dalgrond) is van eene geregelde bemesting met Kalimeel te verwachten. Dat belanghebbenden bij het Kalisyndicaat voor de nieuwe kalimeststof niet gunstig zijn gestemd, is gemakkelijk te begrijpen. KALIMEEL-MAATSCHAPPIJ, Boompjes 40, Rotterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 2