HOUT VEILING. een nieuw Fornuis Meelnoteering. circa 2000 Eieren RIJWIELHANDEL MOLENSTRAAT. Reparatie- en Emailleer-inrichting. G.J.O.D. DIKKERS Net Dienstmeisje, een Boerenknecht, PASSERDOOZEN „OPSTANDING" G. J. 0. D. DIKKERS, Van Oosten's Pudding, Gebr. DROS. M. WIERINGA, Alkmaarsche Stoomsteenhouwerij. ZAAIGERST. Advertentiën. Aid. „TEXEL" S. D. A. P. Spreker G. THOMASSEN. C. DE WIJN, Deurwaarder te Texel, ongeveer 2500 Battings en Deelen. Belangrijke Houtverkooping Hoorn op Terschelling publiek verkoopen: LANGEVELD DE ROOM Gemakkelijke Bijverdienste. 5 a 6 duizend pond Best Klaverhooi. beste roode of witte AARDAPPELEN. Meubelmakerij. Stoffeerderij. Wilt u solide Meubelen AdresN. VAN VLIET, Goed en goedkoopste adres van rijwielen, banden cn onderdeelen. J. LEEN. Vergadering 23 Febr. 1910 NH. Boerenbond, aid. Texel publiek verkoopen: Voorloopige aankondiging. BELANGRIJK BOELHUIS C. DE WIJN, Deurwaarder. Wij noteeren ihans: C. R. KEIJSER Co. TEEKENBEHOEFTEN Boekh. Parkstraat. Zxtra aanbieding voor de lezers van ons blad. Voor slechts 40 cent Tolstoi's beroemd Meesterwerk beste AARDAPPELEN. Spoedig wachtende prima grove Linzen, puike Mixed Mais, lichte Graanspoelmg, C. R. Keijser Co. AM0NIAKZEEP T. BÜIJS. Rotterdam - Amerika. OPENBARE VERGADERING op Zaterdag 19 Febr. 1910, 's avonds 8 uur in 't Hotel „Texel". Debat gewenscht. Entree 10 cent. te op WOENSDAG 23 FEBRUARI 1910, v.m. 9 uur en volgende dagen van Battings, Planken, Delen, Schrooten, Ribben, Balken, Sparren, Kolders, Props, Palen, eiken Duigen, Slippers; Voorts: Vaten Terpentijn, Kurk en hetgeen meer te voorschijn zal worden ge bracht. voor billijken prijs. I. Monté, Schilderend. O. R. KEIJSER Co. Tevens reparatie-inrichting. Repareeren, politoeren en stoffeeren netjes en goedkoop. Aanbevelend, J. .A. HILLEN. Ieder lid mag twee personen introduceeren. Geïllustreerd. ex. TOLSTOI, OPSTANDING, volle dige geïllustreerde uitgave. Jn. Verhoeve- Nabij de Cocksdorp. Horlogemaker. Goudsmid Alle reparatiën aan Horloges, Pen dules, Regulateurs en Wekkers met een jaar garantie. eene lading Groote voor- ,,Engelsche champion chevalier" R. JOH- KEIJSER, Burg. 53 vette kalveren f 0,80 a f 1.00 p.Kg. 483 Nuchtere kalveren f 10a f 27 411 Schapen f 20,k 1 28,00 prijsh. h. mtg 600 Lammeren t 15,a t 21, 300 vette varkens 1 0,48 a 10,52 per Kg.; 45 magere varkens f 18 a 126, 131 biggen f8 a 1 12; kipeieren f 4.75 a f 5.25 per 100; Amsterdam, 14 Febr. Aangevoerd 376 Runderen, le kwal. 68 k 72 ct. 2e kwal. 62 a 66 ct. 3e kwal. 56 a 60 ct. S, 105 Melk- en Kalfkoeien f 125 a f 280, 67 Nuchtere Kalveren 1 9,k 1 15, 436 Yette Varkens 47 a 51 ets. 8 Schapen 1 20 1 24. Heden overleed onze geliefde Moe der, Behuwd- en Grootmoeder, TETJE BOON, weduwe van G. K. Brouwer, in den ouderdom van 74 jaar en 7 maanden. Uit naam harer kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Oudeschild, 14 Februari 1910, JfflMEgSW' Allen, die iets te vorderen heb- ben van de nalatenschap van de Wed. J. A. HARTE, overleden te Oost op Texel, gelieven daarvan opgave te doen aan ondergeteekende voor den 25en Fe bruari 1910. J. H. HARTE. Oost op Texel. Onderwerp „Door strijd tot overwinning". Namens het bestuur, L. SCHAGEN, Sekr. zal op Zaterdag 19 Februari 1910, 's morgens lO'/s uur, in het hotel „de Lin deboom" a. d. "Burg, A contant publiek verkoopen Liggende twee dagen voor den verkoop behoorlijk gekaveld bij de Strandvonders M. Reuvers te de Oocksdorp, K. Wetsteen in de Krim, C. Smit den Hoorn, Simon en Leendert Daalder te de Koog en den haven meester Beumkes te Oudeschild op Texel, bij wie nadere inlichtingen zijn te bekomen. Catalogi, bestaande uit 2 stuks, zijn ieder tegen betaling van f 0,20 te verkrijgen bij K^JIR^ÖLj^OpzichterteWest-Terscbellii^. Notaris te Texel, zal op VRIJDAG 25 FEBRUARI 1910, 's avonds 7 uur, in het Hotel „Texel" aan den Burg op Texel, a. Een perceel WEILAND met BOET, gonaamd „Diopwaal" in BurgerNieuw- land, sectie H, nos 1407 en 1408, groot 3,30,70 Heet. b. Een perceel WEILAND, genaamd „Sluisstuk" in Waal en Burg, sectie I, no 415, groot 3,58.00 Heet. ene. Een perceel WEILAND, genaamd „Fransenlnnd" aldaar, sectio I, no 315 groot 2,10,90 Heet. In eigendom behoord hobbendo aan wijlen den heer C. Bz. BAKKER. Aanvaarding en betaling 20 Maart 1910. verwittigen dat zij dezer dagen kwi- tantiën zullen doen aanbieden voor het bedrag der posten welke nog niet werden afgedaan. Voor eenegereede afdoening houden zij zich beleefd aan bevolen. TE KOOP Op elke plaats in ons vaderland wordt iemand gevraagd die met boeren (bouw- en greid- boereD) en tuinders in aanraking komt, om een artikel te plaatsen, dat voor hen beslist onmisbaar is. Overal met succes gebruikt, waarvan honderde attesten voorhanden. Om de zekere werking zelf te kunnen nagaan, wordt proefflacon geleverd. Volledige in lichtingen en gebruiksaanwijzing op aan vrage onder letters A M Algem. Reclame- Bureau te Zeist. TE KOOP Te bevragen bij K. LIPS, Burg. TE KOOP GEVRAAGD H. MAAS Hz,, Burg. Van Pakhuis Haven dagelijks verkrijgbaar: Mixed Maismeel 75 k.g. 6.20 Gerstemeel 60 4 70 Erwtenmeel 80 7,55 Boonenmeel per 80 kg. 7 25 Tarwemeel 1 H.L. 75 9^00 Vs 37V,, 4,55 lU 183/, -2,30 16 Febr. 1910. Doe dan uw bestelling bij ondergetee kende en u krijgt eerste klas eigenge maakt werk. VRAAGT voorheen 10 cent, tbaDs 7 ceDt. H. H. Wederverkoopers flink rabat. GEVRAAGD per week a contant. Westerbaanstraat 73, DEN HAAG. Int. Telef. 1372. Door het aanschaffen van een groote Emailleer Moffeloven ben ik in staat gesteld Uw RIJWIEL fijn te emailleeren voor den spotprijs van f 4,75. Aanbeveling, 's avonds 7 uur, Hotel de Zwaan van den Spreker de heer J. v. d. HULST. Onderwerp: „Bemesting van Bouw- en Weiland". Namens het bestuur, J. KOOIJ, Voorz. T. C. BAKKER, Secr. Notaris te Texel, zal op DONDERDAG 10 MAART 1910, 's morgens 10 uur, op de holstede „Buitenzorg" in Eijerland op Texel, ten verzoeke van den heer W. BRANS, 5 WERKPAARDEN, waaronder 2 drachtige 2 tweejarige PAARDEN, 2 eenjarige PAARDEN, 10 MELKKOEIEN, 1 VAREKOE, IbiS 5 VAARSEN, die in April kalveren, 7 VAARZEN, die in Au gustus kalveren, 10 eenjarige SCHETTERS, 45 LAMSCHAPEN, 3 RAMMEN, 4 BOERENWAGENS met toebehooren, 2 DRIEWIELDE KARREN, 1 JACHTWAGEN, 1 TILBURY, 1 HOOIMACHINE, 1 ZAAIMACHINE, 1 DORSCHMACHINE, welke het graan- kaf schoon levert, 1 WANMOLEN met Zeeven (Ideal 2) Hooihark, Stroosuijder, Windmolen, Hol blok, Molbord met ketting, Ploegen, Eggen, Voerbakken, Ruiven, Kribben, benevens Booren- en Bouwgereedschappen. te Eierland op Texel, op de bolstede „Melle", ten verzoeke van den eigenaar, den beer C. Garritsen, op Woensdag J0 Maart 1910, 's morgens 10 uur. GEVRAAGD a/d. BURG leeftijd 14 tot 17 jaar. Adres bureau van dit blad. GEVRAAGD die goed kan melken, bij GEBR. HIN, Dijkmanshuizen-Texel. Dagelijks van pakhuis naveu prima Ronde Mais 75 kg. netto 6,15 Mixed Mais per 75 kg 5,95 Gebr. A mk. Lijnkoek 100 Kg 11,25 Gebr. Soya koek per 100 kg. 9.75 Dubbel gezeefd Texas Katoenzaadmeel per 100 kg. f 11.00 Paardenboonen 80 kg netto 7.00 Buitenlandsche gerst 6B/68 kg natura gezuiverd zeer blank per 60 Kg netto 4,45 Puike gezonde blanke haver 6J/SS kg natura per 50 kg netto 3,80 N oord-Holl. ha ver p. 50 kg netto 3,90 puike grove Voertarwe per H.L. 6,75 Murwe Zaansche Lijnkoek H.P. 104 kg. 104 stuks 13,50 Melasse-Veevoeder per 100 kg 7, Puike witto Erwten per 80 kg netto 7.30 Chevalier Gerst 70 kg netto 5,90 BÜ kleine hoeveelheden wordt de pr(js met een weinig verhoogd. Wat het bovenstaande betreft van pakhuis Burg verhoogd met 10 cent vracht, gemalen f 0,25 hooger. Alles wordt langs de gewone route met 10 ct. por H.L. en 15 ct. per 100 kg. iranco thuis bezorgd. GEWONE CONDITIES. Burg, Texel, 16 Febr. 1910. Bovenstaande is ook bij J. M. WITTE Cocksdorp verkrijgbaar tegen ver hooging der vracht en maalloon. en andere voorhanden in Wij stellen hoogen prijs op de extra aanbieding die wij hierbij onze lezers kun nen doen. kunnen de lezers van ons blad tegen in levering van onderstaande BON aan ons bureau bekomen, ook na toezending van 50 cent per postwissel of in postzegels Deze roman in de hoogste en gunstigste beteekenis, is een boek, dat boeit van de eerste bladzijde at tot het einde. Men leest het niet één keer. doch neemt het telkens weer ter hand om nieuwe ontdekkingen te doen van Bchoonheid en wijsheid. De schrij ver doet ons een blik slaan in de ellende der Kussi8che gevangenissen en voert ons mede naar de plaatsen waar de ballingen leven. Dr. Louis A. Ballier zegt in „Boeken waar je wat aan hebt" (uitgave Holl. Drukkerij Baarn) „De zedelijke opstanding van Nekh- loedoff uit het graf van wellust en wereld zin, van hem, die als jongeling de jeugdige Katoesja heeft verleid en vele jaren daarna als jurylid in een strafzaak over haar te oordeelen heeft die verrijzenis tot een booger leven wordt hier geschilderd, zooals alleen het edele genie van een Tolstoi het vermag". Het is een schitterend juweel wat wij onze lezers tot den prijs van 40 cent aan bieden. Het is geen verkorte uitgave, doch een geheel compleete onverkorte uitgave, en de voorraad van het 300 pagina's groot, geïllustreerd, uitstekend verzorgde, comprcs gedrukte boek is zeer gering. Men haaste zich dus. SAW ondergeteekende wenschtals ÖUJS. lezer van uw blad tegen 40 cent te bekomen Woonpl. en datum, Naam, TE KOOP: Werkplaats Warmoesstraat, den Burg, per 75 kg. f 6,— per 75 kg f 5,90 per 100 kg f 8, 16 Febr. '10. Gewone Conditiën. voor het wasschen van wollen goederen, per stuk a 10 ct. ver krijgbaar in de D r o g i s t e r ij Binnenburg. Aanbevelend, W. F. STOEI 4 zoon 41ÜMMS prijzen eenmaal op Texel verbouwd per 70 K.G. f 7, zoolang de voorraad strekt. Goedkoopste, beste, veiligste en vlugge overtocht met de le klas Salonbooten van de Holland-Amerika Lijn, Plaatsen te bespreken bij don Agent W. P, LAP, Weverstr. hoek Julianastr,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 3