VOOR DE ZAAI Te huur het land, Voor één kwartje 'n Automobiel? GROOTE VERLOTING Prijs per Lot 25 cent. EEN A UTOMOBIEL EEN BEST HUIS, prachtige kleine blauwe Erwten BROEDMACHINE, met KUNSTMOEDER Ipg** Voor het jaar 1910 alsook confectie naar maat. Zwolsche Ververij. ^Trekking op Woensdag 23 Jftaarf 1$1C. Totaal ruim 1500 waardevolle prijzen. Voor Texel loten verkrijgbaar a 25 Cent in Boekh. Parkstraat. FEUILLETON, Geruit Papier. Op afbetaling te koop voor weinig geld Adres C. KUITER, Oost. Te koop een uitstekende Als 'tgeluk maar dienen wil! 2e prijs: PIANINO, 3e prijs: SALON-AMEUBLEMENT, 4e prijs Groote GRAMOPHOON, een groot aantal verschillende soorten Pluimvee, waaronder veertig toornen Raskippen, Duiven, prachtige Raskonijnen. Broedmachines en nog meer artikelen op het gebied der Pluimveeteelt. Verder: Dames- en Heeren-Rijwielen, Gouden en Zilveren Heeren- en Dames Remontoir Horloges en andere voorwerpen. Wanneer gij u rillerig of koortsig gevoelt, steken in het achterhoofd hebt, en de voorteekenen van Influënza bespeurt, dan kunt gij dien lastigen bezoeker weeren door direct alle twee uren een lepel Sanguinose te nemen. Getuigenissen voorhanden. Neemt er de proef van Alléén echt uit de fabriek van VAN DAM Co., Den Haag. Waclit U voor namaak. SANGUINOSE kost fl.50; de 6 flacons f 8. de 12 flacons f 15,—. Te verkrijgen te Oosterend P. Dros Gz,, Oudeschild Joh. P. Dros, den Burg T. Buijs, drogist, en I. Moerbeek. Zoolang; de voorraad strekt aan 17,50 gulden de Hectoliter. Groot van opbrengst. De bestelling moet gedaan worden bij W. VAN LIER L'j, hot stede „Breda® Eierland, vóór den 25 Febru ari 1910. genaamd Vogelenzang, met ot zonder tuin. Te bevragen Koogerstraat No. 190. op 't Nieuweschild. groot 50 eijcren, bij J. BLÜUBOER, Zuidstraat i\o. 51, l>eu llelder. beveelt ondergeteekende zich beleefd aan voor het maken en leveren uwer kleeding AannemeliDgen worden attent gemaakt op onze voordeelige aanbieding. Aanbevelend, llelder. F. LEXGnAIJS, Keizeratr. 62. TexelOosterend. Agent van de Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 22 December 1909, No. 54, ter gelegenheid der NATIONALE TENTOONSTELLING VAN PLUIMVEE, enz., te 's-Gravenhage. in het openbaar, 's morgens ten 9 uur, in het Verkooplokaal der Notarissen aan de Nobelstraat No. 5 aldaar, ten overstaan van Notaris Ch. A. E. POOL, te 's-Gravenhage. HOOFDPRIJS Origineel „Dion Bouton", groot twee Cylinder van 12 tot 18 paardekrachten, ruimte voor zes personen. Yrij naar 't Fransch door A. B. 10) Ik dacht aan uw raDg, maar ook aan uw hooge betrekking. O, spreek mij daar niet van, het is voorwaar een mooi beroep, het beroep van slaaf, niets dan slhaf ben ik. Ik beveel het heele leger en dat gehoorzaamt mij, doch ik gehoorzaam de geheele wereld. Kijk, hot is vandaag recht mooi weer en wanneer gij straks van hier gaat, kunt ge gaan wandelen en ik, ik moet aan 't werk blijven. Na acht en veertig jaar mijn land gediend te hebben, zou ik zoo zeer rust noodig hebben, maar neen, dat gaat niet, ik moet werken. Zoo dadelijk moet ik den ministerraad presideeren, daarna heb ik een commissie-vergadering en vervolgens weder een vergadering en het is altijd niet even aangenaam wat men moet hooren. Vervolgens weer op mijn bureau, moetik weer tal van stukken teekenen en ver schillende personen aanhooren, die iets te vragen hebben of mede te deelen. Als ik den tijd er voor kan vinden, kaD ik daarna gaan dineeren. En meent ge dat het dan afgeloopen is, in 't geheel niet. Ik moet mfj weer gaan kleeden voor een partij bij minister Xof bij den gedeputeerde Y— of senator Z—U kunt, als ge dat wilt gaan dansen of babbelen met wat ge wilt, ik ben door allerlei vormen gebondeD. In één woord, het is voor mij meermalen een ware foltering. Sommigen spreken tot mij over de poli tiek iets waar ik een gruwelijke hekel aan heb, ik weet er niets van en wil er ook niets van weten, ik ben soldaat, niets dan soldaat. Als ik bet geluk heb aan die politikus te ontsnappen, val ik gewoon lijk in banden van bedelaars, afgevaardig den, senatoren, hooge functionarissen, groot grondbezitters, groot-industrieelen, groot- in wat je maar wilt, maar allen hebben ze wat te vragen, het zijn in zekeren zin allen bedelaars. De een doet het voor zijn schoonzoon, de ander voor zijn zoon, voor zijn neef of den neef van zijn nicht, allen is het te doen om bevordering, ver andering van woonplaats, beter traktement, ridderorde of wat ookMaar mijnheer de minister u heeft mij beloofdWel sacrebleu, men moet wel eens iets beloven, anders loopt men gevaar door de bende te worden verscheurd. En te middernacht of om 1 of 2 uur in den morgen komt men eindelijk thuis, half doof en blind, zenuw achtig en gejaagd, zoodat men moeite heeft in slaap te komen. Vanneer men nog in 't geheel niet is uitgeslapen, moet men al weer opstaan en begint hetzelfde leventje al weer. Men heeft 50, 100 zaakjes te gelijk in 't hoofd, men wil er eene beslissing over nemen en roept den chef van dienst alweer een van die lastige wezens. „Mijn heer de minister, u heeft volkomen gelijk, de beslissing, die u wilt nemen is de beate diezoo beginnen zo allenmaar evenwel„Wat is er nog Als mijn besluit toch het beste is, dan is er toch niets anders te doen dan het ten uit voer te brengen. „Zeker, maar de wet vanhet besluit vande beschik king van O, als go eens wist hoe lastig die lieden het mij maken met al hun wetten en besluiten. Het komt mij voor dat de wet Ja, ik zie u al aankomen met groote woorden. De wetwelzeker de wet is de wet en wij zijn er voor om die te doen eerbiedigen. Maar naast de wet zijn er nog een kolossale hoop paperassen en schrifturenO, als ik eons alleen baas was, wat zou ik er met groot genoegen een flink vuurtje van makon. Maar go eet niet, mijn vriend. Jozef, biedt mijn heer de Riviere dan toch een tweede coto- lette aan. Wy waren pas 10 minuten aan tafel on de generaal was nog niet aan het dejeuner nmienza. begonnen. Terwijl bij zich nu bediende, achtte ik het oogenblik gunstig en begon ik mijn zaak te bepleiten op een wijze, die ik onweerstaanbaar beschouwde. De minister at haastig, met zijn neus bijna op zijn bord, als iemand die geen oogen blik te verliezen heeft. Ik had de innige overtuiging dat zijne gedachten bij mijn pleidooi waren. Eensklaps keek hij op, zeggende Jozef, ga eens gauw uit mijn kamer mijn portefeuille met aanteekeningen halen. Je weet wel, die kleine roode portefeuille met zilveren hoeken. Zij ligt op de tafel. Haast je wat. De portefeuille werd gebracht. Ga nu door, mijn jonge vriend. Uw geschiedenis boezemt mij veel belang in, ik luister naar u, terwijl ik mijn aantee keningen maak. Toen ik geëindigd had, sloot de minister zijn portefeuille en stak die in den zak. Ditmaal, zei ik bij mijzelf, ben ik toch zeker van te slagen; de generaal heeft nu aanteekening gehouden van hetgeen ik hem heb verteld, hij zal zich met de zaak gaan bemoeien, en dan is het zonder twij fel dat ik zal slagen. Jozef, riep de generaal, biedt mijn heer dan toch sigaren aan. Steek eens op, mijn jonge vriend, ge kunt die buiten verder op uw gemak rooken. Ik heb er in 't geheel geen tijd voor. Ik moet mij baasten om naar den ministerraad te komen. Het is eigenlijk al te dwaas, de soldaat rookt zijn pijpje, maar do minister heelt geen tijd daarvoorO ja, voor uwen beschermeling wenscht ge bevordering Do armen liet ik moedeloos zinken. Pardon, mijnheer de minister, ik had de eer u voor te stellen Ocb ja, stelt ge u mogelijk voor, dat ik alleen uw zaak in 't hoofd heb? Maar ik heb wel twee honderd, drie honderd dergelijke zaakjes. Ik meende, dat u aanteekening had gehouden Wel parbleu, aanteekeningen voor den raad van straks. Maar zeg mij nu in een paar woorden wat ge verlangt. Mijnheer de minister, het betrefteen betrekking van ontvanger door uw voor ganger beloofd. Mijn voorganger beloofde altijd, maar ik heb niets beloofd. Dat is waar, mijnheer de minister, maar het jonge mensch is uw belangstel ling ten volle waard. Ja, ja, ik wil u wel gelooven, u is een eerlijke jongen en zult mij niet wil len bedriegen. Maar drommels, ik moet mij haasten, ik heb nog maar 3 minuten tijd. Enfin, ge wenscht P De beloofde betrekking. Maar ik heb die betrekking niet be loofd en beschik ook niet over die betrek kingen. Maar wat dan te doen P Ik wil echter niet, dat de zoon van de Riviere mij voor niets zal hebben opgezocht. O, wachtJozef ga eens gauw een paar kaartjes voor mij halen. Toen de kaartjes gebracht waren, nam hij er een en schreef onder zijn naam met potlood „Beveelt met warmte aan zijn collega van Financiën aan den heer Max de Riviere, zoon van een zijner beste vrienden". Nadat hij dit gedaan had, stond hij op, reikte mij het kaartje over en zei: Hiermede zult ge door den minister van Financiën wel ontvangen worden en ik twijfel er niet aan of hij zal u dan wel toestaan, wat ge verlangt. En vergeet vooral niet uw vader van mij te groeten, Ziedaar, mejuffrouw, het resultaat van mijn bezoek aan don minister van oorlog. Na een zoo schitterend succes vraag ik mijzelf af, of het wel de moeite loonen zal nog vorder de wandeling voort te zotten. En waarom niet, vraag ik? Ge moet den minister van Financiën gaan opzoeken. Wie weet of ge daar niet zult slagen. Maar ik ken hem in 't geheel niet, Is het niet mijnheer BellautP Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 4