N°. 2337. Zondag 20 Februari 1910. 23ste Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. van en naar Texel. Binnenland. BOOT- EN SPOORDIENST Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOU, Parkstraat, Burg op Texel. aansluiting gevende BOOT van TEXEL Dagelijks 6, 8,—; 11, 2,50; TREIN van HELDER TREIN te HELDER 8,47'; 11,40; 3,11; Zondags 9,50. BOOT van HELDER: Dagelijks 7,—; 9,30; 12,15; 4,15; Zondags 7, 1020; 12,15; 4,15 Men lette er wel op dat de met een aangeteekende treinen des Zondags niet rijden. Voor de uren van de boot geldt de gewone tijd, evenzoo voor die der treinen; Men raadplege verder de door ons verstrekte Boot- en Spoordienst, gratis aan ons bureau verkrijgbaar. Kostelooze Vaccinatie. Burgemeester en Wethouders der Ge meente Texel maken bekend, dat de gelegenheid zal zijn opengesteld tot kos telooze inenting en herinenting van de ingezetenen, die zich daartoe aanmelden: te Den Burgin de O. L. School, op Woensdag 23 Febr.'s middags 12 uur; te Den Hoorn, in de O. L. School, op Woensdag 2 Maart, namiddags 3 uur te De Koogin de O. L. School, op Donderdag 24 Febr., namiddags 2 uur; te Oosterend, ten huize van IJ. Koppen, op Donderdag 24 Febr, namiddags 5 uur; te Oudeschild, in de O. L. School, op Woensdag 23 Febr, namidd. 5 uur De dagen, waarop gelegenheid zal bestaan tot kostelooze vaccinatie te de Cocksdorp en de Waal, zullen nader worden bekend gemaakt. Texel, den 18 Febr. 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, RUIBING. HIDDINGH. Schietoefeningen tot verhooging van 's Landswcerkracht. De Burgemeester der gemeente Texel brengt ter openbare kennis dat in deze Gemeente te den Burg van 1 Mei a.s. tot 1 September d. a. v. schietoefeningen tot verhooging van 's Landsweerkracht zul len gehouden worden. Tot deze oefeningen, welke één of tweemaal per week zullen plaats hebben, worden toegelaten miliciens, landweer- plichtigen en kaderreservisten, die niet onder de wapenen zijn en particulieren van 16 tot 35 jarigen leeftijd. Dit onderwijs en de verstrekking van wapenen en munitie is geheel kosteloos voor de deelnemers. Zij die aan de oefeningen wenschen deel te nemen, worden uitgenoodigd zich daartoe aan te melden ter gemeente secretarie vóór 26 Februari a.s. Texel, den 18 Februari 1910. De Burgemeester voorn. HIDDINGH. TEXEL, 19 FEBRUARI 1910. Cursus over Bemestingsleer. De cursus is geëindigd. Tien lezin gen over bovengenoemd onderwerp wor den deze winter door den heer Visser onderwijzer met acte Landbouw te Zuid- Eierland, gehouden, te den Burg en te de Cocksdorp. Op zeer populaire wijze heeft de heer Visser zijn toehoorders ingeleid in het geheimzinnig gebied der wetenschap, hij heeft de sluier weten op te lichten en hen een blik doen slaan in die voor hen onbekende wereldin hoogst bevat- telijken stijl heeft hij voor hen behan deld een reeks van onderwerpen; alles slechts vluchtig behandeld, omdat hij het geheel in de beperkte tijd van 30 uren moest afwerken, wist hij te geven wat nuttig was om een goed inzicht te krijgen, een goed begrip omtrent het waarom van de dingen. Tien avonden heeft hij zijn publiek, getuige de ademlooze stilte die er steeds heerschte, weten te boeien, hen achter eenvolgens leidend op het gebied der scheikunde, plantkunde en der proefne mingen, alles in verband met de land bouw, bij heeft hen door proeven laten zien wat ze hebben te verstaan onder scheikundige verbindingen, wat onder ontledingen, heeft hen verklaard de ademhaling en groei der planten, de vorming van zetmeel, de vorming van suiker, de rol van het water bij de groei der planten, de wet van het mi nimum; behandeld de rijenteelt, de vor ming van humus en het nut daarvan, de herkomst der kunstmeststoffen en de aanwending daarvan in het land bouwbedrijf; de stalmest, (vaste en vloei bare uitwerpselen), de verschillende con- serveeringsmiddelen, om kort te gaan de heer Visser heeft getoond het on derwerp volkomen meester te zijn, door het te behandelen, zooals hij deed. Het was dan ook een gelukkige ge dachte van hen die de cursus volgde, om niet van elkander te gaan, zonder den heer Visser dank te zeggen, hulde te brengen en waardeering te betuigen voor zijn ijver en toewijding. Donderdag 17 Februari j.l. had de laat ste der reeks lezingen plaats, bij monde van den heer J. W. Roeloffs, werd aan het einde dier lezing, namens de be zoekers der lezingen te de Cocksdorp en den Burg, den leeraar in hartelijke bewoordingen dank gebracht en hem een stoffelijk blijk van waardeering overhan digd in de vorm van een microscope, om, zooals de heer Roeloffs het zoo typisch uitdrukte, de heer Visser toegang te verschaffen in de wereld, die hem aan trekt, doch die met het ongewapend oog niet is te bereiken. Het geschenk ging vergezeld van een album bevattende de namen der gevers. De heer Visser dankte hierna voor de woorden van waardeering, ze zijn me meer waard zegt spr. dan het stof felijk bewijs, zonder dat gering te schat ten. Spr. brengt vooral zijn dank voor de ambitie waarmede de cursus gevolgd is en hulde aan hen die van verre kwa men, voor hun trouw bezoek. De heer Roeloffs gaf hierna nog eeni- ge uitlegging van de microscope, die door de aanslag in het verwarmd locaal niet direct bruikbaar was en de leden gingen achtereenvolgens heen, zeker allen overtuigd van de waarheid dei- woorden van den heer Roeloffs, in het bijzonder waar hij zei: „U hebt onze dorst naar kennis opgewekt en een goed fundament gelegd, waarop wij kunnen en dienen voort te bouwen". Gemiddeld werd de cursus hier door 40 50 personen bezocht. Voor komende avonden. Voor hen die daarvoor lust gevoelen en den tijd er voor beschikbaar hebben, bieden de komende avonden gelegenheid te over en van verschillenden aard, om zich een avondje aangenaam of nuttig te verpoozen. Heden, Zaterdagavond is het de poli tiek welke de aandacht vraagt en wel door de afdeeling Texel van de S.D.A.P. welke eene openbare vergadering houdt in .„Hotel Texel" alwaar de ons be kende heer Thomassen als spreker zal optreden. De spr. is genoegzaam bekend uit de verkiezingsdagen, hij is een goed redenaar, zijn onderwerp zeker machtig en zal ook nu de puntjes wel op de i zetten. Voor Maandagavond wordt aangekon digd een mooie avond voor tooneelbe- minnaars. Mevr. Julia van Lier-Cuypers zal alsdan te Helder optreden in het tooneelspel „Silvia Silombra" van Jhr. A. W. C. van Riemsdijk, en het is de Rederijkerskamer U. d. I. alhier welke de gelegenheid biedt met een extra boot naar en van den Helder te varen om deze voorstelling bij te wonen. De beoordeeling welke over dit tooneel spel en het spel van Mevr. Julia van Lier Cuypers wordt gegeven is uitermate gunstig. Bet „N. v. d.D." zegt er van: „Jhr. van Riemsdijk heeft met Silvia's droef bestaan een belangwekkend ge geven gekozen. Het tooneelleven met alle eigenaardigheden heeft hij er om heengeweven. In de teekening daarvan is hij wel geslaagd. Omtrent de opvoering zelve zegt het blad „Den geheelen avond is er veel, zeer veel gejuigd en gejubeld, waarvan voor een deel wel de oorzaak gezocht zal moeten worden in het uitnemende spel van mevrouw Julia van Lier-Cuypers, vleiend en teeder in hare liefde, gelaten in hare droefheid en fier tegenover valsche beschuldiging. Groot en geweldig was daar haar spel. Toen de armen trillend oprezen en het hoofd een fierheid aannam om te ontkennen en zij René nasnelde, maakte zij zulk een indruk, dat het publiek in een geweldig applaus uitbrak, evenals na het schoone spel van droefheid en van dood door mevr. Juliana van Lier-Cuypers in het laatste bedrijf". Deze beoordeeling zal, naar wij ver ineenen, voor vele tooneelbeminnaars, die het om tijd en geld niet behoeven te laten, eene aansporing zijn, om van de aangeboden gelegenheid gebruik te maken Woensdagavond wacht weder een belang rijke avond, nu op landbouwgebied, dooi de vergadering van den N. H. Boerenbond afd. Texel, in welke verg. in hotel de Zwaan, als spr. zal optreden de heer J. v. d. Hulst met het onderwerp „Be mesting van Bouw- en Weiland". Dit onderwerp is in onzen tijd nogal actueel. De ruime deelname aan de landbouwlezingen welke door den heer Visser gedurende de verloopen maanden werden gehouden, getuigt zeker van groote belangstelling in dit onderwerp. Nu ook van andere zijde daarover het licht zal worden ontstoken, verdient het zeker aanbeveling, om ook nu te gaan hooren wat zal worden geleeraard. Het „onderzoekt alle dingen" is hier zeker wel van toepassing. Wij kennen persoonlijk den heerv.d. Hulst niet, wel werd ons medegedeeld dat een goeden roep van dezen spreker uitgaat. Trouwens, 't is te verwachten dat hij zijn onderwerp genoegzaam meester zal wezen, waar hij zich bereid verklaarde dat onderwerp in het openbaar to behandelen. Eene goede opkomst en aandachtig gehoor zij hem toegewenscht, opdat de afd. vau den Boerenbond met voldoening op haar pogen zal kunnen terugzien. Van geheel anderen aard belooft de avond van Zaterdag 26 Febr. te zullen zijn. De „Vereeniging voor Vrouwenkies recht" afd. Texel, zal alsdan eene pro- paganda-avond houden in hotel „de Lin deboom". Voor de vergadering zal op treden Mej. E. Weeveringh, met het onderwerp „Waarom heeft de vrouw het kiesrecht noodig?" Het programma voor dezen avond belooft nog veel meer. Vrouwenkiesrecht wordt reeds lang als eene eisch beschouwd Velen dwepen met dat streven niet, maar toch, 't is niet te ontkennen, dat wettisch, de vrouw in de samenleving wel wat stief moederlijk wordt bedeeld. Brenge deze avond ook een steentje toe aan het werk voor de rechten der vrouw. Op de voordracht (drietal) voor vader en moeder in het armen werk huis te Scheemda (Gr.) komen voor onze plaatsgenooten de heer W. Wolters en Echtgenoote. Indertijd werd alhier door eene commissie getracht gelden in te zamelen voor de vereeniging het Roode Kruis, welke vereeniging in aansluiting met het Witte Kruis, niet alleen in oorlogstijd doch ook bij andere gelegenheden zich ten dienste van het volk wil stellen, zulks op initiatief van Prins Hendrik. Tot toelichting aan hen die daarvoor een offertje brachten deelen wij mede dat die collecte de som van f 15.20 heeft opgebracht. Den Hoorn, 17 Februari. Gisteravond werd door de zendeling Alkema in de Ned. Herv. Kerk alhier een voorstelling gehouden met licht beelden. Het groote gebouw was slechts matig bezet. De bijeenkomst werd door ds. Visser met gebed geopend. Hierna werden door den heer Alkema verschei dene aardige tafereelen op het doek ge bracht uit onze Oost-Indische bezittingen waar de heer Alkema zelf geruimen tijd vertoefd heeft. Door een defect aan de lantaarn kon men geen voldoende beelden meer krijgen, zoodat de zendeling daar mede moest staken, datj een groote teleurstelling was voor de aanwezigen. Ds. Visser sloot daarop eerder dan gedacht was met dank voor de opkomst de bijeenkomst en hoopte dat op een andere keer, wanneer de heer Alkema hier weder kwam het beter mocht slagen. Oosterend, 17 Febr. Wie dezen winter eens een kijkje in Het IN oorden genomen heeft zal weten, dat de wegen daar gedurende tal van maanden zoo goed als onbegaanbaar wa ren. "Dat men dus met verlangen uitziet naar beharding van althans een verkeers weg tusschen de dorpen Oosterend en De Cocksdorp, is te begrijpen. Uit Eier land en van hier wil men dan ook be proeven een dergelijken weg te verkrijgen waartoe men hoopt op den steun van Gemeente- en Polderbesturen. Dreigbrief. Te Leiden ontving Dinsdagavond de heer G. T., lid der firma G. P. Timp, stoomkoekbakkerij en lid van den Ge meenteraad te Leiden, een dreigbrief, waarin hem werd verzocht binnen den bepaalden tijd op een aangegeven plaats f 500 te deponeeren. De brief, die met een verdraaide hand is geschreven en onderteekend hoofdman van de bende „De zwarte vlag", en daaronder is een zwart vlaggetje ge- teekend. Ofschoon de mogelijkheid bestaat dat men hier alleen te doen heeft met een ongepaste grap, houdt de politie toch een oogje in het zeil. Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor pe Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhoogiDg der porto's. COURANT. Prijs der Advertentièn. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. O 7,51; 9,18; 12,33; 4,20; 7,32. Aankomst Trein Helder. Vertrek Boot. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1