„Silvia Silombra", Propaganda-avond Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. VOERLINZEN. Predikbeurten. 'ich ten. Advertentiën. een net Woonhuis, 7 a 8000 pond best gewonnen Klaverhooi. Rekening en Verantwoording der Tentoonstelling Optreden van Mevr. Julia van Lier-öuypers. Extra-boot 1,— retour. Kaasfabriek te Eierland. Vergadering 23 Febr. 1910 NH. Boerenbond, af d. Texel Algemeene vergadering TOELAAGFONDS en HULPBETOON Spreekster Mejuffrouw Weeveringh, C. S. Keijser Cz. Verkoop Hakhout. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer A. J. H. van Lohuizen, thans ontv. der reg. en dom. te Zwolle, is benoemd tot ontvanger der registratie voor de gerech telijke akten en domeinen te |Amsterdam. Bij de gisteren door de Coöperatieve vereeniging te Oosterend gehouden aan besteding van Superphosphaat is de levering opgedragen aan de iaagste inschrijfster de firma C. R. Keijser en Co. alhier. OosterenclIS Feb. Nog steeds blijven enkele visschers bezig met het korren van wulken, en af en toe met tamelijk bevredigende resultaten. Vroeger wilde men naar deze „slakken" niet omzien, en nu vor men ze een tak van visscherij, die beteekenis heeft gekregen. Het jeugdige, hier bestaande Harmo niecorps, onder directie van den Heer J. Pool, hoopt op Zaterdag van de volgende week een openbare uitvoering te geven. Bij advertentie zal nader het uur enz. aangegeven worden. Oudeschild18 Februari. Woensdag j. 1. hield de Texelscho Schippers- en Visschersbond eene alge- meene vergadering in de Zeven Provin ciën. De opkomst was vrij bevredigend. Wegens ongesteldheid van den voorzitter, den heer W. Mets, werd ze geleid door den secretaris, den heer M. Kroon Jbz. Na de gebruikelijke opening en na het voorlezen en goedkeuren der notulen van de laatstgehouden algemeene ver gadering, werden een paar concept requesten uitvoerig besproken en na eene kleine wijziging vastgesteld. Het eerste had betrekking op de oesterkwestie en het tweede op de wierkwestie. Op voorstel van den heer A. Boon werd daarna besloten den heer Hugenholz of Schaper, leden der visscherijcommissie, uit te noodigen, hier omtrent die oester en wierkwestie eene bespreking te komen houden Naar aanleiding van eene ingekomen missive van den h9er K. v. d. Linde, directeur van de Brouwer- sche inmakerij, werd het besluit genomen een adres van adhaesieaan den betrokken minister te richten voor het request van genoemden heer, waarbij vrijdom van zoutaccijns wordt verzocht voor geraffineerd zout, dat gebruikt wordt voor de verzending van gepelde gar nalen naar het buitenland. Op voorstel van een der bestuursleden werd de contributie verhoogd tot f0.50. desverlangend betaalbaar in 2 termijnen. Nadat de heer Jb. Boon gevraagd had hoe het stond met de gevraagde oprui ming van eenige heften en de secretaris daarop de noodige inlichtingen had gegeven, werd de bijeenkomst te ongeveer half tien gesloten. Gisteravond hield de Afdeeling Oudeschild van Texels Belang hare jaar vergadering. De opkomst liet veel te wenschen over. Na een openingswoord van den voorzitter, den Heer C. Schaap, werden de notulen der laatst gehouden vergadering voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Nadat de voorzitter een overzicht had gegeven van het ontstaan der reorganisatie van het fonds, doet de Penningmeester Rek. en Verantw. over het afgeloopen boekjaar, waaruit bleek, dat de ontvangsten hadden bedragen f 357,24 en de uitgaven f 157,95, zoodat er een batig saldo was van f 199,29, welk saldo aan den algemeenen penning meester was overgedragen. Voor de reservekas was ontvangen f4,58'/j. Het aantal leden was geslonken tot 68. De penningmeester werd voor zijn richtig beheer bedankt en gedechargeerd. Bij de behandeling van den beschrij vingsbrief, werd instemming betoogd met het voorstel van Den Hoorn, indien het doorgevoerd werd voor allo klassen. Met het voorstel van De Cocksdorp kon men zich geheel vereenigen. Bij de daarop volgende bestuursver kiezing werd het aftredende lid, de heer Cs. J. Duinker weder herkozen. Daar niemand iets meer in het midden had te brengen, sluit de voorzitter met een opwekkend woord de bijeenkomst Aflevering Militairen. De aflevering der manschappen voor de Militie behoorende tot de gemeenten Helder, Anna Paulowna, Callantsoog, Schagen, Schoorl, Petten, Wieringen, Texel, Wieringerwaard en Zijpe zal plaats hebben op Dinsdag 8 Maart, voor middags 9 uur, in „Casino" te Helder. Voor Terschelling en Vlieland op 9 Maart te Hotorn, te 9 uur in het lokaal „Het Park". llooge waterstand. In het Oldambt (Groningen) is het zoo erg, dat de bewoners bijna niet naar bed duiven, bevreesd als zij zijn, door het water verrast te worden. De win terprovisie wordt, voor zoover nog aan wezig, naar den zolder gebracht. Bij sommige huizen staat het water zoo hoog, dat de schoolkinderen op den rug hunner ouders naar school moeten ge bracht worden. Er komt bovendien ge brek aan de allernoodzakelijkste levens behoeften. De ridderorden-kwestie. In de brochurehandel van de S. D, A. P. is verschenen „Het Lintje", de feiten der Kuyper-zaak, van de hand van Ed. Polak, redacteur van „Het Volk". In deze brochure wordt een overzicht ge geven van „de bekende zaak" van de door dr. Kuyper in 1904 aan R. Lehman verleende en aan E. A. Lehman toege dachte ridderorde, en de rol, daarbij door mej. Mathilde Westmeijer gespeeld. De brochure bevat voorts eenige brieven van dr. Kuyper, welke tot nu toe nog niet werder gepubliceerd. Alle waar naar z'n geld. Men herinnert zich de spektakels met den inspecteur van politie te Sittard. En dat ieder toen vroeg: hoe komen ze daar in Sittard aan zoo'n raren kwi bus van een inspecteur? Het antwoord wordt gegeven door een advertentie in de bladen, waarin voor Sittard een inspecteur van politie wordt gevraagd op 'u salaris van f 500. Alle waar is naar z'n geld, lieve menschen. Hollandsclie scheepsbouio. Trots de maatregelen, welke eertijds door de Duitsche scheepsbouwers werden genomen met het doel om de concur rentie van hunne Nederl. vakgenooten te weren, is nog altijd de uitvoer van nieuwe schepen van hier naar Duitsch- land aanzienlijk. Dit mag blijken uit het feit, dat gedurende hot jaar 1909 niet minder dan 58 nieuwe schepen van Ne derland naar onze Duitsche naburen werden uitgevoerd. Verduistering en diefstal. De broodbakker S. te Beverwijk kreeg steeds meer klandizie, maar zijn inkom sten waren daaraan niet geëvenredigd. Gebleken is dat kleine hoeveelheden meel voortdurend verdwenen en in ver band hiermede is de knecht door de justitie verhoord, evenals de man, die het meel van de hand zette. Er wordt een bedrag van f 18000 als schade genoemd. Vermist. Men seint uit Zeist: Er wordt hier een 14-jarige knaap vermist. Naar hem wordt heden gezocht door een 30- tal rijksveldwachters en 3 politiehonden. Het vermoeden bestaat dat de knaap medegelokt en daarna vermoord is. Veilig Vrijdag 18 dezer vervult C.H.Mulder te Zoetermeer, gedurende 27 jaren de functie van nachtwacht. Hij is thans 74 jaren oud en vervult zijn betrekking nog steeds met lust en ijver. Een belangelooze menschenvriend. Een heer brengt door een advertentie ter kennis van iedereen, dat hij een onfeilbaar middel kent om aan de speel bank te Monte Carlo f 100 in 't uur te winnen, maar inplaats van dat voor zich te houden en dus in enkele dagen schatrijk te zijn iemand anders in staat te willen stellen dat geheim te koopen of wel met hem naar Monaco te reizen en er samen te gaan spelen. Daar onze heer er advertontiekosteu voor over heeft, schijnt er toch werkelijk nog kans te zijn dat er menschen in vliegen. Redding station aan de Zuiderzee. Er moeten plannen bestaan om aan de Zuiderzee een reddingstation op te richten. Het bestuur dor Noord- en Zuidbollandsche Redding Mij. heeft een bespreking gehad met den heer J. J. Capelle, voorzitter der afdeeling Amster dam van Schuttevaerom de meest geschikte plaats te bepalen ten dienste der binnenscheepvaart. Dr. Kuyper en de Ticeede Kamer. Het was in een bjj de Tweede Kamer ingekomen schrijven, dat dr. Kuyper mededeelde dat hij zich, zoolang het eriquêtte voorstel (in de decoratiekweslie) aanhangig is, van deelneming aan de werkzaamheid der Kamer wenscht te onttrekken, gelijk wordt gemeld. Politiehonden. Men meldt uit Enschede In het Volks park alhier ontdekte men Vrijdag dat een 39-tal rozenstruiken waren ont vreemd. M et behulp van den politiehond „Tommv", die het spoor aanwees, weid de dief, zekere T. die minstens een kwartier ver van het Vor,delspark woont, opgespoord en werden de struiken, welke reeds Donderdagnacht waren gestolen, in beslag genomen. Zondag 20 Februari 1910. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur ds. Kijne. Waal. Voorm. 10 uur de hr. P. do Borst Cand t.d. fl. Dienst. Koog. Nam. half 3 de hr. P. de Borst Cand. t.d. H. Dienst. Oudeschild. Vm, 10 uur ds. Smits, Den Hoorn. Vm. 10 uur ds. Visser. Oosterend. Vm. 10 uur Eerw. hr. Alliema Zendeling. Zendingcollecte, 's At. half 7 ds. van Grassteb. Cocksdorp, Vm 10 uur ds. Boeke. GEREFORMEERDE KERK. OosterendVm. half 10 ds. M. M. Horjus Pred. der Ger. Kerk te Soest (Utrecht) Nam. 2 uur ds. M. M. Horjus Pred. der Ger. Kerk te Soest (Utrecht) DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Vm. 10 uur ds. Kuperus. Burg. 's Avonds half 7 ds. Kuperus. Den Hoorn. Voorm. 10 u. ds. Bussemaker. HERVORMDE GEMEENTE. Woensdag 23 Februari. Den Hoorn, 's Avonds 7 u. Bijbellezing. Cocksdorp, 's Av. 7 uur Ds. Boeke. Donderdag 24 Februari. Oosterend. 's Avonds 7 uur Bijbellezing. Schagen, 18 Feb. Aanrevoerd: 10 Kaltkoeien f 140,a f 205— 60 Vette Koeien I 160 a 1 280,00; 6 Geldekoeien f 110 a 1 130 60 Nuchtere Kalveren f 7 a 123, 0 Stieren f —0 a f 0; 0 Schapen (vette) 1 00,— a 00,00 240 Overhouders f 14 a 21.00. 36Vette Varkens 46 a 53 cent per Kg. 0 Magere Varkens f al 00. 50 Biggen f 8— a f 14,00; Boter 1 1.60 a f 1.70 per K.G. Kipeieren f 4,25 a 1 4,75 per 100; Leiden, 19 Feb. Tèr markt aangevoerd: 10 Stieren 1125 a 275, 94 Kalf- en Melkkoeien f 164 a 1 282; 214 Varekoeien 1 120 a 1 241; 212 Vette Ossen en Koeien 1168 a 1 290 38 Kalveren (vette) 1 58 a f 118 112 Kalveren (magere) 1 4a 1 9 278 Schapen (vette) 1 16,— af 29. Magsre Varkens faf -; 232 Biggen f 6,00 k f 13,00; GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize 1 handschoen, gevonden op de Algemeene begraafplaats te den Burg. 1 gedeelte van een fietsbel, gevonden tusschen den Burg en Oosterond, 1 sleutel, gevonden in de Molenstraat, 1 jongensmuts gevon den in de Nieuwstr., I kuifkam gevonden te don Burg, 1 werkboezel, gevonden op den Schilderweg, 1 zakdoek gevonden te De Waal. Burgerlijke Stand der Gemeente Texel. Van 12 tot en met 18 Feb '10. ONDERTROUWD: GETROUWD: öe0De- GEBORENJansje Neeltje, d.v. Cornelia van Lenten en Naantje Peper (Eierland.) Jacob Pieter, z.v. Aris Jan Eelman en Maria Bremer (Pijpersdijk). Martha Margaretha Susannad. v. Arie Cor- nelis Rab en Hendrika Akkerman (den Burg.) OVERLEDEN: Tetje Boon, oud 74 jaar, wed. v. Gerrit Brouwor (Oudeschild.) Bevallen van een Meisje H. RAB—Akkerman. den Burg, 16 Febr. 1910. TE HUUR met tuin, in de Waalderstraat, thans be woond door K, Puiman. Aanvaarden 1 Mei 1910. Bevragen bij G. D. KIKKERT Gravenstraat. TE KOOP Adres A. J. EELMAN, I'ijpersdjjk. op Maandag 21 Februari 's avonds 8 uur, in Hotel „De Lindeboom". Namens het bestuur, H. W. KEESOM. Voorzitter. Jac. KIKKERT Nz. Secretaris. één enkele uitvoering op MAANDAG 21 FEBRUARI 1910, in Casino-gebouw, den Helder. Rit Burg—Oudeschild i 0,S0 retour, per persoon. Entree f 1,25, f 0,75, f 0,40. Zij, die van deze gelegenheid wenschen gebruik te makeD, gelieven met het oog op de plaatsruimte in de rijtuigen, hiervan opgaaf te doen, uiterlijk Zondagavond 20 Febr. a.s. bij Mej. Gr. KEIJSER, Wever straat, of HOTEL „TEXEL". Namens het bestuur der Rederijkerskamer U. d. I. Gr. KEIJSER, Secretaresse. Afrit Burg 5,45. Vertrek boot 6,15 Vergadering van aandeelhouders op Maan dag 21 Februari, des morgens ten elf uur, in 't hotel „den Borg". Onderwerp: Begrooting en teekening. Voor 't Bestuur, Jb. ROEPER, Voorzitter. D. C. DROS, Secretaris. 's avonds 7 uur, Hotel de Zwaan van den Spreker de heer J. v. d. HULST. Onderwerp: „Bemesting yan Bouw- en Weiland". Ieder lid mag twee personen introduceeren. Namens het bestuur, J. KOOIJ, Voorz. T. C. BAKKER, Secr. van de vereenigingen den 23 Februari, 's avonds 8 uur, in de Vergulde Kikkert. Directeur, P. LIEU WEN. Secretaris, A. BAKKER. van do AFDEELING TEXEL, op Zaterdag 26 Februari, 's avonds 8 uur in het hotel de Lindeboom. met het onderwerp aarom. heeft de vrouw het Kiesrecht noodig P" Propagandistische en vrije Voor drachten door Mej. Gr. Keijser. Entrée n i e t-leden 15 cent. HET BESTUUR. In lossing beurtschipper Zuidewind, Maandag 21 Februari a f 6 de 75 kilo. Op 23 dezer zal dos 's morgens te 11 uur bij afslag publiek verkocht worden, een partij hakhout, liggonde op hot kerkhof van do Herv. Kerk aan don Burg,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 2