Het Landbouwkantoor Noord-Holland Nederl. Sdiippers-Almatiak. Net Dienstmeisje, VOOR DE ZAAI. Te huur het land, PASSERDOOZEN HYPOTHEEK circa 2000 Eieren Kerkboeken in soorten. Boomen en Heesters. D.A.WISSELINK, HOUTHANDEL Sd. KEIJSER Dz., ZAAIGERST. M. WIEKINGA, LIJNZAADKOEKEIT VOOR ALLEN de SANGUINOSE te ALKMAAR, Vraagt prijzen en conditiën. Vertegenwoordiger voor Texel, de heer J. C. ROEPER, hoeve de Veen, beste AARDAPPELEN. Prijs 40 cent. Boekh. Parkstraat. stelt geld op hypotheek, alsmede voor crediet beschikbaar. prachtige kleine blanwe Erwten Voorhanden bij G. D. KIKKERT, TEEKENBEHOEFTEN Boekh. Parkstraat. FEUILLETON. Geruit Papier. beste roode of witte AARDAPPELEN. AdresN. VAN VLIET, WESSANEN LAAN W0RMERVEER. Firma Joh. F. Morra Kunstmeststoffen, SCHELPKALKFABRIEKEW - STOOMTRASHHH.EM. Firma W. F. STOEL ZOOM, Alkmaar. Thomasphosphaatmeel, merk de Ster, Superphosphaat, merk Albatros, Patentkali, Kainiet, Carnalliet, Chilisalpeter, Zwavelzure Ammoniak, Landbouwkalk, benevens alle soorten gemengde MESTSTOFFEN. Jn. Verhoeve- Nabij de Cocksdorp Steeds groote voorraad. - Lage pr ij zen. - Gebrs- SCHÜMAKER. „Engelsehe champion chevalier" R. JOH. KEIJSER, Burg- soliede huizen of boerderijen met lan derijen, zoowel voor wei-als bouwland. Alle reparatiën aan Horloges, Pen dules, Regulateurs en Wekkers met een jaar garantie. Verzeker uwe Veulen-paarden en Kalfkoeien tegen het gevaarlijke risico van werpen H. KEES0M, den Burg Texel. Merk „W. L.", Te verkrijgen te Oosterend P- Dros Gz., Oudeschild Joh. P. Dros, den Burg T. Buijs, drogist, en I- Moerbeek. es levert tot zeer concureerenden prijs; onder Openbare Controle der Rijkslandbouwproefstations BURG OP TEXEL. TE KOOP: Jaarboekje der Seliippersvereeniging „Sclrattevêar". GEVRAAGD a/d. BURG leeftijd 14 tot 17 jaar. Adres bureau van dit blad. Kassier en Commissionair in Effecten te ALKMAAR, Informaties te verkrijgen bij den Heer M. KUIP te Westen. Zoolang de voorraad strekt aan 17,50 galden de Hectoliter. Groot van opbrengst. De bestelling moet gedaan worden bij W. VAX LIERE, hof stede „Breda" Eierland, vóór den 25 Febru ari 1910. genaamd Vogelenzang, met of zonder tuin. Te bevragen Koogerstraat No. 190. Warmoesstraat, Nog eenige pakken hooi a f 2,50 verkrijgbaar. Ook voor Doopsgezinden. Goud- en Zilverhandel. Gravenstraat. en andere voorhanden in Vrij naar 'tFransch door A. B. 11) O, ongelukkige, volg je zoo slecht de politiek Maar die is immers al reeds 2 jaar dood. Zijn opvolger is O, wachtmijnheer Fould als ik mij niet vergismaar het is mij om het even. Als u meent, dat het noo- dig is, zal ik hem opzoeken. U heeft mij opgedragen den minister van financiën op te zoeken. Ik kom nu van hem terug. En uw uiterlijk verraadt mij reeds duidelijk, dat ge niet naar wensch zijt geslaagd. De eene ontgoocheling volgt op de andere. Ziehier in weinig woorden de geschiedenis van mijn bezoek Dank zij de aanbeveling op het kaartje had ik weinig moeite om bij Zijne Exc. te worden toegelaten. Deze is juist de tegen stelling van dien, welken ik een paar dagen geleden heb opgezocht. Bij hem toegelaten bevond ik mij tegenover een kleine man, zeer correct in al zijne bewe gingen, die men door een ringetje zou kunnen halen. Hij was bijna verscholen achter een stapel boeken en papieren. Toen hij mij bemerkte, legde bij zijn pen neer, nam zijn lorgnet af en zei op min of meer afgemeten toon BESTELT SPOEDIG UWE Van vele beste soorten voorradig, tegen lagen prijs. Gegarandeerd beste waar. Aanbevelend, eenmaal op Texel verbouwd per 70 K.G. f 7,-, zoolang de voorraad strekt. TE KOOP GEVRAAGD n. tl 4AS Hz., Burg. Mijn collega, de minister van oorlog, heeft u wel bij mij willen aanbevelen, mijnheer. Het zal mij groot genoegen doen als ik mijn collega zal kunnen be wijzen zijne aanbevelingen op prijs to stel len en ben dan gaarne bereid mij bezig te houden met de zaak welke u mij mede wilt deelen. Ik luister, mijnheer. Wees echter, bid ik u, wat kort, want mijn tijd is zeer kostbaar. Na dit korte gezegde dat de hooge func tionaris zeker wel verscheidene keeren per dag herhaalt, want hij deed het in één adem als een geleerd lesje, begon ik in 't kort te vertellen waarvoor ik kwam. Spoedig viel hij mij in de reden met de woorden Een ontvangersbetrekking voor een oud-officierzeker, zeker, ik vojg de zaak met de grootste aandacht, maar het is noodig dat mij rapport wordt uitgebracht er over door de afdeeliug welke dit aan gaat. U moet u eerst wenden tot den directeur-generaal der afdeeling belastin gen. Ik zal u daar even doen heen leideD. Terzeltder tijd helde hij en gaf hij den bediende bevel mij naar den directeur- generaal te geleiden. Daar ik door den minister werd gezon den had ik maar een uur te wachten eer ik by hem werd toegelaten. Mijnheer de directeur was meer deftig en stijf dan de minister en na mij een oogeublik to heb ben aangehoord, zond hij my naar den administrateur van de 4e divisie. Weer een tijdje wachten voor ik werd toegela ten bij dezen. Een koele en nauwelijks aangeboden, rente 4 a 4J/4 procent, op Brieven fr. No. 20 bureau v.d. blad. Horlogemaker, Goudsmid Werkplaats Warmoesstraat, den Burg. GEVRAAGD per week a contant. Westerbaanstraat 73, DEN HAAG. Int. Te lef. 1372. beleefde ontvangst. Nu werd ik gezonden naar den chef, naar mijnheeroch zyn naam herinner ik mij niet meer. Dat is een man die geheel handelt en spreekt als iemand, die zich nooit vergist. Deze ont vangt mij zeer onvriendelijk. Maar ik ben al een weinig op zulk een ontvangst voor bereid en daar ik bemerk, dat hij mij lie ver niet wil aanhooren, spreek ik hem als uit de hoogte aan en laat het duidelijk uitkomen, dat ik door den minister naar hem werd gezonden. Toen verwaardigde de hooge mijnheer zich mij aan te hooren en toen ik hem had duidelijk gemaakt, wat het geval was, viel hij mij in de redo met de woorden De minister van oorlog dient mij do stukken er op botrekking hebbende, toe te zenden. Maar die zijn hier. Zij zijn bier al bijna twee jaar geleden reeds gezonden door het ministerie van oorlog. Bij deze woorden fronste de chef zijn wenkbrauwen. Meer dan tweo jaar, zegt ge? In dat geval is de zaak reeds verjaard. Het is zeer waarschijnlijk dat uw beschermeling niet voldoende zaken had, dio in zijn voor deel spraken en hij daarom het gevraagde niet beeft gekregen. Toon bij dat zei, bad ik waarlijk groote lust hein zijn ufschuwelijko gele pruik van hot hoold te rukken, maar ik wist mij gelukkig to bedwingon en zei op droogon toon Pardon, mijnheer, de zaak is in do doofpot gedaan omdat bij, dion u mijn bo- Nieraaurloeningen zijn ernstig. Lijdt gij nan rug- ot lendenpijn Hebt gij opgeblazen oogen? Opgezwol len enkels ot ledomaten Ieuw water bewolkt,zauderigof brandend? Geschiedt de uriueloozing te veelvuldig ot te weinig? Voelt gij u rheumatisch bij slecht ot vochtig weer Hebt gij veel last van zware hoofdpijn of duizeligheid Zijt gij zwaarmoedig, zwak en altijd ver moeid Nieraandoeningen tasten niet iederen lijder op dezelide manier aangeen enkele patient vertoont alle verschijnselen, doch iedere pa tient heeft sommige verschijnselen. Indien gij echter eenig teeken van nier- of blaas- zwakte hebt, dan is vernietiging der nieren misschien korter bij dan gij denkt en is uit stel zóó gevaarlijk, dat gij niet spoedig genoeg met het gebruik der echte Foster's Ru/pijn Nieren Pillen beginnen kunt. Zij zijn een geneesmiddel uitsluitend voornier-en blaas- kwalen en alleen een nierengeneesmiddel kan eiken wortel van de gevreesde nierziekte uitroeien. De naam Foster's en de handteekening James Foster op de doos is een waarborg, dat gij do échte Foster's Rugpijn Nieren Pillen bekomen hebt. Zij zijn te den Burg ver krijgbaar bij den heer T. Buijs, firma Wed. P. Kuiper, drogist. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a f 1,75 voor één, off 10,voor zes doozen. 21 bij de ,,Hollandsche Veeverzekering Maat schappij" te Alkmaar. Vaste en billijke premie. Uitkeering het volle verzekerd bedrag. Inlichtingen verstrekt de heer - Opgericht 1765. - KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw vee met de znivere Murwe uitmuntende door hoog eiwit-en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA PARIJS 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. levert steeds alle soorten tegen uiterst concurreerenden prijs, onder kostelooze controle r.l.p. Vraagt prijsopgave en inlichtingen aan M. KUIP, Westen. schermeling noemt, er niet voor gezorgd heeft op 'n voldoende wijze er op aan te dringen, dat zijn verzoek zou worden inge willigd; maar hij heeft zijn vrienden en dio zullen alles in 't werk stollen hem recht te doen wedervaren. Overigens stellen de minister van financien en die van oorlog belang in hem en met hun hulp zullen wij allen tegenstand van minder goedwil- ligen wel weten te overwinnen. De chef heeft mij eindelijk beloofd de stukken te zullen laten zoeken en als er reden voor was, zich ook verder met de zaak te bemoeien, Meent ge werkelijk, dat h/j er iets aau doen zal vroeg mejuffrouw Auriac. Ik ben van hot tegendeel overtuigd. Ik heb mogelijk wel verkeerd gedaan hem zoo grol toe to spreken, als ik deed. Dij scheen te willen toegeven, maar ik ben er van overtuigd, dat hij in den grond van zijn hart gezworen hooft dat die ontvan- gersplaats niet gegeven zal worden. Ik vrees ook, dat ge uw zaak wel een weinig hebt benadeeld. Maar ik be denk daar dat er aan het ministerie van financien een hoog geplaatst ambtonaaris, wien ik eens een dienst hob bewezen en die daardoor nog al verplichting aan m/j heeft. Ik weet niet welke betrekking hij precies bekleed, maar wel weet ik, dat hij nogal eonige macht heeft, als dio nu eens invlood wildo uitoefenen op dien ehof P Van tijd tot tijd komt hij mij nog eons opzoeken en steeds betuigt hij mij zijne erkentelijkheid voor hotgoen ik voor hom deod. (w.v.v.) die zich afgemat en lusteloos gevoelendie zenuwachtig zijn en zonder energie; wier werkkracht door geestelijke of lichamelijke overspanning ver minderd isof die door uitputtende ziekten of sterke gemoedsaandoeningen het weerstandsvermogen hebben verloren, is een wonderbaar versterkingsmiddel, waarvan men de verrassende uitwerking spoedig ondervindt, en dat daarom door ieder gebruiker geroemd wordt. SANGUINOSE is verkrijgbaar bij alle eerste apothekers en drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. Prijs per flacon f 1.60; 6 fl. f 8.— 12 fl f 15. VAN DAM Co. Den Haag. fcnzmü: „r-im TxWmi rr-nv, ES yjrmr— WMTO» l r*~~us

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 4