N°, 2338. Donderdag 24 Februari 1910. 238te Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Van week tof week Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Abonnementsprijs por 3 maanden. Voor pje Borg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nar op den dag der uitgave Prijs der Advertentiën. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de TJitgeoers LANGEVELD& DE ROOIJ, Parkstraat, Bübg op Texel. Schietoefeningen tot verhooging van 's Landsweerkracht. De Burgemeester der gemeente Texel brengt ter openbare kennis dat in deze Gemeente te den Burg van 1 Mei a s. tot 1 September d. a. v. schietoefeningen tot verhooging van 's Landsweerkracht zul len gehouden worden. Tot deze oefeningen, welke één of tweemaal per week zullen plaats hebben, worden toegelaten miliciens, landweer- plichtigen en kaderreservisten, die niet onder de wapenen zijn en particulieren van 16 tot 35 jarigen leeftijd. Dit onderwijs en de verstrekking van wapenen en munitie is geheel kosteloos voor de deelnemers. Zij die aan de oefeningen wenschen deel te nemen, worden uitgenoodigd zich daartoe aan te melden ter gemeente secretarie vóór 26 Februari a. s. Texel, den 18 Februari 1910. De Burgemeester voorn. HIDPINGH. 12—19 Febr. Van de binnenlandsche aangelegenheden trok in de afgeloopen week wel inzonder heid de kwestie-Van Heeckeren van Keil onze aandacht. De voormalige gezant, thans Eerste Kamerlid heeft gevolg gegeven aan zijn voornemen en aan de Kamer een nota gezonden, die aanleiding gegeven heeft tot heel wat geschrijf in de laatste dagen. Na de zeer pertinente regeeringsverkla- ring, waarvan we in ons vorig overzicht uitvoerig melding maakten, heeft de heer van Heeckeren dan gesproken en medege deeld van wien hij zjjn inlichtingen om trent den befaamden brief van den Duit- schcn Keizer over onze kustverdediging, had ontvangen en daardoor niemand min der dan den veelbesproken leider der Anti revolutionairen, Dr. Kuyper in de onver kwikkelijke zaak betrokken. Opkomende tegen het verwijt, dat h(j zijn critiek gegrond zou hebben op een los gerucht, hetwelk hij als een feit zou hebben voorgesteld, verklaarde de heer van Heeckeren, dat de gebeurtenissen waarop hjj doelde hem des tijds medegedeeld waren door den toenma- ligen minister-president „met wien h(j over den aard en de beteekenis er van niet ééns. maar herhaaldelijk van gedachten "gewisseld heeft". En dat niet alleen, volgens 's heeren Van Heeckerens verklaring zou den ook anderen, ministers, oud-ministers, ministers van Staat en Kamerleden met de kwestie op de hoogte zijn. Zooals men weet kan de bedoelde „toen malige minister-president" niemand anders zijn dan Dr. Kuyper. De verklaring van den oud-gezant heeft niet geringe opschudding in onze parlemen taire en andere kringen teweeggebracht. Ofschoon over 't algemeen de bladen vast houden aan de juistheid der pertinente regeeringsverklaring in de Eerste Kamer afgelegd, vinden ze de eveneens pertinente verklaring van don heer Van Heeckeren zeer bedenkelijk. Bedenkelijk n 1. voor Dr. Kuyper. Tal van veronderstellingen zijn in de laatste dagen geopperd over de rol die Dr. Kuyper als minister-president ge speeld heeft en de meesten zjjn niet van vleiendon aard. Verschillende vragen werden er in de pors gedaan, vragen over het geheimzinnige, hot onverklaarbare in deze zaak, vragen zooals b.v.of er mogelijk tusschon den oud-gezant en Dr. Kuyper destijds een misverstand heeft geheerscht, of Dr. Kuyper den toenmaligen gezant wellicht wat op den mouw gedaan heeft, etc. En v schillende antwoorden werden reeds bij .orbaat gegeven, ant woorden in den vo in veronderstellingen die nu juist n getuigden van ve6l vertrouwen in de rol die de „toenmalige minister-president" inzake onze buiten- landsche politiek zou hebben gespeeld. Zelfs werd er al gesproken van „een nieuwe Kuyperkwestie" en „een nieuwen eereraad", werd er al gevraagd „in welk kunstig gespannen weefsel", de leider der Antirevolutionairen nu al weer verward geraakt was. Veronderstellingen maken is altijd ietwat gevaarlijk en afgaan op den schijn dikwijls verkeerd. Gissen doet missen zegt niet ten onrechte een onzer spreekwoorden. Er is in deze kwestie zooveel duisters en onverklaarbaars dat er allerlei gissingen gemaakt kunnen worden. En daarom mag het als een noodzakelijk iets en ook als een daad van belang geacht worden, dat de man, die over de zaak in kwestie, alles weet, ons den weg wijst in dezen doolhof. Die man is Dr. Kuyper. Tot nog toe heeft hij zich over de verklaring van baron van Heeckeren niet uitgelaten, doch dat hij zal blijven zwijgen, we kunnen het haast niet gelooven. Met belangstelling zullen velen met ons uitzien naar de een of andere verklaring van den opnieuw in het gedrang gekomen leider der anti-revolutionairen. —o—o—o— Van het buitenland trok wel inzonderheid Engeland in de afgeloopen week onze aan dacht. Het parlement isthansbijeengekomen maar de lang verwachte verklaring van de regeering, omtrent de door haar te volgen gedragslijn, is nog niet verschenen We zullen daaromtrent geduld moeten oefenen tot a.s. Maandag waarop door den Koning de „Troonrede" in het parlement zal worden voorgelezen. De werkzaamheden van het Lagerhuis bepaalden zich in de afgeloopen week al voornamelijk tot het beëedigen der leden en het kiezen van een president. Als zoodanig werd bij acclamatie gekozen de Unionist Lowther, die ook in het oude parlement, naar het schijnt tot aller tevredenheid, den presidentshamer heeft gezwaaid. Dat hij tot de Unionistische partij behoort is geen bezwaar omdat de spaeker zich in het parlement met de politiek niet bemoeit en zich buiten of liever boven de partijen stelt. Vermoedelijk zal hij geen gemakkelijke taak hebben in de komende zittingsperiode want het is te voorzien dat er tusschen de partijen een harde strijd zal ontbranden. En niet onmogelijk is het ook dat de regeering een barde dobber krjjgt. Na de verklaring van den leider der Ieren, Redmond, waarover we in ons vorig over zicht het een en ander mededeelden, is de positie der regeering niet hoopvoller geworden. Zooals men zich herinnert heeft Redmond den eisch gesteld, dat de regeering de Hoogerhuiskwestie vooraf zou laten gaan aan elke andere werkzaamheid, ook aan de begrooting. Dit nu schijnt niet naar het hart van een deel van het kabinet te zyn, althans Redmond had een onderhoud met de regeering en naar gemeld werd, kwam men daarin niet tot een overeen stemming. Ook loopt het gerucht dat de Koning geweigerd heeft na de jongste kiezersuitspraak de noodige waarborgen te geven omtrent de beperking van het veto recht van het Hoogerhuis. Pertineuts is er evenwel niets bekend, doch veel wijst er op dat de regeering in moeielijkheden gewikkeld is, temeer waar ook onderhandelingen tusschen de regeeriug en de Arbeiderspartij gevoerd zijn, die op niets zjjn uitgeloopen. Van verschillende zijden wordt dan ook reeds voorspeld, dat een nieuwe parle mentsverkiezing alweer voor de deur staat, 't Is te begrijpen dat met spanning uitgezien wordt naar den dag van Maandag, waarop de „Troonrede* zal verschijnen. —o—o—o— In Frankrijk is in den laatsten tijd het pensioenvraagstuk aan de orde. Reeds in 1906 werd een desbetreffend wetsontwerp door de Kamer aangenomen, doch pas in de vorige week nam de Senaat zijn eorste beslissing daarover. Na hit ontwerp heel wat gewjjzigd te hebben werd tot het overgaan tot de tweede lezing besloten, waardoor de kans groot is, dat het ontwerp ook wet zal worden. Enkele bijzonderheden emirent de Fran- sche peusioemegeling vinden hier een plaats. De ouderdomsverzorging zal zich uit strekken tot alle gesalarieerden, behalve tot de ingeschreven zeelieden, spoor- en mijnbeambten. Gehuldigd wordt in het ontwerp als grondbeginsel de verplichte verzekering en do gelijkstelling van alle gesalarieerden, mannen zoowel als vrouwen. Er bestaan in de regeling van dit ontwerp geen klassen met hoogere of lagere premies: elke man betaald 472 gulden, elke vrouw 3 gulden elke niet-18-jarige 2.25 gulden per jaar. Deze premie wordt door den werkgever bij de loonbetaling ingehouden. Als quitantie voor de betaling gelden zegels, die op een kaart worden geplakt, welke van staatswege eiken verzekerde wordt uitgereikt. De werkgever betaalt telkens een bedrag gelijk aan dat van zijn werk nemer. Uit het aldus gevormde kapitaal krijgt ieder die gedurende 30 jaar heeft gestort, op 65-jarigen leeftijd een pensioen waarbij de Staat dan nog 60 francs per hoofd voegt, met dien verstande, dat het pensioen 207 gulden voor mannen en 235 gulden (per jaar) voor vrouwen niet te boven kan gaan. Wie zijn pensioen echter vroeger wil doen ingaan, kan dit gedaan krijgen, doch ontvangt dan natuurlijk naar ver houding minder. Aparte bepalingen zijn getroffen voor hen, die op 'toogenblik dat de wet in werking treedt, ouder zijn dan 35 jaar en dus niet vóór hun 65ste jaar nog 30 jaren premie kunnen betalen. Eveneens zijn speciale maatregelen getroffen voor hen die reeds zelf voor hun verze kering hebben gezorgd. Sterft een verze kerde vóór hij pensioen-gerechtigd is, dan hebben zijn weduwe en kinderen rechtop een kleine vergoeding, die in het gunstigste geval in totaal stijgen kan tot 300 francs. Behalve deze verplichte verzekering be vat het wetsontwerp verder de bijzonder heden van een stelsel van vrijwillige ver zekering, bestemd voor de landarbeiders, kleine boeren en grondeigenaars, enz. Voor een betaling van 18 francs per jaar zullen dezen recht hebben op een maximum pensioen van 100 francs. Ziedaar de hoofdtrekken van het ontwerp. Over het algemeen is men in Frankrijk evenwel niet zeer ingenomen met dit stuk socialen arbeid; inzonderheid de arbeiders vinden het niet voldoende. Zooals reeds gezegd, zijn er door den Senaat heel wat wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp aangebracht maar met het oog op de a.s. algemeene verkiezingen in Mei verwacht men dat de regeering en de Kamer daar mede wel genoegen zullen nemen, omdat ze er prijs op stellen voor de verkiezingen nog met de pensioenverzekering gereed te komen, of de wet evenwel spoedig uitge voerd zal worden is een andere vraag, omdat de regeering nog geen fonds heeft waaruit ze de benoodigde 200 millioen fr. zal kunnen bestrijden. —o—o—o Uit Griekenland kwamen in de laatste dagen weer verontrustende tijdingen. Be driegen de voorteekenen ons niet dan staat men in Hellas aan den vooravond van een crisis. Er is een beweging ontstaan tegen de militaire liga, die zooals men weet, er den laatsten tijd de lakens uitdeelt. De bevolking is ontevreden over het des potisch optreden der sabeldragers en ook de marineofficieren schijnen van plan geen genoegen langer te nemen met de bevelen van hun wapenbroeders te land. Het gistte al eenigen tijd op de vloot en daarom heeft de liga een aantal torpedobooten doen ontwapenen. De liga schijnt wel van plan te zijn de onbetrouwbare vloot onschadelijk te maken. Door te bevelen, dat de munitie aan land gebracht moest worden en de schepen zich van de kust moesten ver wijderen. De minister-president sprak vandaag in de Kamer de afgevaardigden toe en diende het ontwerp tot het bijeenroepen eener nationale vergadering in, waarbij hij de vrees uitsprak dat indien het parlement weigerde het ontwerp goed te keuren er wel eens ernstige gebeurtenissen voor de deur konden staan. Hoewel we het juiste van de zaak niet weten, lijkt de toekomst voor Griekenland niet zeer hoopvol. Mogelijk dat ernstige gebeurtenissen voor de deur staan. TEXEL, 23 FEBRUARI 1910. Vergadering der S. D, A. P. Ü9 opkomst van belangstellenden bij de alg. verg., welke Zaterdagavond door de afd. Texel van de S. D. A. P. in Hotel Texel werd gehouden mocht zeker zeer bevredigend worden genoemd. De voorzitter de heer A. Boon, kon bij de opening der verg. dan ook met groote tevredenheid het welkom aan de aanwezigen toeroepen, 't Mag wel even vreemd schijnen zegt de voorz. dat waar geen politiek in de lucht is, deze verg. wordt gehouden, doch het doel is om de beginselen der S. D. meer bekend te maken waarvoor de heer Thomassen zich bereid verklaarde, en aan te sporen tot toetreding bij die partij. De heer Thomassen daarop het woord verkrijgende, zegt dat er twee categoriën van menschen zijn, waarvan hij een afkeer heeftle. zij die altijd en over alles mopperen (zonder iets tot verbete ring te doen), 2e.de gelatenen, die van deze stelling uitgaan't zal mijn tijd wel duren. Beiden zijn blokken aan 't been, die niet mede strijden om te komen tot een beter levensbestaan, iets wat de socialisten wel doen. Op Texel, zegt spr. is de toestand nog niet zoo beroerd, maar toch laten ook hier sommige toestanden wel wat te wenschen over al is het niet zoo erg als vooral in de grootere steden van ons land. Wat door de S. D. wordt gewenscht zet spr. als volgt uiteen: voor de kinderen een gelukkige jeugd, een goede voeding, goede verzorging, goed onderwijs, vrij van zorgen, b. v. tot ze 14 jaren oud zijn, alzoo een lange jeugd. Verder wordt gewenscht een behoorlijke werk tijd voor volwassenen, bij voldoende belooning, opdat ook zij kunnen genieten van het mooie en goede dat het leven biedt; voor den ouder gewordene wenscht hij een onbezorgden ouden dag. Is dat nu zulk een overdreven eisch? vraagt spr., toch zeker niet. Zoo is de toestand echter nog op lange na niet en wie nu daarmede instemt moet zich aansluiten bij de S. D. A.P. en daardoor medewerken om zulk een toestand mogelijk te maken. Naar aanleiding hiervan voerde spr. vervolgens het woord om aan te toonen dat aansluiting en goede organisatie noodig zijn voor hetgeen waarnaar werd gestreefd. De kracht van organisatie werd met voorbeelden door spr. duidelijk gemaakt. Geen organisatie in verschil lende bonden doch allen in één bond. De werklieden verdeelen zich in verschil lende bonden, n.l. Christelijke, Katholieke en andere bonden. De werkgevers zetten politiek en godsdienst in deze ter zijde en vereenigen zich allen in één bond. De ondervinding heeft geleerd dat zij daardoor de sterksten zijn. Laten de werklieden hieraan een voorbeeld nemen. De S. D. A. P. zegt spr. vindt steeds meer aanhangers, met Paschen hoopt men te kunnen v\ ijzen op een getal van 10000; bij de onlangs gehouden verkie zing is uit het stemmental gebleken dat de partij sinds de vorige verkiezing met 25% is vooruitgegaan, dat der overige partijen slechts met 127s pCt Een bewijs dat de S. D. veld wint, dat haar ideën meer en meer ingang vinden, waarom spr. de aanwezigen aanspoort zich ook bij die partij aan te sluiten. Na de pauze hield spr. pen beschouwing over don afloop der laatste verkiezingen en wat het volk heeft te wachten van de tegenwoordige regeeriug. Dat zal COURAN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1