School met den Bijbel TEXELS BELANG een best Koekalf. ALKMAAR-PU RMEREND. HULPMESTSTOFFEN. „OPSTANDING" 'flöl MENTOR SPOELING'.! Ilyoorlietcastreereiiyanfseiii Voardraeliten-ayond bij W. Duinker, BROEDEIEREN van Witte Leghorns Vleeschkorrels, Meelnoteering. G.J.O.D. DIKKERS G. J. 0. D. Dikkers, G. J. 0. D. Dikkers, C. DE WIJN, Zuivelfabriek te Eierland. Stoom-Zuivelfabriek De American Muziekwaren Compagny Cebrs. BE &A B1JE. Vleeschhouwerij. Weverstraat. een Varkensslagerij J. P Kikkert. Aanbesteding C. R. Keijser Co. Gras- en Klaverzaden; Prijs 40 ct., fr. p. post 50. Beschikbaar - Stamboekhengst C. R. Keijser Co. GELD GEVRAAGD Voor het voorjaar ontvangen: Gordijnen, Vloerkleeden, Drogisten! Binnenburg. Wij noteeren thans: C. R. KEIJSER Go. Meubelhandel Parkstraat. J. J. JCuijper. Aardappelen. H.H. Kippenhouders. per 100 Kilo f 14,50. C. R. Keijser Co. blanke Mainzer Zuurkool en puike SPAANSCHB KASTANJES De blieuwe Winkel. kastpapier en kastranden. publiek verkoopen: Verkoop Strandgoederen. 's morgens 9 uur, pnbliek verkoopen: Een perceel Weiland, publiek verkoopen ËWF* Vertrek 's morgens ELF UUR, jjl per 1GO kilo f 7,80. publiek verkoopen: J. KIKKERT Jnz- Warmoesstr. Burg, van het vervoeren van 500 x 100 kilo Kunstmest, begin April van de liaven naar de hofstede Melle. C. S. Keijser Cz. De "V"eeboot „Burgemeester van Alkmaar" zal aanst. Maandag 14 Maart uit de haven van Texel ver trekken naar Alkmaar en Purmerend, ZWAVELZURE AMMONIAK 20 pCt. per 100 kilo f 15,00 CHILIS ALPETER 15 100 11,50 SUPERFOSFAAT 18 100 3,25 14 100 2,35 PATENTKALI 27 100 6,50 KAINIET 12,4 100 2,30 SLAKKENMEEL 16 100 2.30 de lste klasse zwarte Oldcnburger Staanplaats Weezenboel Go w one Conditiën. P. J- BREMER, W estermient-Texel. Sponsen, Zeemen, Dweilen, Alle soorten borstelwerk, wit kwasten, straatbezems, linoleum- was, roode en witte wrijfwas, AdfJmspolitoer, terpentijn enz. op Zaterdag 12 Maart 's avonds half 8. Bij kleine hoeveelheden wordt de prjjs met een weinig verhoogd. Pijpersdijk. C. EELMAN Az. Aardappelen (pruisische rooie) J. -A. Gertertbaoh. E. BOEKEL, O. R. KEIJSER Co. stoelen, tafels, kasten, canapé, schilderijen, brandkast, benevens eenige houtwaren, en hetgeen meer zal worden aangeboden. Bij dezen verkoop kan worden ingebracht. een groote partij battings, delen, balken, rondhouten, schroten, wrakhout, eiken duigen, enz. Voorts18 vaten terpentijn, i bootje, i vlet (te Oudeschild) en i bootje (te den Hoorn). publiek verkoopen: Direct na afloop der aan besteding der zuivelfabriek op Zaterdag 12 dezer in 't lokaal van den heer Kuijper te den Burg, vergadering van aandeelhebbers aldaar. Voor 't Bestuur, Jb. J. B.OEPER, Voorz. D. C. DROS, Secr. te DEN BURG. Veehouders die tct nog toe verzuimden inlichtingen te vragen of aangilte te doen omtrent de levering van koe- ol schapen melk aan de alhier te bouwen fabriek, worden nogmaals verzocht zulks te doen bij JAC. KIKKERT Nz., Burg. te Oosterend op Texel. Set Bestuur van bovengenoemde school brengt ter kennis van belanghebbenden, dat met den len April weder nieuwe leerlingen worden opgenomen. Voor de aanvangs- klasse moeten ze den leeftijd van 5 jaren bereikt hebben. Voor leerlingen, die geheel de lagere school doorloopen hebben, wordt een vervolgklasse geopend. Namens 't Bestuur, J. POOL, h. d. S. Atdeeling Oosterend. Algemeene vergadering van leden en donateurs op Zaterdag 13 Maart 'sav. 7:/3 uur, in „Café Duinker." Behandeling beschrijvingsbrief, enz. HET BESTUUR. TE KOOP P. W. ROEPER, Kerkeplaats. bericht dat als Agent voor Texel door haar is aangesteld den Heer welk adres ten zeerste wordt aanbevolen voor stemming, inzetten van snaren, enz. Hoogachtend. Aanbevelend, De ondergeteekende bericht aan zjjne begunstigers en plaatsgenooten dat hij vanai Vrijdag a.s. aan zijn Vleeschhouwerij heeft verbonden en hoopt door eerste kwaliteit, coDcurreerende prijzen en nette bediening zich ieders gunst waardig te maken. Uw Dienaar. Prijsopgave inzenden voor 15 Maart. Kan ook nog een BOERENKNECHT geplaatst wordeD. m C. KUIJPER Cz. De Agenten. H> HAAKMAN 8teeds in voorraad op onze magazijnen Haven—Oudeschild en HelderNieuwediep. Op verlangen directe levering franco Noorden of Cocksdorp tegen verhooging der vracht. Tegen een billijke verhooging ook steeds bij kleine hoeveelheden verkrijgbaar. Onder kostelooze openbare controle der Landbouwproefstations. Bekende conditiën. 9 Maart 1910. HANDEL IN uitsluitend lste kwaliteit. Aanbevelend, C. STOEPKER, Eierland. Van Tolstoi's zijn nog maar enkelo exempl. voorhanden. BOEKII. PARKSTRAAT. «(O. 800, dien verleden jaar do Rijkspremie werd toegekend van f 250. P. KIKKERT Jbz. M. A. LANGEVELD. Voorradig prima gedroogde SPOELING met een gehalte van 8,6% vet, 21,8% eiwit en voldoendo zuiverheid. Analyse ter inzage 9 Maart 1910. Bekende conditiën. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan als Ie hypotheek op een solied huis niet erf. Aanbiedingen onder bet motto „geld" aau het bureau van dit blad, liefst spoedig. Nieuwe stalen, Zeilen Kleedcn, Matten, Karpetten en Gordijnen. Verder levering van alle soorten: Zonnezeil van Linnen of riet. Aannemon van Verhuizingen. LEVERING VAN MEUBELEN, in alle modellen en soorten. Het goedkoopst adres voor het Bekleeden van Meubelen. Wasschen en spannen van Gordijuen. Aanbevelend, P. WITVLIET Gz. Weverstraat 271. Tegen coucuiroerende prijzen te bekomen in de Aanbevelend, T. Buijs. WAAL Entrée 25 Cts. BAL NA. Dagelijks van pakhuis Haven prima Ronde Mais 75 kg. netto 8,— Mixed Mais per 75 kg 5,65 Gebr. A mk. Lijnkoek 100 Kg 10,75 Gebr. Soya koek per 100 kg. 9.30 Dubbel gezeefd Texas Katoenzaadmeel per 100 kg. f 11.00 Paardenboonen 80 kg netto 7.00 Buitenlandsche gerst eiU kg natura gezuiverd zeer blank per 60 Kg netto 4,40 Puike gezonde blanke haver 63/ss kg natura per 50 kg netto 3,80 Noord-Holl. haver p. 50 kg netto 3,90 puike grove Voertarwe per H.L. 6,60 Murwe Zaansche Lijnkoek H.P. 104 kg. 104 stuks 13,50 Melasse-Veevoeder per 100 kg 7, Puike witte Erwten per 80 kg netto 7.30 Chevalier Gerst 70 kg netto 5,90 Wat het bovenstaande betreft van pakhuis Burg verhoogd met 10 cent vracht, gemalen f 0,25 hooger. Alles wordt langs de gewone route met 10 ct. per H.L. en 15 ct. per 100 kg. franco thuis bezorgd. GEWONE CONDITIES. Burg, Texel, 9 Maart 1910. Bovenstaande is ook bij J. M. WITTE Cocksdorp verkrijgbaar tegen ver hooging der vracht en maalloon. (bekroond met len prijs op de landbouw tentoonstelling) a 6 cent per stuk bij gmgiuE^toPoor dezen bericht ik mijn geachte Specs' begunstigers, als dat ik de zaken in Meubels, Spiegels, Vloerzeil, Loopers, Kar petten, Deurmatten, Deurkleedjes.Kamper- matten, Viltpapier en aanverwante artikelen alsmede Olie- en Verfwaren, Carbolineum, Ruiten op maat gesneden, glazen Dakpan nen, enz. WEDER ZiL VOORTZETTEN. Belovende bij vernieuwing goede behan deling. Bij order boven de f 10 franco in huis. Met aanbeveling, Texel, 9-3 10. N.B. N'ii 20 Maart e.k, geregeld in den Meubelwinkel. Weder ontvangen een partij puik beste Tevens POOTAARDAPPELEN (graafjes en muisjes) verkrijgbaar. Aanbevelend, Steeds verkrijgbaar aan onze magazijnen met een gehalte van 16,6% vet. 52,1% eiwit en voldoende zuiverheid De analyse ligt ten onze kantore ter inzage. ONTVANGEN per pond 4 cent per IS 15 cent. Aanbevelend, D. SCHUMAKER. Ruime keuze Aanbevelend, Weverstraat, hoek Parkstraat. Van Pakhuis naven dagelijks verkrijgbaar: Mixed Maismeel 75 k.g. 5.90 Gerstemeel 60 4,65 Erwtenmeel 80 7,55 Boouenmeel per 80 kg. 7,25 Tarwemeel 1 H.L. 75 9,00 Va 37Va4,55 7. 18%. 2,30 9 Maart 1910. Notaris te Texel, zal op DONDERDAG 10 MAART 1910, 's morgens 10 uur, op de hofstede „Buitenzorg" in Eijerland op Texel, ten verzoeke van den heer W. BRANS, 5 WERKPAARDEN, waaronder 2 drachtige 2 tweejarige PAARDEN, 2 eenjarige PAARDEN, 10 MELKKOEIEN, 1 VAREKOE, 5 VAARSEN, die in April kalveren, 7 VAARZEN, die in Au gustus kalveren, 10 eenjarige SCHETTERS, 45 LAMSCHAPEN, 3 RAMMEN, 4 BOERENWAGENS met toebehooren, 2 DRIE WIELDE KARREN, 1 JACHTWAGEN, 1 TILBURY, 1 HOOIMACHINE, 1 ZAAIMACHINE, 1 DüRSCHMACHINE, welke het graan- kaf schoon levert, 1 WANMOLEN met Zeeven (Ideal 2) Hooihark, Stroosnijder, Windmolen, jRol- blok, Molbord met ketting, Ploegen, Eggen, Voerbakken, Ruiven, Kribben, benevens Boeren- en Bouwgereedschappen. Deurwaarder te Texel, zal op Donderdag 10 Maart 1910, 's namid dags 2% ure, op het einde der Kooger straat te den Burg op Texel, ten verzoeke van den heer C. Boon Pz. De Burgemeester-Strandvonder van Texel, zal op ZATERDAG den 12 MAART 1910, in het lokaal „de Vergulde Kikkert" te den Burg aldaar, bij opbod Alles behoorlijk verkaveld liggende bij de verschillende Strandvonders. Catalogussen verkrijgbaar ten kantore van den Gemeente-Ontvanger, vanaf 9 MAART a i 0.35 per stuk. Volgorde der veiling a. Den Hoorn eu Horntje met 388 nummers. b. De Koog 559 c. De Cocksdorp en Eierland 180 d. Oosterend 37 e. Oudeschild 201 Texel, 1 Maart 1910. De Burgemeester voornoemd HIDDINGH. Notaris te Texel, zal .op Zaterdag 13 Maart 1910, des avonds 7l/o uur, in het Logement „het Wapen van Amsterdam" te Oosterend, ten verzoeke van de erven van Jan en Grietje Bisschop zeer gunstig gelegen bij Oosterend op Texel, kadaster Sectie 8, nommer 939, groot 87 aren. Notaris te Texel, zal, op Vrijdag 18 Maart 1910, 's morgens 107a uur op „Tubantia" in Everstekoog, ten verzoeke van den Heer J. J. KUIJPER, 2 Kalfkoeien, 2 Vaarzen, 4 eenjarige Schetters, 30 Lamschapen, 6 Enterlingen, 1 Ram, Kippen, Kribben, Ruiven, Voer bakken, Boerenwagen, Kapwagen, ijzeren Hooihark, 2 nieuwe Maaimachinemessen, Slijpsteenen, 1 nieuwe Beutall's Veekoeken- breker, 1 zoo goed als nieuwe Melkont- roomer no. 2. Verder2 gebruikte Waschmachincs, 2 dito Schuiftafels, dito kinderwagen, Spie gels, Schilderijen, Klokken, Linnenkast met kuil, Glaswerk, Ledikanten, enz,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 3