Aanbesteding. Gr. J. 0. D. Dikkers, Openbare Verkooping. C. DE WIJN, C. DE WIJN, C. DE WIJN, J. BAN. Oosterend. C. DE WIJN, Zwolsche Ververij. M. WIERINGA, BROEDEIEREN, publiek verkoopen: 14 Paarden, als: 20 stuks Hoornvee, publiek verkoopen: Het bonwen eener Zuivelfabriek met Woning in den Polder Eierland. FEUILLETON. Geruit Papier. publiek verkoopen: Aardappelen- en Groentenhandel. publiek verkoopen? publiek verkoopen: ONDERWIJZERES MEÏÏBELHANDEL. stalen van Behangselpapier en Banden. J. C ROEPER Pz. Schilder. BV Voor het jaar 1910 alsook confectie naar maat. DAKLEIEN Polder-Zandaardappelen. in de nuttige handwerken aan de school te Oost, De jaarwedde bedraagt f 150. Stukken in te zenden voor 15 Maart 1910. J. A. HILLEN, Giroeneplaats- Voor de Schoonmaak, Repareeren, Politoeren, Stoffeerenen Rietvlechten. Alle reparatiën aan Horloges, Pen dules, Regulateurs en Wekkers met een jaar garantie. - 7 Deurwaarder te Texel, zal op Vrijdag 11 Maart 1910, dea voor- middags te half 10 ure, voor den heer J. G. van Maldegem, op de door hem be woonde hofstede „RUIMZICHT" in den polder Eierland op Texel, Eene kapitale Boereninspan, als volgt 1 zwart bles merrie, oud 8 jaar, 1 bruin merrie, oud 8 jaar (veulendragend), 1 vos bles merrie, oud 4 jaar, 1 vos bles ruin, oud 3 jaar, 2 bruine merrie's, oud 3 jaar, 2 bruine merrie's, oud 2 jaar, 1 bruine ruin, oud 2 jaar, 1 zwarte merrie, oud 1 jaar, 1 bruine merrie, oud 1 jaar, 3 bruine hengsten, oud 1 jaar, als: 6 stuks (April te kalven) 3 tweejarige gelde, 11 eenjarige Schetters, 120 LamschapeD, 1 Ram, 4 Schrammen, 1 Glazenwagen, 2 Zeen wsche boerenwagens, 1 driewielde Lammerenkar, 1 Hooiachud- der (zoo goed als nieuw), 1 Opstel van een lammerenwagen, 4 ploegen, 2 eggen, 1 rol- blok, 1 veldslee, 1 sleebord, 1 dorschma- chine (pionier gladstroo), 1 Baker's wan molen, 1 kruiwagen, 2 slijpsteenen, 1 le- moen voor een wagen, een groote partij kribben, ruiven en voorbakken, 1 dubbel varkenshok, schapenroopen en wat verder te voorschijn zal worden gebracht. Deurwaarder te Texel, zal op Maandag 14 Maart 1910, 's morgens 10 uur, bij de boerenplaats „Rozenhout" onder Hoogenberg op Texel, ten verzoeke van den heer T, C. Bakker, 9 beste Melk- en Kalfkoeien, 1 dito gelde Koe, 1 dito Koeschet, 1 best bruin Merriepaard, oud 8 jaar, 2 Rammen, Een partij Kippen en 1 Kippenhok, 1 Boerenwagen, zoo goed als nieuw, 1 Karretje op veeren, 2 driewielde Karren, 1 nieuwe lerbak, 1 Maaimachine, 1 ijzeren Hooihark, 1 houten Hooihark, Boeren- en bouwgereedschappen en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. Op ZATERDAG 12 MAART e.k. des nam. 1 uur, zal in het café „den Burg" van den heer C. Kuijper te den Burg, in het openbaar worden aanbesteed Bestek en teekening op franco aanvrage verkrijgbaar a f 1,50 per stel bij M. J. HENDRIKSE te Schagen. Vrij naar 't Fransch door A. B. 14) Aan den anderen kant kan ik ook geen gift aannemen van iemand die mij niets verschuldigd is. Toch moet,ik trachten op de een of andere manier mij tegenover hem van mijn schuld te kwijten. Er is misschien een middel om alles naar wensch te regelen. En dat is? Het verwonderd mij zeer dat u daar nog niet aan gedacht hebt. Inderdaad heeft u verplichting aan mijnheer Max en met geld kunt ge u niet van dien plicht kwijten; maar als u dat wilt doen, is er eene zeer gepaste gelegenheid. Neem de zaak, waarover hij u sprak en waarin hij zooveel belang stelt, met ernst ter hand. Maar dat is verleiding. In 't geheel niet, wij vragen u niets onrechtvaardigs, zelfs geen gunst, maar wij vragen u alleen maar met eenige welwil lendheid de stukken van mijnheer Cbam- pagny te willen doorzien. U heeft die al onder uwe berusting, is bet niet zoo Ze moeten in een der doozen zijn. Deurwaarder te Texel, zal op Donderdag 17 Maart 1910, 's morgens 10 uur precies, op de hofstede „Lochristy" in den polder Eijerland op Texel, ten ver zoeke van de heeren T, Zijm, H. Zijm en W. Bakker, 132 LAMSCHAPEN, 1 RAM, 2 driejarige KALF YAARSEN, 1 tweejarig KALFSCHOT, 1 tweejarig gelde SCHOT, 1 bruin MERRIEPAARD,oud 17 jaar 1 bruin drachtig MERRIEPAAR1), oud 10 jaar, 1 bruin RUINPAARD, oud 3 jaar, 1 bruin MERRIEPAARD, oud 1 jaar, 1 BOERENWAGEN (zoo goed als nieuw), 2 driewielde KARREN (zoo goed als nieuw), 1 KAPWAGEN, 1 Melkontroomer, zoo goed als nieuw, 1 ijzeren Hooihark, 1 nieuwe houten Hooi schop, 1 Handdorschmachine, 1 Rolblok, t Molbord, 1 Vijfbalkseg, 1 Varkenshok, nieuwe Kribben, Ruiven en Voerbakken, Een partij Heiningdraad en Palen. Een partij Dekriet, pl.m. 25000 kilogr. Hooi, staande in huis, Een klamp Koemest van 1909. Een klamp Koemest van 1910. Een klamp Varkensmest en hetgeen meer zal worden aangeboden. BETALING 20 OCTOBER 1910. Puik beste Prijzen scherp concurreerend. Deurwaarder te Texel, zal op WOENSDAG 10 MAART 1919, 's morgens 10 uur, op de hofstede „Melle" in den polder Eijerlaud op Texel, ten verzoeke van den heer C. Garritsen, 115 LAMSCHAPEN, 20 ENTERLINGEN, 2 RAMMEN, 9 PAARDEN, van 3 tot 10 jaar oud, waarvan 3 drachtig. 2 BOERENWAGENS, 1 DRIEWIELDE KAR, 1 JACHTWAGEN op veeren 1 Dorschmachine. 1 Windmolen, Ploegen, Eggen, 1 Molbord, Kribben, Ruiven, Voer bakken en hetgeen meer zal worden aan geboden. BETALING 1 NOVEMBER 1910. Notaris te Texel, zal op ZATERDAG 19 MAART 1910 's avonds 7 uur in het logement „de Zeven Provinciën" te Oudeschild op Texel, ten verzoeke van de erfgenamen van Mej. do Wed. G. Brouwer Kz., le. EEN HUIS en ERF, gelegen te Oude schild, bewoond geweest door wfjlen Mej. de Wed. G. Brouwer Kz., groot 2,30 aren. 2e. Een BOVENKAMER aldaar, in huür bij W. Kooiman, met J/4 in een bleekveld, groot 75 centiaren. 3e. 1/3 gedeelte in een hnis, waarin zeil makerij en taanderij, in huur bij V. Kruithoed aldaar, groot 3,75 aren. Inlichtingen te bekomen ten kantore van bovengenoemden Notaris. Welnu, zoek ze op, dat kunt u doen en als mijnheer Champagny werkelijk de vereischten bezit voor de ontvaDgersplaats doe hem dan recht wedervaren. Het zij zoo, zei mijnheer Bertram,ik beloof u mij met de zaak te bemoeien en reeds morgen en als het mogelijk is, zal ik mijnheer de Riviere bewijzen dat ik mijn schulden weet te voldoen, Mejuffrouw Auriac aan den heer Max de Riviere. „Vaarde vriend. Als ik mij niet vergis in den datum, dan gaat morgen uwe nicht trouwen. Ik ben zeker dat u veel genoegen zult hebben. Zing, dans en lach zonder eenige zorg. De heer Raoul Champagny verlaat mij juist, hij kwam mij uw adres vragen, om dat hij wil dat ge zijn getuige zult zijn niet voor een duel, maar wel bij zijn huwelijk, want hij gaat trouwen met Martha d'Erley. Ik ken haar niet, maar hij heeft mij beloofd morgen of overmorgen haar eens mee te brengen. Maar, zult ge zeggen, is dan de plaats voor ontvangerJa zeker, de benoe ming tot ontvanger is er. Ge ziet dat ik geen ongelijk had, toen ik u zei niet to wanhopen. O, als ge hier geweest waart toen de goede jongen mij de groote tijding kwam breDgen van de onverwachten goe den uitslag van uw werk. Het deed mij innig veel genoegen hem zoo recht blij te zien en zoo dankbaarHet is mogelijk wel gelukkig dat ge maar niet thuis was, want ge had gevaar geloopen onder zijae omhelzingen te verstikken. Maar de over gang is dan ook groot, van totale wanhoop tot bereiking van zijn doel, ja nog meer te verkrijgen dan men ook maar durfde hopenGe weet dat hem eene be trekking was beloofd van 4000 francs per jaar. Welnu, hij heeft er nu een gekregen van 6000 francs. Vertoef niet al te lang daar op 't land, want men wacht u hier met koortsachtig ongeduld om u te overladen met dankbe tuigingen en u te verpletteren onder hot gewicht dor betuigingen van erkentelijk heid en dankbaarheid. Wees echter als overwinnaar niet al te trotsch op uwe overwinning, want in wer kelijkheid hebt ge er nog niet boel veel aan gedaan. Neen, het succes is niet te danken aan uw talrijke bezoeken aan do ministers, enz. en evenmin aan uwe wel sprekendheid, het is onkel te danken aan uw papior. Ik weet niet waarom, zei mij een paar Burgemeester en Wethouder van Texel roepen sollicitante's op voor de betrekking van Meubelmakerij. Stoffeerderij. Lijstenmakerij. Het beste adres voor uw MEUBELEN is bij Neemt oude lu ruil. Straaldraad- 1 Onverslijtbaar. Kapok-*66'" Matrassen. Stroo- Omlijsting van Portretten en Gravi*es naar iedere maat. Net eu goedkoop. 1 «n——i n— Ontvangen een groote collectie Beleefd aanbevelend, beveelt ondergeteekende zich beleefd aan voor het maken en leveren uwer kleeding Aannemelingen worden attent gemaakt op onze voordeelige aanbieding. Aanbevelend, Helder. F. LENGRAUS, Keizerstr. 62. TexelOosterend. Agent van de üorlogemaker. Goudsmid Werkplaats Warmoesstraat, den Burg, Te koop van Witte Leghorns a 6 cent per stuk, bij P. LIST. Kamp Texel. zijn in verschillende maten voor handen aan de Steenkooperij van firma W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. dagen geleden nog mijnheer Bertram, maar ondanks uw aandringen scheen ik me maar niet met de zaak te willen inlaten. Eens klaps echter bracht uw vriend mjj in een zeer zonderlingen toestand door mij aan hem te verplichten en dat was mij uiterst onaangenaam, ik moest het eenige middel wel te baat nemen dat mij werd aangebo den om er uit te komen. Ik heb daarom do stukken laten opzoekon en onderzocht en ik zal aan mijnheer de Riviere toonen dat ik mijn schulden weet te betalen. U ziet, dat hij woord heeft gehouden. Thans zijn de rollen geheel omgekoord en zijt gij het, die aan hem groote verplichting hebt en nu zijt gij, ondanks do weinige sympathie, die ge voor hem schijnt te ge voelen, in de noodzakelijkheid hem een bezoek te brongen zoodra ge te Parijs terug z(]t, om hem uw dank te betuigen. Maar vergeet vooral ook niet uw papier leverancier te gaan bodanken, S. Auriao. Onlangs waren wo getuigen van het huwelijk van den heor George de Riviere, zoon van onzen vriend Max, mot mejuf frouw Lucia Champagny, een der dochters van den rijks-betaalmeester to X EINDE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 4