m 2348. Donderdag 31 Maart 1910. 23ste Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. in en land. Van week tof week. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Abonnementsprijs per S maanden. Voor he Burg 30 Cta. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nur op den dag der nitgave Prijs der Advertentièn. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE R 0 0 IJ, Parkstraat, Bueg op Texel. 19—26 Maart. In de afgeloopen week zijn we weder een staatscommissie rijker geworden n.l. de Staatscommissie voor de Grondwets herziening. Hoewel reeds in September van het vorige jaar, in de Troonrede, aangekondigd, is de samenstelling van de Commissie thans eerst een feit ge worden. Maar zooiets gaat bij ons nu eenmaal niet in een drafje en de van bijzondere zorg getuigende samenstelling der commissie verzacht haar lange uit blijven. In hoofdzaak bestaat ze uit Ka merleden, slechts een 3-tal van de 19 leden heeft geen zitting in het parlement, n.l. een commissaris der Koningin en twee Staatsraden. In dit opzicht onderscheidt zij zich nog al van haar voorgangster, de Staatscommissie, die in 1905 door het kabinet de Meester ingesteld werd en waarin naast 6 niet parlementaire leden slechts één kamerlid zitting had. Deze Staatscommissie kwam reeds eenige weken nadat ze aangekondigd was tot stand en werkte zelf ook nogal vlug, zoodat reeds na ruim één jaar haar rapport het licht zag. Zoo vlug zal het met deze nieuwe commissie wel niet gaan; in de eerste plaats is haar leden aantal veel grooter dan dat van haar voorgangster en in 't algemeen staat vast, dat groote commissies niet zoo vlug werken als kleinere en in de tweede plaats is de bevoegdheid der thans ingestelde commis sies ruim6r gesteld dan die der vorige. Immers b(j de vervulling harer taak zal zij alleen rekening hebben te houden met de vraag „welke wijzigingen in de Grond wet behooren te worden aangebracht". Haar mandaat is derhalve zoo vrij mogelijk. Een reden dat de commissie waarschijnlijk niet zoo heel vlug zal werken is te zoeken in het feit, dat in de commissie alle poli tieke kleuren vertegenwoordigd zjjn, dat in haar de uitersten der politiek elkander ontmoeten, 't Is daardoor t6 verwachten dat het onderwerp van alle kanten zal worden bekeken en waar bovendien ieder lid ook nog het recht heeft zijn eigen ideên in een rapport te belichamen, daar ligt de veronderstelling voor de hand dat we nog wel eerst een paar malen onze Paascheieren zullen eten voordat de resul taten van den arbeid der commissie open baar worden. —o—o—o— Het onderwerp „openbaar onderwijs" heeft ook in de afgeloopen week weder om onze aandacht gevraagd. Allereerst door de groote meeting die te Amsterdam gehouden werd, de z.g. neutraliteitsmeeting van den Bond van Nederlandsche onderwijzers in de groote schouwburgzaal van het Paleis voor Volksvlijt en in „Plancius" en waarop door den voorzitter van den bond, den heer Ossendorp en andere bondsmannen het woord werd gevoerd. Ten slotte werd een motie aangenomen in den geest van het manifest door den Bond op ruime schaal verspreid. De vergaderingen die zeer druk bezocht waren hadden een kalm verloop behalve dat in het Paleis aan het slot eenige herrie ontstond doordat enkele aan wezigen debat wilden voeren over de inge diende motie, hetgeen de voorzitter niet wilde toestaan. Gezien de talrijke opkomst en het groot aantal vereenigingen, dat zich op deze neutraliteitsmeeting had laten ver tegenwoordigen, kan dunkt ons het bestuur van den Bond tevreden zijn. Of daarmee echter de strijd geëindigd is gelooven we niet, ook al leed de oppo- Bitieaanvoerder tegen de neutraliteit van den B. v. N. O. de heer J. B. Meerkerk in de afgeloopen week een zwaar echèc. Zooals gemeld werd j.l. Vrijdag de aangekondigde vergadering gehouden van de voorstanders eoner „Volksschool" zooals de heer Meerkerk die wenscht on waartoe^hjj allen die hem hun sympathie met z(jn streven hadden betuigd, had uitgenoodigd. Edoch.... de voorstanders lieten den voorsteller leelijk in zijn homd staan. Er waren slechts een 30 tal personen ter ver gadering opgekomen van wio maar 7 medestandors van d6n heer M. bleken te z(jn. Do vergadering viel dan ook zoo goed als in het water en do motie die de heer M. in zijn zak had werd wel voorgelezen, doch een besluit daarover werd niet ge nomen. De heer M. zal nu allen die hem instemming met zjjn optreden betuigden in de gelegenheid stellen zich schriftelijk over de motie uit te spreken. We vreezen evenwel dat de „Meerkerk-beweging" ten einde is. o—o—o— In Engeland bljjven de politieke aange legenheden nog steeds de publieke aandacht beheerschen. Hoe meer de dag nadert dat het parlement de beslissing zal moeten nemen over de door de regeeiing ingediende middelenwet hoe grooter de spanning wordt in het land. Immers het is nog altijd onzeker wat de houding der Iersche natio nalisten zal zijn. De vorige week na de rede van Redmond was men in Regeerings- kringen niet zeer optimistisch gestemd, doch in de afgeloopen week is de stemming zeer verbeterd. De Regeering toch heeft haar voorstellen inzake het vetorecht van het Hoogerhuis ingediend en deze zijn nogal gunstig door de linkerpartijen ont vangen. Volledigheidshalve laten we hier de voorstellen (moties) der regeering volgen. Ze luiden lo. Het is wenschelijk dat beperkt wordt de macht van het Hoogerhuis om een financieele wet te verwerpen, of te amen- deeren een dergelijke wettelijke beperking mag echter niet leiden tot vermindering of wijziging der bestaande rechten en pri vilegiën van het Lagerhuis. 2o. Het is wenschelijk, dat de machts bevoegdheid van het Hoogerhuis, ten op zichte van niet ünancieele wetten door eeD wet in zooverre beperkt wordt, dat een niet-financieele wet, die door het Lagerhuis in drie opeenvolgende lezingen aangenomen en naar het Hoogerhuis verzonden is, uiter lijk een maand voor het einde der zitting zonder toestemming van het Hoogerhuis door Koninklijke bekrachtiging W6t zal worden, mits gebleken is, dat twee jaar zijn verloopen sinds den dag, waarop de wet voor het eerst bij het Lagerhuis werd ingediend en den dag, waarop het Lagerhuis haar voor de derde maal aannam. 3o. Het is wenschelijk den duur der zittingsperiode van het parlement tot vijf jaar te beperken. De liberalen hebben zich zeer gunstig over deze voorstellen uitgelaten en ook de Ieren schijnen zich er mee te zullen ver eenigen en om de aanneming mogelijk te maken de middelenwet te zullen steunen. De verwachtingen zjjn dus hoopvoller ge stemd, dan een week geleden. Ten slotte vermelden we nog even, dat het Hoogerhuis met vrij groote meerderheid de voorstellen van Rosebery heeft aange nomen tot hervorming van dit Huis. Mis schien heeft de gedachte, door de aanneming erger te kunnen voorkomen, medegewerkt dat de Lords zoo gemakkelijk het erfelijk karakter van het Hoogerhuis prijs gegeven hebben. —o—o—o— Terwijl het publiek in Frankrijk „smullen" kon van den welvoorzienen disch die het Duez-schandaal biedt, had men zich in Italië bezig te houden met een nieuwe kabinetscrisis. Alweer?— vraagt men haast ongeloovig en 't antwoord moet bevestigend zijn. Alweer heeft een Italiaansch kabinet er het bijltje bij neergelegd. Pas in December aanvaardde Sonnino de ministerieele erfenis van zijn voorganger Giolitti. Nu dat was het erfenisje wel. Niet alleen eischte de schatkist dringend versterking en baarden de spoorwegaangelegenhodon groote zorg, maar bovendien stond men voor een be slissing over de in Juli van het vorig jaar verdaagde scheep vaart- en marineontwerpen. De overeenkomsten met de stoomboot maatschappijen loopen met 1 Juli af, doch over de vernieuwing der contracten kan men het in de kamer volstrekt niet epns worden. Giolittie kon de kwestie niet'tot een goed einde brengen en werd door de ongunstige ontvangst van zijn nogal vooruitstrevende belastingwetten in de gelegenheid gestold het scheepvaartkarwei over te laten aan Sonnino, de knappe ge leerde staatsman, maar niet de handige politicus. Zijn pogingen om de zaak tct een goed einde te brengen zijn mislukt en daar hij zich een nederlaag in de kamer wilde besparen, trok hij zich vrij willig uit het strijdperk terug. De Koning heeft de ontslagaanvrage nog in beraad gehouden. Of de crisis zoo spoedig zal zyn opgelost mag worden betwijfeld. De oppo sitie die Sonnino ten val brengt wil al even min als hij de regeeringstaak aanvaarden. o—o—o Terwijl de Balkanvorsten op reis zijn om zooals men het doet voorkomen nieuwe waarborgen voor den vrede te scheppen, komt het, trouwens niet geheel onver wachte, bericht dat de diplomatieke be trekkingen tusschen Oostenrijk-Hongarije en Rusland weder hersteld zijn. Dat wil evenwel niet zeggen, dat voor de toekomst afspraken gemaakt zijn tusscheA de re geeringen van beide landen omtrent de Balkanaangelegenheden en de buitenland- sche politiek, doch alleen dat de diploma tieke spanning, die nogal ernstig bleek te zijn b. v. uit de afwezigheid van een Rus- sischen gezant te Weenen en in het niet verschijnen van een afgezant van het Russische hof op het 60-jarig regeerings- jubileum van keizer Frans Jozef, een einde is gekomen. Aangezien een derge lijke gespannen verhouding zoo licht tot ernstige^ conflikten kan leiden, daar is de „Ausgleich" van niet geringe beteekenis en met vreugde te begroeten. In cle Bal kanaangelegenheden zal de handhaving van den status quo vooropstaan en zal zoo mogelijk over ieder voorval afzonderlijk overleg gepleegd worden. Zooals gebruike lijk is heeft het bij de afkondiging der overeenkomst aan weerszijden niet ontbro ken aan een aantal roerende vredesbe- tuigingen. Waar ook de toenadering tusschen beide regeeringen met ingenomenheid moge zijn vernomen, niet in Servië, vooral nu ze juist valt in den tijd van het bezoek van koning Peter te St. Petersburg. Die ont stemming in Servië is te begrijpen. Men is Bosnië nog niet vergeten en had ge hoopt op een wraakneming later, met steun van Rusland, Nu Rusland zich met Oostenrijk gaat verzoenen is de hoop op een dergelijke wraakneming, als Servië bedoelde, vervlogen. Ook in Turkije schijnt men niet bijster ingenomen met de toenadering tusschen Rusland en Oostenrijk. Begrijpelijkerwijze denkt men ook daar niet heel gunstig over de Donau regeering. TEXEL, 30 MAART 1910. De uitvoering van IJ. d. I. Een bevredigend bezoek viel ten deel aan de uitvoering op Maandagavond in liet Hotel Texel, door de Rederijkers kamer U. d. I. Opgevoerd zou worden naar reeds vroeger door ons vermeld S. of Z., too- neelspel in 5 bedrijven door Justus van Maurik. Wij herhalen wat wij reeds eerder hebben gezegd, dat deze penne- vrucht van den gevierdeD schrijver, ook nog voor onzen tijd geldend is het stuk heeft eene goede moraal en trekt door zijn aardige tooneelen ten zeerste aan. Naar onze meening verdient het de voorkeur boven vele bombastische too- neelproducten van den tegenwoordigen tijd. De keuze was dus zeker gelukkig en de opvoering viel blijkbaar wel in den smaak van hen die dezen avond waren opgekomen. Wij zouden het hierbij kunnen lateD. Voor die tegenwoordig waren behoeven wij niet verder uit te wijden, terwijl zij die afwezig bleven aan een resumé van het voorgestelde toch niet zooveel zouden hebben, het mogelijk hen niet eens zal intresseeren. Toch willen wij hieraan nog iets toe- j, voegen en dan doen wij ditmaal zulks naar aanleiding van de opmerking van een der werkende leden„lever eens jj critiek". Bedoeld werd natuurlijk geen vitterij, doch opbouwende critiek. Schoorvoetend gaan wij hiertoe over, ons bewust, dat zelfs opbouwende critiek als betweterij zou kunnen worden aan gemerkt, iets wat verre van ons is. Doch ter zake De voorstelling begon wel wat te veel na den aangekondigden tijd en wij vroegen ons zelf af of daaraan wellicht was toe te schrijven dat vooral het eerste bedrijf wat al te vlug werd afge speeld, als het ware om den verloren tijd te herwinnen. Het gevolg hiervan was dat veel pittige, snedige gezegden meermalen voor den hoorder verloren gingen, ten schade van het stuk. Radheid van tong is voor sommige rollen zeker niet altijd te vermijden, doch men be denke dat die radheid allicht medebrengt een minder duidelijk of wel een zacht spreken, hetgeen van het effect van het gesprokene veel doet verloren gaan. Het langzaam spreken brengt mede een duidelijk spreken en daarop dient wel de aandacht te worden gevestigd bij de studie, omdat dit een eerste eisch is voor een goed weergeven. Een goed kennen van de rol leidt er toe dat de speler(ster) zich, onbeangst om een flater te maken, geheel en onverdeeld kan wijden aan hetgeen hij (zij) moet voor stellen men is dan rustig en op zijn gemak; moge dit voortdurend worden bedacht doch ook, moge er nauwkeurig op worden gelet dat de juiste nadruk op de goede woorden wordt gelegd. Bij de volgende bedrijven werd zulks alreeds veel beter, in het derde bedrijf was goede actie waar te nemen en werd zulks ook verder vrijwel volgehou den. Ook de tooneelschikking, zoo moeilijk op een klein tooneel, doch mede een grooten eisch, werd vrij goed bedacht. Aan costuum en grimeering was groote zorg besteed. De uitbeelding der verschillende rollen laten wij achterwege. Het trof echter onze opmerkzaamheid dat de opvoering van dit tooneelspel aan meest jongere krachten was toever trouwd. Nu is zulks wellicht goed gezien, omdat ook jonge krachten gelegenheid moeten vinden zich te ontplooien, maar toch, bij een tooneelspel als S. of Z., hebben wij noode gemist een oudere kracht wier spel den jongeren zoozeer tot leering had kunnen zijn. 't Was ons over het geheel genomen een aangenamen avond en wij uiten gaarne den wensch dat U. d. I. steeds krachtiger, door ij verige studie, nog veel malen zulke goede stukken voor het voetlicht zal brengen. Bootdienst. Wij herinneren onzen lezers er aan, dat met 1 April weder aanvangt de late dienst van de boot. Met dien datum zal de boot varen van Texel 4.15; 6.40; 11,— 2.50; 6.-. Van Helder 5.15; 9,80; 12,154,15; 7,30. Des Zondags vaart de boot inplaats van 9,30 te 10,20 van Helder. In verband met dezen dienst kan met dien datum ook des avonds weder een latere postdienst worden verwacht. Een jubileum. Naar ons werd medegedeeld zal de beer W. L. Bakker te Oosterend, den 16 April het feit mogen herdenken dat hij vóór 25 jaren geleden als brieven gaarder aldaar werd aangesteld. Cocksdorp. De heer P. Dros Johz. van hier deed met goed gevolg eind-examen voor machinist leerling ter koopvaardij aan de Zeevaartschool te West-Terschelling. COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1