Buitenland. Advertentiën. Te huur met 1 Mei een flink Burgerwoonhuis, TEEKENBEHOEFTEN Boekh. Parkstraat. Predikbeurten- Oosterend28 Mrt. J.l. Zaterdagavond werd in de Gerefor meerde Kerk eene vergadering gehouden bijeengeroepen door de aDti revolutionaire kiesvereeniging. De opkomst was niet groot. Nadat de voorzitter, de heer Pool, met gebed geopend had, en de mede- deeling had gedaan, dat de advertentie niet volgens de bedoeling was geplaatst zonder te kunnen zeggen waar de schuld zat, behandelde de heer Jansma, van Urk, vroeger alhier, het onderwerp „Sociale misstanden". Spr. gaf op populaire en eenvoudige wijze zijne meening omtrent oorzaak, wezen en genezing der maatschappelijke nooden. De oorzaak moest hoofdzakelijk gezocht worden in de macht van het geld. Het sociale vraagstuk werd ge boren uit het verband, dat bestaat tusschen ons menschelijk leven en de stof rondom ons. Wij zijn als menschen afhankelijk gesteld van de aarde. En nu werken twee machtennatuur en kunst. Wij hebben aandrift om de natuur te veredelen, te vervolmaken; ook is het onzen plicht door kunst het maatschap pelijk leven te cultiveeren. Misstanden zijn ontstaan door dwaling ter goeder trouw en opzettelijke dwaling maar vooral door zonden, als hebzucht, heerschzucht, onderdrukking en geweld. En nu is de zonde stelselmatig gefor muleerd in de „Fransche Revolutie", waarbij Gods woord, als het eenige licht terzijde gezet werd, en het licht van de rede is vooropgesteld. Genezing kan alleen gevonden worden in onderwerping aan God, waardoor te niet gedaan wordt het profane woord, dat spreekt van elk voor zich en God voor ons allen. Bij het streven naar geldbezit ontstaat een strijd van allen tegen allen, waarbij de maatschappelijk zwakken ondergaan. De Christen vindt daarin nimmer geluk, maar alleen in het geloof aan een zalig voortbestaan. De Christelijke beginselen moeten meer naar voren worden ge bracht en men moet in navolging van Jezus, die de waarheid tegenover de dwaling en Zijn bloed tegenover de zonden stelde, meer barmhartig en mild worden, elkander steunen, veel afstaan van zijn aardsche goederen, maar vooral zichzelf geven. In de Christelijke Ge meente moet de Koningin gelijk zijn aan de arme. Men moet zijn als de barmhartige Samaritaan. Met den wensch dat de Kroon steeds Cristelijke raads lieden moge hebben, en dat het land en volk goed mag gaan, eindigde spreker. De heer Pool bracht hem dank voor zijne krachtige en gespierde taal. De heer W. Boon, vroeger alhier, thans onderwijzer te Baijum (Fr.) is be noemd aan de Christelijke school te Boskoop. Oudeschild, 29 Maart. Zaterdag j.l. volbracht de heer J. Boon van Oosterend voorloopig zijnen laatsten tocht met de diligence, die tal van jaren geregeld eiken dag van Oosterend naar de haven en v.v. reed. Doordat' het. postvervoer in andere handen is over gegaan, kon de onderneming geen voor- deelen meer opleveren. Te hopen is het dat weder spoedig in deze verande ring moge komen, want voor de bewoners van Oosterend, de Waal en aanliggende gehuchten zal het voorzeker een groot gemis zijn. Gisterenmiddag 2de Paaschdag, kwam uit Zeeland eene motor onze haven binnen, met eenige Zeeuwsche huisgezinnen en hunne inboedels, om zich voorloopig op ons eilaDd te vestigen. In de laatste jaren is de bevolking van Texel door het komen en gaaD, vooral van Zeeuwsche families langzamerhand toegenomen, zoodat het aantal inwoners thans meer dan 6000 bedraagt. Gisterenavond had in de Zeven Provinciën eene buitengewone uitvoering van de rederijkerskamer T. A. V. E. N. U. plaats. De zaal was flink bezet. Opge voerd werden „Een moeder" dramatisch spel in 1 bedrijf door Nelly Hoekstra- Kapteijn en „Het raadslid Meijer" blijspel in 3 bedrijven door H. Kesnig. De uit voering liet weinig te wenschen over. En directeur èn dillettanten kunnen er over tevreden zijn. Of het doel, stij ving der kas, echter bereikt is, valt te be twijfelen, daar de entrée f 0.25 per persoon, biertoe wel wat te laag was. Vlieland. De heer D. Tijmons, leerling der Zee vaartschool alhier, s'aagde voor derde stuurman Groote Stoomvaart. Vogelbescherming De Noorderafdeeling der Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijver heid heeft besloten aan het Hoofdbestuur te verzoeken, bij de Regeering aan te dringen om de wilsters en lijsters in de nieuwe wet op te nemen en niet verder als wild te willen beschouwen. Voorts verscherpt politietoezicht te doen uitoefenen op het vangen van meeuwen en kieviten. N. v. d. D. Be verborgen schatten der gezonken Lutine Naar van bevoegde zijde van Vlieland wordt gemeld, zullen spoedig ernstige pogingen in het werk worden gesteld om te visschen naar de waardevolle lading van het in 1799 onder de kust van Vlieland gezonken schip de „Lutine". De Engelscho Loyd heelt contract tot berging dezer kostbare lading. Einde 1910 is dit contract afgeloopen; daarom zal dit jaar nog ernstig beproefd worden schatten op te visschen. Reeds zijn tot dat doel expresse machines vervaardigd. Het wrak ligt in de lijn Veldkaap Lutinekaap. Evenwel is de eerste ge sloopt, terwijl de jongste stormen de laatste kaap vernield hebben. Daarom zullen eerstdaags te dier plaatse nieuwe koerspalen geplaatst worden. Reeds hebben agenten van bovengenoemde Mij. een plaatselijk onderzoek omtrent een en ander ingesteld. Goed voorjaar. Het voorjaar van 1910 bracht overal hoog water, ook in de provincie Groningen, men zou dus mogen verwachten, dat het land overal door en door nat zou zijn. Niet alzoo in de Groninger Veen koloniën; want overal waar men komt, hoort men, dat het land in geen jaren zóó droog, zóó geschikt om te bewerken is geweest als juist dit jaar. De veenkoloniale gronden zijn buiten gewoon doorlatend, en nu er in dit jaar geen vorstlaag in den grond zit, die de andere jaren het wegzakken van het water tegenhield, kon men met het verbouwen beginnen. De meeste landbouwers zullen dan ook vóór het einde van Maart alle voor jaars werkzaamheden verricht hebben De haver is onder zeer gunsttge om standigheden in den grond gebracht en het aardappelpoten zal weldra geëindigd zijn. Vroeger gebeurde de meesten dezer werkzaamheden in April. Be beet van een landlooper. Te Venendaal overleed de landbouwer R. D. aan de gevolgen van een beet in den duim, hem eenigen tijd geleden door een landlooper toegebracht, dien hij van zijn erf verwijderde. Bonker Amsterdam. Vrijdag werd door een jongmensch, aangifte gedaan, dat hij den nacht te voren met twee personen, na met hen verschillende café s te hebben bezocht, heeft kaartgespeeld in een café aan den Amstel en dat hij daarbij f 300 had verloren; bovendien had een dier per sonen hem f 600 aan bankpapier uit de handen gerukt. Als verdacht zich aan dit feit te hebben schuldig gemaakt, is Vrijdag middag een man aangehouden en naar het politiebureau aan de Ferdinand Bolstraat geleid, terwijl dien avond nog een tweede persoon is gearresteerd. Een ongeluk. Bij een landbouwer op Westelaar, onder Wouw (N.-Br.) was de 18 jarige dienstbode bezig een kamer schoon te maken, waarbij een kast moest verzet worden, welk werk werd verricht door den landbouwer en een knecht. Bij het verplaatsen brak een poot van de kast, zoodat deze voorover helde, tengevolge waarvan een geladen geweer van de kast afviel en afging, waarbij de dienst- bole de volle lading in het onderljjf kreeg. Zij was onmiddelijk dood. Hoog water in ons land. Het water in Maas en Waal is zoo ver gevallen, dat Vrijdag, voor het eerst sinds weken, de kerken droogvoets te bereiken waren. Vlekziekte onder de varkens, In Friesland breidt de vlekziekte onder de vaikens zich uit. Vooral jonge varkens worden aangetast. De ziekte heeft een kort verloop; na wei nige Uren zijn de dieren dood. De eerste verschijnselen zijn vlekken aan den snuit en in den bok. Er zijn veehouders die meer dan de helft hunner biggen aan deze ziekte verloren hebben. Verlovingsfeest met vuistslagen. Te Nieuwenhagen (Limburg) trok een troepje Duitschers, waaronder vader, moeder, dochter en adspirant-schoonzoon er op uit, om het verlovingsfeest te vieren. Aan drinken geen gebrek. De ingezetenen werden lastig gevallen en gescholden. In het café S. kwam het tot een botsing. De Duitschers werden op een flink pak slaag onthaald, terwijl stoelen en tafels als wapenen werden gebruikt. De Duitschers trokken messen. De caféhouder zette met behulp van den veldwachter H. het volkje op straat. Daar werd de veldwachter door de dames op een vracht steenen onthaald. Met behulp der marechausees werden de lastige klanten naar de kazerne overgebracht, waar proces-verbaal van een en ander werd opgemaakt. Een duur telegram. Het telegram, dat het Kamerlid, de heer Bogaardt, de vorige week uit Semarang ontving over gebrek aan drinkwater, bevatte 211 woorden en heeft f527.50 gekost. Be eerste lij koven in ons land. Met den bouw van een crematorium op „Westerveld", bij Velzen, zal over een maand begonnen worden. Men hoopt de inrichting voor lijkver branding het volgende jaar om dezen tijd gereed te hebben. Een olifant gestolen. In den dierentuin te Aranjuez had men sedert eenigen tijd een witten olifant. Van den eersten dag af, dat het dier er was, werd het dagelijks bezocht door een man, die het op allerlei lekkernijen onthaalde, en zoodoende zeer spoedig de vriendschap van de dikhuid had gewonnen. Op zekeren morgen vond men het hok van den olifant opengebroken en het dier was verdwenen. De bewuste man kwam ook niet meer in den tuin, zoodat men achterdocht tegen hem kreeg en op zijn villa een kijkje ging nemen. En jawel, daar vond men in een loods den witten olifant. De man bekende het dier te hebben ontvreemd, omdat bij geloofde, dat een witten olifant geluk aanbrengt. De diefstal kostte hem niet de minste moeite, want de olifant had, toen bij hem riep, zelf zijn hok open gebroken en hem vrijwillig gevolgd. Intusschen bréngt deze witte olifant hem geen geluk aan, want door de rechtbank te Madrid is hjj tot 2 jaren gevangenisstraf veroordeeld. Voor landverhuizers naar Camda. Volgens een bericht uit Ottawa heeft de Canadeesche regeering bepaald, dat van 1 Maart tot 30 October iedere p landverhuizer boven de 18 jaar, die het i Canadeesche gebied wil betreden 25 dollar en een reisbiljet naar zijn eind bestemming moet hebben; kinderen tusschen 5 en 18 jaar moeten 127» dollar hebben. Van November tot en met Februari moeten landverhuizers 50 dollar hebben. Landverhuizers die zeker zijn van een plaats als boerenknecht of dienstbode kunnen van deze voorwaarden vrijgesteld worden. Vroege zomer. Uit verscheidene Russische steden komen berichten, die eon vroegen zomer doen verwachten. Reeds heeft de hei opening van de scheepvaart veel eerder dan gewoonlijk kunnen plaats hebben, te Tchernigow een maand vroeger dan andere jaren. Boven Jekaterinoslow heelt een storm gewoed, vergezeld van een warme regen als in den zomer. het ouderdomspensioen in Frankrijk. De Senaat nam Dinsdag met 280 tegen drie stemmen het wetsontwerp inzake het ouderdomspensioen voor ar- beiders aan. Op Zaterdag 2 April 1910 Waarom is liet Chilisalpeter de voorjaars- stikstofniest bij uitnemendheid 7 Wanneer wij een antwoord op bovenstaande vraag geven, dienen onze lezers hierbij in het oog te houden, dat het Chilisalpoter behalve in het voorjaar ook gedurende andere jaargetijdon mot voordeel kan wor den gebruikt. Waarom uitsluitend Chilisalpoter voor stikntolrnest in het. voorjaar Als men in dezen tijd van het jaar grond onderzoekt op zijn gehalte aan voedings stoffen voor de planten, valt bet op, dat er zoo weinig, soms in het geheel geen salpeter moor aanwezig is, terwijl in den zomer deze stot veel meer ge touden wordt. Vanwaar dit verschijnselP Het salpeter kan in den grond voorkomen, le door het gebruik van stalmest, 2e door het gebruik van slootaarde en 3e door het gebruik van stikstof houdende hulpmeststoffen. Van beide eerstgenoemde stoffen (den stalmest en de slootaarde) kan men, behou dens enkele uitzonderingen zeggen, dat zij de stikstof bevatten als organische verbin dingen, n.l. als eiwitachtige stoffen, die raoeteu veranderen in aramoniakverbindin- gen en daarna in salpeter, vóór de planten er iets aan hebben. Van vele stikstof- houdende hulpmeststoffen bevat alleen het Cbilisalpeter en het kalksalpeter de stikstof in opneembaren vorm. Nu het Chilisalpeter tegenwoordig zoo goedkoop is in den kleinhandel ten hoogste f 12 per 100 k.g. is dit alleen daarom reeds te verkiezen boven het kalksalpeter. De andere stikstof- houdende meststoffen bevatten de stikstof gewoonlijk als ammoniak, die eerst weer moet veranderen in salpeter, vóór de plan ten ze kunnen gebruiken. Deze veranderingen geschieden door bac teriën, die behalve lucht en vocht een zekere warmtegraad noodig hebben om salpeter te kunnen vormen. In het voorjaar nu ontbreekt de noodige warmte en zullen dus de eiwit- of ammoniakhoudende meststoffen niet als stikstofvoeding kunnen dienen. Daarom is het Cbilisalpeter in het vroege voorjaar onontbeerlijk voor de stik stofvoeding der planten. P. Zondag 3 April. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Nam. half 3 ds. Kijne H. Doop Koog. Voorm. 10 uur ds. Smits. Oudeschild. Vm. 10 uur ds. Kijne. Den Hoorn. Voorm. 10 uur ds. Visser. Oosterend. Vm. 10 uur ds. van Grasstek. Cocksdorp. Nam. half 3 ds. Visser. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Vm. half 10 I Ds. H.Brinkman. Nam.3uurl v. Duurswoude. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal. Vm. 10 uur ds. Kuperus. Ben Hoorn. Vm. 10 uur ds. Bussemaker. Amsterdam, 29 Maart. Aangevoerd 313 Runderen, le kwal. 68 h 72 ct. j* 2e kwal. 62 a 66 ct. u 3e kwal. 56 a 60 ct. g. 95 Melk- en Kalfkoeien f 135 a f 280, 224 Nuchtere Kalveren f 6,f 12, 385 Vette Varkens 51 a 55 ets. Schapen f at Purmerend, 29 Maart. Aangevoerd: 488 Runderen waaronder: 77 vette koeien 56 d 72 Ct. por KG, 4n, Gelde koeien f 120 d 190. Melkkoeien f 140 d 260. 7 stieren. 74 vette kalveren f 0,80 a f 1.00 p. Kg. 1251 Nuchtere kalveren f 10a f 24 864 Schapen f 20,f 27,00 prijsh.h. mtg 675 Lammeren t 20,a f 27, 203 vette varkens f 0,54 a f 0,58 per Kg.; 90 magere varkens f 16 a 132, 162 biggen f8 a f 13; kipeieren f 2.80 a f 3.50 per 100; Geboren MAARTEN, zoon van C. HUISMAN Pz. en A. N. HUISMAN-Eelman. Paterson N.-A. 18 Maart 1910. hopen onze geliefde Ouders, ARIS EELMAN EN ADItlAANTJE VAN DER VLIET, hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdoukeD. Hunne dankbare kinderen. Hoorn—Texel. wegens onverwacht vertrek ook geschikt om er een zaak in uit te oefenen, in do Weverstraat, tbaDS bewoond door den heer Wolters, kleermaker. Te bevragen b(j D. SCHEMA KEK. voorhanden in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 2