V. P. N. KIEVITS-EIEREN een 2-jarige Stier, Behangselpapier en Randen. JE ALKMAAR-PIT R,MEREND JJT R0GGESTR00, 3 mud Zaaierwten E. C. THOMASSEN beste zware biggen II ('eren- en Dames-Mij wielen KUNSTKALK, DAALDERS Landbouwwerktuigen. Alfa Laval Separators. Streng verboden BAZAR GROOTS VERLOTING Ben Haag. Boekh, Parkstraat. een goed onderhouden mahoniehouten linnenkast D. SCHUMAKER. Meubelhandel Parkstraat Vloerzeil, Karpetten, Deurmatten en meer andere soorten. J. J. Kuijper. Ontvangen ruime kenze P. DALMEIJER, Schilder. h> Christelijke Bibliotheek. VAK KRACHT TOT KRACHT, en JENNIE'S GERANIUM, 4000 pond best gewonnen KLAVERH00I. Ten strengste verboden &ij W. ijk, Waalderstraat He eren V eehouders. Bruine- en Kootteer D. SCHUMAKER. BIackvarnish,Carbolineum T. BRUIS. Voorradig* een prachtige sorteering -o- vanaf f 50,00 tot f 120,00. -o- Verder een zeer groote sorteering alle mogelijke Onderdeden, tegen scherp concur- reerende prijzen, 5JJ a contant. M. A. KUIJPER. Keukengereedschappen. Drogisterij Binnenhurg. Breek met de sleurdrink in plaats van koffie véél goedkooper, véél gedonder, altijd goed. Vertrek s morgens ELF UUR VOORHANDEN: E. C. THOMASSEN, op Dinsdag 5 April, des avonds van 7 tot 9 uur, en op Woensdag 6, Donderdag 7 en Vrijdag 8 April, des namiddags van 2 tot 9 uur. Gelegenheid tot Sjoelbakspel en aantrekkelijk Kindervermaak. Toegangvoor volwassenen vrjj, voor kinderen onder geleide, HET BESTUUR. worden tegen de lioogst moge- lijke prijzen opgekocht bij bij JU. REUVERS, de Cocksdorp. zal aanst. Texel ver- De Veeboot „Burgemeester van Alkmaar JVTaandag 4 A_pril uit de haven van trekken naar Alkmaar en Burmerend, P Ai o P -M P ra G. F. CALLENBACH te NIJKERK. Slechts vijf gulden per jaar. O p tr ra TS P TE KOOP. noeve „Ruimzicht", Eieriand. WAAL-TEXEL, noudt zich beleefd aanbevolen voor 't leveren van alle voorkomende P. J. BRUIN, Burg. Voor het Schapen en Lammeren merken EERSTE SOORT Deze prijzen zijn beslist beneden alle concurrentie. Koopt geen rijwiel,ahorens mijne Rijwielen bezichtigd te hebben. Aanbevelend, REPAREEREN. EMAILLEEREN. Asphaltpapier, Heiningdraad, Punt- draad, Heiningkrammen en Spijkers, Tobbes, Emmers en Waschketels, V leermuis-Stormlantaars prima kwaliteit Wagensmeer, MACHINE- en CENTRIFUGE-OLIE. Verder Te kwaliteit geëmailleerde in pakken van 20 en 35 cent verkrijgbaar in de Mocht uw leverancier bovengenoemd artikel niet voorradig hebben, vraag dan adressen aan BLOOICER'S CACAOFABRIEK te AMSTERDAM. 44 ten bate van de Vereeniging voor Chr. Belaogen, in bet lokaal aan de Julianastraat te Burg op Texel, Uit de ontvangen trekkingslijet mocht ons blijken, dat van de door ons geplaatste loten do volgende nummers met een prijsjo uitkwamen 116352 SCHEERMES IN ETUI. 132079 HEE RENPORTEMONNAIE. 132090 SCHEERMES IN ETUI. De trekkingslijet is bij ons gratis ter inzage. Te koop wegens plaatsgebrek hoog 2 M., breed 1,28 M. Adres bureau van dit blad. TE KOOP Verleden week zijn de eijeren Donderdag inplaats van Vrijdag geveild; er kwam daardoor tijd to kort, niet voor het Jschou- wen, maar voor de overige werkzaamheden, waardoor ditmaal aan iederen zender den raiddenprijs wordt uitbetaald; voor de in zenders van groote eijeren, die het geheele jaar door groote prijzen makon, slechts een kleine teleurstelling, voor de inzenders van kleie eijeren een meevaller, tevens eene aansporing urn aan de vereeniging te blij- ven, „door eendracht sterk*4, en. te zorgen dat ook zij in de betere soorten komen, waarvoor de broodeieren door het provin ciaal besluur, beschikbaar gesteld, hen in staat stellen. Ieder lid heeft recht op 15 broedeijeren, tegen betaling van 5 ct. per stuk en de vracht. Zij die meerdere eijeren verlangen zullen daartoe gelegenheid vinden door aan leden, die voor do broederij niet ingericht zijn te verzoeken, om ook namens hen broedeijeren te mogen aanvragen, teneinde langs dien weg den pluimveestapel vooruit te brengen. HET BESTUUR. beveelt zich beleefd aan voor de levering van Aanbevelend, De Agenten- KUIJPER Cz. Agenten. H. HAAKMAN O) rQ X3 r-H —i -M r-H Aan de leden werd verzonden als derde zending voor den dertienden jaargang: door Dr. J. R. Callenbach. Naar het Engelsch door C. van Ophemert. In dezen jaargang ontvingen de leden reeds Het licht der wereld. Bijbelsche platen naar oude en nieuwe meesters. Prachtuitgave in groot kwarto formaat met 29 zeer lraaie platen. Het Uilennest door WSchippers. De Eben-Haëzerkalender voor 1910 en 2 Groene boekjes. In dezen jaargang zullen nog volgen En het was nacht. Een verhaal uit het jaar 1925 door Guy Thorne, en Een Wegbereider door A. v. d. Flier, benevens 2 Groene boekjes onder redactie van H. W. S. Boven dit alles is ieder lid thans in de gelegenheid gesteld, gratis in het bezit te komen van meerdere degelijke boekwerken. Voorwaarden met boekenlijst zijn met deze zending verzonden. De catalogus, vermeldende alle voorwaarden, is in elkeD soliden boek handel verkrijgbaar en wordt op aanvrage franco toegezonden door den uitgever i— PT ci- O 0Q TE KOOP met de rechtstroodorschmachine gedorscht, bij C. J. GEEJVSE, Eieriand. AGENT DER TE KOOP eieren te zoeken op de landerijen oehoorende bij Alexanderhoeve". P.II.Polder, Texel. B. KIEVIT. verkrijgbaar Vraagt prijsopgaaf. verkrijgbaar bij in prima kwaliteit on concurreerenden prijs verkrijgbiar in de Drogisterij Diiinenburg, Aanbevelend, Beleefd aanbevelend, DE WAAL. eieren te zoeken of overpaden te maken op de landerijen, bcboo- rende bij de bolsteden „Buitenzorg44 en „Mariahoeve" in den polder Eieriand. jmgKaggfcfc Ondcrseteekende verwittigd, dat ffiPïF bij het EIEKENZOEREN in den polder „Eendracht en daarbij behoorendo schorgronden van den heerC. 8. Keijser Cz. gebuurd heelt; een ieder wachte zich alzoo om op genoemde landerijen eieren te zoeken. M. WEGMAN. Cockedorp, April 1910. Aanbevelend, T. 11UIJS. BLOOKER,'S CACAO,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 3