Broedeieren van: Boekhandel Parkstraat. ANSICHT-KAARTEN, NU LENGHAUS M. WIERINGA, BURG- TEXEL KANTOORBOEKEN. DE PRIJS IS 3 CENTS PER STUK. NAAMPLAATJES prima gegalv. vlechtdraad punt en glad heiningdraad M. A. Knijper, Attentie s.v.p. OEBR. DROS, den Bnrg: Ijzerhandel Parkstraat. P. J. ZOETELIEF. FEUILLETON. De Bruidschat. LANGEVELD DE ROOIJ, Boekhandel Parkstraat. Geëmailleerdenaamplaten Het is verboden Alle reparatiën aan Horloges, Pen dules, Regulateurs en Wekkers met een jaar garantie. Vlechtdraad, Heiningdraad, Puntdraad, Tobbes, Emmers en Gieters, Petroleumstellen, 1-, 2-, 3-, 4-vlams, en alle benoodigde Gasartikelen. Scherp concurreerende prijzen. Ondergeteekenden zijn voorzien van een goeden voorraad Verder Kantoorbenoodigdheden en diverse Schrijfbehoeften. Tevens herinneren zij aan hunne nieuwe collectie zoodat de keuze weder zeer ruim is, als volgt •Bij bestelling is het voldoende het cijfer der* kaartals bovengemeldaan te geven. DE ALKMAARSCHE Stoom - Steenhouwerij Firma W. F. STOEL ZOON levert alle soorten VOORRADIG in alle courante breedte en maaswijdte. PRIMA KWALITEIT GEGOTEN AFVOERBUIZEN. Asphaltpapier a 15, 20, 25 en 30 ct. deM2. Slijpsteenen in verschillende maten. DRAADNAGELS en KRAMMEN. Verder alle mogelijke Gereedschappen en Bouwartikelen tegen zeer lage prijzen. 5 pCt. a contant. Aanbevelend, in Ijzerwaren, enz, Buf-Orpington Wit Wyandotte Zwart Minorca Patrijs Leghorn Wit Leghorn dagelijks verkrijgbaar a 5 cent per stuk bij C. DE WIJN Wz., Rietdekker. Verkrijgbaar bij onze zoo gunstig bekende fijDe BOTER- DRAB 8ELKOEKEN. Luxe verpakking. Prachtig cadeau. Aanbevelend, J. C. REPRO, Banketbakker, Hofleverancier. Workum. Horlogemaker. Goudsmid Werkplaats Warmoesstraat, den Burg, RUIME KEUZE Aanbevelend, Vrij naar 'tEransch door A. B. 4.) Lucy keek onverschillig naar bet kind, dat langs den trap beproefde te ontsnap pen. Toen zij den ouden matroos opmerkte, begon zij te snikten en was haar gelaat bedekt met tranen; het kind liet zijn werk in de steek en ontsnapte, terwijl hij naar Dick een lange nens maakte. De jonge vrouw zei toen, dat zij zich in den weg bad vergist en dat zij al reeds gernimen tijd daar in den kelder was op gehouden door het kind dat haar belette de straat op to zoeken. Is dat kind een zoontje van mijnbeer de luitenant vroeg zij met de grootste naïviteit aan Dick. Dick had weinig eerbied voor vrouwen die zich zusters noemen van matrozen die niet bestaan en die men in kelders vindt. Hjj telde de flesschen rum en madera om te weten of zo niet verminderd waren en bracht daarna de vreemdelinge naar buiten. De tweede poging was ernstiger; twee mannen braken in den nacht in, en hetzij zij den kelder, die het doel van hun tocht scheen, niet konden vinden, of dat ze tegen een of ander meubelstuk gestooten hadden of een deur hadden doen piepen, luitenant Parker had hen gehoord en gewapend met een sabel was hij naar de dieven gesneld en had hen met kracht aangevallen. Dezen, niet op een worsteling voorbereid en nog bovendien de eigenschap der meeste dieven in Engeland bezittende, van wel te willen stelen, doch niet te moorden, trokken zich haastig terug. Een van ben werd gewond. Ze waren woedend over hun nederlaag en meer dan ooit besloten hun doel, hoe dan ook te bereiken. Tot beden toe was er bijna niets bekend geworden van betgeen er gebeurd was. De joDge Schotscbe was geschrokken van eenige bloeddruppels op den vloer der spreekkamer en die had met 1 De Dageraad, zwart 2 Oosterend bij aankomst, gekleurd 3 Park, gekleurd 4 Waal bij aankomst, gekleurd 5 Aankomst Burg I, gekleurdnieuw 6 Aankomst Burg II, gekleurd—nieuw 7 Marktplein met hotel Texel, gekleurdnieuw 8 Steenenplaats en Koogeratraat, gekleurdnieuw 9 Hotel Texel, gekleurd 10 Gezicht op Burg Hoornderend, gekleurdnieuw 11 Steenenplaats en Hoogerstraat, gekleurdnieuw 12 llinnenburg, gekleurd—nieuw 13 Gezicht op Oudeschild, zwart 14 Binnenburg, zwart 15 Aankomst Burg III, gekleurdnieuw 16 Parkstraat met postkantoor, zwart 17 Gezicht op Oudeschild, gekleurd 18 Doolhof met Zandkuil, gekleurd 19 De Cocksdorp. Noordeinde, gekleurd 20 Weverstraat tegenover Parkstraat, zwart 21 Gezicht op Oosterend, gekleurd 22 De Cocksdorp, logement de Hoop, gekleurd 23 Texels Eigen Stoombootondern. geklnieuw 24 Badhotel en Paviljoen Koog, gekleurd 25 Marktplein „Lindeb." en „Oranjeb". gekl.uieuw 26 Steenenplaats en Weverstraat, gekl.nieuw 27 Panorama Koog, zwart 28 Aan het strand, Badplaats Koog, zwart 29 Gezicht op den Hoorn, gekleurd 30 Gezicht op de Koog, gekleurd 31 Marktplein. Oostzijde, Café den Burg, zwart Aanbevelend, enkele buren gesproken van een nachtelijk gevecht; maar luitenant Parker kon wel vijanden hebben en waarom kon er ook geen bloedig gevecht plaats hebben bij een jong officier Men trok zich van de vrees van Anna in 't geheel niet3 aan. Den volgenden dag was het echter eeD geheel ander geval. In het midden van den nacht deed een vrij talrijke troep een inval in de straat en omringde de woning van den luitenant. Mr Parker besloot zich hardnekkig te verdedigen, hij laadde al zijne wapens, zoowel pistolen als kara bijnen en geweren, zelfs een kanonnetje. Daarop opende hij zijn raam en begon op zijne aanvallers te vuren. Was deze plotselinge aanval voor enkele zijner belagers doodelijk De luitenant wist het niet, maar wel bleek hem. dat er merig kogel was doorgedrongen in het magazijn aan de overzijde der straat. Bij mr Gower had hij vrij wat schade aange richt. De heeren bandieten trokken in wanorde af, eenige van ben waren gewond en allen verschrikt over zulk een onge- wonen tegenstand en hun kapitein, de oude beer Blackheath, achtte het voorzichtig om voorloopig maar alle plannen van aanval uit te stellen en daarop alleen tot list zijn toevlucht te nemen. Zooals Lovel bad opgemerkt had men den verkeerden weg iugeslagen. Het was ook duidelijk dat de politie thans in de Nieuwstraat op haar hoede was, zoodat eon dergelijke aanval niet meer zou kunnen plaats hebben. De vrees en de natuurlijke eigenschap, de bewoners van groote steden eigen, om de verhalen op te smukken, maakte het tot een zaak van groot gewicht. De fantasie der bewoners van de Nieuw straat was werkzaam, allerlei veronderstel lingen werden gemaakt, de een al dwazer dan de andere. Zoo kwam in de wereld ook het verhaal dat de eerste consul van Frankrijk, die ovor do geheele wereld heerschappij wilde voeren, een honderdtal Franscben had uitgezonden om de beste Engolsche marine-officieren te dooden en deze waren nu begonnen bij mr Parker. Volgens gewoonte werd dit verhaal, juist omdat het zoo dwaas was, door de bewoners van de Nieuwstraat gemakkelijk voor goede munt aangenomen en zooals vanzelf spreekt nog met allerlei bijzonderheden aangevuld. Luitenant Parker deelde in 't geheel niet dat allerdwaaste idee. Hij geloofde niet aan de tegenwoordigheid van Fransche moordenaars in Londen. Verre van dat, de luitenant was vol bewondering voor Bonaparte. Dat dwaze idee dus geheel ter zijde stellend, vroeg mr Parker zich af, waaraan bj; toch zulk eon herhaalde aanval wel te danken had. Hij bewoonde ten oud huis en ook het meubilair daarvan had maar weinig waarde. Wat wilde men dan van hem Zou het om hem zelf te doen zijn? Maar dat was Diet mogelijk. Wat zouden de dieven van Londen op hem tegen heb ben. Hij woonde immers altijd aan boord. Dio aanvallen moesten dus worden toege schreven aan een dwaling. Om beter luitenant Parker te leeren kennen, en de redenen te begrijpen, welke hem hadden doen besluiten het huis in de Nieuwstraat te gaan bewonoD,is het noodig een weinig op onze schreden terug te gaan. In 1792 was mevrouw de gravin van Castres met haar dochtertje, toen 6 a 7 jaar oud, naar Engeland uitgeweken, tor- wijl haar man zich te Coblenz govoegd had bij den prins van Condé. De gravin begaf zich naar mr Richard Parker, den vader van den luitenant. Het was eeno zeer verstandige vrouw, uiterst voorzichtig en tevens vastberaden. Zij begreep, dat zij voor langen tijd uitlandig zou moeten zijn en dat haar man in den oorlog zou zijn betrokken en zeer goed in den strijd zou kunnen sneven. Mijnheer en mevrouw Parker ontvingen baar allervriendelijkst en wilden dat zij bij hen in de Oxiordstroet zou komen inwonen. Mevr. do Castres vond dat echter minder gowenscht, omdat zij vreesde, dat zij wel eens wat al to lang van dio gastvrijheid gebruik zou mooton DIJKGRAAF en HEEMRADEN van do 30 Gemeenschappelijke Polders op Texel vestigen de aandacht van belanghebbenden op art. 30 der Keur, waarbij verboden is zonder schriftelijke vergunning eenige limiet of sclieidingsloot, dienende tot waterberging of afscheiding van de naast aangelegen landen, een weg of een dijk, hetzij geheel of gedeeltelijk te dichten of te dempen. Op de overtreding dezer bepaling zal voortaan streng worden toegezien en mocht blijken, dat voornoemde bepaling is over treden, dan zal ten koste van de overtre ders op grond van de wet van 9 Mei 1902 (Stbl. no. 54) een en ander in zijn oorspron- kelijken toestand worden hersteld. Texel, 22 Maart 1910. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. S. DIJT, Dijkgraaf, RUIBING, Secretaris. in alle modellen, kleuren en afmetingen worden op bestel ling zeer vlug geleverd. Lage prezen. Prachtige afwerking. Aanbevelend, M. A, RUU PEK. vanaf 60 ct. eieren te zoeken of overpaden te maken op de landerijeo in gebruik bij Gebrs. niN, Dijkmanshuizen. Hardsteen, Zandsteen en MARMERWERK. komt de tijd weer voor eon nieuw pak kleeren. Daarvoor is men het geschikst terecht voor leveren zoowel als maken bij aun Oosterend en Keizerstraat 62 Helder. Beleefd aanbevelend. Tevens het soliedst adres voor het laten verven en uitstoomen van goederen. maken, zij begreep zeer goed, dat haar vrienden haar zeer genegen waren, maar wilde toch die genegenheid niet op zulk een zware proef stellen. Zij stelde aan mr Parker een vrij aanzienlijke som geld ter hand om die voor haar te bewaren en waarvan zij moest leven. Zij wilde verder atgezocderd van de wereld leven od zich geheel wijden aan de opvoeding van haar dochter, zooals het past aan eene vrouw, die door de oorlogskansen eiken dag gevaar loopt tot weduwe gemaakt te worden. Mr Parker verhuurde haar een huisje, dat hij in de Nieuwstraat bezat en mevr. de Castres ging daar met haar dochter wonen. Haar voorgevoelens werden helaas verwezenlijkt; mijnheer de Castres werd gedood en haar uitlandigheid duurde lang. De weduwe droeg haar ongeluk met waar digheid. Zij voedde haar dochter in liefde voor haar vaderland op, waaruit zij ver plicht was geweest te vluchten on haar haren echtgenoot had gekost, waarvan zij zielsveel hield. Uw grootste ongeluk, mijn kind, zei zij bijna dagelijks, is niet, dat ge uw for tuin verloren hebt, maar het verlies van uw vader. Hij zou u de wereld hebbon ingeleid. Een ander maal zei ze weer: Hef uw oogen ten Hemel, mijn kind, uw vader is daar en ziet zegenend op u Deer. Mevrouw de Castres stiorf eindelijk in de armen harer dochter, die toon het huisje verliet, dat nu eenzaam on verlaten voor haar was geworden. Zij nam haar intrek bij haar vrienden, de familie Parker. Mr Richard Parker was overleden, maar zijne weduwe, mevrouw Parker, wilde gaarne voor de wees een moedor zjjn. De tijden waren onderwijl veranderd. Hot Franscho gouvernement riop nu de uitgewekenen wedor terug en juffrouw do Castres kon dus ook weor naar Frankrijk terugkcoren. Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 4