N°. 2351. Zondag 10 April 1910, 23ste Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. van en naar Texel. Bi'O oen land BOOT- EN SPOORDIENST ttit iilad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Advertentiën vóór 10 nar op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bi) de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBubg op Texel. aansluiting gevende BOOT van TEXEL Dagel. 4,15 6,40; 11,-; 2,50; 6,- TREIN van HELDER: 6,26; 7,51; 9,18; 12,33; 4,20; 7,32. Aankomst Trein Helder. Vertrek Boot. TREIN te HELDER 8,47*; 11,40; 3,11; 6,53 Zondags 9,50. BOOT van HELDER: Dagelijks 5.15; 9,30; 12,15; 4,15 7,30 Zondags 5.15; 10.20; 12,15; 4,15 7,30 Men lette er wel op dat de met een aangeteekende treinen des Zondags niet rijden. Voor de uren van de boot geldt de gewone tijd, evenzoo voor die der treinen; Men raadplege verder de door ons verstrekte Boot- en Spoordienst, gratis aan ons bureau verkrijgbaar. SCHIETOEFENINGEN. Burgemeester en Wethouders van Texel maken bekend, dat de schietoefe ningen op de baan bij „Neeitjes Nol" dit jaar zullen worden gehouden van 11 April e k. tot ultimo September d.a.v. Texel den 4 April 1910. Burgemeester en Wethouders vnd. HIDDINGH. De Secretaris RUIBING. Kohier van den Hoofdelijken ontslag. Burgemeester en Wethouders dei- Gemeente Texel maken bekend,dat een afschrift van het primitief kohier van den Hoofdelijken omslag voor het dienst jaar 1910, gedurende vijf maandeD, van den 8e April J910 tot en met den 7e September 1910, ter Gemeentesecretarie voor een ieder ter lezing ligt. Texel, den 7 April 1910. Burgemeester en Wethouders voorn., De Burgemeester, HIDDINGH. De Secretaris, RUIBING. Over »Nitragin«. TEXEL, 9 APRIL 1910. Verfraaiing; van den Hurg. Door wijlen don heer F. Keijser, oud wethouder alhier, wei d aan de Gemeente gelegateerd een bedrag van'f3000, welk bedrag moet worden aangewend tot verfraaiing van den Burg. 't Is zeker wel eeu eenige gift voor zulk een doel voor onze Gemeente, en 't mag getuigen van de belangstelling van den erflater voor zijne woonplaats, ook ten opzichte van de verfraaiing, waarvoor hij een extra fondsje heeft noodig geacht. Door den raad onzer gemeente werd dat legaat aanvaard en de aanwending er van berust, zooal niet bij den Raad, vermoedelijk bij B. en W., die ten deze wellicht in overleg met den Raad zullen beslissen wat voor de beschikbare gelden zal worden gedaan. Zoo heel gemakkelijk zal deze zaak echter nog niet zijn op te lossen, 't Kan hier wel mee gaan als op menig gebied; „men zou wel iets wenschen te doen als de middelen er maar voor waren", en als de middelen er dan zijn dan weet men toch niet hoe ze aan te wenden dan is het bedrag te beteekeneDd om daarvoor peuterwerk te doen, of te gering om aan groote plannen uitvoering te geven en zoo blijft men maar weifelen en zit men per slot van rekeniDg nog met de goedgeefsehheid van den milden gever in den broei, wantmen kan het geld maar eenmaal uitgeven en zal ongaarne het zoo direct voor eenig doel besteden op gevaar af dat later zou kmmen blijken dat het voor een ander doel aangewend, beter tot zijn bestemming zou zijn gekomen. 't Wil ons voorkomen dat de uitvoer ders vaD deze wilsbeschikking zoowat in dit geval verkeeren, want hebben wij eene uitlating goed verstaan, dan nemen B. en W. ten deze eene afwachtende houding aan of wellicht van uit de bur gerij eene wensch zal worden kenbaar gemaakt. Zulks is van B. en W. zeker goed gezien en getuigt van groote voorzich tigheid, omdat het ook hier wel zal gelden „dat de beste stuurlui aan den wal staaD," en wanneer die stuurlui nu een woordje mogen meepraten in welke richting het scheepje moet worden ge stuurd dan loopt men niet zoo groot gevaar dat naderhand zal worden gezegd: ,,'t had zoo moeten zijn." —Dat zulks evenwel later niet zal worden gedaan zouden we daarom nog niet durven zeggen, 't Is nu eenmaal gewoonte bij sommigen om anderer zaken te bedillen, zonder dat men zelf zich eenige moeite getroost, om met daad of woord den gewenschten koers aan te wijzen. Wij staan alzoo nu voor het geval dat uit de burgerij een stem wordt verwacht om B. en W. in deze van advies te dienen en het is de Yereeniging voor Vreemdelingenverkeer welke zich voorstelt eene vergadering te beleggen om ten deze tot de meest gewenschte voorstellen te komen. Wanneer die vergadering wordt uit geschreven dan verwachten wij dat velen van de gelegenheid gebruik zullen maken om hun licht te doen schijnen. Onvoorbereid is zulks nu niet, men kan van te voren rijpelijk overwegen wat in deze gewenscht zoude zijn, men kan alreeds met verschillende personen daar over spreken, om zoo, voldoende toebe reid, op de te wachten vergadering zijn ideën kenbaar te maken. Doch doe men dit dan ook, niet door een grapje zich er af te maken of overdreven eischen te stel len, doch door eenig wel overdacht plan aan de hand te doen. Belangstellenden denken er over na. Wij hoorden reeds een paar ideën, n.l. een wandelweg met wat daar bij behoort om den Burg, ook aan de Zuid-zijde, hetwelk natuurlijk een grooter bedrag zon eischen, doch gewenscht en uitvoerbaar zou zijn wanneer meerderen de portemonaie daarvoor openden, öf eene verfraaiing van het park, door het verwijderen van wat geboomte en het daarvoor aanleggen van bloemperken. Beide ideën zouden wellicht tot genoe gen zijn voor de ingezetenen en een attractie voor den vreemdeling die hier een bezoek brengt. Een mooi perk bij de entree van het dorp wordt door anderen weder genoemd. Oosterend, 8 April. Men legt zich hier in den laatsten tijd meer en meer toe op het fokken van kippen en eeDden, en op de eieren- productie. Velschillende hoenderparken en eendonhokken kan men in de nabij heid van dit dorp vinden. Ook is er een fokkerij van raskonijnen terwijl de bloembollenteelt zich meer en meer uit breidt, wat tegenwoordig duidelijk blijkt uit de vele gele narcisvelden. Waal, 7 April. De heer Jb. Raven, vroeger alhier woonachtig, thans onderwijzer te 's Gra- venhage, deed Zaterdag j.l. te Amster dam met goed gevolg examen voor onderwijzer in slöjd (handenarbeid) en wel voor karton- en kleiarbeid. De Oock-sdorp, 8 April. Op de hofstede „Labora" van den heer L. J. Timmermans brak in den afge- loopen nacht brand uit in een klamp hooi. Door het kleppen der brandklok werden de bewoners van De Cocksdorp met den brand in kennis gesteld. De spuitgasten trokken gedeeltelijk naar het terrein van den brand, en voor een ander deel naar het spuithuis. Daar er geen paarden verschenen om de spuit te rijden, moest men hier nagenoeg anderhalf uur wachten. Eindelijk kwa men twee paarden van „Labora", die de spuit ter bestemder plaatse brachten. Eén klamp hooi ging geheel verloren, terwijl een tweede, die ook door de vlammen was aangetast behouden bleef. De brandhaken deden ook dienst. Vlieland. De groote vallei, bij ieder Vlielander van oudsher bekend als „het tweede land" is dezen winter door het Staats- boschbeheer in ontgiDniDg genomen. Het diep omspitten van den hier en daar heuvelachtigen bodem heeft velen ge ïnteresseerd, wat zou dat worden in de duinen, een lupineveld, een toekomstig woud Nieuwsgierige en belangstellende eilanders hebben een antwoord gekregen op hunne vragen. Sinds eenige dagen toch kan men eiken dag het plaDten van dennen van nabij aanschouwen, het zal dus een bosch worden daarginds. Bij honderden aangevoerd uit de kweekerij bij het Posthuis, worden ze hier over geplant-, heel kleine aan weerszijden van den badweg, op het golvende terrein langs de duinen grootere sparretjes. Dat men eiken dag dat mooie ont ginningswerk kan volgen en straks zich verheugen gaat in den voorspoedigen groei van het geplante boomgewas, zal wel ruimschoots het gemis van die enkele plekjes, waar men niet meer vrij doorloopen kan, vergoeden. In 1601 meer vooruitstrevend dan in 1910. In het werk van dr. Schotel: De open bare eeredienst der Ned. Herv. kerk, leest men op blz. 359: „De Synode te Wesel (1568) wenschte wel, dat ook bejaarde vrouwen van beproefde vroom heid tot diaconessen werden gekozen. Het is mij echter niet gebleken, dat zij in de Hervormde kerk immer toegelaten zijn, ofschoon vele noodzakelijke werk zaamheden beter door vrouwelijke per sonen konden verricht worden." Id verband met deze woorden deelt ds. F. A. Visser, predikant te den Hoorn op Texei, in de Kerkelijke Courant mede, dat aldaar, blijkens de notulen van den kerkeraad, welke beginnen anno 1604, wel langs kerkelijken weg eene diakones werd gekozen. In het notulenboek staat o.a.: „Anno 1604 den 30 Maij is verkiezinge des Kerkenraets geschiet ende is tot ou- derlingb vercoren Dirk Corneliszoon ende tot. diaken Cornelis Jansz. Schoolmr. ende tot diaconisse Ael Albertsd." In 1607 is Ael Joest tot „dyaccenysse" gekozen; in 1612 Marretien Petters. In bet begin der zeventiende eeuw waren de kerkeraadsleden in den Hoorn op Texel in dit opzicht dus vooruitstre vender dan de meeste lidmaten der Herv. kerk van het begin der 20e eeuw. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per S maanden. Voor re Buiig 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiën. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. O Nitragin is geen stikstofmest. Het is zelfs geen mest. Vervangt Nitragin dan geen stikstofmest, zoals de rcklamo ons de laatste tijd tracht te leren? Als men lang redeneert, ja, dan bestaat in sommige gevallen de mogelikheid, maarzeker nooit op de wijze, die do omngowijde zich stellig beeft voorgesteld. Laat ik in 't kort oven trachten de zaak te verklaren. Zoa's de meeste landbouwers nu aj zo lang zamerhand weten, hebben de z.g.n. vlinderbloe mige gewassen, (d.z. alle klavers, luzerne, allo bonen en erlen, wikken, sorradella, lupinen en nog enige van minder belang) bet vermogen zich de stikstof uit de lucht eigen te maken en zelfs nog belangrijke hoeveelheden van deze duro en onontbccrliKC plantenvoedingsstof in bun wortel- resten neer te leggen, waarvan dan nog een volgend gewas prolitercn kan. Minder algemeen bekend hoewel natuurlik geen geheim voor bon, dio gercgold een land- bouwtydschrift bijhouden en zekerlik niet voor hen, die deze winter een mijner kursusscn volgden, is het feit, dat deze bemaebtiging der luchtstikstof door do vlinderbloemigen (ook wel Lcguminosen genoemd) plaats heeft mot behulp van con be paald soort bakteriën, dlo aan de wortels van gemelde gewassen knolvormige opzwellingen doen ontstaan, waarin ze leven en waarin ze do door bon vcrzameldo stikstof in gebonden vorm op stapelen en waaruit dan de vlinderbloemige plant zjjn slikstofvoedscl verkrijgt. In ruil daarvoor gebruiken do bakteriën be- paaldo stoffen uit het lichaam der plant. Ze redden hot dus met een dichte portomonnaie on helpen elkaar ongeveer als de lamino en de blinde uit bet bekende verhaaltje. Wanneer dus een vlinderbloemig gewas gedu rende zijn groei maar ruim voldoende beschikking beeft over fosforzuur, kali en kalk en waar dit niet het geval is verwijs ik naar de apoteek van de kunstmesthandelaar daar kan zo'n gewas een uitstekende oogst leveren, aangezien bet de ontbrekende stikstof van zijn vrienden, de stik- stofverzamelendc bakteriën, verkrijgt. Ieder zal nu begrijpen, dat het zeer dom is, aan een vlinderbloemig gewas een stikstofboudende mest (stalmestchili, zwavelzure ammoniak e.d.) te geven, of 't moest zijn in de aanvang van de groei op heel slechte grond een beetje chili om bet gewas over de z.g n. hongerperiode, d.w.z. de tijd, dat de bakteriën zich nog niet voldoende in 't jonge en beperkte wortelstelsel gevestigd hebben, been te helpen. Bewaar die meststoffen maar liever voor de arme stakkers, die bun stikstof uitsluitend uit de bodem moeten verkrijgen! Nu is 't geval natuurlik niet ondenkbaar, dat in een bepaalde grond de stikstofverzamelende bakteriën niet of in zeer onvoldoende hoeveel heden voorkomen. Deze dienen er dan gebracht te worden: men moet zo'n grond a.b.w. met die bakteriën besmetten, of m.a w. men moet die grond enten. Dit kan op verschillende manieren geschieden' Heel eenvoudig door het uitstrooien van eenige karren grond van een stuk land, waar bet te verbouwen vlinderbloemig gewas reeds eens welig beeft gegroeid. In beginsel nog eenvoudiger maken de bakte- riologen hc.t ons. De wetenschap is er n.l. in geslaagd bepaalde bakteriënsoorten van andere te kunnen afzonderen en in daartoe geschikte voedingsstoffen tot reinkultures op te kweken. Zo ook kan men in flessen afleveren zulke massakultures vau de verschillende soorten (vari ëteiten) van de stikstofverzamelende bakterien. Zo koopt men bijv. een reinkultuur met klaver- bakterien, waarmee men dan op een of andere wijze de grond kan besmetten. Een soort van reinkultuur is nu ons Nitraginl Er zijn er ook andere met nog mooiere namen. Een fles Nitragin is dus geen fles erge krach tige stikstofmest, zooals vele menen. Toch kunnen we ons de vraag stellen: Is bet nodig en winstgevend, onze bouwgrond, die met Vlinderbloemige bezaaid zal worden, met Nitragin of een ander reinkultuur te besmetten? Veel verwachting beb ik er niet van, o.a. om de volgende redenen, die ik ter beperking van plaatsruimte niet nader zal uiteenzetten: lo. De vlinderbloemigen groeien bier over 't algemeen best, zodat de bijpassende bakterien in voldoende mate in den grond schijnen voor te komen. 2o. Van serradella en lupinen heb ik bier wel eens het tegendeel horen beweren, doch daar waren andere oorzaken even waarsebijnlik als bakteriengebrek- 3o. De ervaringen met reinkulturen wettigen de vraag: KomeD de goede bakterien er werkelik in ruime mate in voor en zullen die bakterien in de grond ook voldoende werkzaam zijn? Intusseben is er alles voor te zeggen in' t klein enkele proeven te nemen. Landbouwers, die nog erten, bonen, klavers of een ander vlinderbloemig gewas gaan zaaien en or iets voor voelen om onder mijn beheer en leiding een gedeelte van een perseel ter kennismaking en vergelijking te enten, worden daarom verzocht mij zo spoedig mogelik daarvan bericht te doen. We kunnen dan deze herfst eens beoordelen, of de Nitragin en andere reinkultures werkelik de drukte verdienen, die er van gemaakt wordt. Zuid-Eierland 5 April 1910. H. VISSER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1