J. KELDER. M» XQM M arktbemj hten. Advektentiën. Alle soorten KINDERHOEDEN VERKOOP WEGENS VERTREK. C. DE WIJK, publiek verkoopen: een nette en goed onder houden Inboedel, C. RIJK. J. A. HILLEN, Groeneplaats. Voorradig: TEEEENBEHOEFTES Boekh. Parkstraat. Predikbeurten. Lammerenhuidjes S een? pauken Het gouden Bolletje en de groote S. prachtige collectie Karpetten, Yloerkleeden, Matten, en Kleedjes, Ieder doe zijn voordeel. Oudeschild, 8 April. De vereeniging Dorpskring „Steunt Elkaar" opgericht in 1887 met 52 leden, telt thans 962 leden, terwijl hare fondsen de f 7000 overschrijden. In den be ginne werd de contributie het geheele jaar door betaald, in de laatste jaren echter is telkens ruim 8 maanden vrijstelling verleend, en toch vermeer derde het kapitaal nog telken jare, wel een bewijs, dat zulke onderlinge fondsen recht van bestaan hebben. Eerdaags zal de bode weder een begin met de inning der contributie maken. Sterfte onder xoolvee. In Friesland heerscht tegenwoordig groote sterfte onder het wolvee. Men schrijft dit toe aau de gevolgen van den hoogen waterstand, waardoor de weilan den schadelijke stuffen bevatten. Ver zekeringfondsen verhoogen de premie met 100 a 150 pCt. Een sterke urn. Bij het diepploegen van een stuk land van den heer B. Biesheuvel, hoeve „Zeelandia", in den Houtrakpolder, nabij Halfweg, is dezer dagen een geheel gave, bruin-grijze urn gevonden, ter grootte ongeveer van tweemaal een menschen- hoofd. De urn heeft den gewonen vorm en is van bijzondere hardheid; wat blijkt uit het feit, dat het ploegmes er op stuitte en de urn daardoor niet bescha digd werd. Ze zal ter onderzoek naar het Rijksmuseum worden opgezonden. Respect. De assistent-resident X is overleden. Op den eersten klerk rust de moeilijke taak van dit verscheiden den deftigen, hoogen Resident mededeeling te doen. Hij vindt er het volgende op, waardoor hij zelfs den schijn vermijdt, eenige intimiteit te plegen met den geweldigen machthebber en schrijft: Hoogedelgestrenge Heer. „Bij dezen heb ik de eer u mede te deelen, dat ik hedennacht plotseling ben komen te overlijden. De assistent-resident, bij afwezen: De commies, w.g. Klerk. Openbare school niet opgeheven. Volgens bericht van Ged. Staten dezer Provincie, is aan het besluit van den Raad Nibbixwoud, tot opheffing van de openbare school in het dorp Nibbix woud, de goedkeuring onthouden. Wie hooren toil om Ondanks de waarschuwing van het treinpersoneel, bij het vertrek van den trein uit Amsterdam, dat zich in één der coupé's kwartjesvinders bevonden, is op het traject Amsterdam—Leiden, een mede-reiziger het slachtoffer ge worden van de practijken dezer „heeren". De reiziger verloor met kaartspel f 90. De politie te 's Gravenhage, vooraf ge waarschuwd, moest zich er toe bepalen, de kwartjesvinders op verzoek van den dienstdoenden stationchef, uit den trein te verwijderen. Vlugge postbestelling. In Noord-Holland liggen de dorpen Abbekerk en Wognum een uur van elkaar. Brengt men Maandagsochtends op het hulpkantoor te Abbekerk, een postwissel, dan krijgt de geadresseerde dien den daarop volgenden Donderdag in handen. Die wissel, 's morgens 9 uur te Abbekerk afgegeven, wordt 's avonds naar het kantoor Medemblik gezonden en logeert daar. Dinsdag gaat hij naar Hoorn, later naar Wognum en arriveert Donderdag. Bedrog in den Boterhandel. Een aardig staaltje van den z. g. n. boteragent geeft het officieel orgaan van den Alg. Ned. Zuivelbond (F.N.Z.) „Een inwoner van Haarlem ontving een prijscourant van boter, afkomstig uit de grootste roomboterfabriek in Nederland, waaraan verbonden 60 boer derijen en 1860 stuks melkvee". Deze fabriek behoort aan de onderlinge veehoudersvereeniging te Delft maar toen een journalist, die er eens wat meer van wilde weten, op kondschap uittrok, kon hij wel vinden het huis van den agent te Haarlem, maar om trent de fabriek werden alle verdere inlichtingen botweg geweigerd! Dan maar eens in Delft zelf geïnfor meerd! Daar wisten ze niets van een dergelijke fabriek af zelfs ten stad- huize was ze onbekend! Ze zal ook we) alleen bestaan in de fantasie van den agent! Deze man met dat vruchtbare voorstellingsvermogen woont te Haarlem, Jan Frederik Helmerstraat 13. Kalenderhevorming. In verband met het onlangs medege deelde omtrent de plannen betreffende het vaststellen van een normalen kalen der, is het belangwekkend te vernemen, dat Maandagavond in de Berlijnsche afdeeliDg van den Hansabond een motie ten gunste van die kalenderhervorming is aangenomen, waarin de regeering wordt verzocht, de hervorming met 1 Januari 1911 in te voeren. De inleider, von Hesse Wartegg, be toogde, dat het Paaschfeest met de sterrenkunde, die thans zijn datum van de maandtijdperken en dag- en nacht evening afhankelijk maakt, eigenlijk niets heeft uit te staan en dat het veel beter is, een vasten datum daarvoor te bepalen, in verband met de belangen van handel, nijverheid en kerk, terwijl het dan voorts wenschelijk is, een vaste regeling voor het geheele kalenderjaar te maken. De voorstellen die hij daaromtrent doet zijn afkomstig van den Nederlander G. S. de Klerk. Het kalenderjaar (365 dagen) zou in kwartalen, elk van 91 dagen worden verdeeld, zoodanig, dat de eerste twee maanden van een kwartaal 30 en de laatste 31 dagen zouden tellen. De dag die overschiet bij zulk een verdeeling zou als weekdag niet meegeteld worden, maar als „Nieuwjaarsdag" komen tus- schen 31 December en 1 Januari. In een schrikkeljaar zal dan nog een tweede tusschendag komen en weltus- schen den 31en Juni en den len Juli. Het zou wenschelijk zijn, zoo betoogde spr. verder, de hervorming alreeds met 1 Januari 1911 in te voeren, daar de 31e December 1910 op een jZaterdag valt. Ü6 Zondag zou dus als Nieuw jaarsdag zonder datum gevierd worden en de le Januari 1911 zou op Maandag vallen, evenals de eerste dag van elk kwartaal. Zoo zou men terstond lang vooruit kunnen weten op welken dag een termijn zal vallen. Het Paaschfeest zou volgens den kalender op 7 April worden vastgesteld. De Paus heeft zich, gelijk onlangs bericht werd, vóór de kalenderhervor ming verklaard, en op het congres van kamers van koophandel, dat dit jaar te Londen wordt gehouden, zal ook de internationale regeling van den kalender kwestie worden behandeld. Er is dus veel kans, dat het eens tot die hervorming zal komen, al is het misschien niet zoo spoedig als de Berlijnsche Hansabond wenscht. Motor spoorweg en. Mexico krijgt motorspoorwegen. Men wil gedurende 6 maanden beproeven of ze voldoen en dan eventueel tot blijvend gebruik overgaan. De wagens zijn van Amerikaansch fabrikaat. Op het oogen- blik worden eenige wagens geprobeerd tusschen Impolmi en Guaymas, waar ze zeer voldoen. Ze loopen zacht en snel, zijn koel en gemakkelijk en veel beter schoon te houden dan gewone spoorwagens. In dat heete klimaat, waar men alle vensters moet openzetten, is reizen zeer aangenaam als men geen last heeft van rook, damp of ascb. Ook moeten de bedrijfskosten aanzienlijk geringer zijn en slechts van die van de gewone spoortreinen bedragen. Koude in Frankrijk. Ook te Parijs is de temperatuur dezer dagen aanzienlijk gedaald. In de hoofd stad heeft het gesneeuwd; telegrammen uit de provincie melden eveneens scherpe kou en op verschillende plaatsen sneeuwval. Geen maag meer en toch gezond. Te Insterburg woont de vrouw van een landheer, bij wie acht jaar geleden door een operatie de maag weggenomen is. Nu is zij 56, zeer gezond en in staat om alles te eten, zonder er last van te hebben. In den loop van de acht jaren is zij nog tweemaal voor inspectie naar Koningsbergen geweest, maar beide kfeeren vond de faculteit haar volkomen in orde. Toen ik verleden jaar op de kaart van Texel een groote S trok en daarmede de bekende richting aangaf die de atoomtram zon moeten volgen ten einde vijf dorpen met de Haven te verbinden en op landbouwgebied ongeveer het geheele eiland te gerieven, kwam mij onwillekeurig de woordspeling op Singers S in de gedachte en vroeg ik mijzelve af: boe lang nog de blijde ver wachting voor het gouden bolletje, «la boute d'or// tot. de vrome wenachcn zou belmoren. Met de lijn zooala die door mij werd aangegeven zal een half milliocn Kulden gemoeid z'yn, maar wanneer de gemeente Texel van haar belangstelling doet blijken, en voor één derde van het. bedrag zorgt dan zal Rijk en Provincie evenals met de lijn EwijksluisSchagen eri andere lijnen voor twee derde gedeelten bijspringen. Nu weet ik wel dat we er niet over behoeven te denken om bij particulieren hier aandeden geplaatst te krijgen, maar dat is niet noorlig ook want we kunnen er langs anderen kant komen. Laten we het aandeel waarvoor Texel zou moeten zorgen, op f 170.000 stellen, dat is tegen 4 pCt. gerekend zes duizend achthonderd gulden 's jaars. Eijerland alleen kan er den stoomtram wel brengen wanneer de Ingelanden er iets meer dan twee guldon per hectare jaarlijks voor over hebben; maar is dat noodig heeft het overig deel van Texel geen belang bij die verbetering We weten dat paarden, koeien, schapen en des noods varkens ook, als we er den tijd voornemen, op eigen beenen de plaats van alscheping kunnen bereiken, wij zeiven ook Maar is er dan behalve personen en vee geen ander vervoer en zal de weibocr eeuwig weibocr blijven? Ik zie den tijd naderen dat er een groot deel van Texel zal «gescheurd/' worden omdat de vruch tenteelt zooveel meer voordeel aanbrengt. En dan de besparing der wegen en daardoor groote vermindering van onderhoudskosten, telt dat ook niet mede Wanneer de verkeersmiddelen er zijn duurt het geen drie jaar of in Eijerland alleen zullen minstens 5011 hectaren suikerbieten verbouwd worden en de tram daardoor reeds eene ontvangst hebben van f 20000 's jaars. Toen de heeren Bosman consessie kregen voor een tramlijn van HavenBurgWaal werd hen van gemeentwege tevens een renteloos voorschot toegezegd van f20.000. Zou de door mij ontworpen lijn niet op meerder renteloos voorschot mogen aanspraak maken Ik ben nog altijd bereid de zaak vooruit te brengen wanneer ik steun kan vinden. Ik hoor dat de 30 Polders over een Stoomge maal denken, ook Eijerland heeft iets dergelijks in 't hoofd en Waal-en-Burg voelt schaamte, maar wil men indachtig zijn dat wanneer een ieder op zichzelf werkt ook een ieder voor het geheele bedrag op tornt! terwijl kanaal met schut- kolk, te gelijkertijd dienende voor uitwatering en bevaring, voor Texel slechts op een derde gedeelte der kosten komt te staan, omdat de overige twee derde gedeelten door Rijk en Provincie worden gedragen en zou het dan niet aardig zijn en voordeelig ook dat eindelijk overeenstemming werd verkregen en oude veeten tusschen de verschillende polders werden aan kant gezet? W. CONINCK WESTENBERG. Texel, Grasmaand 1910. Burgerlijke Stand der Gemeente Texel. Van 2 tot en met 8 April '10. GEBOREN: Diederica Fokstina Maria Anna, d.v. Cornelia Kooiman en Trijntje Koning (Oosterend), Klaas Sietse, z. v. Hillebrand de Vriea en Cornelia Jonker (den Hoorn) Eeleo Frederik, z.v. Wibbe Rinze van Douwen en Elke Stuiveling (den Hoorn) Theodora, d. v. Willem Zijm en Theodora Schrama (Eierland) Pieter Paulus, z.v. Jan Jacob van Wessem en Antje Henkes (den Burg). ONDERTROUWD: Ariën Commandeur (Blokker) en Maria Gerberg Bakker (den Hoorn). GETROUWD: Geene. OVERLEDEN: Antje de Vriea. oud 71 jr. geb. met Cornelia Kuyper (Ooaterend) Pieter Reij, oud 84 jr. wedn. van An- naatje Hin, (nabij den Burg) Pieter Bakker,oud 86 jr. wedn. van Annaatje Bonnacker (Oosterend). GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize 1 hoepel, gevonden in de Weverstraat. 1 kuifkam, gevonden in de Parkstraat. ■MBamMB—n—n—cawani—n—bb» Kondag IO April. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. '8 Avonds 7 uur da. Kijne. Waal. Voorm. 10 uur da. Smits. Afscheid. Oudeschild. Vm. 10 uur da. Boeke. 's Avonds 7 uur da. van Loon van Baraingerborn. Den Hoorn. Voorm. 10 uur da. Visser. Oosterend. Nam. 3 uur da. van Graaatek. GEEN Zondagsschool. Cocksdorp. Nam. half 3 da. Boeke. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Vm. half 10 da. 8. de Vriea Nam. 3 uur van Nieuw-Leuaen. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Vm. 10 uur da. Kuperua. Den Hoorn. Geen dienst. Seliugen, 7 April. Aangevoerd: 68 Kalfkoeien t 160,a f 255—; 76 Vette Koeien 1 170 a 1310; 100 Geldekoeien t 100 a f 230 250 Nuchtere Kalveren f 7 a 124. 5 Stieren f 170 a f 190; 0 Schapen (vette) t 00,a 00,00 400 Overhoudera f 17 a 31.00. 35 Vette Varkens 50 a 56 cent per Kg. 3 Magere Varkens f 17 a f 60 Biggen f 13,a f 17,00; Boter t 1.10 al 1.20 per K.G. Kipeieren f 2,70 a f 3,10 per 100; Leiden, 8 April. Ter markt aangevoerd: 11 Stieren f135 a 1252,—; 731 Kalf- en Melkkoeien f 154 a f 317; 261 Varekoeien f 96 a f 242; 243 Vette Oaaen en Koeien 1 175a f 308 55 Kalveren (vette) f 66 a 1 112 273 Kalveren (magere) 14al 12 623 Schapen (vette) 1 22,— a f 31. 870 Magero Varkens f 17— a f 49, 584 Biggen f 8.50 k f 15.00; Geboren: JANNETJE MARIA, dochter van P. VOS, Pz. en M. VOS—Veeniiof. Exloo, 6 April 1910. Bevallen van een Zoon, E. VAN DOUWEN—Stuiveling. Den Hoorn, 6 April '10. JOH. SIJBR. KONING Wz. en M. KONING—Eelman. Ooaterend, 9 April 1910. de bekende Harmonica-speler ZATERDAG 23 APRIL a.s. te Ooaterend en ZON DAG 24 APRIL a.s. te Oudeschild. Kaarten tot een beperkt aantal verkrijg baar bij IJ. KOPPEN te Oosterend en bij D. VOS te Oudeachild. worden gewaaachen en weer neljes opgemaakt bij Wed. J. KOOL. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de 30 Gemeenschappelijke Polders op Texel zullen op Maandag 11 April 1910,'s mid dags 12 uur, in het café „den Burg", bij inschrijving aanbesteden: het vervoer van brik, grint en basaltslag naar de onderscheidene bij het Waterschap in onderhoud en in aanleg zijnde wegen. De Dijkgraaf geeft nadere inlichtingen op Zaterdag 9 April 1910. Dijkgraaf en Heemraden vnd., J. 8. DIJT, Dijkgraaf. RUIBING, Secretarie. Texel, 5 April 1910. Deurwaarder te Texel, zal op MAANDAG 18 APRIL 1910, 's namiddags 2 uur, ten verzoeke- en voor het woonhuis van den heer W. Wolters in de "Weverstraat te den Burg op Texel, w. o. 1 Eikenhouten Linnenkast met kuif, diverse Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilde rijen, Vloerzeil, Karpetten, 1 Regulateur, Lampen, Kachels met pijpen, 1 2-persoons ijzer Ledikant, 1 Waschmachine, Tobbes, Emmers en een best zingende Kanarie met kooi en stander. Voorts: 2 beste Kleermakersnaaimacbines, 1 Kleermakerswerktafel en betgeen meer zal worden aangeboden. andere DUIDEN, tegen do hoogste waarde. ONTVANGEN: welke tegen scherp concurreerende prijzen worden opgeruimd. Beleefd aanbevelend, Eerste soort Volle ZOETEMELK8CHE KAAS per 16 35 cent Eerste soort Friescho Kaas por TC 18 cent Witte Suiker Puike Koffio Eerste soort gele zeep Sago Paarlvet Griesmeel beste Rijst Rozijnen zondor pit puike Krenten Gebasterdo suiker 25 «44 10 per pak 13 375 n o per IC 10 8 14 16 24 Kanariezaad en Lijsterzaad per pak 10 on 11 Voorts alles zeer lage prijzen. Aanbevolend, D. SCIIUMAKEK. Aangeboden een FIETS, zoo goed als nieuw, koopsom 25 gld. aan hetzelfde adres. voorbanden in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 2