VERZEKER Ifandai ENG. KOLEN in lossing, Tevens een mooie partij Houtwaren Opslagaikaak en houtwaren Nloleneri Alle soorten Veevoeder en Kunstmeststoffen, M ALKMAAR-PU RMEREND. MEUBELEN Heeren Paardenfokkers HYPOTHEEK afgekalfde Koe. een ARBEIDER beste Ruikalveren )s Houten ledikanten prima Stroomatrassen, Gebloemde en gestreente Karpetten, en verder alle schoonmaakartikelen, HOUTHANDEL!! Sd. KEIJSER Dz., ZADELMAKERIJ BESCHIKBAAR Ilonfbande! Nieuwstraat. J. JAÊL MB. Veevoeder ouder Rijkscontrole. ALGEMEENS PAARDEN- EN VEE- Belangrijk bericht aan de bewoners van het dorp Oudeschild. E. VLESSiftlG. Prima Eiken Spoorhout. J. Ja®. M3. Dagelijks verkrijgbaar: tegen scherp concurreerende prijzen. DROS Óf Co. Vertrek 's morgens ELF UUR L. H. SG10T, lande! in nieuwe en gebruikte rijtuigen. Nog te koop EEN TILBURY, EEN LUXE-DOGCAR, EEN BAK WAGEN, «r Ook genegen te ruilen. Tevens levering van alle soorten Bedden en Matrassen. Linoleum, Vloerzeil en Matten op staal. Lancasterrolgordijnen, Karpetfranjes. J. A. HILLEN. Te koop het woonhuis met erf, Een beste Tilbury. Zaterdag en Zondag Gegarneerde DAMES- en EINDERQOEDEN GAREELEN. ALEX K0HIH6. Lees dit vooral met aandacht E. VLESSIIMG. De Hengst ,,TALLIE II' GROOTE AFSLAG. De Kloosterbalsem voor Rheumatiek. Te koop: Land- en Draineerbuizen J. Pb. BAKKER. IJzeren Ledikanten f 5,00. Veeren- en Kapokbedden. Veeren en Kapok bij gewicht. Prima 12-els Axminster Kleeden, F. ZEGEL Kz. Bij K. LIPS, Waalderstraat BIGGEN en SCHRAMMEN. H H. LANDBOUWERS. De VEER-CULTIVATOR Van der JCloot Co. Steeds voorradig Uw drachtige merriën en runderen tegen het gevaar- WEHPEN lijke risico van yy VERZEKERINGr MAATSCHAPPIJ GEVESTIGD TE 's-GBAVENHAGE, tegen vaste premiën van f 1,25 per f 100 met 80% schadevergoeding. De "Veeboot „Burgemeester van Alkmaar" zal aanst. M-A_-A_JSTDA.Gr IJ. APRIL uit de haven van Texel vertrekken naar A_ 1 k m a a r en Burmerend. De ondergeteekende bericht dat hij bij den Heer T.BUIJS te de Cocksdorp. CC. Dalmeijer. Versche Roomboter en Eieren Pnike Aardappelen. Mans- Vrouwen- en Kinderklompen- Steeds groote voorraad. - L a g e p r ij z e n. - soliede buizen of boerderijen met lan derijen, zoowel voor wei- als bouwland. Maandag in lossing Slijpsteenen onder garantie. Watervaten, Bruine teer, Koolteer, Carbolineum, enz. enz. Men neme proef! Op het oogenblik nog een voorradig. ges. en gep. IV4X8, 1X8 en 8/4X8- Verschillende leDgten. gr. Platen, Battings en Deelen. als 3X9, 2X8, 2V,X6V». e" IV4X8. Vuren 3X9, 3X7, 21/sX91 2V.X61/». 2V3X6, 2V,X5, 2X5 en 2X4. Vuren Wanen en kantrecbte schrooten als 3/tX3, 3/.tX4, IX4,1X5, en 1X6, prima lange schalen, kam- en achterdeelen. Ver der plinten, tingels, pan- en dubbele latten enz. enz. Tegen scherp concurreerende prijzen. Aanbevelend, Aan hetzelfde adres nog een partijtje geperst HOOI voorradig a 1 2.35 per 100 pond. Waarom blijft gij nog zoo ten achter en voedert nog niet Bertels Lijnzaadkoekjes met suiker? Het is toch bekend dat de koeien in de weide de gewone murwe Lijn koeken uiot of ongaarne eten en daardoor veel vermorsen, en dat de smakelijkheid van een voeder de opbrengst, zeer verhoogt Het is gobleken dat Bertels Lynzuad- ltoekjcs met suiker met meer graagte worden gebruikt ook in de weide, en dat de koeien hiervan meer melk geven. In de weide zijn per dag en per koe 1 a 2 kilo Hertels Lijnzaadkoekjes met suiker biigevoederd en is vastgesteld, dat voor één kilo Koekjes 5 Liter Melk meer verkre gen werd, en doordien onze koekjes in ziju geheel gevoederd en niet eerst gebroken behoeven te worden, niets verloren gaat. Stieren, Mestrunderen en kalveren hier mede gevoederd, ontvingen 1ste prijzen en werden duur verkocht. Ieder veehouder wordt in zijn eigen be lang aangeraden hiermede proef te nemen. I)e prijs is billijk en de voedingswaarde groot. Vraagt prijs en attesten bij uwen voeder- handelaar of bi] Bertels Lijnkoeken- en meelfabriek OË IIINDE, Ajnsterdam. BIJ DE OPGERICHT TE ZWOLLE, Nadere inlichtingen verstrekken onze agenten. LINTHOUT, Directeur. Ondergeteekende bericht aan de inwoners van het Oudeschild, dat b(j met het oog op do aanst. schoonmaak u voor uw afge bruikte manufacturen 8 cent per kilo betaalt op schalen gewogen (niet met het unstertje). In den loop der a s. week zal onderge teekende de goederen zelf bij u aan huis komen afhalen. Voor oud touw wordt 8 cent per kilo, zeildoek 11 cent betaald, terwijl voor alle andere soorten goederen steeds de hoogste prijs wordt betaald. Minzaam aanbevelend, Achtend. UEd. dw 95 ct per II. L. voorradig: Grenen 3 X 9 en X 8, Vuren 3X7, 2>X 9, 2V, X 8, 21/, X 7, 2V, X «Va, 2'/3 X 6, 2 X 5 en 2 X 4. Tegen concurreerende prijzen. r; v. d. KOOIJ Jacz de Cocksdorp. Ruim gesorteerd in: Vorder een partij lange Juffers, eerste soort weinig gebruikte blauwe Pannen, zware Deuren, 4X9 voet, zeer doelma tig voor tillen en andere doeleinden, lichte eiken 4—41/, on 5 voets paaltjes. Een partij Polderkrniwagens, glazen en paneelon Kamordouron, kozijns, enz. Prijzen scherp concurrecrcnd. Aanbevelend, P.S. Aan hetzelfde adres ZWARTE GROND TE KOOP. m C. KUIJPER Cz. De Agenten. H_ HAAKMAN Waarom betrekken vele ingezetenen hun Meubelen van buiten, inplaats van eigen handel en industrie te bevoordeelen Omdat men ten onrechte meent buiten beter en goedkooper terecht te bunnen. Elk zij er op attent gemaakt dat ik le klas beneden iedere concurrentie en met garantie kan leveren. Beleefd aanbevelend, thans bewooiid door de Wed. J. Huipman. Te bevragen bij J. J. KUIIPER. Parkstraat Texel. TE KOOP Adres II. SMIT Jz„ Burg. is uitgestald met eene groote sorteering V erkrijgbaar Ruim gesorteerd in Zeer goedkoop. Aanbevelend, I), SCHUMAKER, Warmoesstraat. IN EIERLAND. Om tegemoet te komen in den afstand kan de premiehengst „MENTOR" per briefkaart outboden worden tot aan ORA ET LABORA toe. P. KIKKERT Jbz. M. LANGEVELP. EINDE WEVERSTRAAT. Doet uw voordeel Vraag prijs naar alle soorten TUIGWERK en vooral mijne Zie model en nette afwerking. Bekroond 1908 eerste prijs op r'e iirooto Landbouw tentoonstelling afdecling Texel en Eierlaud. Ontvangen prachtige stalen Rijtuigbc- klcedsels en voor alle soorten meubelen, enz. enz. Alles sterk concurreerend. Aanbevelend. Belangrijk bericht aan heeren Veehonders. Ondergeteekende betaalt vanaf heden voor Jonge Lamsvellen 25 cent per stuk, welke gij iederen dag aan huis Waalder- straat kunt bezorgen, gevild of ongevild. Schapenvellen vanat 3 tot 4 gulden en hoogor. Nuchtere kalfsvellen goed gevild vanaf 2 tot 3 gulden per stuk en hooger. Koe- en Paardehuiden tot den hoogst mogelijken prijs. Wendt u zich dus direct tot mijzelf, want tusschenpersonen komen niet in aanmerking. Beleefd aanbevelend, Hoogachtend, UEd. dw., aangeboden, rente 4 a proeent, op Brieven fr. No. 20 bureau v.d. blad. tegen bekend tariet, C. GA BRITSEN. Alle voorradige soorten BUSGROENTEN Merk „Beverwijk" worden verkocht bene den fabrieksprijs, 14 cent per bus. Flessebcn Augurkjes en Uitjes 22 cent per flesch. Zuurkool per tt 373 ct. Dadels 12 cent per IC. Kastanjes 12 cent per "ffi. Sinaasappelen en Citroeneu 5 a 10 cent. Groote SpekhokkiDg 3 a 10 cent. Allo soorten Vischwaren. Mosterd. Gedroogde Soepgroente, samengesteld uit verschillende soorten groenten, 7 cent per half'ons. Puike Spliterwten, IS eent per IS eu Honig per pond 45 cent. Aanbevelend, I>. SCHIPMAKER. TE KOOP EEN BESTE VIERJARIGE C. BUKSEN. Cocksdorp. Terstond gevraagd wegens vertrek van den tegenwoordige naar Amerika bij GEBtt. WETSTEEN, Eijerland. Dat de KLOOSTERBALSEM voor rheu matiek een uitstekend middel ie, bewjjst wel onderstaande verklaring, die wij kort geleden ontvingen. Mej. de Wed. H. Kuik, Noteboomstraat te Meppel, verklaart ons „Eenigen tijd geleden kreeg ik op eens eene hevige pijn in mijn been. Mijn been zwol op en werd hoe langer hoe dikker. Ik schreeuwde het uit van de hevige pijn, zoodat mijn huisgenooten niet wisten wat zi] moesten doen. Op aanraden van een buurvrouw ging ik er toe over den KLOOS- TERBALSÉM te gebruiken. Reeds den volgenden morgen was ik tot mijne groote vreugde weer geheel hersteld en een ieder was dan ook verbaasd over de spoedige geneeskracht van den KLOOSTERBAL SEM." De Kloosterbalsem, Klooster Sancta Paulo is een onovertroffen middel tegen Rheu matiek. Bovendien is het een uitmuntend middel tegen oude en nieuwe wonden, zweren, ring-, baard- en dauwworm, alle ziekten der hoofdhuid en aambeien (zoo wel bloedende als andere). Prijs per pot van 20 gram 35 ct., van 50 gram 75 ct., van 100 gram f 1,20 en van 250 gram 1 2,50. Hoe grooter pot hoe voordeeliger dus Verkrijgbaar bij Drogisten, Apothekers en de bekende Depothouders. Een compleet bronspluche SALONAMEU- BLEMfiNT. Een roodpluche VOLTAIRE. Een KINDERWAGEN kleur grijs. Een eikenhouten KABINET. Een HEEREN - RIJWIEL en een ovale emaile TURF- KACHEL. Alles zoo goed als nieuw. V e r d e r Een nieuw DAMESRIJWIEL, een RUST- VOUWSTOEL bekleed met rood leder. Adres te bevragen bureau dezer courant. wijd 4 cm. 6 en 8, heden in voorraad opslagplaats Julianastraat, verschillende wijdte tot en met 25 cm. Prijzen scherp concurreerend. Aanbevelend, TE KOOP bij J. REUVERS, de Cocksdorp. ADAM Meubelpolist is het beste poetsmiddel voor meubels, marmer, spiegels, eDz. Te koop in den meubel winkel van J. J. KUIJPER Parkstraat a 40 cent per kruikje. Mahonie geschilderd f 10, per paar f 2,75. 6els gekleurde MATTEN vanaf 90 ets 9els prima f 3,50 Gekleurde Matten per el 3772 ets. f 14,-. tegen scherp concurreerende prijzen. Minzaam aanbevelend, zijn voorradig beste is thans op de hotstedeu Rotterdam en Viauen in werking te zien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 3