<31 ij wielen. KIEVITS-EIEREN D. SCHUMAKER. PRIJSCOURANT VAN FOTOCRAFIËN. Levensgroote Portretten met Lijst, i D.A.WISSELINK, UnrZAADBQEZEN Rates Band, D. SCHUMAKER. M. WIEEINGA, Heeren Veehouders, Bruine- en Koolteer stelt geld op hypotheek, alsmede voor crediet beschikbaar. JAC. DE WIT Nz., Veecastreerder, Anna Paulowna, Firma J oh. F. Morra Kunstmeststoffen, FEUILLETON. De Bruidschat. ZOOWEL IN HET NOOROEN ALS IN HET ZUIDEN ABDIJSIROOP WESSANEK &LAAK Centraal-Depöt: L. I. AKKER, Rotterdam. Nieuwe en gebmikte Rijwielen en alle Onderdeelen. J. K1LJAN Jbz. W0RMERVEER. Merk ,,W. L.", Wilt gij een goede band voor uw rijwiel, neem dan de Alle reparatiën aan Horloges, Pen dules, Regulateurs en Wekkers met een jaar garantie. Voor liet Schapen en Lamineren merken EERSTE SOORT verkrygbaar hij 7 Albumportret, op groot Jueloncarton 1,25 12 stuks 1,90 2 Cabinet portretten 1,25 6 d 3,00 7 Album platiua 1.50 12 9 7^ 2 Cabinet 2ioo 6 4,00 naar ieder portret f 4,75. Aanbevelend, Wed. W. F. BOELSU1HS A ZOON. Kanaalweg 155a. Kassier en Commissionair in Effecten te ALKMAAR, Informaties te verkrijgen bij den Heer 31. KUIP te Westen. beveelt zicb beleefd aan voor alles wat tot het vak behoort. Bestellingen worden aangenomen bij P. C. KONING Wz., Oosterend. levert steeds alle soorten tegen uiterst concurreerenden prijs, onder kostelooze controle r.l.p. Vraagt prijsopgave en inlichtingen aan M. KUIP, Westen. Vrij naar 'tFranech door A.B. 7.) Eenige maanden later schreef Madge Mac-Gregor nit Londen aan haar dochter dat zij in dienst was bij eene FraDsche dame, die zoo lief en aardig was als men maar zou kunnen wenschen. Madge vroeg haar kleindochter Anna daar bij haar te komen en ook van dat aardsche Paradijs te genieten, waar men maar deed wat men verkoos en aan't eind der maand evengoed een flink loon ont ving. De Schotsche greep deze gelegen heid aan om zich van haar dochter Anna te ontdoen en deze trad onder toezicht van haar grootmoeder Madge nu in dienst bij mevrouw de Castres, die 5 of 6 maanden later stierf. Madge giDg baar Schotsche bergen weer opzoeken en liet Aona in de Nieuwstraat achter om bet huis te bewa ken en thee te zetten voor den luitenant, die nooit thuis at en zich daardoor zeer goed kon schikken met eene nieuwelinge als keukenmeid als Anna was. De invalide Dick Blum was al even ge makkelijk te voldoen als zijn meester, zoo dat, om met Madge Mac-Gregor te spreken, het huis nog steeds een Paradijs was. Hamish verliet van tijd tot tijd do bergon om naar Aberlool terug te keeren en dan VAX OAS LAM) IIEBBEX DAGELIJKS GENEZINGEN PL4ATS DOOR DE In het Noorden. In het Zuiden. Opgericht 1765. - KONINKLIJKE FABRIEKEN. V oedert uw vee met de zuivere SInrwt uitmuntende door hoog eiwit-en vetgehalce en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOHA DARIJS 1900. NEGEN GOLDEN MEDAILLES. De Heer Stöpetie. (volgens portret) De Heer JOSEFIUS STöPETIE, gc- j pensioneerd kleermakerH.M. Koninklijke Marine te Franeker, was gedurende ge- jruimeu tijd lijdende aan eene chronische I bronchitis, waarvan hij niet kon afkomen. Alle middelen had hij geprobeerd, maar niets hielp hem. Hij hoestte veel, sliep slecht, bad veel last van benauwdheden en had zija eetlust verloreD, zoodat hij (overging tot het gebruik van de ABDIJ SIROOP, KLOOSTER SANCTA PAU- ILO, die hij kocht bij den heer H. Goodijk jte Franeker. Slechts een paar flesschen Abdijsiroop zijn noodig geweest om hem ■totaal te genezen, hetgeen hij onsdank- I baar verklaard heeft, I „Sedert 12 jaar leed ik aan hevige asthma jen benauwdheden op de borst", aldus I schrijft ons mej. W. MEULENAAR, ge- 1 boren Overguor te's Heorenberg. „Ik had I's nachts soms zulke hevige benauwdhe- |deD,datik recht overeind in bed moest gaan zitten en niet kon slapen. Mijn ge- beele lichaam deed mij zeer, terwijl er een igrootekoek slijm op mijn borst zat, die j maar niet los wilde komen. Op aanraden van vrienden ben ik overgegaan tot bet gebruik van de beroemde ABDIJSI ROOP, KLOOSTER SANCTA PAULO Na het gebruik van eenige flesschen I kwamen dikke stukken slijm los, waar door ik mij veel verlucht gevoelde en rui- Imer kon ademhalen. Ik zal de Abdijsi roop aanbevelen waar ik kan". Mej. BRUSSELAARS—Cox. (volgens portret) „Ruim 10 jaar geleden werd ik aangetast door een hevige boietaaDdoening, waaruit asthma voortsproot", schrijft ons mej. Cox echtgenoote van den beer P. van Brusse laar te Eindhoven. „Maanden lang moest ik vaak het bed houden en den meesten tijd was ik onbekwaam eenig werk te ver richten. Ik bad last van borstpijnen, haal de piepend adem en leed ook voortdurend aan hartkloppingen. Ik snakte vaak naar adem en had pijnlijke hoestaanvullen. Ik sukkelde zoo al 8 jaren en U kunt wel be grijpen, dat mijn leven mij daardoor on dragelijk werd. De aard van mijn werk zaamheden, tabakstrippen, verergerde mijne ziekte nog meer. Ik heb ter gene zing alle middelen ingenomen, alle raad gevingen beproefd, doch vond helaas bij geen enkel middel baat. Toen ik van de vele genezingen door de ABDIJSIROOP, KLOOSTER SANCTA PAULO hoorde spreken, besloot ik dit middel eens aan te wenden. Na het gebruik van enkele fla cons Abdijsiroop, die ik kocht bij C. J. H. Spoorenberg, Rechtestraat 313,gevoelde ik mij zelf in beterschap toenemen. Mijne ademhaling werd vrijer en ook de hoest- aanvallen en borstpijnen verminderden. Ik heb het gebruik met de Abdijsiroop voortgezet en thans ben ik zoo geluk kig te kunnen verklaren, dat de Abdij siroop mij van mijne vreeselijke ziekte totaal verlost heelt*. A RUTTQTPDnP KLOOSTER SANCTA PAULO, geneest on- ■t^-DULo kjlJXvJvJi: voorwaardelijk den hevigsten hoest, de koppig ste en verouderste verkoudheden, kinkhoest, slijmhoest, asthma, pleuris, gebreken aan de ademhalingsorganen en alle borst- en longaandoeningen. Prijs per flacon van 230 gram fl 1,—, van 550 gram fl 2,— en van 1000 gram fl 3,50. Hoe grooter flacon hoe voordeeliger dus Verkrijgbaar bij de bekende wederverkoopers, alle Drogisten en de meeste Apothekers. ÉJ Verkrijgbaar te TEXEL: te den Burg bij T. BCTIJB en Jlej. G. ROEPER; te Cocksdorp bij A. DROS; te Eierland bij M. BAKKER; te de Koog bij M. LANGEVELD; te Oudeschild bij A. WUIS en te NIEUWENDAM bij P. SC HEKKERING, v/ii G. I). Visser. enkele dagen bij Anna door te brengen. Toen hij er Anna niet meer vond, hadden de Schotsche bergen ook hun aantrekke lijkheid voor bem verloren. Hij zag in, dat het niet zoozeer bet land was dat bij liefhad, doch Anna Zijn ruw en werk zaam leven begon hem te Verdrieten, hij begon zijne ruwe makkers te haten, ter wijl zich een weinig jaloerschheid door zijne liefde mengde. Hij bpgnf zich dus naar Londim, zonder zelfs de moeder van Anna op te zoeken als schaamde hij zich toe te geven aan zijn liefde. Hij stelde zich voor dat in Londen, evenals in het gehucht, waar hij geboren was, de bewo ners elkaar allen kenden, en men hem dadelijk naar zijn Anna den weg wijzen zou als bij er maar iemand naar vroeg. Toen hij echter over Anna sprak lachte men hem hartelijk uit. Het is een lief meisje, zei hij, dat bij een oude dame is, als plaatsvervangster van Madge Mac-Gregor, mijn nicht. Er zijn zoovele Annas, Sarahs, Mollys en Dollys te Londen. Bovendien had Hamish geen geld op zak en hij rekende op do 8cbotscbe gastvrij heid, die echter aan do boorden van de Theems onbekend was. Hij liep door de lange straten, gekleed in zijn bergcostuum en do hand aan een soort ponjaard of mes, dat hern tusschen den gordel stak en hetwelk een rechtge aard Schot nooit verlaat. Gewoon aan ruwe scènes en niet gewoon strong onderscheid te maken tusschen bet mijn en dijn, was hij ook weinig op do hoogte met do wet. Ofschoon hij verliefd was op Anna, dacht hij nu toch niet aan haar; hij had honger en keek naar een prooi. HamishHamish Mac-Gregor! riep een ruwe stem, waarvan de tongval de Schotscho oorsprong verried. Ilamisb sloeg de oogen op en zag voor zich een elegant jongmensch, wiens klee deren ovonwel wel wat to wijd waren. Shower 1 zei Hamish. Die Shower was ook een Mac-Gregor, de zoon van oen slager uit Aborlool. De slager had verkeerde speculaties in ossen gedaan en had bot beter geoordeeld maar met do noorderzon te vertrekken, dan zijn schulden te betalen. Toen Hamish Shower zag, waarvan hij niet wist dat bij in Londen was, kwam de jaloerschheid- weer met kracht bij bem op on greep hij naar zijn ponjaard. Ik bon blij je hier te ontmoeten, zei hij, je zult mo zeker wel weton to zoggen waar Anna woont en mij onverwijld daar heen willen geleiden. Do oogen vun Shower begonnen nu van toorn te schitteren. Anna Fairship vroeg hij. Neen, Anna Mac-Gregor. De kleine Anna uit Aborfool Ja. Ik mag gehangen worden, Hamish, Veronachtzaamt nimmer Aambeien. Onder de noodlottige gevolgen van het ver onachtzamen van eenvoudige gevallen van aambeien noemen wij bloedende aambeien, die uw levensbloed afvoeren en de oorzaak zijn van algemeene zwakte en bloedarmoede, uitstekende aambeien, een der- meest pijn- lijke kwalen, die hetmenschdom kent,ver zworen aambeien, de hardnekkigste vorm, die zich voor kan doen,de ongeneeslijke fistel en verstopping van het afvoerkanaal der ingewanden, hetgeen gewoonlijk in eeni ge uren noodlottig eindigt. Vele mannen en vrouwen, die aan aambeien lijden, verdragen deze zoo goed als zij kun nen, omdat zij van nature teergevoelig zijn en er tegen op zien om een behandeling te ondergaan. Derhalve verwaarloozen zij hun kwaal, totdat deze een hoogte bereikt, waarop de pijn letterlijk ondragelijk wordt en eene operatie het eenige redmiddel is ter voorko ming van verdere ontwikkeling, die alleszins gevaarlijk zou zijn. Foster's Zalf geneest echter zelfs ernstige gevallen van aambeien en zonder dat gij er eenigen last van zult hebben bij uwdage- lijksche bezigheden. Zij is wonderlijk ver zachtend en heelend; reeds de eerste aan wending geeft een ongekend gevoel van opluchting en rust aan de aangedane deelen. Een geduldige verdere behandeling met de zalf ongetwijfeld beloond worden door een volkomen genezing. 5 Let erop, dat gij de echte Foster's Zalf krijgt. Ze is te den Burg verkrijgbaar bjj den heer T. Buijs, firma Wed. P. Kuiper, drogist, Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a f 1,75 voor één, of f 10, voor zes doozen. De alleen verkoop voor Texel. Steeds grooten voorraad. Steeds in voorraad Geeft geen korting maar zet het zoo goedkoop mogelijk om. Rijwielhersteller. worden tegen de hoogst moge lijke pry zen opgekocht bij Horlogemaker. Goudsmid Werkplaats Warmoesstraat, den Burg, als ik er iets van weetIs de kleine Anna dan in Londen P Daar wist ik nog niets van. Zooals men ziet kwam de naam Anna in Londen veol voor en dat tweo meisjes dien naam droegen was bijna oorzaak dat twee vrienden, die aan elkander gewaagd waren, op het punt waren er ruzie door te krijgen. Showor bewees gemakkelijk, dat b(j niet wiet waar Anna Mac-Gregor woonde en dat hg zijn hart aan een ander had geschonken. Als ge Anna vinden wilt, zoide hg, hetgeen echter in Londen zeer moeilijk is, maak ik mij sterk, dat ik je er in zul kun nen doen slagen, omdat ik in een positie vorkeor, om in alles te slagen wat ik ook onderneemMaar op straat kan ik je dat niet vertollen, kom daarom even mot mij mee, Hamish. De beide Schotten begaven zich naar oen herberg en Showor liet zijn metgezel oen flink stuk vleesoh en een pot bior brongen. Toon deze zijn honger op dezo wijze had gestild, begon men over zaken to praton on Shower toonde zich in zijn woorden een ware Schot. Daar gaat mon nu met Frankrijk vrede sluiten en als we nu nog soldaat willen worden, moeten we naar Indië too, maar hot Indische klimaat is niet geschikt voor do Schotten. Maar hoe maak je het zeil vroeg Hamish uan Showor. (w.v.v.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 4