N°. 2354. Donderdag 21 April 1910 238te Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Van week tot week. Wit hla«I verschijnt Woensdag;- en Zaterdagavond Advertentiën vóór 10 unr op den dag; der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBubg op Tb iel. IV.ITIOWLE MILITIE. Pantscrfort-Artill. Garnizocnspl. Ilelder. Pontonniers Dordrecht. n Kalis, Helbert, 5 Sept.15 Sept. '10 4e Reg. Vest -Artill. -- 's Gravenhage. 1907 Moraal, Arie, 5 Sept.30 Sept.'10 Torpcdisten Helder. INVORDERING 'S RIJKS DIRECTE BELASTINGEN. De Burgemeester der Gemeente Texel maakt bekend, dat de kohieren personeele belasting nos 1, 2 en 3 over het dienstjaar 909 invorderbaar verklaard op den 14 April 1910 aan den Ontvanger ter invor dering is ter hand gesteld en ieder daarop voorkomende belastingschuldige verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Texel, den 16 April 1910. De Burgemeester voornoemd, J. S. DIJT, Lo.-B. BESCHRIJVING voor «Ie belasting op Red ry fs- en andere Inkoinsten. 9—IC April. We worden de laatste dagen niet overladen met belangrijk binnenlandseh nieuws en waar de geruchtmakende kwestie's van onlangs, met name de lintjeskwestie on die omtrent den vermeenden brief van den Duitschen keizer, zoo langzamerhand op den achtergrond zijn geraakt, voorloopig althans, daar schijnt het wel of we ten onzent al in den komkommertyd zijn. Wat intusschen die „briefkwestie" hetreft werd in de afgeloopen week al weer een nieuwe nota voorspeld, binnenkort door den heer Van Heeckeren in te dienen. Onze Senaat is evenwel tot Juni met vacantie zoodat de behandeling van die nota nog al eenigen tijd op zich zal laten wachten, Nog een andere voorspelling vonden we in de afgeloopen week door een dagblad gegeven, n.l. dat de bekende „briefkwestie' waarschjjnlyk een bespreking in de Tweede Kamer zal uitlokken en tevens dat de heeren Van Heeckeren en VanLöben Seis, die in de bekende zaak zoo op den voor grond zijn getreden groot gevaar loopen hun zetel in de Eerste Kamer te verliezen. Men moet in het anti-revolutionair hoofd kwartier nogal ernstig ontstemd zijn over de houding van de beide beeren.Mogelijk dat de heer Van Löben Seis wegens particu liere aangelegenheden geen vernieuwing van zijn mandaat zal wenschen en dat de heer Van Heeckeren zelf ontslag neemt maar anders moet hun lot beslist zijn. We geven deze voorspellingen, zooals we ze hoorden, zonder commentaar, en zullen moeten afwachten of ze bewaarheid worden. Overigens was er in de afgeloopen week al weinig wat in bijzondere mate onze aandacht kon trekken. Alleen vermelden we nog dat het koninklijk gezin de residentie verlaten heeft om het zomerverblijf „Het Loo" te betrekken. Het Kon. Echtpaar en het jonge prinsesje werden, uitgeleid met de luide teekenen van sympatie der Hagenaars. Van het buitenland was het inzonderheid Engeland, dat om onze aandacht vroeg. Het Lagerhuis behandelde de veto-voor stellen der régeering in de afgeloopen week en daarbij werd door de regeering een beteek6nisvolle verklaring afgelegd, die hierop neerkomt, dat als het Hoogerhuis de veto voorstellen verwerpt, de regeering onmiddellijk stappen bij de Kroon zal doen om te zorgen dat de veto-ontwerpen wet worden. D. w. z. dat de regeering van den Koning de benoeming van zooveel liberale paers zal vragen, dat de conservatieven in het Hoogerhuis overstemd worden. Mocht de Kroon niet genegen blijken deze waarborgen te geven, dan zal de regeering öf aftreden öf het parlement ontbinden. Doch dit laatste dan alleen als zij vooruit de zekerheid heeft ontvangen, dat in het nieuwe parlement het oordeel des volks als uitgesproken bij deze nieuwe verkiezingen in een wet belichaamd wordt. M. a. w. dat indien de uitspraak by de stembus tegen het Hoogerhuis gericht is de Kroon de waarborgen zal geven. Uit deze verklaring blijkt voldoende dat de regeering en de Ieren tot een over eenkomst zijn gekomen. Ook uit de aan neming der verschillende veto-voorstellen kan dat blijken. Het staat dan ook vrijwel vast dat do middelenwet, waartegen de Ieren nogal bezwaar hadden, thans na de jongte regeeringsverklaringen, door de Ieren gesteund zal worden. Met belangstelling mag nu worden uit gezien naar de beslissing die de Kroon zal nemen, want er bestaat alle kans dat het tot een beroep op den koning zal komen. —o—o—o— De Duitsche bladen hebben het in de afgeloopen week druk gehad over de kiesrechtmeetingen die Zondag j.l. in Berlijn en andere steden zijn gehouden. En niet alleen over deze meetingen zelve, doch wel inzonderheid over de eigenaardige „beteering" van den Berljnschen politie- president Yon Jagow ten opzichte van de protestbetoogingen der „Staatsgevaarlijke" democratische partijen. Zooals men weet wilde voor een paar weken de heer Von Jagow onder geen enkele voorwaarde aan de leiders dezer part jen golegenheid geven tot het organi- seeren van deze betoogingen en liet hij door zijn politie beambten met ruw geweld de manifestanten te lijfgaati. Eu nog maar een paar weken later scheen dezelfde politie-autoriteit als met de handen omge keerd en gaf hij zonder bedenking vergunning aan de beide sociaal-democratiscbe voor mannen Ernst en Borgmann, alsmede aan de Democratische Vereeniging om op het Friedrichsveld en in het Treptow-park betoogingen t6 organiseeren tegen het Pruisische kiesrecht. En hij ging nog verder zelfs. Nadat de leiders hem de toezegging hadden gegeven, dat zij zelf de orde zouden bewaren en zich daarvoor persoonlijk aan sprakelijk wilden stellen gaf de geweldige president de toezegging, dat er geen politiemacht op de bekende reusachtige schaal zou worden oDtplooid. De betoogingen dan hebben plaats gehad en naar luid der berichten in volkomen orde en zonder dat zich eenig incident heeft voorgedaan. Von Jagow had zijn woord gehouden, van politie vertoon viel nergens iets te merken en ook de leiders der betoogende partijen deden hun woord gestand. Een groot aantal partijgeuooteD, kenbaar aan een rooden band om den arm, zorgden dat de orde uitnemend gehand haafd bleef. Zoo had alles een zeer kalm verloop, niettegenstaande de betoogingen reusachtig druk bezocht waren. Natuurlijk heeft meer dan de betoogingen zelve, de „bekeermg". van Von Jagow een punt van bespreking uitgemaakt in de pers. Zooals te begrijpen is verheugden zich de vrijzinnige bladen over het besluit van den politie-president; zij zien daarin een bewijs dat er eindelijk eens een frissche wind begint te waaien in de duffe atmosfeer der Duitsche bureaucratie, dat er langza merhand een einde schjnt te komen aan het oude "polizeilich" regime. Niet alzoo evenwel de conservatieve organen, die in de toestemming van Von Jagow een on verdedigbare weifeling en gemis aan kracht zagen. Een groote vraag, waarop intusschen nog geen afdoend antwoord kan worden gegeven, is, wat den politie-president er toe gebracht heeft zoo opvallend zijn draai te nemen. Vermoed wordt dat de felle critiek in den Rijksdag over het optreden der politie onlangs tegen de betoogers niet zonder uitwerking op de autoriteiten is gebleven en Von Jagow van hooger hand den wenk ontving zijn gedragslijn te wijzigen. De socialistische en vooruitstrevend vrij zinnige organen kraaien intusschen luide victorie. —o—o—o Nog een and6r onderwerp en een veel ernstiger onderwerp dan de kiesrechtbe- tooging en de veranderde houding van den politiepresident, maakte een punt van be spreking uit in de Duitsche bladen van welke richting ook. Indien de voorteekenen niet bedriegen dan staat men in Duitschland aan het begin van een reusachtige economische worsteling. Al sederi lang bestaat 6r een zeer gespannen verhouding tusschen de bond der vakvereenigingeD in de bouw bedrijven en dien der werkgevers. Zoowel werklieden als patroons hebben zich flink georganiseerd en bljkbaar staan ze gereed hun krachten te nieten. Ü6 werkgevers bij den bond aangesloten en dat zijn er 22000 meenen dat de vakvereenigingen met haar 400.000 leden te veel macht be zitten en willen daaraan een einde maken. Het Centraal bestuur heeft daarom een ontwerp-contract ontworpen met zoodanige bepalingen dat de werknemers zich ver plicht meenden het niet t6 mogen accep teeren. Hot als ultumatum aangeboden ontwerp werd beslist door de werklieden door alle zoowel socialistische als christe lijke verworpen. Wel heeft de regeering getiacht tusschen beide te komen als bemiddelaarster op te treden, doch de werkgevers wilden van de regeeringsin- menging niets weten en wezen het voor stel van den regeeringsvertegenwoordiger om een onpartjdigo verzoeningscommissie te benoemen plompweg af. Het Centraal bestuur gaf nu de werk gevers den raad om indien de werklieden niet toegaven den 15 dezer een algemeene uitsluiting te proclameeren. En daaraan is naar luid der laatste berichten gehoor gegeven in alle steden, behalve in Berlijn en Hamburg waar de beide parl\jen tot overeenstemming zijn gekomen. Nadere bijzonderheden ontbreken ons nog maar TEXELSGHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor pe Borg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhoogiug der porto's. Prijs der Advertentiën. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. Oproeping van verlofgangers onder de wapenen. De Burgemeester van Texel maakt bekend, dat de in het verlofgangersregister dezer Gemeente ingeschreven verlofgangers, wier namen hierouder zijn vermeld, bij deze wor den opgeroepen om in 1910, ieder voor het achter zijnen naam aangegeven tijdstip, krachtens art. 111 der Militiewet 1901 onder de wapenen te komen Lichting 1903 Visser, Gerrit, 18 Juli30 Juli'10 n Timmer, Tcunis, idem. 1907 Hemelrijk, Jonannes, 1 Aug.26 Aug.'10 2e Reg. Veld-Artillerie 'sGruvenhage. ii Kikkert, Rudolf, 23 Aug17Sept.'10 7e Reg. Infanterie Amsterdam. 1903 Bakker, Willem Gerardnsl2 Sept.-22 Sept' 10 1904 Brouwer, Martinus, 2 Mei13 Mei '10 De opgeroepen verlofgangers zullen zorg dragen dat zij zich, ieder co den voor hem aangegeven dag, in uniform gekleed en voorzien van hun ver lofpas (zakboekje), alsmede van al de bij hun ver trek met groot verlof medegegeven voorwerpen van klceding en uitrusting, bij hun korps aan melden, en wel le. zjj, die woonachtig zijn in de plaats van opkomst, uiterlijk te 8 uur voormiddag; 2c. zij, die woonachtig zijn binnen 20 kilo meter van de plaats van opkomst, uiterlijk te 10 uur voormiddag 3e. de overige verlofgangers, voor zoover zij biunen bet Rijk gevestigd zijn, op zoodanig tijd stip, dat zij zich op den dag, voor de opkomst bepaald, met het eerstvertrekkend openbaar mid del van versneld vervoer van hun woonplaats ot naaste station naar de plaats van opkomst moeten begeven, en, voor zooveel zij buiten het Rijk gevestigd zijn, voor 4 uur namiddag. Hij uie zonder geldige reden niet voldoet aan deze opi lening wordt, na daartoe verstrekte last van den Minister van Oorlog als deserteur afge voerd. Hij die zonder geldige reden zich te laat bij het korps aanmeldt, maakt zich strafschuldig. Het niet ontvangen van een afzonderlijke oproe pingsbrief ontheft een verlofganger, zoo deze althans binnen het Rijk verblijf houdt, geenszins van zijne verplichting tot opkomst in werkclijkeu dienst, daar de openbare kennisgeving EENIG cn ALLEEN als BEWIJS geldt, dat hij behoor lijk is opgeroepen. Texel, den 19 April 1910. Dc Burgemeester voornoemd, HIDDINGH. Burgemeester cn Wethouders der Gemeente Tcxol üolct op artikel 13, 1, eerste zinsnede, en artikel 18, 7 der wet van don 2den October 1893 (Staatsblad no 149). Brengen hiermede ter algcmcone konnis, dat door den lieer Commissaris der Koningin in doze provincio is bopimld, dat met dc uitreiking van de bcsctirijvingsbiljcttcn vooi de belasting op do bcdrijfs- cn nudero inkomsten over het dienstjaar 1910-1911 een aanvang zal worden gemaakt op den lst.cn Mei a.s. en dat de aanslagrcgoling voor dit jaar don lsten October d.a.v. moot zjjn ton cindo gebracht terwijl dc rogcling van aanslagen welke niet uit do beschrijving voorlvloeion, of dio om eene andere reden zijn aangehouden moeten worden, moet zijn afgeloopen binnen één maand nadat de Commissie van Aanslag of het College van zetters door den voorzitter daartoe zal zijn opgeroepen. voorts wordt hierbij de aandacht gevestigd op enkele der voornaamste verplichtingen ten opzichte der helling van bovenbedoelde belasting, door het publiek te vervullen Artikel 15, 5 2. Ieder die optreedt als bestuurder of bebeerend vennoot van eene hier te lande gevestigde ven nootschap, onderlinge verzekeringsmaatschappij, coöperatieve vereeniging, of van eene vereenigiog of stichting, die een bedrijf of beroep uitoefent, of als boekhouder eener hier te lande gevestigde reederij, is gehouden daarvan schriftelijk binnen ééne maand kennis te geven bij het bestuur der gemeente waar hij woont. Art. 16. Hier te lande wonende bebeerende vennooten van Ncierlandscbe vennootschappen en maat schappijen, als bedoeld in art. 6, 2, en van de in art. lb. bedoelde commanditaire vennootschap pen op aandcelen, bestuurders van hier te lande gevestigde naamlooze vennootschappen, coöpera tieve en andere vereenigingen en onderlinge verzekeringsmaatschappijen, alsook boekhouders van hier te lande gevestigde reederijen, mogen niet tot het doen van uitdeelingen of uitkeeringen waarvan volgens art. 4, 1 en 2 en art. 6, 2 belasting verschuldigd is, overgaan, alvorens daarvan aangifte gedaan en de over vroegere uit deelingen of uitkeeringen verschuldigde belasting betaald te hebben. Bij liquidatie mogen de hier bedoelde uitdee lingen of uitkeeringen niet geschieden alvorens de daarvoor verschuldigde belasting is voldaan. Art. 45. Bestuurders van de bij art. lb en c bedoelde naamlooze vennootschappen, coöperatieve vereeni gingen andere vereenigingen en stichtingen, die een bedrijf of beroep uitoefenen, onderlinge ver zekeringsmaatschappijen en sociëteiten, alsook beheerende vennooten van hier te lande gevestigde commanditaire vennootschappen op aandeelen en boekhouders van hier te lande gevestigde reederijen zijn gehouden binnen veertien dagen na de vast stelling van balans of rekening een zoodanig uittreksel als noodig is tot toelichtiog der winst, uitkeering of uitdeelingen te doen toekomen aan den voorzitter der oommissie van aanslag, bedoeld bij art. 19, lb of 2, die den aanslag moet regelen. Art. 47, 5. Hij, die daartoe gehoudeo, nalaat de verplich tingen na te komen, bedoeld bij art. 15, 1 eerste lid, en art. 15, 2 eerste lid, wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25. Gelijke straf wordt opgelegd ingeval van over treding van art. 45. Art. 47, 6. Overtreding van art. 16 wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 400. Art. 34, le lid. Handelsreizigers, kramers en allo verdere per sonen, die bun bedrijf of beroep rondtrekkende uitoefenen, voor zoover zij behooren tot de be doelden bij art. la, h en k, zijn gehouden, on verminderd hunne verplichting omschreven bij art. 12 en 14, ziob ter plaatso binnen bet Rijk, waar zij zich na het begin van het belastingjaar het eerst bevinden, bij bet gemeente bestuur schriftelijk aan te melden, met opgaat van hun naam, bunne woonplaats en hun bedrijf of beroep. Ten blijke dat zij hieraan voldaan bobben, ontvangen zij kosteloos een door of vanwege het hoofd van dat bestuur onderteekend bewijs, dat zij gehouden zijn mede te onderteekenen en op aanvraag aan ambtenaren der directe belastingen te vertoonen. Art. 47 7. Personen, die van een bewijs voorzien moeten zijn als bedoeld in art. 34 en die in gebreke blijven dit bewjjs op aanvrage aan bevoegde ambtenaren te vertoonen, worden gestraft met oene geldboete van ten hoogste f 25. Geven zij ter bekoming van dat bewijs aan bet bevoegd gezag een valschen naam, woonplaats, bedrijf of beroep op of maken zij gebruik vau hot aan een ander afgegeven bewijs, dan worden zij gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 160.—. Voorts wordt nog bijzonder gowezen op de in art. 12, 2, 2o lid, lo. d, aan de ingezetenen van het Rijk verleende bevoegdheid, om zich, bij do aanstaande beschrijving, de uitreiking van een bcscbrijvingsbiljet B te verzekeren, door voor of op 15 Moi a. s. bot verzoek daartoe schriftelijk te richten tot den Ontvanger der directe belas tingen over bunne woonplaats. Texel don 16 April 1910. Burgemeester on Wethouders voornoomd, J. S. DIJT, Loco-Burgom. RUIBING, Secrotaris. -0-0-0—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1