"gloed of GLIM Leger des ïïeils. GASLAMPEN en KRONEN. sllE Alkmaar-Purmerend. JE Zeeuwsch landbouwer, Timmermansknechten, 7 eenjarige Schetters. Rijwielhandel Weverstraat-hoek Parkstraat. Tevens Rijwielen verkrijgöaar vanaf i 59 mei 1 jaar garantie. M. ark t be ri h ten. eene flinke MEMTB09E. Broecleieren te koop a 5 cent per stuk. Grasgewas Machinale Brei-mrichting. Woning te huur, Bij K, LIPS, Waaldersiraat beste biggen, schrammen en Texelsehe Hoekalveren. Drogisterij Binnenhurg. Vergadering Gemeenteraad van Vlieland. Advertentiën. Hotel Texel, Den Burg. D. Kouwenberg, OPENLUCHT-SAMENKOMST Vrijzinnig Godsdienstigin te Heiloo. de Dageraad ©p Hemelvaartsdag uaar Alkmaar varen. Texel Sivift Frederik Turner Geëmailleerde Naamplaten Emailleeren. E, BOEKEL. Repareerea. EIVORMIGE BETON RIOLEN.! RONDE BETONRIOLEN met KRAGEN. REGEN-, WEL- en BEERPUTTEN, enz. enz. T. BUIJS. Predikbeurten- Lichtbeelden-Samenkomsten op Vrijdag 22 April a. s. f97.SO -5wh=f-Cycle Vraagt uiterste prijzen. Gevestigd te Oudeschild. GRIMIJSER. VERTREK 's MORGENS TIEN UUR. VERTREK 's MORGENS ELF UUR. W. W. BOI-PTR, Barge»—'Texel. c. M00JEN Cz. zijn steeds voorradig in pakjes a 6 cent verkrijgbaar in de Postkantoor te DEN BURG (Texel) LIJST van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkan toren ter post bezorgde brieven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadres seerden niet zijn kunnen wor den uitgereikt, le helft der maand April 19iO. J. Wijbenga, Friesland. Postweg— Eierlaud. ER BIEDT ZICH AAN ALSZETBOER TWEE (Texelaars) bieden zicli aan om met 1 Mei a.s, in dienst te treden. Bij verkiezing 1 Mei leveren. T. ItEX BRAVEN, polder Eyerland. Mevrouw ST0MPFF te Oudeschild vraagt tegen 1 Juni of vroeger van Bij genoegzame deelneming zal, op verzoek van liet Comité te Helder, Een beperkt aantal kaarten wordt voor Texelaars ver krijgbaar gesteld tegen f 1,00 le kl. en f 0,70 2e kl. (retour). .Aanmelding bij de directie vóór 1 Hei a.s. gewenscht. He Directie van T. E. S. O. (Eigen fabrikant) zijn de rijwielen xvelke ondergeteekende bet vorige jaar met succes beeft verkoebt en ook nu weder als leklas Rijwielen aanbeveelt. Herders voorradig alle soorten OjSTDERDEEEEjST tegen concurreerende prijzen. Buitenbanden in prijzen vanaf f 3,75 I Binnenbanden,. - 2,50 |met garantie. in verschillende groote en modellen op bestel verkrijgbaar. G-rootste keuze volgens teekening van Onverbeterlijk. Aanbevelend, Goedkoop en soliedc. De Heeboot „Burgemeester van Alkmaar" zal aanst. Zaterdag laden voor Alkmaar en IP u r m eren d. en MAANDAG 25 APEIL. Amsterdam, 18 April. Aangevoerd 445 Runderen, lo kwal. 72 5 76 ot. 5® 2e kwal. 66 a 70 ct. 3e kwal. 58 a 64 ct. 55 Melk- en Kalfkoeien 1 135 a 1 285, 199 Nuchtere Kalveren 1 8,h 1 13, 473 Vot.te Varkens 50 a 54 etc. 28 Schapen 1 20 it f 25. Inlichtingen te bekomen by Mcj. Schimp. van raszuivere zwarte Minorca's, Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente te den Burg Texel, zijn voornemens bij inschrijving te verpachten het Grasgewas van het Kerkhof, in 2 perceelen. Gegadigden (leden der gemeente) gelieven hunne biljetten in te leveren op Woensdag 27 April a.S. vóór 7 uur '3 avonds bij den ondergeteekende, bij wien tevens nadere inlichtingen zij t te verkrijgen. Ondergeteekenden berichten, dat zij do breimachines van Margarctba Zijm hebben overgenomen en be velen zich beleefd aan tot het ver richten van alle soorten breiwerk. GEZ. VAN HEERWAAItDEN, Molenstraat 70 den Burg. voor een klein gezin, in de Nieuwstraat. Adres A. C. KAB. Aanbevelend, Woensdag 13 April 1910. Voorzitter de heer J. Molenaar, burgemeester Afwezig de heer M. S. Kruisinga, wegens fa milieomstandigheden Be notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Gelezen wordt een schrijven van Mej. Roosloot, die wegens benoeming elders, voor hare benoeming tot tijd. onderwijzeres in deze gemeente bedankt. Voorts deelt de voorzitter mede, dat de heer Kunsel met 1 Mei a.s. zijn werkzaamheden boopt te hervallen en op dien datum de kinderen tol de aanvangs- klasse kunnen worden toegelaten. Boor li. en W. worden den raad aangeboden: a. Een staat van af- en overschri|ving op de begiooting van uitgaven (dienst 1909) tot een bedrag van f 259,57'; b. Een staat tot betaling uit de post van onvoorz. uitgaven (1909) ad f 32,90. Beide worden door den Raad goedgekeurd. Mede'deeling wordt gedaan, dat de primitieve kohieren der Hoofdelijken omslag en Honden belasting door Ged. Staten zijn goedgekeurd. In besloten zitting worden betmndeld reclames legen den Hoofd. Omslag en een Suppl. Kohier (H.O.), dat wordt vastgesteld op f 98,36. Tot leden der commissie tot wering van school verzuim worden wegens periodieke aftreding be noemd uit de door B. en W. opgemaakte dubbel tallen 1 B. Smit, E Visser, K. H. Visser; 2 P. Hoedemaker, J. Rab 3 K. Molenaar cn C. Bakker, de beeren Smit, Hoedemaker en Mole naar. Be samenstelling der commissie beantwoordt daarmee meer aan het voorschrift dat ook ouders van schoolg. kinderen daarin zitting hebben. Ingekomen is een schrijven van den beer M. S. Kruisinga, dat hij wegens a.s. vertrek bedankt als lid van den raad en ontslag vraagt als amb tenaar v. d. burg. stand. Het eerste wordt voor kennisgeving aangenomen, terwijl den lieer Krui- j singa als ambt. v. d. burg. stand eervol oDtslag wordt verleend met dankzegging voor de bewezen diensten. Uit eene aanbeveling voor ambt. v. d. burg. stand door B.enW. den raad aangeboden, n. 1. de h.h. H. J. Ament en T. Meyer, benoemt de raad met 4 stemmen den heer Meyer. Be beer Ament verkreeg 2 stemmen. Tot leden v.b. stembureau worden benoemd de b. b. K. Visser en D. Smit, plaatsv. de b. h. J. Zeylemaker en T. Meyer. Be burgemeester is ambtshalve voorzitter. Goedgekeurd wordt de rek. en verantw. der Gezondheidscommissie (ontvang f2177,165, uitgaaf f 1577,97', saldo f 599,19). Voor kennisgeving worden aangenomen: le. Proces-verbaal van kasopname bij den Gem. Ontvanger op 29 Maart 1910. Boeken en kas bevonden zich in orde en het kassaldo bedroeg f 14-34,49; 2e. een schrijven van Ged. Staten, houdende mededeeling, dat de Rijksuitkeering aan de ge meente («koppegeld») f 366,61 bedraagt idem, dat de subsidie ingev, art. 48 wet Lager Onderw. f 2010,is; 3e. een schrijven van den Min. v. B. Z., dat de subsidie v.d. Zeevaartk. School bepaald is op f 900.en voorts een aantal andere ingekomen stukken. Bij de rondvraag brengt het lid K. Molenaar den toestand aan de openb. school ter sprake. Spr. vraagt of er wel pogingen zijn aangewend om ecr.e tijd. leerkracht te krijgen en of er geen termen bestaan een vierde leerkracht te benoemen nn daaraan zoo dringendo behoefte is gebleken. Be voorzitter antwoordt den heer Molenaar, dat er moeite gedaan is om in de tijd. vacature te voorzien en dat op dit moment voor uitbrei ding van bet personeel rbch termen beslaan, nbch ook kans van slagen zal zijn. Do heer Meyer meent, dat er reden bestaat om den onderwijzer Donia eene gratificatie toe te kennen, als blijk van waardeering voor wat hij de laatste maanden gepresteerd heeft. Dc voorz. raadt zulks beslist af. Ook do onderwijzeres heeft een moeilijke taak gehad. Maar het wer ken met 3 klassen behoeft geen reden te zijn tot het toekennen eener gratificatie, schoon ook de voorz. alle lof beeft voor den ijver door beiden getoond. Wegens het vergevorderd uur wordt do verg. gesloten. NORGA SALPETER. In hot vorige jaar zijn door mij eenigo mededeolingen gedaan betreffende dezo nieuwo meststof, ook wel „kalksnlpeter" geheetoE. Uit kort geloden gepubliceerde proeven van prof. dr. Paul Wagner to Darmstadt, een algemeen erkende specialiteit op dit gebied, is gebleken dat, „bij gelijke hoeveelheden stikstof chili- salpetei on kalksalpcter vrijwel gelijk wer ken, of, wanneer er verschil te constatee- ron valt, de chilisalpeter meestal iets beter werkt dan de kalksnlpeter. Volgens prof. Wagner moet voor 100 kg. chilisaipoter, om hetzelfde resultant to be reiken, Diet 100 kg. kalksalpcter, doch 120 ka. worden genomen, omdat Chilisalpeter 15,5% stikstof bevat en kalksalpeter 13°/0. Dit oordeel van prol. Wagner is in vol komen overeenstemming met hetgeen ik het vorig jaar mededeelde. Do Rijkslandbouwleeraar voor Noordholland, Scbagen, 16 April 1910. C. NOBEL. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize 1 rozenkrans, gev. in de Julianastraat, 1 portemonaie gev. in de Parkstraat. Purine re nd, 19 April, Aangevoerd: 538 Runderen waaronder: 107 vette koeien 56 74 Ct. per KG, 41q Gelde koeien f 150 210. Melkkoeien f 170 a 260. 12 stieren. 179 vette kalveren f' 0,80 a f 1 00 p.Kg. 1012 Nuchtere kalveren f 10a f 24 2101 Schapen f'20,af 29,00 prijslr.b. mtg 000 Lammeren t 00,a f 00, 226 vette varkens f 0,53 a f 0,57 per Kg.; 90 magere varkens f 20 a 1 36,—; 243 biggen f 8 a IJ3; kipeioren f' 3.00 a f 3.50 por 100; Bnrgerlijke Stand der Gemeente Vlieland. van 1 16 April. OVERLEDEN Klaaske Smit, 67 jaar, weduwe van Nutte Visser. Pieter Bakker, 77 jaar, gehuwd metT. Visser. Zendag 24 April. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Vm 10 uur ds. Boeke. Kerkcollecte Koog. Nm. hall 3 ds. van Grasstek. Oudeschild. Vm. 10 uur ds. Kijne. Den Hoorn. Nam. 2 uur ds. Kijne. Oosterend. Vm. 10 uur ds. van Grasstek. DoopbedieniDg. Coclcsdorp. Nm. half 3 ds. Boeke. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Vm. half 10 j Leesdienst. Nam. 3 uur I DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal. Vm. 10 uur de. Kuperus. Den Hoorn. Vm. 10 uur ds. Bnssemaker. 1885 (16 April) 1910 Hartelijk dank voor de vriendschapsbe wijzen op mijn 25-jarig jubilé ontvangen. Ook namens tam. W. L. BAKKER, Oosterend, Brievengaarder. VOOR KINDEREN OM 5'/9 UUR, Toegang 5 cent. VOOR VOLWASSENEN OM 8 UUR. Gereserveerd f 0,15 en f 0.10. RIETVLECIITER—STOELEAMATTER, zal dit jaar rondgaan en de stoelen aan huis matteD. Bestellingen worden aange nomen bij G. KOlIWEMiERG, een zeer goed met het vak op de hoogte voor bet eilaDd Texel. Brieven franco onder L B bur, v. d. Blad. Brieven franco letter P. bureau v.d. blad. TE KOOP c°_ LT° Coventry .Rijwielen i n, C. KUIJPER Cz. Agemen. n_ HAAKMAN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 3