N°. 2363. Êondag 22 Mei 1910» 23ste Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Bio nenland. llit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Advertentiën vóór 10 unr op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD& DE R O O IJ, Parkstraat, Burg op Texel. NATIONALE MILITIE. Oproeping van verlofgangers onder de wapenen. De Burgemeester van Texel maakt bekend, dat de in deze Gemeente gevestigde ver lofgangers, wier namen hieronder zijn ver meld, bij deze, ieder tegen het aeber zijnen naam aangegeven tijdstip, krachtens art. 111 der Militiewet 1901 onder de wapenen worden opgeroepen Lichting le Reg. Vèld-Art. Utrecht. 1905 Boekei, Egbert Simon 6 Juni 10e Reg. Infanterie, Beider. 1903 Verhoeve Pieter 12 Sept. Bakker, Gerrit Bruin. Willem 1904 List, Cornells Witte, Petrus Theodorus Burger, Willem van Heerwaarden, Willem 1908 van Scharenburg, Louis Chr. 16 Aug. 1909 Barhorst, Johannes Anton 10e Reg. inf. Haarlem. 1903 de Vries, Hillebrand 12 Sept. 4e Reg. Vcst.-Art. Helder. 1905 de Porto, Simon 5 Sept. Hoogerheide, Jacob Maas, Hendrik Slot, Bernardus Keijzer, Cornells Roeper, Jan Koopman, Nanning 1907 Koorn, Hendrik Bakker, Jan Cornelis Backer, Pieter Kikkert, Jan Hendrik Koopman, Arie Gren. en Jagers. 's-Gravenhage. 1903 Dros, Cornelis 12 Sept. 190-4 Zuidewind, Jacob Sweere, Michiel Cornelis LANDBOUWTELLING. De Burgomeester der gemeente Texel, brengt ter algomeene kennis, dattusschon 20 Mei en 20 Juni a.s. eene telling zal plaats hebben betreffende hot grondgebruik en don veestapel, waarvan hot doel in eene dozer dagen uitgereikte circulaire nader is omgeschreven. Hij verzoekt dringend de met do telling belaste personon zoo goed en zoo volledig mogelijk in te lichten. Met nadruk wijst hij er op, dat de telling uitsluitend gosohiedt in hot belang van don landbouw. Exemplaren van bedoelde circulaire ziju nog ter Secretarie to bekomen. Texel, 13 Mei 1910. Do Burgemeester vnd., HIDDINGH. TEXEL, 21 MEI 1910. Van voorbije dagen. Do kritieke dag waarmede de komeet van Halley volgens velen de bewoners van onze aarde bedreigde is voorbijgegaan zonder dat een verontrustend voorval zich heeft doen kennen. Wel woedde in den vroegen morgen van 18 Mei een nogal hevig onweder, hetwelk zich later herhaalde, doch dat is toch heusch geen zeldzaam verschijnsel in den zomer. Gelukkig dat veler ontruste gemoederen tot rust hebben kunnen komen. Toch lieten de donkere luchten des Woensdags zich ongunstig aanzien voor de bedoeling van onze katholieke mede burgers om Z. D. H. den bisschop van Haarlem, welke dien dag Texel zou bezoeken, eene luisterijke ontvangst te bereiden doch met den middag klaarde het weder op en kon de ontvangst volgens programma geschieden. En 't is zeker naar genoegen gelakt. Commis sieleden en een eerewacht bevonden zich bij aankomst van de boot aan de haven en zoo werd de Hooge bezoeker naar den Burg geleid, waar vóór de Katholieke School de leerlingen van die school geschaard stonden om Z. D. H. een lied toe te zingen. Donderdagmorgen had de kerkelijke plechtigheid plaats en in den namiddag van dien dagvertiokde Hooge bezoeker weder van hier onder hetzelfde eerege- leide als den vorigen dag, waarbij zich nog vele belangstellenden hadden aange sloten. Ter eere van het Hooge bezoek wap perde van de woningen onzer katholieke medeburgers de nationale vlag. Rekening en balans T. E. S. O. De winst- en verliesrekening over 1909 van T E.S.O. en evenzoo de balans zooals die zal worden overgelegd op de verg. van aandeelhouders den 27 Mei a.s. ligt voor belanghebbenden ter inzage. Of van die gelegenheid veel gebruik zal worden gemaakt, trekken wij wel ietwat in twijfel't ligt niet in den volksaard om zich daarvoor bijzonder druk te maken 't gaat daarmede als met verschillende vergaderingen, men laat het werk over aan de enkalen die zich daarvoor wat moeite willen ge troosten en overigens.,., de courant zal het ons wel vertellen. Dat is nu wel een goeden dunk welke men van den courantuitgever heeft, doch anderzijds treft den uitgever nog al eens het verwijt dat de courant er schuldig aan is dat vele vergaderingen zoo slecht bezocht worden, omdat het verhandelde op de vergaderingen toch ter kennis van het publiek komt. Zeil daar nu maar tusschen door. Inzake de ter inzage liggende rekening en balans zal het wel evenzoo gaan, en wacht het overgroote deel belangheb benden geduldig de vergadering af, óf.... wat de courant er van zal vertellen. Toch moest dit zoo niet zijn. Er valt niet zoo'n schat van wijsheid op te doen, doch men kan de verschillende cijfers meer nauwkeurig nagaan, zeer mogelijk eenige toelichting verkrijgen, zoodat men op de vergadering niet onvoorbereid staat tegenover de te doene rekening. Om die reden vooral is het goed eens een kijkje te nemen. Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de desbetreffende stukken in te zien en vermelden er van dat de rekening aangeeft een eindcijfer in ont vangst en uitgaaf van f 23123.12E, de balans een [eindcijfer van f 147347.44; als sluitpost zoowel voor rekening als balans, vinden wij vermeld een na- deelig saldo van f 600.935. Meer specifiek zullen wij voorhands niet mededeelen, wellicht dat na de gehouden vergadering daartoe meer aanleiding bestaat. Die er iets meer van wil weten zal wel doen de stukken te gaan inzien, wellicht dat hij zijne weetgierigheid bevredigd zal zien. Te ontkennen is het zeker niet dat meer dan een zich teleurgesteld kan gevoelen over de verkregen resultaten, omdat wellicht op eenig dividend werd gerekend en daarvan nog geen sprake zal zijn. Men vergete echter niet dat, ofschoon T.E.S.O. thans meester is op het Marsdiep, het geheele afgeloopen jaar zich ncfg de concurrentie heeft doen gevoelen. Daaraan en vermoedelijk ook aan den onaangenamen zomer kan de schuld liggen dat de ontvangsten niet dat cijfer hebben bereikt als de Raad van Beheer aan het slot van het vorig jaarverslag zich voorstelde. Om iets te noemen volgens de reke ning 15 Aug.1907— 31 Dec. 1908 vinden wij als ontvangst vrachten vermeld f 32031.23, dat zou zijn over een vol jaar f 23295.36 en over 1909 meld de ontvangst aan vrachten slechts f22397.61, dat maakt een verschil in minder van nagenoeg f 900.— (meer dan het tekort) hetwelk niet onmogelijk op reke ning van de concurrentie en van het onaangename weder moet worden ge schreven. De concurrentie is thans op geheven, het reizigersverkeer neemt toemoge een en ander er toe mede werken om de rekening over het thans loopende jaar gunstiger te doen zijn zonder dat zwaardere lasten behoeven te worden opgelegd. Wanneer met eenigen tijd niet slechts de goede overbrenging der post aan T.E.S.O. zal zijn toevertrouwd, doch ook de voordeelen er van haar ten goede zal komen, kan worden verwacht dat de exploitatie meer loonend zal zijn. Tot zoolang oefene men geduld. Waal, 19 Mei. Aangenomen het beroep naar de Herv. Gemeente te Waal en Koog door Cand. C. van der Waa te Katwijk (tijdelijk te Nieuwe-Pekel A.) Oosterend20 Mei. De nog weinige garnalenvisschers hebben het in de vorige week best gehad. De vangsten waren redelijk wel en de prijzen hoog. Degenen, die reeds eerder van bedrijf veranderden; hebben er spijt van. Vlieland. De heer W. J. van Rossum, lid der Gezondheidscommissie gezeteld te Enk huizen, is als zoodanig eervol ontslagèn op verzoek. Het lichtschip „Uitlegger", gesta tioneerd ter Vliereede is wegens repa ratie naar Terschelling vertrokken en vervangen door een loodskotter. Bat waren ook pleizierreizigers. De ruim 100 passagiers uit Ooltgens- plaat, die den tweeden Pinksterdag met de stoomboot „Thor" een reisje maakten naar Dordrecht en Rotterdam, hebben het op de terugreis niet bijzonder ge troffen. Te 5 uur des namiddags van Rotterdam vertrokken, kwam de boot tengevolge van den dikken mist, eerst den volgenden morgen halfzes te Ooit- gensplaat aanl Practische inkwartiering. In het Westlaud zijn oefeningen ge- houdeu door Landweer troepen, en te Loosduinen waren 200 man ingekwar tierd, deels uit Den Haag, deels uit Loosduinen. Deze werden nu niet in hun eigen woningen gehuisvest, maar bij vreemden, die voor eiken man 80 cents vergoeding van het Rijk ontvingen Verschillende van de manschappen boden echter aan de hun aangewezen gastheeren aan, thuis te gaan eten en slapen, op voorwaarde, dat zij dan de 80 ct.kregen. Verscheidene gingen hierop in en deden bij de 80 ct. nog een paar kwartjes, uit dank dat ze van den last af waren. Op deze wijze wordt opkomen voor de landweer voor de betrokkenen nog zoo onaangenaam niet. Alweer de komeet. Onderstaand gesprek is historisch, en had plaats Pinkster Maandag op een tram van ScheveniDgen naar den Haag. Iemand, naar zijn kleeding te oordeelen een buitenman, vraagt aan een conduc teur van lijn 10 Hoe komt het toch, dat er op zee zoo'n damp is, en op 'et land niet? Wel, zegt de conducteur, heb je wel eens gehoord van de komeet van Halley? Jao zeker. En van haar staart? O jao, daor staon de krante vol van. Nou, zegt de conducteur, de komeet staat nu met haar staart in de zee, en nu kookt het water daar zóó hard, dat je hier de damp er van hebt. Vonge, jonge, jonge, zegt onze buiten man, wat zal 't daar dan spannen! ƒ100.000 Thuis gestuurd. Aan de woning van den heer V. te Dordrecht, die op zijn huwelijksreis was werd Zaterdag door de posterijen een expresse bestelling bezorgd, welke door den schoonvader van den heer V. in ontvangst werd genomen. Het pakje droeg geen adres, slechts zat een brief onder den kruisband. Men dacht, dat het een huwelijkscadeau was en trok het papier weg, waarop men een ander zag, met het opschrift: „Aan de Nederl. Bank te Amsterdam." Men wachtte de terugkomst van den heer V. af en toen deze Zondag kwam, werd het pak opengemaakt. Het be vatte Spaansche, Portugeesche, Mexi- caansche, Russische effecten enz., ter waarde van ruim f 100.000. De lak- stempels droegen den naam van een bankier te Steenbergen. Men verwittigde de politie en deze op haar beurt de postautoriteiten en men verklaarde het geval als volgt, dat de brief in vergissing bij het pak was gestoken, omdat het geen zichtbaar adres had. Gelukkig dat dit pakje in handen van eerlijke lieden is gekomen. Bloedvergiftiging. Te 's Grave nland had de 47-jarige werkman A A. het ongeluk zich bij zijn arbeid in den pink te hakken. Hij liet zich terstond geneeskundig behandelen maar toch ontstond spoedig bloedver giftiging, gevolgd door klemmingen in den mond. Op raad van den geneesheer naar het Academisch Ziekenhuis te Utrecht over gebracht, is hij echter weldra bezweken een weduwe en drie kinderen onverzorgd achterlatende. Goedkoope cokes. De raad der gemeente Haarlem heeft besloten niet meer te contracteeren met groot6 leveranciers in brandstoffen voor cokes van de lichtfabrieken. De verkoop van den geheelen voorraad zal voortaan door de fabriek zelf worden verricht. Als protest tegen dit besluit adver- teeren nu de meeste groothandelaren in brandstoffen iu de bladen, dat zij de cokes vrij aan huis zullen leveren tegen een prijs, die 11 cent miDder bedraagt dan de prijzen aan de gasfabriek. TEXELSCHE COURANT Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor de Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Adverlentièn. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. De opgeroepen 'verlofgangers zullen zorg dragen dat zij zich, ieder co den voor hem aangegeven dag, in uniform gekleed en voorzien van hun ver lofpas (zakboekje), alsmede van al de bij hun ver trek met groot verlof medegegeven voorwerpen van kleeding en uitrusting, bij hun korps aan melden, en wel le. zij, die woonachtig zijn in de plaats van opkomst, uiterlijk te 8 uur voormiddag; 2e. zij, die woonachtig zijn binnen 20 kilo meter van de plaats van opkomst, uiterlijk te 10 uur voormiddag 3e. de overige verlofgangers, voor zoover zij binnen het Rijk gevestigd zijn, op zoodanig tijd stip, dat zij zich op don da", voor de opkomst bepaald, met het eerstvertrckkend openbaar mid del van versneld vervoor van hun woonplaajs ot naaste station naar de plaats van opkomst moeten begeven, en, voor zooveel zij buiten het Rijk gevestigd zijn, voor 4 uur namiddag. Hij die zonder geldige reden niet voldoet aan deze opt lening wordt, na daartoe verstrekte last van den Minister van Oorlog als deserteur afgc- voerd. Hij die zonder geldige reden zich te laat bij het korps aanmeldt, maakt zich strafschuldig. Het niet ontvangon van een afzonderlijke oproe pingsbrief ontheft een verlofganger, zoo deze althans binnen het Rijk verblijf houdt, geenszins van zijne verplichting tot opkomst in werkolijkon dienst, daar cle openbare kennisgeving BENIG en ALLEEN als BEWIJS geldt, dat hij behoor lijk is opgeroepen. Texel, den 20 Mei 1010. De Burgemeester voornoemd, HIDDINGH.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 1