Tandarts Feenders J. H. SCHAPER, Dames-Boezelaars. Advertentiën. Buitenland. Predikbeurten. Marktberichten. TEXELS BELANG. Afd. Texel van de S. D. A. P. Openbare Vergadering 12 dagen naar Zwitserland 12 dagen naar Oberammergan NONHEBEL'S REISBUREAU, de nieuwste Heeren- en Jongens- gMT" STROOHOEDEN, HS Zaterdagven-Waal< °-End' Gebr. DROS. Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Oudeschild, 20 Mei. Het waren gisteren en eergisteren belangrijke dagen voor de katholieke ingezetenen van ons eiland. Z. D. H. de bisschop van Haarlem, bracht zijn 5-jaarlijksch bezoek aan deze gemeente. "Woensdag arriveerde Z. D. H. 's avonds om 5 uur met de „Dageraad" en werd behalve door vele aanzienlijke katholieken opgewacht door een eerewacht van 38 ruiters. Door deze geëscorteerd reed de stoet langzaam langs ons dorp. Bij de R. K. Kerk werd slechts enkele oogen- blikken halt gehouden. Deze, benevens de pastorie, waren fraai versierd met slingers van sparregroen, terwijl potten met levende bloemen aan het geheel een schoon aanzien gaven. "Voor de ingang van de pastorie was een bord bevestigd met het opschrift„Ecce sacerdos Magnus". Van vele woningen der geloofsgenooten wapperde de drie kleur, hier en daar voorzien van den pauselijken wimpel. Gisteren avond vertrok Z. D. H. met de laatste boot, weder uitgeleid door voornoemde eerewacht en tal van ge loofsgenooten. Op die terugreis had Z. D. H. zoowel een bezoek aan de R. C. Kerk, als aan de pastorie gebracht. Alles liep in de beste orde af. Geen wanklank werd er vernomen. De ruiter wacht werd voor haar geleide dank ge zegd en de stoet toog weder naar den Burg. Voor een oogenblik werd er eenige verwarring in den stoet gebracht, door dat een jong paard dwars voor een wagen sprong. Gelukkig werd het spoe dig beteugeld en liep alles zonder on gelukken af. Donderdagmorgen j. 1. had de eerste groote verzending van lammeren naar de Leidsche markt plaats. Met 6 stoombooten en 1 tjalk werden 6040 lammeren verzonden. De veebooten waren Woensdagavond pas in de haven. Zij hadden voor de sluis te Nieuwediep een oponthoud van 5 uren gehad. Het inschepen ging geregeld zijn gang. Op het laatste oogenblik had er eene op stopping van wagens plaats. Zij stonden in eene lange rij tot voorbij Slaman. Voor de gamalenvisschers is het broeüge weder der laatste dagen verre van voordeelig. De garnalen brengen weinig of niets op, daar zij in alles behalve frisschen toestand of geheel bedorven ter markt komen. Dit was b.v. het geval met die garnalen, welke den tweeden Pinksterdag waren ver zonden. Cocksdorp. Een zwaar onweder, gepaard met hevige plasregens, ontlastte zich inden vroegen morgen van Woensdag 1,1. boven De Cocksdorp en Eierland. De bliksem sloeg in de woning van den heer T. Buijs, waar geen brand, doch wel veel schade veroorzaakt werd. Het hemelvuur, dat blijkbaar den schoor steen in kwam, baande zich een weg langs dezen en kwam vervolgens in de woonkamer, waar eene klok van den wand werd geslingerd en het behang aan beide zijden van een binnenmuur werd vernield. "Van een paar schilderijen die in een aangrenzend vertrek hingen werden de glazen stuk geslagen, terwijl de scherven door het geheele vertrek werden verspreid. De heer Buijs, die zich in de woon kamer bevond, kreeg tot zijQ schrik d9 klok (een groote Friesche staartklok) op den rug, doch werd, wonder boven wonder, niet gedeerd. Het uurwerk is echter geheel vernield. De verdere schade bepaalt zich tot een gebroken schoorsteen, scheuren in muren, gaten in het dak en afgescheurde plinten. De vrouw des huizes, die zich tijdens het ongeval in de keuken bevond, was door het ontzettend geraas niet minder ontsteld dan haar echtgenoot. Ook zij bekwam gelukkig geen letsel. Later op den dag sloeg de bliksem in de nieuwe woningen van de familie Van der Kooy, waar in 't geheel geen schade werd aangericht, doch waar veel zwaveldamp werd waargenomen. Naar wij vernemen zijn in Eierland nog eenig telegraafpalen getroffen. Goede vangst. De heer C. Bevers, te Boxtel, ving in den Dommel, in een expresselijk daarvoor gemaakte klem, een prachtexemplaar van een otter. Sinjeur woog niet minder dan 22 pond. De huid bracht f 13 op. In den Dommel zitten nog al veel otters. De vischrijkdom vermindert er. Fooien aannemen bij de Hoil. spoor. Volgens de voorschriften der H. S. M. mogen de conducteurs geen fooien vragen dus staat hun 't aannemen van onge vraagde fooien vrij. Echter is er een naderö aanschrijving der directie, dat geen fooien mogen worden aangenomen. Aan die aanschrijving wordt echter niet de hand gehouden en daar deze maatregel alleen bij aanschrijving en niet bij reglement bevolen is, kan geen straf volgen op de overtreding der aan schrijving. Nu zijn echter twee con ducteurs beboet wegens het aannemen van fooien. De conducteurs meenden op grond van het bovenstaande onrecht matig gestraft te zijn. Daarom vroegen zij een scheidsgerecht aan en dit heeft nu in zijn beslissing de gestraften in het gelijk gesteld. (Haarl. Dgbl.) Een schadepost van 80.000. De aannemer van het openbaar slacht huis te Haarlem, de heer A. de Haan, heeft aan die aanneming een verlies geleden van f 80.000; volgens het raads lid Rinkema en anderen, wegens het meer dan abnormaal streng toezicht op de keuring van materialen; volgens Burgm. en Weth. door eigen schuld. De heer De Haan was failliet ver klaard, had aan den raad schadeloos stelling gevraagd in het geleden verlies en na een discussie van eenige uren heeft het college nu besloten, hem een som toe te kennen van f8000 als tege moetkoming, waarbij uitdrukkelijk werd uitgesproken, dat den directeur der Openbare Werken geen blaam kan tref fen voor het bij den bouw voorgevallene. Volksliederen. De te Amsterdam gehouden algemeene vergadering der „Maatschappij tot nut van 't Algemeen" heeft met applaus het volgend voorstel van Rotterdam aan genomen: „De algemeene vergadering stelle voor de Nat. Vereeniging voor den volkszang een bedrag beschikbaar van f 200, ter tegemoetkoming in de kosten, om aan de harmonie- en fanfarekorpsen in ons land de partituur met de benoodigde partijen te verstrekken van enkele der voornaamste volksliederen. Een lastig individu. Zekere B. J. R., te Dinxperlo, een individu dat zich niet ontziet om weer- looze menschen aan te vallen en to snijden, heeft de woede van het volk ruimschoots moeten ondervinden. Op het Boesveld, waar hij woonachtig is, had hij den bejaarden Te K. en de vrouw van den arbeider N. met een dolk zóó zwaar gewond, dat de toestand yan beiden bezorgdheid wekt. Toen de rijks- en gemeenteveldwachter Neerman ter plaatse kwamen om hem te arresteeren maakte bij van zijn dolk en revolver gebruik. De gemeenteveldwachter schoot tot zelfverdediging op hem. De woesteling kreeg daarbij een kogel in den voet. De bewoners van het Boesveld kwamen de politie te hulp en voorzagen zich van knuppels en talhouten, waarmede ze voortdurend den arrestant sloegen. De toestand van R. is niet zoo roos kleurig. Hij is naar het huis van be waring te Arnhem overgebracht. Een geestelijke Dezer dagen werd te Duivendrecht, een dorp nabij Amsterdam, een aardig tooneeltje afgespeeld. Een groep militairen onder aanvoering van een paar officieren, die aan het manoeuvreeren waren geweest, kwamen het dorp binnengerukt, en terwijl de manschappen het zich gemakkelijk maakten, traden de officieren een hotel binnen om zich eveneens te verfrisschen. Terwijl ze daar zaten, trad de pastoor der parochie het hotel binnen en vroeg den officieren verlof den manschappen een kleine versnapering aan te bieden. Dit werd toegestaan. Al de mannen kregen een stuk chocolade en naar verkiezing een glas melk of een flescbje bier. De officieren, die den pastoor niet kenden hadden verder weinig meer op den geestelijke gelet, totdat een bezoeker van het hotel een hunner iets in het oor fluisterde. Wat zegt ge, antwoordde de officier verbaasd. Het volgende oogenblik stonden de officieren buiten en het bevel luidde Aan- treden". Een oogenblik later defileerde de troep voorbij de dorpspastorie, een eerbewijs, dat door den pastoor welwillend en vriendelijk werd aanvaard. Een troep militairen d9fileerend voor bij een geestelijke! Wat had de hotelbezooker den officier toegefluisterd Och, niets anders dan dat de geestelijke de heer Evers, de welbekende ma rine-specialiteit was, lid van den raad van defencie, een der hoogste colleges voor landsverdediging. Vrouwenkiesrecht. Met 71 tegen 70 stemmen heeft het Noorweegsche Sdorting het wetsontwerp aangenomen, waarbij het tot dusverre beperkte kiesrecht voor vrouwen uit gebreid wordt. Het aantal kiesgerechtigde vrouwen vermeerdert daardoor mot 200.000. Ongeregeldheden in Spanje. Ernstige onlusten hadden plaats te Valenbia bij gelegenheid van de aankomst van den republikeinschen afgevaardigde Soriano. De republieken wierpen steenen naar de gendarmes, die vuurden. Een officier van politie werd gedood door een dolkstoot. Er waren verscheidene ge wonden en talrijke gekwetsten. 46 per sonen zijn gearresteerd. Een gevaarlijk beroep. Den eersten Pinksterdag gaf de dieren temmer José in zijn wilde beestenspel te Parijs een voorstelling met gedres seerde leeuwen en tijgers. De dieren toonden zich onhandelbaar. Toen José zag dat zijn pogingen om de dieren kunsten te laten vertoonen, vruchteloos bleven, ging hij de kooi van een wijfjes panter binnen, maar nauwelijks had hij de deur achter zich gesloten of het dier, woedend, wierp zich op zijn meester. Het bloed stroomde José langs het ge zicht uit twee vreeselijke wonden die het wilde beest hem toebracht. Hij stortte ter aarde en de panter die een barer klauwen op zijn hoofd geplaatst had en hem zoo neer hield, sloeg reeds haar tanden in een der armen van den temmer. De aanblik was zoo gruwelijk, dat het publiek, ontzet van angst, gillend op de uitgangen toestortte. Vier helpers van José slaagden er eindelijk in den man onder het roofdier uit te halen; hij leefde nog, maar zijn wonden zijn verschrikkelijk. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize: 1 parapluie, 1 mes en 1 kuifkam, en bij den gemeenteveldwachter te Oudeschild 1 paardedeken. Burgerlijke Stand der Gemeente Teiel. Van 14 tot en met 20 Mei '10. GEBOREN: Sietse Wildrik z. v. Leendert Bruin en Jantje de Vries, (den Burg.) ONDERTROUWD: Klaas Bakker en Adriana Garritsen. Douwe Dros en Antje Garritsen. GETROUWD Almer Visser(Everstekoog) en Neeltje Krijnen (den Hoorn). Cor nelia Verhoeve (Eierland) en Jannetje Jonker (den Hoorn.) Simon Kuijper en Immetje Vlas (Oudeschild). OVERLEDEN Geene. Zondag 22 Hei. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Vm. 10 uur ds. Kijne. Koog. Vm. 10 uur ds. Visser. Oudeschild. Nam. half 3 ds. Kijne. 's Avonds 7 uur ds. Paré van Haarlem. Den Hoorn. Nm. 2 uur ds. Visser. Oosterend. Vm. 10 u, ds. Van Grasstek. Cocksdorp, Nm, half 3 ds. Van Grasstek. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Vm. half 10 I ds. M. Stadig Nam. 3 uurj van Reeuwijk. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal. Vm. 10 uur ds. Kuporus. Den Hoorn. Geeu dienst. Leiden, 20 Mei. Ter markt aangevoerd: 87 Stieren #114 a f348,—; 212 Kalf- en Melkkooion f 164 a f 336; 335 Varekoeicn f 122 a f 245; 259 Vette Ossen en Koeien f 109af 368 74 Kalveren (vette) f 60 a f 118 160 Kalveren (magere) f 5,al 15 8754 Lammeren f 9,a f 14,50 556 Schapen (vette) f 18,— a f 27. 749 Magere Varkens f 18— a f 51, -; 726 Biggen f 9.00 a f 16.50; Schagen, 19 Mei. Aangevoerd: 50 Kaltkoeien 1 140,— a f 275—; 55 Vette Koeien 1 180 a 1 390; 130 Geldekoeien f 140 a f 240 50 Nuchtere Kalveren f 7 a f24. 100 Schapen (vette) f 20,a 29,50 330 Overhouders f 18 a 32.50. 1590 Lammeren 1 8.00 a f 13.00 40 Vette Varkens 53 a 58 cent per Kg. 00 Magere Varkens f 00 a 1 00. 100 Biggen f 15,a f 20,00; Boter f 1.10 a 1 1.20 per K.G. Kipeieren f 2,75 a f 3,25 per 100; Ondertrouwd K. BAKKER, en C iv, Ing., ADR. GARRITSEN. AEÏÏr j Mei 1910. Huwelijksvoltrekking 8 Juni 1910. Ondertrouwd D. DROS Az. A. GARRITSEN. j 20 Huwelijksvoltrekking 4 Juni 1910. is op MAANDAG 23 MEI van 11 1 in rde Lindeboom" te spreken. ALGüMEENE VERGADERING op Woensdag 35 Mei 1901, '8 avonds 71/a uur in „Cafe Den Burg." HET BESTUUR. op ZATERDAG 38 MEI, '8 avonds 8 uur In het hotel Texel, te den Burg. Spreker: Lid der Tweede Kamer. Onderwerp: De nieuwe Christelijke koers in de politiek. DEBAT GEWENSCHT. ENTREE 10 CENT. HET BE8TÜUR. voor f 170,(alles inbegrepen) 2de klasse en wel naar het heerlijke Ber- ner Oberland. en het SALZKAMMERGCT voor f350, (alles inbegrepen) 2de klasse. Vraagt gratis Prospectus bij Spoorstraat 38. Hilversum. ONTVANGEN alsmede een groote keuze Steenenplaats. J. DEKKER Jz. Ondergeteekonden berichten, dat zij de route, waar D. EELMAN dagolijka hunne waren zal bezorgen, voorloopig hebben vastgesteld als volgt: Over Oudeschild Dijkmanshuizen. Koogerweg, Koog en Waal en Burg de Westen, den Hoorn en PHPolder- de Veen, Hoogen- berg, Zuid-Haffel en de Kamp. Ongeren, Tieuho- Oost en tusschen- gelegen plaatsen. Bestellingen worden voor deze route ingewacht en briefkaarten worden vergoed. EN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 2