G-J.O.D.DIKKERS SUIKERPULPI MAÏZENA. een platte wagen, €ngefsc/te Rijmelen. (BRampagm <£ifz." PIANO'S, PIANOLA'S, ORGELS. 111 TEXEL-PURMEREND-LEIDEI. oCafifien. Eenig HUISRAAD Sd. KEIJSER Dz., PRIJSCOUMTvfllTFOTOGRAFIËN. tanspote Portretten met Lijst, Beste tweedehands Dames- en Heerenrijwielen. K. Koelemeij, Magazijnen Lansestraat 63-64, Alkmaar. Cebr. SPANJAARD. van Landré 4 Clinderman, Kon. Mapzijnen van Werktuigen, Amsterdam, LUNZAADZ0EEE2T Gebr. DROS. Broecleieren 3 a 4000 oude DAKPANNEN, 150 zwarte Minorca-kuikens, A. TRAP. prima gebroken Mais stofvrij prima Rijst (halve) per 100 k° 9,50 grit 100 „7,00 (gemalen) C. R. KEIJSER Co. HOUTHANDEL een nieuwe driewielde kar RALEIGH vanaf f95 GLORIA vanaf f95 ROBIN HOOD 82,50 MONOPOLE 72,50 VIERKLEUR vanaf f 60,-. ff K. KOELEMEIJ, bottelarij „9e Pool" te den Burg. le Nederl. Champ. Pilzfabriek, VERHUREN. RUILEN. Muziekinstrumenten. Muziek. mum! Afvaart 2 uur. Afvaart 's morgens 8 uur. De beroemde Ransome's Hooiharken, Boby's Hooischudders en Buckeye Maaimachines J. BOERSEN, ZevenhuizenTexel. Haseley Zwadkeerders, Veevoeder onder Rijkscontrole. Gevraagd een WERKMAN, goed kunnende slooten. Nieuwe Malta-aardappelen en puik beste roode aardappelen. J. A. GERTENBACH. ZAKKEN en KOEKKISTEN. Dros Co. Firma Joli. F. Morra Kunstmeststoffen, _l Jtehen het op uw vingers uit. hef geneesmiddel cAbdijsiroop WESSAHEK EAAH W0RMERVEER. Zware blanke Gerst tl kg natura Puike droge ronde Mais C. R. Keijser Co. Spoorboekje „Nationaal". idem met tarieven. Bredée'S Reisboekje voor Nederland. 10 GENTS. publiek verkoopen: S. KEIJSER, Dz. Heden ontvangen per pakje 12 ct. 5 117, van rasz, Witte Leghorns onder ga rantie van 90 procent bevruchting, 0. EELMAN, Pijpersdijk- TE KOOP: Steeds groote voorraad SCHRÖOTEN, enz. - L a g e p r ij z e n. - Vanaf heden komt geregeld een onzer voor het stemmen en repareeren van piano's en orgels Texel bezoeken. Boodschappen worden ook aangenomen in »de Lindeboom." IVEaandag 23 ÜVEei zal de Veeboot „Burgemeester van Alkmaar" gereed liggen tot vervoer van vee naar Dur merend en tusschengelegen plaatsen. Donderdag 26 MTei znllen de Veebooten van Alkmaar, Landbouw en Beemster" tot vervoer van lammeren naai' Leiden. Burgemeester gereed liggen Beleefd docli dringend ver zoeken wij om geregelde terugzending van ledige Merk ,,W. L.", Maandag en Dinsdag in lossing per sclnp Anna, eene lading Boekh. Parkstraat. Notaris te Texel, zal, ten verzoeke van den Heer KI. Duin- leer, bij zijn woonhuis in de Westerbuurt bij Oosterend, op Zaterdag 28 Mei 910, a namiddags 2 uur, wegens vertrek, waaronder een piano, een nieuw geweer, enz., enz. Na afloop zal des avonds om 7 uur, in het „Wapen van Amsterdam" te Oosterend, publick worden verkocht het aan dien Duinker behoorende perceel WEILAND, gelegen te Oost op Texel, sectie B, nom- mer 1555, groot 48,70 aren. Door verandering der verkoopvoorwaar den van dit gunstig bekende veevoeder, bericht ondergeteekende, dat op vervolg geen bedrag in rekening wordt gebracht van ledige zakken. Dat de Suikerpulp wordt geleverd franco Amsterdam a f 7 per 100 kg. met inbegrip zak. Degenen die nog ledige zakken in hun bezit hebben kunnen deze terug brengen tot 1 JULI a.8. Na dien tijd wordt geen geld meer voor zakken betaald. Warmoesstraat. a 0 cent per stuk. voor billijken prijs. J. 1*. DROS Pz. de Cocksdorp. TE KOOP: zuiver ras, drie weken oud, 30 ct. per stuk. Oosterend Texel. Dagelijks verkrijgbaar: per 75 kg i 6,20 per 100 ko f 7,40 21 Mei 1910. Gewone conditiën. Warmoesstraat. TE KOOP zoo goed als nieuw, draagvermogen 5000 k.g. met dubbel stel takken, enz. cumpleet, waar gemakkelijk 60 lammeren op vervoerd kunnen worden en to bevragen bij D. WITTE Dz., Wagenmaker. 1 Albumportret, op groot Juolencarton 1,25 12 stuks 1,90 125 3,00 2 Cabinet portretten 1 Album 12 2 Cabinet platina 1.50 2,75 2,00 4,00 ,D 4,UU naar ieder portret f 4,75. Aanbevelend, Wed. W. F. BOELSUNS ZOON. Kanaalweg 155a. Van de Vierkleur wordt het loopende werk door de fabriek 5 jaren gegarandeerd. Aanbevelend, Aan het geachte publiek van Texel wordt biermede bericht, dat vanaf heden tot AGENT en ALLEENVERKOOPER van onzen gerenomeerden en alom bekenden CHAMPAGNE PILZ, voor Texel is aangesteld Teneinde misleiding te voorkomen, lette men steeds op het etiket. CHAMPAGNE PILZ is alleen echt wanneer het etiket is voorzien van de hand- teekening W. W1JSBEK, oprichter der Eerste Nederl. Cham. Pilzfabrieken. Hoogachtend en aanbevelend, Gasthuisstr. 3 c. Haarlem. C. KUIJPER Cz. De Agenten: H_ HAAKMAN. zijn verkrijgbaar bij De Maaimachines worden geleverd met gratis onderricht. nieuwste en veel verbeterde constructie, worden op proef geleverd. Men vrage prijs courant Koop vooral geen namaak. Waarom blijft gij oog zoo ten achter en voedert nog niet Bertels Lijuzaudkoekjes met suiker? Het is toch bekend dat de koeien in de weide de gewone murwe Lijn koeken niet of ongaarne eten en daardoor veel vermorsen, en dat de smakelijkheid van een voeder de opbrengst zeer verhoogt Het is gebleken dat Bertels Lijnzaad koekjes met suiker met meer graagte worden gebruikt ook in de weide, en dat de koeien hiervan meer melk geven. In de weide zijn per dag en per koe 1 a 2 kilo Bertels Lünzaadkoekjes met suiker bijgevoederd en is vastgesteld, dat voor één kilo Koekjes Liter Melk meer verkre gen werd, en doordien onze koekjes in zijn geheel gevoederd en niet eerst gebroken behoeven te worden, niets verloren gaat. Stieren, Mestrunderen en kalveren hier mede gevoederd, ontvingen 1ste prijzen en werden duur verkocht. Ioder veehouder wordt iu zijn eigen be- laDg aaDgeradon hiermede proef te nemen. De prijs is billijk en de voedingswaarde groot. Vraagt prijs en attesten bij uwen voeder handelaar of hij Bertels Lijnkoeken- en Meclfubrick DE HINDE, Amsterdam. op de plaats Ruimzicht, Eieriund—Texel, HEDEN ONTVANGEN Tevens afslag van Bnsgroenten en Zoute groenten. Aanbevelend, Aan 't'zelfde adres BLOEMEN in potten verkrijgbaar. levert steeds alle soorten tegen uiterst concurreerenden prijs, onder kostelooze controle r.l.p. Vraagt prijsopgave en inlichtingen aan M. KUIP, Westen. De Uitgeuers uan deze Courant belasten zich gaarne met de plaatsing uan aduertentiën in an dere couranten en met de leuering uan Cou ranten en Tijdschotten De schilderwaarover men het meeste spreekt, is zeker wel de beroemdste schilder. De dichterwiens naam op ieders lippen ligt, is zonder twijfel de grootste van zijn tijd. het geneesmiddel, waarover men het meeste spreekt is het geneesmiddel, dat de meeste ge nezingen heeft verricht. De Abdijsiroop Klooster Sancta Paulo is waarover in onzen tijd het meest gesproken wordt door haar altijd genezende werking. Borstlijders en Asthmalijders, neemt om TJ te genezen de won derbare beroemde Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo. Prijs per flacon van 230 gram f 1, van 650 gram f2,— en van 1000 gram f 3,50. Hoe groo terflacon, hoe voorcleeliger dus Verkrijgbaar bij alle Drogisten en Apothekers, alsmede bij de bekende verkoopers. Gmtraal-depót: L. I. Akker, Botterdam. Opgericht 1765. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw vee met de zuivere Murwe uitmuntende door hoog eiwit-en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA PARIJS 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. per 6U kg. i 4,10 oude oogst per 75 kg f 5,75 21 Mei 1910. Bekende conditiën.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 3