Viel op haar neus. Vulpen-Inkt Wasch- en Wring- |- MACHINES -f M. A. KUIJPER. Drinkt Sickess'Cacao. Bussen vanaf f 1.50 tot 18 ct. Daalders kwaliteit. Burgerlijk Wetlook, Opslagalbraak en houtwaren Molenerf Hypotheek a 4 procent. Gij zult ze beter vinden dan die van anderen. Chocolade 30 en 15 ct. per tablet. De behandeling geschiedt uitsluitend op de beide spreekuren. Voorloopig* behandelende Tandarts: L. TL FEENDERS. FEUILLETON. De Bruidschat. Houthandel Nieuwstraat. J. JAC. RAB Prima Eiken Spoorhout. J. Jac. RAB. LAND- en DRAINEERBUIZEN Schoorsteen- en Rioolbuizen. D.A.WISSELINK, stelt geld op hypotheek, alsmede voor crediet beschikbaar. Naaimachines. Maandag a.s. gedurende markttijd Gust. Buhse. Zuidstraat 10-11, Helder. Spreekuren van 1-2 en 7-8 uur. f JAC. DE WIT l\lz, Veecastreerder, Anna Paulowna, Verkrijgbaar bij I?, KIEL Hzn. en JOH. KEIJSER Szn., den Burg. Het doel dezer POLIKTLENTE K is tandheelkundige hulp te verleenen aan on- en minvermogenden tegen den kostenden prijs. Dientengevolge geschiedt het geven van advies (consult) en het vei^wij deren van tanden of kiezen (entractie) kosteloos; in evenredigheid worden vullingen en kunst gebit] es zoo laag mogelijk berekend. VAN 'BELKUM'S a 30 Cts. weder verkrijgbaar in Boekh. Parkstraat. Verkrijgbaar Boekhandel Parkstraat. Steeds voorradig W.F.STOEL&ZOOn. noe gij kunt vaststellen I Polikliniek voor Tandheelkunde. Vreeselijke pijn. Dank zij den Kloosterbalsem genezen. De Heer L. Post, bakker te Bilderdam, gemeente Leimuiden, schrijft ons: „De KLOUSTERBALSEM is een won dermiddel. Eén uit duizenden: Mijn dochtertje Willemientje, oud 8 jaar, was met haar neus zoodanig op eeu klomp gevallen, dat ik en mijne omgeving niet anders dachten, of de neus zou nooit meer genezen, zoodanig was hij gekneusd. Het kind leed vreeselijk veel pijnen, totdat ik den KLOOSTERBALSEM aanwendde, dien ik haalde bij den heer Th. Beuk te Leimuiden. Id acht dagen tijds was zij daarmede volkomen genezen. Iedereen hier in de buurt roemt daarom den wonderda- digen KLOOSTER 3ALSEM, hetgeen U gerust ifioogt bekendmaken. De Kloosterbalsem, Klooster Sancta Paulo, is een onovertroffen middel tegen Rheu- matiek. Bovendien is het een uitmuntend middel tegen oude en nieuwe wonden, zweren, ring-, baard- en dauwworm, alle ziekten der hoofdhuid en aambeien (zoo wel bloedende als andere.) Prijs per pot van 20 gram 35 ct., van 50 gram 75 ct., van 100 gram f 1,20 eD van 250 gram f 2,50. Hoe grooter pot hoe voordeeliger dns 1 Verkrijgbaar bij Drogisten, Apothekers en de bekende Depóthouders. is de eisch en het behoud van iedere vulpen. Vrij naar 't Fransch door A, B. 17.) Helena haalde haar zakdoek van haar gelaat en keek nu den. luitenant oplettend aan. Parker, zei zij, diegenedie Luitenant in dienst van Z. M., zeide hij, commandant der „Neptunus". Neen, dat bedoel ik niet, hernam zij, haar oogen half sluitende. Wat, is het dat niet Hij, diejuffrouw Marie de Castres bemint en die haar wil trouwen, voegde Helena er aan toe. IklIk!riep de lui tenant uit, ik bemin juffrouw de Castres? Wie heeft u zoo iets kunnen vertellen Helena scheen te schrikken yan de op gewondenheid van den jongen man. Zij vouwde smeekend de handen samen en zei: Vergiffenis mijnheer, vergeef mij die onvoorzichtige woorden en als u nog een weinig menschelijk gevoel heeft, waaraan ik geen oogenblik twijfel, mynheer wil mij dan naar mevrouw uwe moeder geleiden. Niet voor ik weet, mevrouw, waarom de naam van juffrouw do Castres eD de roijoe in die zaak gemengd worden Dit is geen zaak die mijne moeder aan gaat; u ziet wel dat het hier een zaak is, die mij persoonlijk aaDgaat. ges. en gep. 174X8, 1X8 en 3/4X8. Verschillende lengten, gr. Platen, Battings en Deelen. als 3X9, 2X8, 2V,XflV», en 174X8. Vuren 3X9, 3X7, 273X9, "2V«X6Vi, 27sX6, 273X5, 2X5 en 2X4. Vuren Wanen en kantrechte achrooten als 3/4X3, s/4X4,1X4,1X5, en 1X6, prima lange schalen, kant- en achterdeelen. Ver der plinten, tingels, pan- en dubbele latten enz. enz. Tegen scherp concurreerende prijzen. Aanbevelend, «tarereiM! koopt men het voordeeligst bij Beleefd aanbevelend. Er heeischte een oogenblik stilte waarop de luitenant hernam Tot wie heb ik de eer te spreken, mevrouw. Dona Tomosa Curtil y Alvares y SaDjago, mijnheer, una vinda, mijnheer, eene weduwe. Eene Spaanscbe Van Siviglia, mijnheer. Die in Engeland woont Gisteren ben ik hier aangekomen.) En die uit Siviglia komt Ik kom uit Frankrijk. En hoe kan het, mevrouw, dat u als vreemdelinge, die pas sedert gisteren te Londen is, bekend zijt met iets, dat ik nog niet met mijzelf eens ben on dat juffrouw de Castres geheel onbekend is en waar over zij met recht boos zou zijn indien zij het vernam. Dat is juist het geheim, dat ik aan uwe moeder kenbaar wilde maken, zei nu Helena aarzelend. Maar u ziet toch wel iD, mevrouw, dat dit geheim mij zeer veel belang in boezemt en dat het ook mij aaDgaat. Mr Parker begreep spoedig, dat hij wel wat 'heftig van toon was en sprak alsof hij zich aan boord der Neptunus bevond en dat dit geen goede manier was om het vertrouwen der jonge weduwe te winnen. Om het geheim van een jonge vrouw te leeren kennen, moet men haar bobagen en belang inboezemen; bij naderde daarom do valsehe weduwe en zonder zijne liefde voor juffrouw do Castres te bekenneD, be Ruim gesorteerd in Verder een partij lange Juffers, eerste soort weinig gebruikte blauwe Pannen, zware Deuren, 4X9 voet, zeer doelma tig voor tillen en andore doeleinden, lichte eiken 4 472 en 5 voets paaltjes. Een partij Polderkruiwagens, glazen en paneelen Kamerdeuren, kozijns, enz. Prijzen scherp concurreerend. Aanbevelend, P.S. Aan hetzelfde adres ZWARTE GROMD TE KOOP. Door aflossing van 73000 gnlden van verschillende hypotheken, heeft een kerk bestuur dat bedrag weer disponibel. Het geld moet ten spoedigste op beslist solide onderpanden als le hypotheek worden uit- geplaatst. Voorwaarden heel gunstig. Br. fr. letter A. bur. v.d. blad. Kassier en Commissionair in Effecten te ALKMAAR, Informaties te verkrijgen bij den Heer M. KUIP te Westen. klaagde hij haar en zei, dat ze wel zeer ongelukkig moest zijn en dat mogelijk hij meer nog dan zijne moeder in staat was haar te helpen of te wreken. Bij dat woord wreken begonnen de oogen van miss Helena te schitteren en zij besloot de vertrouwelijke mededeelingen te doen, die haar als 't ware op de lippen branddeo. Zij kwam uit Siviglia. Ternauwernood 16 jaar oud was zij gehuwd met graaf don José Curtil y Alvares y Sanjago, een rijk en adellijk Castilliaan, verwant aan de Mendozas. Zij was do gelukkigste vrouw ter woreld bij een echtgenoot, die haar aanbad, teen zij met den graaf in Frank rijk kwam. Nauwelijks 18 maanden daar stierf de graaf en bleef' zij als eene rijke weduwe achter, naar zij meende ontroost baarHier begon zij weer luider te weenen en haar wangen werden bedekt met een donkere blos. Het toeval deed mij in Frankrijk mijnheer de graaf Henri de Castres leeren kennen, hernam zij. Mijnheer de Castres vroeg nu de luitenant. Ja, de neef van haar, die door u be mind wordtPardon, mijnheer, u zult weten, waardoor ik uw geheim ken. Ik luister naar u, mevrouw. Mijnheer do Castres is een jongman van 25 jaar, flink van gestalte, verleide lijk en bevallig. Hij heelt zich in den strijd onderscheiden en in 2 ot 3 duels zich als oeu geduchte tegenpartij doen kennen. Graaf Honri, vervolgde Helena opnieuw of gij eenig teelten van de verschrikkelijke nier- of blaasziekten hebt. Vraag 1. Hebt gij 's morgens bij het op. staan een ellendig gevoel in uw rug? Vraag 2. Zijn uw oogleden opgeblazen? Hebt ge blauwe zwellingen ODder de oogen? Zijn uw enkels en handen op. gezwollen De eerste kenleekenen van waterzucht.) Vraag 3. Is uw urine bewolkt, met bezink sel of schrijnend Loost gij te veel o( te weinig urine Vraag d. Zijn uw ledematen bevend ol rheumatiscb, vooral bij slecht cn vochtig weer Vraag 5. Is uw rug pijnlijk, wanneer gij u bukt of uit een Btoel tracht op te staan? Vraag 6. Hebt gij hoofdpijn of' klopt uw hoofd Workt het hart onregelmatig? Wordt gij duizelig na eenigen tijd gestaan te hebben Vraag 7. Lijdt gij aan graveel, lenden- of heupjicht Nierkwalen doen niet iedereen op dezelfde wijze aangeen enkelo patient heeft alk kenteekenen, maar iedere patient heeft som mige kenteekenen. Indien gij echter eenigc aanwijziging voor nier- of blaaBziekte hebt,is uw kwaal misschien reeds tot een hoogeren graad geklommen dan gij denkt, en verliest de blaas misschien plotseling haar kracht om bet water op te houden. Alleen een nierengeneesiniddel kan een Dierziekte tot in haar wortels uitroeien, Foster's Rugpijn Nieren Pillen dienen spe ciaal voor nier- en blaaskwalen. Zij lossen het urinezuur volkomen op en werken recht streeks op do lijdende nieren. Zij staan ben op een zachte wyze bij in hun grootsch werk om het bloed te filtreeren en de urine vergil ten af te voeren, die zoovele noodlottige ziek ten bij mannen en vrouwen teweeg brengen, Geen doos is echt, wanneer er niet de vol ledige naam: Foster's Rugpijn Nieren Pillen op voorkomt. Zij zijn te den Burg verkrijg baar b(J den heer T. Buijs, firma Wed. P, Kuiper. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a fl.75 voor één of f 10.voor zes doozen. 11 Bij mij verkrijgbaar de Nieuwste Con structie Naaimachines ook gebruikte, vanai f 7 en hooger. Repareeren en schoonmaken met garantie. Ei van Hove. Westgracht No. 2. Den Helder, beveelt zich beleefd aan voor alles wat tot het vak behoort. Bestellingen worden aangenomen bij P. C. KONING Wz., Oosterend, is ondergeteekende weer in de Lindeboom aanwezig en daar te spreken omtrent den verkoop en reparatie van alle soorten uur werken, goud en Zilver. c Aanbevelend, de oogen neerslaande, hechtte zich aan mij on slaagde er eindelijk in mij don José te doen vergetenIk geloofde, dat bij een oprecht mensch was. En was hij dit niet, mevrouw? Hij is dat, wat mij betreft, niet ge weest, antwoordde de jonge vrouw, want hij heeft mij beloofd mij te trouwen en weigert dit nu. Maar ik reken op den steun van mevrouw uwe moeder en op de uwe. Op de mijne De zaak gaat ook u aan, zij Helena mot klem; zij begreep met do natuurlijke behendigheid haar natuur eigon, dat zij de luitenant in z(jn zwakke zijde aantastte, door dit te zeggen. Zou eene bedrogen vrouw niet kunnen rekonen op den steun van een Engelsch officier O, als graaf Henri de Castres in Frankrijk gebleven was, zou ik honderd verdedigore voor een hebben kunnen vindon. Waar is die heer dan, dio u bedriegt? vroeg mr Parker, Zonder dadelijk op die vraag antwoord te geven, trok miss Helena uit haar zak oen klein opgevouwen papier cn gaf dit den luitenant; hot was een schriftelijke trouwbelofte, in duidelijke termen on on- dertoekend Henri de Castres. U vraagt mij waar die heer ie, 331 zij, torwijl mr Parker do trouwbelofte l«9i hij is in Londen waar hij oonige uron na mij is aangekomen; hij komt hiorbeen om zijn nicht, mejuffrouw Mario do Castres, te huwen. (w.v.v.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1910 | | pagina 4